Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį veiklos planavimo ir pokyčių valdymo srityje bei ne mažesnę kaip 1 metų kokybės vadybos sistemos taikymo, procesų optimizavimo srityse patirtį;

3. būti susipažinusiam su įstatymais, strategijomis, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, išmanyti valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktikoje.

4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

6. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja ministerijai pavaldžių įstaigų konsolidavimo procesuose, teikia siūlymus skyriaus vedėjui;

2. dalyvauja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos efektyvumo didinimo bei veiklos procesų tobulinimo (optimizavimo) procesuose;

3. tekia siūlymus dėl ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos efektyvumo rodiklių nustatymo, vykdo jų stebėseną;

4. teikia siūlymus dėl ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų valdymo struktūrų, pareigybių sąrašų projektų;

5. dalyvauja rengiant ministerijos ilgalaikius strateginius veiklos planus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

6. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų atitiktį ministerijos strateginio plano nuostatoms bei vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;

7. teikia siūlymus dėl ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų valdymo struktūrų, pareigybių sąrašų projektų;

8. analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų metinius veiklos planus, metines veiklos ataskaitas, vadovų asmeninių metinių užduočių projektus, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui;

9. pagal veiklos sritį bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis;

10. konsultuoja sveikatos priežiūros įstaigų ir kitus specialistus, institucijas, įstaigas, organizacijas kuruojamos veiklos srities klausimais;

11. pagal veiklos sritį dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje;

12. pagal veiklos sritį rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

13. ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje pagal skyriaus kompetenciją;

14. skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

15. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.