BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Dulkys
  Sveikatos apsaugos ministras
  316
  • Vadovybės priimamasis • Daiva Stalemėkė
  315
  • Vadovybės priimamasis • Diana Girba
  320
  Danguolė Jankauskienė
  319
  • Vadovybės priimamasis • Daiva Mazurkevičienė
  312
  Aurimas Pečkauskas
  317
  Jurgita Grebenkovienė
  313
  •••••••••• ••••••••••
  Tomas Bagdonas
  318
  Simona Bieliūnė
  308
  Eglė Butkevičienė
  308
  Tomas Gailius
  306
  Alina Sakalauskienė
  311
  Kristina Auruškevičienė
  300
 • Komunikacijos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Neringa Mikėnaitė
  301
  Julijanas Gališanskis
  302
  Agnė Kiškytė Rarivanė
  301
  Jūratė Baltinaitė
  301

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  SPAUDOS TARNYBOS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Spaudos tarnybos (toliau – Spaudos tarnyba) nuostatai nustato Spaudos tarnybos uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Spaudos tarnybos darbuotojai: vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai. 

  3. Spaudos tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  4. Spaudos tarnyba yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  5. Spaudos tarnybos darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Spaudos tarnybos uždaviniai:

  6.1. kurti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitų šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant didinti informacijos sklaidą per visuomenės informavimo priemones apie sveikatos apsaugos sistemą, sveikatos apsaugos politikos sprendimų priėmimą;

  6.2. užtikrinti visuomenės informavimą per žiniasklaidos priemones apie sveikatos apsaugos politiką bei ministerijos veiklą;

  6.3. plėtoti bendradarbiavimą komunikacijos srityje su šalies ir tarptautinėmis sveikatos srityje veikiančiomis institucijomis bei organizacijomis, dalyvauti komunikacijos darbo grupių, komisijų, tinklų veikloje;

  6.4. konsultuoti ministerijos vadovybę, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojai), ryšių su žiniasklaida klausimais;

  6.5. formuoti ir palaikyti pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje;

  6.6. dalyvauti koordinuojant ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ryšių su žiniasklaida veiklą.

  7. Spaudos tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ministerijos veiklos viešinimo strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius visuomenės informavimo planus formuojant pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.2. rengia ir teikia informaciją apie ministerijos vykdomą sveikatos politiką ir jos įgyvendinimą, pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su ministerijos vykdoma sveikatos politika ir jos įgyvendinimu;

  7.3. esant poreikiui teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į žurnalistų etikos inspektorių bei Visuomenės informavimo etikos komisiją;

  7.4. pagal kompetenciją rengia komentarus žiniasklaidai, atsakymus į žiniasklaidos paklausimus, organizuoja ministerijos vadovybės ir kitų ministerijos darbuotojų interviu, dalyvavimą televizijos ir radijo laidose;

  7.5. pagal kompetenciją užtikrina aktualios informacijos publikavimą ministerijos internetinėje svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose;

  7.6. pagal kompetenciją inicijuoja bei dalyvauja organizuojant informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos rengimą, leidybą, platinimą;

  7.7. organizuoja visuomenės informavimo, socialinės reklamos kampanijas;

  7.8. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius žiniasklaidai;

  7.9. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus;

  7.10. inicijuoja informacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus;

  7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, rengiamuose pasitarimuose, posėdžiuose bei renginiuose;

  7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

  7.13. koordinuoja ministerijos ryšius su pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais kuriant ir organizuojant viešinimo priemonių įgyvendinimą.

  III SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Spaudos tarnybos darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais;

  8.2. susipažinti ir gauti Spaudos tarnybos veiklai reikiamą informaciją – ministro įsakymų bei kitų teisės aktų nuorašus, medžiagą iš ministerijos struktūrinių padalinių bei įstaigų, priklausančių ministerijos veiklos reguliavimo sričiai, dėl tokios informacijos gavimo kreiptis į kitų šalies ir užsienio institucijų ir organizacijų atitinkamus padalinius, jeigu tai reikalinga skyriaus funkcijų vykdymui;

  8.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos gerinimo;

  8.4. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.5. suderinus su ministerijos vadovybe, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ar visuomeninių organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Spaudos tarnybos nuostatose numatytiems klausimams spręsti;

  8.6. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Spaudos tarnybos darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, Spaudos tarnybos nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais teisės aktais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

  V SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Spaudos tarnybai vadovauja vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  11. Spaudos tarnybos vedėjas:

  11.1. planuoja Spaudos tarnybos veiklą ir sprendžia Spaudos tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja Spaudos tarnybos darbą – paskirsto užduotis darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Spaudos tarnybai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. pagal kompetenciją vykdo Spaudos tarnybos darbuotojų metinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus ministrui skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kitais su Spaudos tarnybos veiklos tobulinimu susijusiais klausimais;

  11.4. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.5. vykdo kitus su Spaudos tarnyba ir jos funkcijomis susijusius vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  12.  Spaudos tarnybos vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo Spaudos tarnybos patarėjas.

  VI SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Spaudos tarnybos darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Spaudos tarnybos darbuotojai.

  15. Spaudos tarnybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  _________________

 • Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Tamošiūnienė
  224
  Vytautas Žerlauskas
  224
  Neringa Lipskienė
  224

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ANTIKORUPCIJOS IR ATITIKTIES SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Antikorupcijos ir atitikties skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai ir specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagrindinis skyriaus uždavinys yra vykdyti korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones ministerijos veiklos srityje.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  7.2. pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytus kriterijus, nustato ministerijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atlieka jos analizę ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo;

  7.3. rengia ir teikia tvirtinti korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programą, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose, prireikus teikia siūlymus dėl jos tikslinimo;

  7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

  7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus ir skundus dėl korupcijos atvejų bei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos;

  7.6. organizuoja darbus, susijusius su projektų korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje planavimu, įgyvendinimu, rezultatų stebėsena ir poveikio vertinimu;

  7.7. teikia siūlymus ministrui dėl būdų ir priemonių korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti;

  7.8. viešina informaciją apie skyriaus vykdomą veiklą bei analizuoja ir, esant reikalui suderinus su ministru, viešina nustatytus korupcijos atvejus;

  7.9. ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir tarnybinės veiklos tyrimus, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tyrimų išvadas;

  7.10. pagal kompetenciją identifikuoja, tikrina, analizuoja ir sistemina ministerijai kylančias rizikas ir teikia ministrui pasiūlymus, kaip jas sumažinti ar panaikinti;

  7.11. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis korupcijos prevencijos srityje, atstovauja ministeriją Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  7.12. organizuoja antikorupcinį švietimą, pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus, institucijas, įstaigas ir organizacijas;

  7.13. gavus informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas, nedelsiant apie tai informuoja ministrą;

  7.14. kontroliuoja, kaip ministerijos darbuotojai ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;

  7.16. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;

  7.17. tvarko skyriaus dokumentaciją;

  7.18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus korupcijos prevencijos įgyvendinimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;

  8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  8.5. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   

  ______________

   

 • Centralizuoto vidaus audito skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytenis Gudelis
  302
  Regina Čepulienė
  303
  Rimanta Jurkevičienė
  304
  Ingrida Palijanskienė
  304
  Rasa Čirgelienė
  303

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.

