Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties bakalauro ir magistro ar vientisųjų teisės studijų krypties magistro ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį sveikatos apsaugos sitemoje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius, teisėkūrą;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis);

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti sprendimo ir darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant teisės aktų personalo valdymo ir kitais klausimais projektus;

2. rengia raštų ir kitų dokumentų personalo klausimais projektus, juos vertina ir teikia dėl jų išvadas;

3. vertina, ar ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;

4. nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

5. vertina ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus raštus, skirtus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;

6. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose, darbo bei derybų grupėse;

7. pagal kompetenciją rengia atsakymų į institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų paklausimus projektus;

8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;

9. teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, personalo, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;

10. organizuoja, koordinuoja, vykdo teisės aktų stebėseną ministerijoje;

11. dalyvauja nagrinėjant ir teikia pasiūlymus, išvadas Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais;

12. rengia, sistemina ir apibendrina skyriaus darbui ir (ar) ministerijos vadovybei reikalingą informaciją;

13. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

14. pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

15. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

16. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.