BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


 • Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilija Kondrotienė
  206

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

  SPECIALIZUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  Bendrosios nuostatos

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

  3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

  4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

  6.1. įgyvendina valstybės politiką nustatytoje asmens sveikatos priežiūros srityje – specializuotoje sveikatos priežiūros srityje, apimančių ambulatorinių ir stacionarinių antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiančių gydytojų specialistų, vaikams ir suaugusiesiems pagal nustatytus Ministerijos veiklos prioritetus (kardiologijos, onkologijos, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vaikų sveikatos priežiūros ir kt.);

  6.2. rengia specializuotos sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato specializuotos sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

  6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika specializuotos sveikatos priežiūros srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

  6.5. dalyvauja koordinuojant specializuotos sveikatos priežiūros licencijavimą;

  6.6. dalyvauja rengiant specializuotos sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. nustato specializuotos sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

  7.2. numato bendrus specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

  7.3. prognozuoja tolesnį specializuotos sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

  7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

  7.5. pagal kompetenciją bendradarbiaja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

  7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

  7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

  7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

  7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

  7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

  7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  7.13. dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių darbe;

  7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

  8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

  8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

  8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

  8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

  8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

  8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.9. teikti  departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

  8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

  8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

  9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;
  9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

   

  V SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais. ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

  12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

  13. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą specializuotos sveikatos priežiūros valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje specializuotos sveikatos priežiūros srityje įgyvendinimą;

  14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų specializuotos sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

  14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą specializuotos sveikatos priežiūros srityje;

  14.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

  14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  14.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

  14.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar  departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

  14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

  Vi SKYRIUS

  DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   

  ________________________

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-22