  3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti ministerijos, veiklos gerinimą.

  4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  5. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

  6. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai. Skyriaus darbuotojai į pareigas skiriami ir iš jų atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  7. Skyriaus vedėjo, poskyrio vedėjo ir vyriausiųjų specialistų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  9. Skyriaus uždaviniai:

  9.1. padėti didinti ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

  9.2. tikrinti ir vertinti, ar ministerijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

  9.3. teikti ministrui, ministerijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose ministerijos struktūriniuose padaliniuose, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

  10. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  10.1. tikrina ir vertina ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

  10.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  10.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

  10.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

  10.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

  10.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

  10.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

  10.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

  10.2. atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;

  10.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos ir jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

  10.4. analizuoja ministerijos veiklos trūkumus, dėl kurių jos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo ministrui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

  10.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  10.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

  10.7. rengia skyriaus veiklos ataskaitą;

  10.8. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

  10.9. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, ministro nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

  11. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su ministerijos struktūriniais padaliniais, jai pavaldžiais ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  12. Skyrius turi teisę:

  12.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

  12.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

  12.3. naudotis ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

  12.4. be atskiro ministro, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų struktūrinių padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

  12.5. tikrinti ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

  12.6. gauti ministerijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

  12.7. gavus ministro sutikimą (kai audituojamas jam pavaldus arba jo valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo – šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų ministerijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

  12.8. dalyvauti mokyme ir kelti savo kvalifikaciją;

  12.9. reikalauti, kad ministras, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą;

  12.10. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  12.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  13. Skyriaus darbuotojai privalo:

  13.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais;

  13.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  13.3. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir vidaus auditorių profesinio elgesio principų ir normų, vykdant skyriaus funkcijas.

   

  V. SKYRIAUS DARBO organizavimas

   

  14. Skyriui vadovauja ir jo veiklą savarankiškai organizuoja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  15. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

  15.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus ministrui, atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą;

  15.2. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  15.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  15.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos organizuojamuose pasitarimuose;

  15.5. rengia poskyrio vedėjo ir vyriausiųjų specialistų pareigybių aprašymus ir teikia juos ministrui tvirtinti;

  15.6. pagal suderintą su ministru skyriaus veiklos planą organizuoja ministerijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

  15.7. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

  15.8. prižiūri ir vertina poskyrio vedėjo ir vyriausiųjų specialistų atliekamo audito kokybę, įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitų kokybę, teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą.

  15.9. kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų ministerijai ir ministrui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.

  16. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  17. Skyriaus ir poskyrio raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus ar poskyrio darbuotojas.

  18. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

   

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  19. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų ar funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą asmeniškai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  20. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  21. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje ministro įsakymu.

  _________________________

   

 • Strateginio valdymo departamentas
  El. p. , Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimonda Janonienė
  Direktorė
  103
  • Strateginio planavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Banuškevičienė
   Vedėja
   312
   Dalia Valaitienė
   Vyriausioji specialistė
   312
   Jolanta Sinkevič
   Vyriausioji specialistė
   309
   Daiva Dudutienė
   Vyriausioji specialistė
   102
   Irena Vaitaitienė
   Vyriausioji specialistė
   312
  • Sveikatos sistemos stebėsenos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rūta Bartulė
   Vedėja
   301
   Egidija Roževič
   Vyriausioji specialistė
   301
   Birutė Malinauskienė
   Vyriausioji specialistė
   301
   Olė Balčiūnaitė
   Vyriausioji specialistė
   307
 • Investicijų departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Laurinavičienė
  Direktorė
  203
  • Investicijų planavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Paulius Raugalas
   210
   Joana Načiūnienė
   Patarėja
   204
   Asta Suveizdienė
   210
   Sandra Jarašiūnienė
   210
   Giedmilė Bieliauskienė
   Patarėja
   204
   Ramunė Aukštakalnytė
   210
   Virginija Karalevičiūtė
   311
   Ramunė Abromavičienė
   310

