Pareigų aprašymas Spausdinti

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties bakalauro ir magistro ar vientisųjų teisės studijų krypties magistro ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį sveikatos sistemos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, teisėkūrą;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

5. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;

6. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis bei naudotis šiuolaikinio ryšio technologijomis (internetu, elektroniniu paštu);

9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei derina skyriaus darbą su tiesioginiu vadovu;

2. užtikrina efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų bei užduočių vykdymą;

3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano priemones sveikatos teisės srityje;

4. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

5. organizuoja vertinimą ir vertina, ar ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, teisės aktų nustatyta tvarka juos vizuoja;

6. nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

7. vertina ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus raštus, skirtus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;

8. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo veikloje – atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, reikalingų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijoms administruoti, teisinį vertinimą;

9. organizuoja, koordinuoja ir atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje;

10. organizuoja, koordinuoja, vykdo teisės aktų stebėseną ministerijoje;

11. ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

12. dalyvauja rengiant bei vykdant Lietuvos ir tarptautinius projektus sveikatos priežiūros srityje;

13. dalyvauja rengiant ir vertinant Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos klausimais;

14. dalyvauja nagrinėjant ir teikia pasiūlymus, išvadas Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais;

15. organizuoja bei koordinuoja pastabų, pasiūlymų, pristatymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų pateikimą sveikatos apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui;

16. teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;

17. dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

18. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant klausimus sveikatos teisės srityje;

19. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

21. laiku ir kokybiškai vykdo ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

22. kasmet analizuoja skyriaus darbą;

23. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

24. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atlieka skyriaus darbuotojų mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;

25. pagal kompetenciją vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų;

26. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.