Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, farmacijos arba medicinos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę bei farmacijos specialistų veiklą, taip pat sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kiek jie susiję su šios pareigybės vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

3. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. renka, sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą valstybės tarnautojams, rengiantiems Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) raštų, dokumentų, teisės aktų projektus, reglamentuojančius:

1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą su vaistiniais preparatais (priemones, siekiant užtikrinti racionalų vaistinių preparatų vartojimą, tinkamą laikymą, išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų įsigijimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose);

1.2. reikiamo vaistinių preparatų tiekimo užtikrinimą;

1.3. ligoninių vaistinių veiklą;

1.4. vaistinių preparatų laikymą ir apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.5. ekstemporaliųjų vaistinių preparatų nomenklatūrą ir gamybą;

1.6. farmacinės rūpybos paslaugas vaistinėje;

2. atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų perkamų vaistinių preparatų asortimento ir kainų analizę, reikalingą valstybės tarnautojams teikiant siūlymus dėl vaistinių preparatų asortimento papildymo ar pakeitimo gydymo įstaigoms ir CPO LT;

3. analizuoja ir sistemina tarptautinę asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos su vaistiniais preparatais ir ligoninių vaistinių reglamentavimo patirtį;

4. analizuoja ESPBI IS e. recepto posistemės veikimą ir poreikį tobulinti ESPBI IS e. recepto posistemę, sistemina gautus siūlymus dėl e. recepto posistemės tobulinimo, teikia apdorotą informaciją valstybės tarnautojams, rengiantiems siūlymus dėl e. receptų rašymo ir vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) gyventojams pagal e. receptus teisinio reglamentavimo tobulinimo;

5. analizuoja dokumentus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES, teikia apdorotą informaciją valstybės tarnautojams, vertinantiems galimas pasekmes farmacijos sektoriui ir teikiantiems siūlymus dėl priemonių, skirtų galimoms neigiamoms pasekmėms sumažinti;

6. pagal poreikį organizuoja ministerijos darbo grupių ir komisijų posėdžius, protokoluoja departamento rengiamus posėdžius, kuriuose nėra paskirtas kitas posėdžio sekretorius;

7. pagal kompetenciją rengia informacinius dokumentus, pranešimus spaudai;

8. organizuoja renginius skyriaus veiklos klausimais;

9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

10. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

12. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

13. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

14. pavaduoja kitą skyriaus specialistą jo nesant darbe, skyriaus vedėjui pavedus;

15. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vedėjo pavedimus.