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
   EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų atsakomybę.
   2.    Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, Ministerijos darbo reglamentu ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
   3.    Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
   4.    Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.
   5.    Skyrių sudaro skyriaus vedėjas, skyriaus patarėjas ir vyriausieji specialistai.
   6.    Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II SKYRIUS
   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   7.    Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   7.1.    administruoti ministerijai priskirtų 2007–2013 m. Veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimui skirtą Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramą ir planuoti lėšų poreikį;
   7.2.    administruojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu (toliau – Veiksmų programa), vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka atlikti ministerijai pavestas atitinkamas užduotis, susijusias su tarpinės institucijos funkcijų atlikimu.
   8.    Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   8.1.    pagal kompetenciją dalyvauja keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau –Partnerystės sutartis), Veiksmų programą, dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, projektus ir jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant ministerijos vidaus procedūrų bei jų pakeitimų, reikalingų administruojant ES struktūrinių fondų investicijas, taip pat valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo projektus;
   8.2.    planuoja ministerijai priskirtų Veiksmų programų prioritetų, priemonių ir veiklų įgyvendinimą, ES struktūrinių fondų investicijų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas projektams finansuoti, ir rengia išmokų prognozes;
   8.3.    organizuoja valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo procedūras, pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais:
   8.3.1.    rengia projektų atrankos kriterijus ir teikia vadovaujančiajai institucijai;
   8.3.2.    pagal kompetenciją dalyvauja Veiksmų programos stebėsenos komiteto, Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, Projektų priežiūros komiteto veikloje;
   8.3.3.    pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant Veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;
   8.3.4.    pagal kompetenciją rengia priemonių įgyvendinimo plano projektą;
   8.3.5.    pagal kompetenciją rengia valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo projektą;
   8.3.6.    rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir pagal kompetenciją rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų;
   8.3.7.    teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;
   8.3.8.    dalyvauja sudarant valstybės projektų sąrašus;
   8.3.9.    planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;
   8.3.10.    pagal kompetenciją rengia priimamų ir panaikinamų sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo, projektus;
   8.3.11.    pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, reikalingus ministerijos sprendimams dėl 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo, projektų finansavimo ir administravimo sutarčių su pareiškėjais sudarymo, dėl ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus grąžinimo ar tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, priimti;
   8.4.    teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, – teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;
   8.5.    esant poreikiui sudaro projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;
   8.6.    atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu, tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas apmokėti iš ministerijai, kaip asignavimų valdytojui, patvirtintų ES struktūrinių fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų;
   8.7.    pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:
   8.7.1.    įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai;
   8.7.2.    apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai;
   8.7.3.    pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
   8.7.4.    pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;
   8.7.5.    pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;
   8.7.6.    įdiegia ir taiko kovos su sukčiavimu priemones, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte;
   8.7.7.    pagal kompetenciją analizuoja problemas, susijusias su ES struktūrinių fondų investicijų planavimu ir naudojimu;
   8.7.8.    nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo;
   8.8.    rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie panaikintą ES struktūrinių fondų investicijų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų investicijas;
   8.9.    rengia ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo prognozes pagal ministerijai priskirtus prioritetus ir priemones, teikia vadovaujančiajai institucijai planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus Veiksmų programos prioritetus ir priemones, prižiūri ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo spartą;
   8.10.    pagal kompetenciją užtikrina, kad 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 straipsnio nuostatas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
   8.11.    susigrąžina ES struktūrinių fondų investicijas arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų investicijų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų investicijas ir (ar) nacionalines lėšas, priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktų nustatyta tvarka;
   8.12.    laikydamasis vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atlieka šias vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis:
   8.12.1.    rengia projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ir atrankos tvarkos projektus;
   8.12.2.    pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų kompiuterizuotą informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS), registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus;
   8.12.3.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimui užtikrinti;
   8.12.4.    pagal kompetenciją vykdo Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai ministerijos įgyvendinamų priemonių metines ir galutines ataskaitas bei informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
   8.12.5.    pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie ministerijai priskirtų prioritetų ir priemonių, kurių įgyvendinimui skirtos ES struktūrinių fondų investicijos, įgyvendinimą, dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;
   8.12.6.    pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie ministerijai priskirtų priemonių planavimą bei Veiksmų programos įgyvendinimą;
   8.12.7.    pagal kompetenciją užtikrina  vadovaujančiosios  institucijos pavestų užduočių atlikimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas dėl pavestų užduočių atlikimo ir tarpinės institucijos atliekamų funkcijų bei procedūrų tobulinimo;
   8.12.8.    vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;
   8.12.9.    rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti;
   8.12.10.    pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą;
   8.12.11.    dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
   8.12.12.    užtikrina vadovaujančiosios institucijos pavedimų įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;
   8.12.13.    užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi;
   8.12.14.    vykdo ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo ministerijai priskirtų priemonių įgyvendinimo priežiūrą (tam tikrais atvejais vykdo projektų įgyvendinimo kontrolę jų įgyvendinimo vietose) ir pagal kompetenciją dalyvauja vertinimo veikloje;
   8.13.    ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimu analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu;
   8.14.    dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
   8.15.    ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės valdymo, tarptautinėse visuomeninėse institucijose ES struktūrinių fondų investicijų administravimo klausimais;
   8.16.    dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su ES  struktūrinių fondų investicijų administravimo ir įsisavinimo klausimais;
   8.17.    pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos struktūrinius padalinius ir pavaldžias ministerijai įstaigas;
   8.18.    pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus;
   8.19.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;
   8.20.    atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti.

   III SKYRIUS
   TEISĖS

   9.    Vykdydami skyriui pavestas funkcijas, skyriaus darbuotojai turi teisę:
   9.1.    gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, 
   savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;  teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
   9.2.    pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;
   9.3.    suderinus su ministerijos  vadovybe, pasinaudoti vidaus ir užsienio specialistų konsultacijomis;
   9.4.    nuolat tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
   9.5.    teikti ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
   9.6.    dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;
   9.7.    ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
   9.8.    naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis  vykdant ministerijos vadovybės pavedimus ir darbo užduotis;
   9.9.    naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS
   PAREIGOS

   10.    Skyriaus darbuotojai privalo:
   10.1.    vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais dokumentais;
   10.2.    laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
   10.3.    skyriaus valstybės tarnautojai, vykdydami skyriaus funkcijas, privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų.

   V SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11.    Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos viceministrui.
   12.    Skyriaus vedėjas:
   12.1.    organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   12.2.    teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   12.3.    pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
   12.4.    atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose bei teismuose;
   12.5.    atsiskaito Ministerijos vadovybei už skyriaus darbą;
   12.6.    vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
   13.    Nesant skyriaus vedėjo darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo skyriaus patarėjas arba ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.
   14.    Skyriaus raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų įgyvendinimo priežiūrą vykdo skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

   VI SKYRIUS
   ATSAKOMYBĖ

   15.    Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   16.    Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje.

   ____________________

  • Investicijų įgyvendinimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gytė Sirgedienė
   418
   Asta Leonienė
   417
   Agnė Sakalinskienė
   417
   Jolanta Ptakauskienė
   417
   Justina Račaitė
   417
   Milda Lukošiūtė
   417
   Dalia Lasiauskienė
   Vyriausioji specialistė
   309
   Lina Kanaporienė
   Vyriausioji specialistė
   210

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

      1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Tarptautinių projektų valdymo skyriaus (toliau - skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

   4.  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

   5. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Skyriaus veiklos uždaviniai:

   7.1.       pagal kompetenciją dalyvauti analizuojant Lietuvos sveikatos sistemos tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes, inicijuoti šiuos poreikius ir galimybes realizuojančias tarptautines programas ir projektus bei kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną;

   7.2.       planuoti ir koordinuoti Šveicarijos Konfederacijos ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei kitos priskirtos tarptautinės paramos programas ir projektus sveikatos apsaugos srityje.

   8.       Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

   8.1.    pagal kompetenciją dalyvauja analizuojant tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes bei teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei;

   8.2. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoja ir koordinuoja priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą;

   8.3. pagal kompetenciją administruoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą sveikatos apsaugos srityje ir atlieka teisės aktais nustatytas ministerijos kaip tarpinės institucijos funkcijas;

   8.4. pagal kompetenciją atlieka 2009−2014 m. Norvegijos finansinį mechanizmą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas šio mechanizmo Programų operatoriaus funkcijas;

   8.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir (ar) rengia sutarčių, teisės aktų ir kitų su skyriui priskirtų tarptautinių programų ir projektų valdymu susijusių dokumentų projektus;

   8.6. planuoja skyriui koordinuoti priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų prioritetus, įgyvendinimo priemones, finansavimo lėšas, rengia išmokų prognozes;

   8.7. pagal kompetenciją organizuoja priskirtų tarptautinių programų ir projektų poveikio vertinimą, rengia programų ir projektų ataskaitas ir teikia išvadas;

   8.8.    pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie skyriui valdyti priskirtų tarptautinių programų ir projektų įgyvendinimo rezultatus;

   8.9. teikia informaciją ir pagalbą skyriui koordinuoti priskirtos paramos gavėjams rengiant pagal nustatytus reikalavimus projektinius pasiūlymus, priežiūros ataskaitas ir kitą medžiagą;

   8.10. pagal kompetenciją analizuoja problemas, susijusias su skyriui koordinuoti priskirtos tarptautinės paramos planavimu ir naudojimu bei priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų valdymu, teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei ir su paramos įsisavinimu susijusioms institucijoms;

   8.11. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, reikalingą skyriaus kompetencijai priskirtų tarptautinių programų ir projektų valdymui;

   8.12. teikia informaciją ir konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.13. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtos paramos programų ir projektų priežiūros ir valdymo komitetuose, susitikimuose su Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijų atstovais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.14. skelbia informaciją apie skyriui valdyti priskirtas tarptautines programas ir projektus ministerijos internetinėje svetainėje;

   8.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

   8.16. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

   8.17. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei tarptautinių programų ir projektų valdymu;

   8.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

   9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

   9.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų, kitų teisės aktų ir kitų dokumentų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

   9.3. nuolat tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.4. teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

   9.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose  posėdžiuose bei renginiuose;

   9.6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdydami pavedimus ir darbo užduotis;

   9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS PAREIGOS

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:

   10.1. vadovautis skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;

   10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

   12. Skyriaus vedėjas:

   12.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

   12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, susijusius su skyriaus veikla;

   12.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;

   12.5. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

   12.6. atsiskaito už skyriaus darbą;

   12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

   13. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo patarėjas ar kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

   14. Skyriaus raštvedybą ir kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus vedėjo paskirtas skyriaus vyriausiasis specialistas.

    

   VI SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   ______________________________________

 • Sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių politikos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Diana Smaliukaitė
  Vedėja
  102
  Audronė Daiva Dragūnienė
  Vyriausioji specialistė
  101
  Ieva Blažinskienė
  Vyriausioji specialistė
  101
  Diana Prochorova
  Vyriausioji specialistė
  214
  Tumas Beinortas
  Vyriausiasis specialistas
  102
 • Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Telyčėnienė
  211
  Linas Kavolius
  Vyresnysis patarėjas
  304
  Marius Jonutis
  212
  Aistė Šertvytytė Vičienė
  213
  Simona Gricienė
  211
  Raimonda Paškevičienė
  213
  Greta Makauskaitė
  213
  Vytautas Gavėnavičius
  212

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus veiklos uždavinys – planuoti, organizuoti, koordinuoti Lietuvos Respublikos elektroninės sveikatos (toliau – e. sveikatos) sistemos ir ministerijos valdymo srities informacinių išteklių plėtrą ir prižiūrėti jos įgyvendinimą.

  7. Įgyvendindamas šį uždavinį, skyrius vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia e. sveikatos sistemos plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą;

  7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant su e. sveikatos sistemos plėtra ir informaciniais ištekliais susijusius strateginius ir programinius dokumentus;

  7.3. pagal kompetenciją planuoja ir dalyvauja planuojant su e. sveikatos sistemos plėtra ir informaciniais ištekliais susijusius prioritetus, priemones ir veiklas;

  7.4. organizuoja teisės aktų rengimą ir dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu;

  7.5. organizuoja e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos valdytojo funkcijų įgyvendinimą;

  7.6. koordinuoja ir prižiūri e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą;

  7.7. koordinuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių viešojo administravimo įstaigų valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, plėtrą, derina nuostatus ir saugos politikos dokumentus;

  7.8. koordinuoja ir prižiūri su e. sveikatos sistema susijusių projektų ir iniciatyvų atitiktį pagrindiniams e. sveikatos sistemos teisės aktams ir e. sveikatos sistemos architektūros modeliui;

  7.9. koordinuoja ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių įgyvendinimo klausimais;

  7.10. analizuoja pirminius, tarpinius ir galutinius e. sveikatos sistemos plėtros projektų rezultatus;

  7.11. koordinuoja ir prižiūri e. sveikatos sistemos standartų taikymą, adaptavimą ir diegimą e. sveikatos sistemoje;

  7.12. koordinuoja medicininės terminologijos taikymą e. sveikatos sistemoje;

  7.13. kasmet planuoja investicijas, reikalingas e. sveikatos sistemos plėtrai ir palaikymui;

  7.14. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių institucijomis e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

  7.15 atstovauja ministerijai tarpinstituciniuose renginiuose, susijusiuose su e. sveikatos sistema ir informaciniais ištekliais;

  7.16. organizuoja renginius e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

  7.17. konsultuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

  7.18. organizuoja sveikatos sistemos dalyvių apklausas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais ir analizuoja apklausų rezultatus;

  7.19. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių eksploatavimo ir plėtros strategijos;

  7.20. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencija.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei asociacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių darbuotojus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  8.3. suderinus su ministerijos vadovybe pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.5. pagal kompetenciją teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos tobulinimo;

  8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose bei renginiuose;

  8.7. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  9.3. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.4. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu;

  9.5. valstybės tarnautojai, vykdydami savo funkcijas, privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. inicijuoja skyriaus darbuotojams tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.4. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose; ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai kitose institucijose ir įstaigose;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje.

  ____________________

 • Asmens sveikatos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Odeta Vitkūnienė
  215

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio departamento uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Departamentas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  5. Departamentą sudaro:

  5.1. Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius;

  5.2. Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius.

  6. Departamento darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Departamentas vykdo šiuos svarbiausius uždavinius:

  7.1. įgyvendina valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

  7.2. rengia asmens sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

  7.3. įstatymų numatytais atvejais nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

  7.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  7.5. dalyvauja koordinuojant asmens sveikatos priežiūros licencijavimą;

  7.6. dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. nustato asmens sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

  8.2. numato bendrus asmens sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

  8.3. prognozuoja tolesnį asmens sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

  8.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama asmens sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

  8.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių darbe;

  8.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

  8.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

  8.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

  8.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su  departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  8.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

  8.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.13. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

  9. Departamento darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl departamento rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

  9.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

  9.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

  9.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę departamento darbuotojai;

  9.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl departamentui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

  9.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

  9.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  9.9. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

  9.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  9.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  10. Departamento darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10.3. valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant savo funkcijas;

  10.4. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais ir departamento skyrių nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

  12. Departamentui vadovauja direktorius, o jam nesant departamento direktoriaus paskirtas departamento padalinio vadovas ar kitas padalinio darbuotojas.

  13. Departamento direktorius yra atsakingas už jam pavestą asmens sveikatos priežiūros  valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

  14. Departamento direktorius:

  14.1. vadovauja departamentui, sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje asmens sveikatos priežiūros valdymo srityje įgyvendinimą;

  14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų asmens sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

  14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą asmens sveikatos priežiūros srityje;

  14.4. organizuoja departamento darbą, paskirsto užduotis departamento skyrių vedėjams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.5. koordinuoja ir kontroliuoja departamento padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

  14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  14.7. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

  14.8. ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

  14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

  VI SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, departamento darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.

  17. Departamento nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  __________________

  • Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Biekšienė
   222
   Viktorija Buzytė
   225
   Birutė Kavaliauskienė
   213
   Kristina Jokimaitė
   214
   Elita Radkevič
   213
   Ramunė Andriušaitienė
   216
   Virginija Karaliūtė Žulienė
   225

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. dalyvauti formuojant, organizuoti, koordinuoti valstybės politiką ir kontroliuoti jos įgyvendinimą asmens sveikatos priežiūros srityje – pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje, kuri apima: šeimos medicinos, profilaktinių sveikatos tikrinimų, odontologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, greitosios medicinos pagalbos, skubiosios ir būtinosios medicinos pagalbos, bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, išplėstinės slaugos praktikos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, slaugos paslaugų namuose, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, vidaus ligų, medicininės reabilitacijos, geriatrijos, socialinių paslaugų koordinavimo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sritis;

   6.2. rengia pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir  kitų teisės aktų projektus;

   6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

   6.5. dalyvauja koordinuojant pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos licencijavimą;

   6.6. dalyvauja rengiant pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. nustato pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   7.2. numato bendrus pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo gyventojams principus;

   7.3. prognozuoja tolesnį pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos vystymą šalyje;

   7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   7.5 pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

   7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

   7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

   7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

   7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

   7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją Lietuvoje ir užsienyje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.13. dalyvauja ES  Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių veikloje;

   7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

   8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

   8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

   8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

   8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.9. teikti departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

   8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

   8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;

   9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   12. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

   13. Skyriaus vedėjas:

   13.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje įgyvendinimą;

   13.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

   13.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje;

   13.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   13.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

   13.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   13.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

   13.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

   13.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

   VI SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   16. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   ____________________

  • Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Cechanovičienė
   212
   Anželika Balčiūnienė
   205
   Asta Einikienė
   217
   Vilija Kondrotienė
   206
   Alvyda Naujokaitė
   205
   Aimė Dumšienė
   209
   Arvydas Gabrilavičius
   209

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SPECIALIZUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. įgyvendina valstybės politiką nustatytoje asmens sveikatos priežiūros srityje – specializuotoje sveikatos priežiūros srityje, apimančių ambulatorinių ir stacionarinių antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiančių gydytojų specialistų, vaikams ir suaugusiesiems pagal nustatytus Ministerijos veiklos prioritetus (kardiologijos, onkologijos, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vaikų sveikatos priežiūros ir kt.);

   6.2. rengia specializuotos sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato specializuotos sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika specializuotos sveikatos priežiūros srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

   6.5. dalyvauja koordinuojant specializuotos sveikatos priežiūros licencijavimą;

   6.6. dalyvauja rengiant specializuotos sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. nustato specializuotos sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   7.2. numato bendrus specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

   7.3. prognozuoja tolesnį specializuotos sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

   7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   7.5. pagal kompetenciją bendradarbiaja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

   7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

   7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

   7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

   7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

   7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   7.13. dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių darbe;

   7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

   8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

   8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

   8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

   8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.9. teikti  departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

   8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

   8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

    

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;
   9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

    

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais. ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

   12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   13. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą specializuotos sveikatos priežiūros valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

   14. Skyriaus vedėjas:

   14.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje specializuotos sveikatos priežiūros srityje įgyvendinimą;

   14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų specializuotos sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

   14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą specializuotos sveikatos priežiūros srityje;

   14.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   14.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

   14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   14.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

   14.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar  departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

   14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

   Vi SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

    

   ________________________

    

  • Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ilona Šakienė
   Vedėja
   222
   Artūras Šimkus
   Patarėjas
   222
   Marius Čiurlionis
   Patarėjas
   208
   Vilma Jeršovienė
   Patarėja
   222
   Solveiga Inokaitytė - Šmagarienė
   Patarėja
   209
 • Psichikos sveikatos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ignas Rubikas
  419
  Edita Bishop
  408
  Laura Masiulienė
  401
  Jelena Talačkienė
  408
  Marija Oleškevičienė
  401
  Ugnė Širvinskaitė
  408
  Ignė Lukminė
  401

