Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų Europos Sąjungos ar tarptautinių programų ar projektų vadybos darbo patirtį;

3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos sveikatos sistemos veiklą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir koordinuojant priskirtos tarptautinės finansinės paramos programas ir projektus;

2. dalyvauja koordinuojant ministerijai priskirtų funkcijų įsisavinant Šveicarijos Konfederacijos finansinio mechanizmo ir kitą tarptautinę paramą sveikatos sektoriui įgyvendinimą;

3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir (ar) rengia sutarčių, kitų teisės aktų ir dokumentų, ministerijos vidaus procedūrų bei jų pakeitimų projektus, susijusius su Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos finansinio mechanizmo ir kitos priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų rengimu, vykdymu ir įgyvendinimo kontrole;

4. planuoja skyriui koordinuoti priskirtos paramos programų ir projektų prioritetus, įgyvendinimo priemones, finansavimo lėšas, rengia išmokų prognozes;

5. pagal kompetenciją atsako už priskirtos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų naudojimo veiksmingumą ir teisingumą;

6. kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą skyriaus kompetencijai priskirtai paramai koordinuoti;

7. teikia informaciją ir pagalbą skyriui koordinuoti priskirtos paramos gavėjams rengiant pagal nustatytus reikalavimus projektinius pasiūlymus, priežiūros ataskaitas ir kitą medžiagą;

8. pagal kompetenciją dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis programų ir projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais sveikatos apsaugos srityje;

10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;

11. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

12. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

13. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

15. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.