Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos ar reabilitacijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vaistų kompensavimo ir kainodaros srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reglamentuojančiais vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą ir kompensavimą ir vaistinių prekių kainodarą.

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės);

6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja, atlieka analizes apie vaistinių preparatų suvartojimo ir kainų pasikeitimus Lietuvoje, kurias panaudoja vertinant vaistų politikos plano priemonių vykdymą;

2. koordinuoja, atlieka prognozes kaip kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros pasikeitimai įtakotų paciento priemokas ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas;

3. koordinuoja, paraiškų įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus vertinimo procesą ir dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus nagrinėjime;

4. koordinuoja, rengia informacinius pranešimus ir dalyvauja Lietuvoje ir kitose šalyse vykstančiose konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, susijusiuose su skyriaus veikla;

5. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus reglamentuojančius:

5.1. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą;

5.2 vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą;

5.3. racionalų vaistinių preparatų kompensavimą ir vartojimą;

6. bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir institucijų atstovais;

7. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus skyriaus vedėjui;

8. pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

9. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

10. pavaduoja skyriaus vedėją: vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

11. teikia konsultacijas pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais, rengia atsakymus į paklausimus;

12. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

13. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

14. laiku bei kokybiškai vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo;

15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

16. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.