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO
  PSICHIKOS SVEIKATOS SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) Psichikos sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus departamento direktoriui.
  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai.
  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS
  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai, vadovaujantis ministerijos numatytomis sveikatos priežiūros plėtojimo kryptimis:
  6.1. dalyvauti formuojant sveikatos priežiūros politiką pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros, savižudybių prevencijos, priklausomybės ligų valdymo, psichikos sveikatos stebėsenos, psichoaktyvių medžiagų valdymo, psichikos sveikatos stiprinimo  srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  6.2. pagal kompetenciją koordinuoti ministerijai pavaldžių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  7.1. teikia pasiūlymus formuojant visuomenės sveikatos priežiūros politiką pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros, savižudybių prevencijos, priklausomybės ligų valdymo, psichikos sveikatos stebėsenos, psichoaktyvių medžiagų valdymo, psichikos sveikatos stiprinimo srityje, nustatant šios srities plėtojimo kryptis, organizuojant ir gerinant bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų;
  7.2. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros, savižudybių prevencijos, priklausomybės ligų valdymo, psichikos sveikatos stebėsenos, psichoaktyvių medžiagų valdymo, psichikos sveikatos stiprinimo valdymo srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;
  7.3. organizuoja ir koordinuoja psichikos sveikatos priežiūros valdymo politikos įgyvendinimą;
  7.4. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant, analizuoja bei vertina ministerijos strateginio veiklos plano, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus bei teikia pasiūlymus dėl pateiktų ekspertizei teisės aktų projektų;
  7.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant tarpinstitucinius veiklos planus bei ministerijos programas, taip pat kitus strateginius dokumentus, susijusius su pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros, savižudybių prevencijos, priklausomybės ligų valdymo, psichikos sveikatos stebėsenos, psichoaktyvių medžiagų valdymo, psichikos sveikatos stiprinimo valdymu, koordinuojant jų įgyvendinimą;
  7.6. renka ir apibendrina informaciją, gautą iš Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros, savižudybių prevencijos, priklausomybės ligų valdymo, psichikos sveikatos stebėsenos, psichoaktyvių medžiagų valdymo, psichikos sveikatos stiprinimo valdymo politikos ir strategijos klausimais;
  7.7. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų bendradarbiavimą ir atstovavimą tarptautinėse institucijose pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros, savižudybių prevencijos, priklausomybės ligų valdymo, psichikos sveikatos stebėsenos, psichoaktyvių medžiagų valdymo, psichikos sveikatos stiprinimo valdymo klausimais;
  7.8. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros, savižudybių prevencijos, priklausomybės ligų valdymo, psichikos sveikatos stebėsenos, psichoaktyvių medžiagų valdymo, psichikos sveikatos stiprinimo valdymo srityje, atstovauja ministeriją ES ir kitų šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;
  7.19. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų projektų derinimą savo kompetencijos ribose;
  7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;
  7.11. bendradarbiauja su vietos savivaldos ir valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, psichikos sveikatos priežiūros subjektais ir jų asociacijomis, sveikatos priežiūros įstaigų profesinėmis sąjungomis bei specialybių draugijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
  7.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai);
  8.2. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;
  8.4. dalyvauti ir teikti pasiūlymus pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros, savižudybių prevencijos, priklausomybės ligų valdymo, psichikos sveikatos stebėsenos, psichoaktyvių medžiagų valdymo, psichikos sveikatos stiprinimo valdymo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;
  8.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;
  8.6. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;
  8.7. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;
  8.8. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:
  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;
  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  9.3. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS
  DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimami į valstybės tarnybą ir atleidžiami iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;
  11.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;
  11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;
  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.
  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  –––––––––––––––

 • Visuomenės sveikatos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrius Ščeponavičius
  407

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šios departamento uždavinius, funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką, darbuotojų atsakomybę.

  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministro) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais bei šiais nuostatais.

  3. Departamentas yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Departamentas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  5. Departamentą sudaro Sveikatos saugos, Sveikatos stiprinimo bei Psichikos sveikatos skyriai.

  6. Departamento darbuotojai: departamento direktorius, skyrių vedėjai, patarėjai ir vyriausieji specialistai.

  7. Departamento darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  8. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra šie:

  8.1. dalyvauti formuojant visuomenės sveikatos priežiūros politiką ir strategiją pagal Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės numatytas visuomenės sveikatos politikos kryptis nacionaliniu bei vietos lygiu, rengti bei koordinuoti Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą visuomenės sveikatos srityje, atstovauti ir pristatyti jas Europos Sąjungos institucijose, kitose valstybėse bei tarptautinėse organizacijose, koordinuoti Europos Sąjungos teisės visuomenės sveikatos srityje perkėlimą į nacionalinę teisę bei jos įgyvendinimą, rengti bei koordinuoti ministerijos strateginio veiklos plano visuomenės sveikatos priežiūros programos įgyvendinimą, dalyvauti teisės aktų, turinčių įtakos visuomenės sveikatos priežiūros strateginio veiklos plano rengimui, kūrime, koordinavime ir įgyvendinime;

  8.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos priežiūros politiką produktų saugos ir vartotojų teisių užtikrinimo, įgyvendinti visuomenės sveikatos priežiūros strategiją taikant organizacines, teisines, ekonomines, technines, socialines priemones, padedančias įgyvendinti ligų ir sužalojimų profilaktiką bei įtvirtinti sveikos gyvensenos principus visuomenėje, šiose visuomenės sveikatos priežiūros srityse: neinfekcinių ligų ir sužalojimų profilaktikos ir kontrolės, maisto saugos ir gyventojų mitybos gerinimo, sveikos mitybos organizavimo, fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo, alkoholio ir tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos, psichikos sveikatos, cheminių medžiagų saugos, fizikinių veiksnių valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos sveikatinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, visuomenės sveikatos saugos, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo, sveikatos netolygumų mažinimo, grėsmių sveikatai valdymo, mokslinių tyrimų visuomenės sveikatos priežiūros srityje;

  8.3. organizuoti bei koordinuoti sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos, visuomenės sveikatos technologijų vertinimo informacijos kaupimą, žinių skleidimą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą bei kvalifikacijos tobulinimą, licencijuojamą visuomenės sveikatos priežiūros veiklą;

  8.4. organizuoti ir koordinuoti netradicinės medicinos iniciatyvų integravimą į bendrą sveikatos politiką, siekiant vystyti netradicinės medicinos plėtrą bei gerinant visuomenės žinias apie sveiką gyvenseną.

