Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;

4. gebėti taikyti praktikoje teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius ir valstybės tarnybą, reikalavimus;

5. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo konkursus;

2. organizuoja vidaus teisės aktų dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų skyrimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo, skatinimo, rengimą ir perduoda duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir įstaigų prie ministerijos vadovų tarnybinės veiklos vertinimą ir perduoda duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

4. vertina ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymus, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų pareigybinius nuostatus ir pareigybių aprašymus, atlieka ministerijos pareigybių analizę, rengia pareigybių sąrašus;

5. registruoja dokumentų projektus personalo administravimo klausimais;

6. dalyvauja nustatant ministerijos žmogiškųjų išteklių vystymo ir tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategiją, užtikrina jų įgyvendinimą, bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais bei teikia jiems informaciją šiame papunktyje nurodytais klausimais;

7. organizuoja ir atlieka ministerijos darbuotojų apskaitą, rengia statistines ataskaitas, analizuoja ministerijos personalo poreikį ir teikia siūlymus dėl personalo valdymo optimizavimo būdų;

8. dalyvauja formuojant, tobulinant ir įgyvendinant ministerijos personalo adaptavimo, kvalifikacijos tobulinimo, motyvavimo bei karjeros sistemas;

9. atlieka darbuotojų, pretenduojančių gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą bei kitas su leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimu susijusias funkcijas;

10. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

11. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose žmogiškųjų išteklių klausimais, esant pavedimui, juos protokoluoja;

12. teikia ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms metodinę pagalbą pagal priskirtą kompetenciją;

13. formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymu, ruošia jas perduoti į archyvą ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į ministerijos archyvą pagal patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentacijos planą;

14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus.