Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, taip pat būti susipažinusiam su valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei korupcijos prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį sveikatos sistemos srityje ir 1 metų darbo patirtį valstybės turto valdymo srityje;

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. pagal kompetenciją mokėti analizuoti ir vertinti kitų institucijų parengtus teisės aktų reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, projektus;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja ir organizuoja, koordinuoja skyriaus veiklą įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas;

2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus, numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinti;

3. organizuoja valstybės turto panaudos sutarčių ir kitų dokumentų dėl valstybės turto perdavimo valdyti panaudos teise sudarymą;

4. organizuoja nuomos sutarčių sudarymą su nuomininku; teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos valdymo sričiai priskirto turto valdymo, administravimo, veiklos tobulinimo, atsižvelgiant į turto klausimus reglamentuojančius teisės aktus;

5. organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomo turto, perduoto įstaigoms panaudos pagrindais, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos darbą;

6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos sudaromose komisijose, darbo grupėse;

7. konsultuoja ministerijai pavaldžias įstaigas valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

8. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

9. analizuoja skyriaus darbą, rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

10. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

11. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

12. kiekvienais metais įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

13. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

14. kontroliuoja skyriaus darbą ir skyriui pavestų darbų pagal skyriaus nuostatus vykdymą;

15. laiku bei kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei kanclerio pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.