  9. Departamentas, įgyvendindama uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teikia pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos strategijos prioritetinių krypčių ir šių krypčių veiklos tobulinimo, sprendžia klausimus, susijusius su šių krypčių politikos įgyvendinimu;

  9.2. analizuoja Europos Sąjungos visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos politikos, Europos Sąjungos bei kitų užsienio valstybių visuomenės sveikatos sistemos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos organizavimo patirtį, teikia pasiūlymus šių krypčių sveikatos priežiūros organizavimo ir įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje klausimais;

  9.3. pagal kompetenciją dalyvauja nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinime, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų įgyvendinimą, rengiant ministerijos bei vertinant pavaldžių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

  9.4. koordinuoja ir metodiškai vadovauja visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos priežiūros politikos savivaldybėse įgyvendinimui, vertina savivaldybių vykdomą visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos priežiūrą bei planuoja visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bendruomenėje ir kokybės gerinimo priemones;

  9.5. dalyvauja planuojant visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos priežiūros žmogiškųjų išteklių poreikį, koordinuoja šių krypčių sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą bei teikia pasiūlymus jos tobulinimui;

  9.6. koordinuoja ir dalyvauja tobulinant visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos priežiūros veiklos licencijavimą bei jos priežiūrą;

  9.7. koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių organizacijų strateginių dokumentų visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos srityse nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę bei jų įgyvendinimą;

  9.8. rengia, dalyvauja rengiant bei koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų projektų rengimą, pagal kompetenciją pristato Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose, kitose užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose;

  9.9. koordinuoja ministerijai pavaldžių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų atstovų dalyvavimą Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose posėdžiuose, renginiuose bei atstovavimą Lietuvai kitose užsienio šalyse bei organizacijose;

  9.10. koordinuoja valstybinių visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos ir tarptautinių finansinių mechanizmų, planavimą bei įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja ministerijai pavaldžių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų projektų paraiškų teikimą visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos priežiūros srityje tarptautiniams konkursams ir fondams;

  9.11. dalyvauja rengiant, derinant bei koordinuoja valstybinių bei ministerijos visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos programų, kitų šalies ūkio šakų programų, susijusių su visuomenės sveikata, psichikos sveikata įgyvendinimą;

  9.12. vykdo Valstybinės sveikatos reikalų komisijos sekretoriato funkcijas;

  9.13. koordinuoja ir dalyvauja tobulinant asmens ir visuomenės sveikatos integraciją;

  9.14. koordinuoja ministerijai pavaldžių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;

  9.15. pagal kompetenciją rengia, analizuoja koncepcijas, strategijas, tarpinstitucinius veiklos planus, programas ir kitų teisės aktų projektus, susijusių su visuomenės sveikata,  psichikos sveikatos, netradicine medicina, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  9.16. pagal kompetenciją inicijuoja bei bendradarbiauja su Europos Sąjungos, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, keičiasi informacija, rengia tarptautinių sutarčių projektus;

  9.17. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, vietos savivaldos, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis;

  9.18. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, o taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga konsultacija visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos priežiūros klausimais;

  9.19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus;

  9.20. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, prašymus ir pasiūlymus;

  9.21. konsultuoja suinteresuotus fizinius bei juridinius asmenis visuomenės sveikatos psichikos sveikatos, netradicinės medicinos priežiūros klausimais.

   

  III SKYRIUS

  DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  10. Departamentas vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  10.1. gauti valdybos veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, vietos savivaldos institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  10.3. nuolat tobulinti darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  10.4. dalyvauti ir teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;

  10.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  10.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  10.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

   

  IV SKYRIUS

  DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  11. Departamento darbuotojai privalo:

  11.1. vadovautis departamento nuostatais, atitinkamo departamento skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  11.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

   

  V SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  12. Departamentui vadovauja direktorius, kuris priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  13. Kai nėra departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka vieno iš departamento skyriaus vedėjas.

  14. Departamento direktorius:

  14.1. planuoja ir organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  14.2. teikia pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  14.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla;

  14.4. atstovauja departamentui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijos vadovybės pavedimu ministerijai – įstaigose prie ministerijos ir kitose valstybės valdymo ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;

  14.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  VI SKYRIUS

  DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą departamento darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  16. Departamento nuostatai gali būti keičiami ar papildomi sveikatos apsaugos ministro įsakymu keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  17. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.

   

   

  _________________

  • Sveikatos saugos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Sketerskienė
   405
   Veslava Golnis
   400
   Kornelija Bajelytė
   400
   Normantas Dučinskas
   400
   Indrė Makarskienė
   420
   Giedrė Namajūnaitė
   415
   Dalia Žukienė
   400
   Roma Adomaitytė
   420

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) Sveikatos saugos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

   3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus departamento direktoriui.

   4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai.

   5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai, vadovaujantis ministerijos numatytomis sveikatos priežiūros plėtojimo kryptimis:

   6.1. dalyvauti formuojant visuomenės sveikatos priežiūros politiką maisto, paslaugų, gaminių visuomenės sveikatos saugos, ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, aplinkos rizikos veiksnių sveikatai valdymo, profesinės sveikatos saugos, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo, visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių (toliau – visuomenės sveiktos saugos) srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuojant jos įgyvendinimą;

   6.2. atlikti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo sekretoriaus funkcijas;

   6.3. pagal kompetenciją koordinuoti ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro, Higienos instituto) veiklą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. teikia pasiūlymus formuojant visuomenės sveikatos priežiūros politiką visuomenės sveikatos saugos srityje, nustatant šios srities plėtojimo kryptis, organizuojant ir gerinant bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, kitų socialinių partnerių;

   7.2. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą visuomenės sveikatos saugos srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

   7.4. dalyvauja planuojant visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių poreikį, dalyvauja tobulinant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;

   7.5. vykdo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo sektoriaus funkcijas;

   7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų metinius veiklos planus, vertinant ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

   7.7. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant, derinant, analizuoja bei vertina teisės aktų, tarpinstitucinių veiklos planų bei ministerijos programų, kitų dokumentų, susijusių su visuomenės sveikatos sauga, projektus bei teikia pasiūlymus dėl pateiktų ekspertizei teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;

   7.8. renka ir apibendrina informaciją, gautą iš Europos Sąjungos institucijų, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų visuomenės sveikatos saugos klausimais;

   7.9. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų bendradarbiavimą ir atstovavimą tarptautinėse institucijose visuomenės sveikatos saugos klausimais;

   7.10. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis visuomenės sveikatos saugos įgyvendinimo srityje, atstovauja ministeriją Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   7.11. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų projektų derinimą savo kompetencijos ribose;

   7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;

   7.13. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis;

   7.14. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja visuomenės sveikatos priežiūros ir kitus specialistus, institucijas, įstaigas, organizacijas, nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pareiškimus;

   7.15. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

   8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

   8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos saugos įgyvendinimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;

   8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

   8.5. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   8.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

    

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

   9.3. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

    

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   10. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimami į valstybės tarnybą ir atleidžiami iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

   11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   11.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

   11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

   11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

   12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

    

    

   VI SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

    

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

    

   ______________

  • Sveikatos stiprinimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Audronė Astrauskienė
   406
   Asta Kandratavičienė
   Patarėja
   405
   Jurgita Pakalniškienė
   402
   Ginreta Megelinskienė
   404
   Ieva Gudanavičienė
   406
   Jolita Matuzienė
   402
   Galina Zagrebnevienė
   416
   Joana Korabliovienė
   416
   Rinalda Elena Akelytė - Karkut
   Vyriausioji specialistė
   420

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SVEIKATOS STIPRINIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės sveikatos departamento (toliau – Departamentas) Sveikatos stiprinimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

   3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus Departamento direktoriui.

