Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities, farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį farmacijos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje, farmacijos specialistų veiklą, ES teisės aktus dėl abipusio vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) diplomų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimo;

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, reglamentuojančius:

1.1. vaistinių veiklos vykdymą pagal geros vaistinių praktikos reikalavimus;

1.2. vaistinių preparatų pardavimą gyventojams naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis;

1.3. vaistinių steigimo reikalavimus;

1.4. farmacinės rūpybos, farmacinės ir kitų paslaugų teikimą vaistinėje;

1.5. vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Šveicarijos Konferedacijoje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir vertinimą;

1.6. vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

1.7. vaistinių preparatų įvežimą (išvežimą) į Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms;

2. rengia pažymas apie farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos atitikimą ES direktyvų reikalavimams ir apie esamą profesinės veiklos būklę Lietuvoje;

3. vertina vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) paraiškas dėl Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Šveicarijos Konferedacijoje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo;

4. bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir institucijų atstovais farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos pripažinimo klausimais;

5. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ES ir kitų valstybių patirtį farmacijos srityje laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje bei teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo;

6. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Tarybos Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės, Europos Komisijos Farmacijos komiteto ir kituose ES institucijų posėdžiuose;

7. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus;

8. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

9. pagal kompetenciją konsultuoja valstybės institucijas, farmacijos specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis;

10. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus; ministro įsakymu ar kanclerio potvarkiu paskyrus pavaduoja skyriaus vedėją;

11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

12. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

13. laiku ir kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;

14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

15. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.