Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės bakalauro ir teisės magistro arba vientisųjų teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti teisinio darbo patirtį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos teismų sistemą, civilinį ir administracinį procesus. Būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas. Būti susipažinusiam su sveikatos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis principais;

6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

7. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

10. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atstovauja ministerijai teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriose aptariamos valstybių narių pozicijos;

2. rengia, analizuoja, teikia išvadas bei siūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų dokumentų; teikia ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovams ir kitiems darbuotojams konsultacijas atstovavimo ir teisės aktų taikymo klausimais;

3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;

4. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

5. vertina ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos parengtus raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms įstaigoms bei institucijoms, fiziniams bei juridiniams asmenims;

6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijoms ir teikiant pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais; analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus;

7. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

8. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

9. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;

10. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu, kvalifikacijos tobulinimo metu ar laikinai jiems nesant kitais įstatymų numatytais pagrindais;

11. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų atlikimą;

12. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo.