Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymą, naudojimą, disponavimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei korupcijos prevenciją;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės turto valdymo srityje;

4. pagal kompetenciją mokėti analizuoti ir vertinti teisės aktų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, projektus;

5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

7. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, pagal kompetenciją priimti sprendimus, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais projektus;

2. rengia valstybės turto panaudos ir nuomos sutarčių perdavimo-priėmimo aktų projektus, susitarimus ir kitus su turtu susijusius dokumentus;

3. rengia dokumentus, susijusius su valstybės nekilnojamo turto registravimu Nekilnojamo turto registre bei dokumentų projektus dėl turto perdavimo VĮ Turto bankui;

4. nagrinėja ir rengia raštus, susijusius su valstybės turto draudimu, panauda, nuoma, perdavimu bei priėmimu ir pan., atsakymus į sveikatos priežiūros įstaigų, organizacijų, kitų institucijų ir gyventojų raštus ir skundus, tikrina pateiktų peržiūrėti dokumentų turto valdymo ir disponavimo klausimais pagrįstumą;

5. prižiūri, kaip valstybei nuosavybės teise priklausančio ir ministerijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto nuomininkai laikosi sutarčių reikalavimų ir esant poreikiui imasi neatidėliotinų priemonių tinkamam sutarčių vykdymui užtikrinti (rengia nuomininkams pretenzijas, įspėjimus dėl sutarčių nutraukimo ir kt.);

6. rengia dokumentus dėl nekilnojamojo turto įtraukimo/išbraukimo į/iš Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą (-o) bei įgyvendina tolimesnius veiksmus, susijusius su šios veiklos tęstinumu bei įgyvendinimu;

7. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomo turto, perduoto įstaigoms panaudos pagrindais, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijoje, pagal kompetenciją teikia pastabas, siūlymus ir išvadas;

8. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių bei komisijų darbe rengiant teisės aktų turto valdymo klausimais projektus;

9. teikia siūlymus ir pataria skyriaus vedėjui dėl turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo klausimų ir skyriaus veiklos gerinimo;

10. pavaduoja skyriaus vedėją, tai yra vadovauja skyriui, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

11. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

12. kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas turto naudojimo klausimais bei užtikrina skyriaus dokumentacijos tinkamą valdymą (saugumą, tvarkymą), panaudojant kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai; 

14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

15. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.