Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. būti susipažinęs su pagrindiniais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politiką, sveikatos politikos vertinimą bei strateginį planavimą, išmanyti sveikatos apsaugos sektoriaus politikos nuostatas, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus;

4. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos politiką bei strateginį planavimą, koordinavimą, kontrolę ir analizę, rengti su šiais klausimais susijusius teisės aktus, teikti juos derinti, vykdyti jų analizę, kontrolę ir stebėseną;

5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir rengia ministerijos ir jai pavaldžių institucijų ir įstaigų valdymo tobulinimo grupės posėdžius, veiklos planų projektus;

2. organizuoja ir koordinuoja viešojo valdymo įstaigų kiekybinį veiklos vertinimą, rengia ataskaitas, teikia išvadas ir pasiūlymus; rengia siūlymus ministerijos ir jai pavaldžių institucijų ir įstaigų valdymo tobulinimo grupės veiklos planams;

3. organizuoja ir koordinuoja Sveikatos sistemos struktūrinės reformos programos įgyvendinimą, vykdo Sveikatos sistemos struktūrinės reformos programos projektų stebėseną, atlieka Sveikatos sistemos reformos programos priežiūros komiteto veiklos koordinavimą;

4. rengia, nagrinėja ir teikia ministerijos Strateginio planavimo grupei svarstyti pateiktą medžiagą;

5. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą;

6. analizuoja ministerijos struktūrinių padalinių ir ministerijai pavaldžių institucijų viešojo valdymo ir administracines funkcijas ir teikia siūlymus dėl sprendimų projektų;

7. atlieka sekretoriato funkcijas priskirtose pagal darbuotojo funkcijas grupėse ir komisijose;

8. organizuoja ir koordinuoja priskirtų ilgalaikės sveikatos sistemos plėtros politikos dokumentų rengimą, teikia išvadas ir pasiūlymus;

9. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės tarnybos auditų rekomendacijų priemonių planų vykdymą, vertina šių priemonių efektyvumo lygį, valdymo rizikų laipsnius; vykdo rekomendacijų vykdymo koordinavimą ir monitoringą;

10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministro ir viceministrų pranešimus bei kitą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų renginiams reikalingą medžiagą;

11. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su skyriaus veikla, pasitarimuose ir posėdžiuose, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant priskirtų regionų 2014–2020 metų plėtros planus;

13. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir vertinant teisės aktų projektus;

14. pagal kompetenciją organizuoja informacinius ir konsultacinius renginius, konsultuoja ir teikia informaciją;

15. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

16. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.