Pareigų aprašymas Spausdinti

Skyriaus darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą, disponavimą, viešąjį administravimą bei korupcijos prevenciją;

3. turėti 2 metų darbo patirtį valstybės turto valdymo srityje;

4. pagal kompetenciją mokėti analizuoti ir vertinti valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

6. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, pagal kompetenciją priimti sprendimus, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas. I

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant dokumentų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir ministerijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto (toliau – turtas) nuomos pagrindais projektus, organizuoja ir dalyvauja viešuosiuose turto nuomos konkursuose;

2. rengia turto panaudos ir nuomos sutarčių, perdavimo priėmimo aktų projektus, susitarimus ir kitus dokumentus;

3. rengia dokumentus, susijusius su nekilnojamo turto registravimu nekilnojamo turto registre;

4. rengia dokumentus dėl turto perdavimo Valstybės įmonei Turto bankui, savivaldybėms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms;

5. rengia dokumentus dėl nekilnojamo turto įtraukimo / išbraukimo į / iš Atnaujinamo valstybės nekilnojamo turto sąrašą (-o);

6. nagrinėja ir rengia raštus, susijusius su turto draudimu, panauda, nuoma, perdavimu bei priėmimu ir pan., atsakymus į sveikatos priežiūros įstaigų, organizacijų, kitų institucijų ir gyventojų raštus ir skundus, tikrina pateiktų peržiūrėti dokumentų turto valdymo ir disponavimo klausimais pagrįstumą;

7. naudojasi Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro registro duomenų baze, reikalinga rengiant dokumentus, susijusius su nekilnojamuoju turtu;

8. analizuoja, kaip yra naudojamas ministerijos, įstaigų prie ministerijos, ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų valdomas turtas, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jo panaudojimo bei valdymo efektyvumo;

9. konsultuoja ministerijai pavaldžias biudžetines ir viešąsias įstaigas turto panaudos, nuomos ir patikėjimo klausimais;

10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant klausimus dėl ministerijos reguliavimo sričiai priskirto turto valdymo;

11. analizuoja ir vertina ministerijos išnuomoto turto ir nuomos mokesčio pokyčius ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl efektyvių valstybės turto panaudojimo būdų ir nuomos mokesčio perskaičiavimo būtinumo;

12. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių bei komisijų darbe rengiant teisės aktų turto valdymo klausimais projektus;

13. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo klausimų ir skyriaus veiklos gerinimo;

14. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

15. kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas turto naudojimo klausimais;

16. užtikrina skyriaus dokumentacijos tinkamą valdymą (saugumą, tvarkymą), panaudojant kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų ministerijos pozicijai;

18. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

19. laiku bei kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.