Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, farmacijos ar medicinos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį farmakoekonomikos ar vaistinių preparatų kainodaros srityje;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą, sveikatos draudimą bei medicinos priežiūros paslaugų teikimo tvarką;
5. mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialių kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus darbuotojų veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už skyriaus veiklą, įgyvendindamas skyriui pavestas funkcijas, bei derina skyriaus darbą su departamento direktoriumi, ministerijos vadovybe ir ministerijos struktūrinių padalinių vadovais;
2. užtikrina efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;
3. dalyvauja formuojant vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros politiką, rengiant šią politiką įgyvendinančius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
4. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programos;
5. rengia norminę-metodinę medžiagą farmakoekonominės analizės klausimais;
6. dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus nagrinėjime;
7. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtos srities atitinkamų informacinių sistemų kūrime ir priežiūroje;
8. vizuoja ir užtikrina, kad ministerijos rengimai įsakymai ir tvarkomieji dokumentai bei nagrinėjami norminiai aktai ir jų projektai neprieštarautų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros politikai;
9. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijos interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijų posėdžiuose, pasitarimuose;
10. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai jai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose;
11. nuolat bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir institucijų atstovais farmakoekonominės analizės klausimais;
12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros reglamentavimo klausimais;
13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;
14. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir atlieka darbuotojų mokymo ir tobulinimosi poreikių analizę, siekdamas užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
15. analizuoja skyriaus darbą, rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
16. laiku ir kokybiškai vykdo departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;
17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;
18. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.