   4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai.

   5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai, vadovaujantis ministerijos numatytomis sveikatos priežiūros plėtojimo kryptimis:

   6.1. dalyvauti formuojant visuomenės sveikatos priežiūros politiką sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės (valdymo), ekstremalių sveikatai situacijų valdymo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   6.2. dalyvauti formuojant valstybės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros politiką savivaldybėse, koordinuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse, dalyvauti rengiant ministerijos strateginį veiklos planą visuomenės sveikatos priežiūros srityje;

   6.3. pagal kompetenciją koordinuoti ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (Higienos instituto, Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos) veiklą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. teikia pasiūlymus formuojant visuomenės sveikatos priežiūros politiką sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės (valdymo), ekstremalių sveikatai situacijų valdymo, valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse srityje, nustatant šios srities plėtojimo kryptis, organizuojant ir gerinant bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų;

   7.2. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės (valdymo), ekstremalių sveikatai situacijų valdymo srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

   7.3. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros politikos savivaldybėse įgyvendinimą, organizuoja savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros vertinimą bei planuoja visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bendruomenėje ir kokybės gerinimo priemones;

   7.4. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą visuomenės sveikatos srityje;

   7.5. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano visuomenės sveikatos priemonių įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų metinius veiklos planus, rengiant ministerijos bei vertinant ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

   7.6. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant, derinant, analizuoja bei vertina teisės aktų, tarpinstitucinių veiklos planų bei ministerijos programų, kitų dokumentų, susijusių su sveikatos stiprinimu ir ligų prevencija, sveika mityba ir fiziniu aktyvumu, epidemiologine priežiūra, profilaktika ir kontrole (valdymu), ekstremalių sveikatai situacijų valdymu, visuomenės sveikatos priežiūros politika savivaldybėse, projektus bei teikia pasiūlymus dėl pateiktų ekspertizei teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;

   7.7. renka ir apibendrina informaciją, gautą iš Europos Sąjungos institucijų, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės (valdymo), ekstremalių sveikatai situacijų valdymo politikos ir strategijos klausimais;

   7.8. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų bendradarbiavimą ir atstovavimą tarptautinėse institucijose sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės (valdymo), ekstremalių sveikatai situacijų valdymo, visuomenės sveikatos priežiūros politikos savivaldybėse įgyvendinimo klausimais;

   7.9. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės (valdymo), ekstremalių sveikatai situacijų valdymo, visuomenės sveikatos priežiūros politikos savivaldybėse įgyvendinimo srityje, atstovauja ministeriją Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   7.10. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų projektų derinimą savo kompetencijos ribose;

   7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;

   7.17. vykdo Valstybinės sveikatos reikalų komisijos sekretoriato funkcijas;

   7.12. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis;

   7.13. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

   8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

   8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės (valdymo), ekstremalių sveikatai situacijų valdymo, visuomenės sveikatos priežiūros politikos savivaldybėse įgyvendinimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;

   8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

   8.5. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   8.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

    

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimami į valstybės tarnybą ir atleidžiami iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

   11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   11.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

   11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

   11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

   12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

   VI SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   ____________________

 • Farmacijos politikos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Anželika Oraitė
  Direktorė
  219
  • Vaistų kainodaros ir kompensavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilma Meldžiukaitė
   Vedėja
   218
   Dovilė Zacharkienė
   Patarėja
   218
   Jolita Volkavičienė
   Vyriausioji specialistė
   221
   Mindaugas Žukauskas
   Vyriausiasis specialistas
   221
   Regina Pakštaitienė
   Vyriausioji specialistė
   221
  • Farmacinės veiklos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Miglė Domeikienė
   202
   Asta Zlatkienė
   202
   Rima Markuvienė
   210
   Gražina Bobelienė
   210
   Rasa Balserienė
   202
   Lina Liubinaitė-Kadišienė
   207
   Benedikta Mikšienė
   207
   Arūnas Jablonskis
   207

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) Farmacijos politikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos kanclerio potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Nuostatais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

   3. Skyrius yra Ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ministerijos viceministrui pagal kuravimo sritį.

   5. Skyriaus darbuotojai: Skyriaus vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai.

   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   7. Skyriaus uždavinys – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Ministerijos vaistų ir kitų farmacijos produktų politiką, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo politiką, užtikrinti ES  farmacijos teisės ir tarptautinėmis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, reikalavimų įgyvendinimą, gyventojų poreikius atitinkančią vaistų tiekimo ir aprūpinimo jais sistemą bei farmacijos specialistų veiklą, koordinuoti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais.

   8. Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:

   8.1. rengia teisės aktų projektus, kurie:

   8.1.1. perkelia (įgyvendina) ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų registraciją, vaistinių preparatų gamybą ir didmeninį platinimą, farmakologinį budrumą, farmacinę informaciją ir reklamą, vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams, pakuočių apsaugos priemonių taikymą siekiant išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų gamybą, žmogaus kraujo plazmos, naudojamos kaip pradinė medžiaga kraujo preparatams gaminti, ruošimą, veikliųjų medžiagų gamybą ir platinimą, valstybinę šių veiklų priežiūrą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų ES/EEE valstybėse, pripažinimą ir kitas farmacijos sritis, taip pat įgyvendinančių tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

   8.1.2. reglamentuoja vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

   8.1.3 reguliuoja su ES antrinės teisės įgyvendinimu nesusijusias sritis: farmacijos specialistų veiklą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimą, farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimą, vaistinių preparatų lygiagretų importą, neregistruotų vaistinių preparatų tiekimą, vaistinių ir kitų mažmeninės prekybos vietų, kuriose vykdoma veikla su vaistiniais preparatais, veiklą, receptų rašymą ir vaistinių preparatų pardavimą ir (ar) išdavimą gyventojams, gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais kaimo vietovėse, farmacinės paslaugos teikimą, farmacinės rūpybos vykdymą, priemonių, siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos kompanijų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, taikymą, reikiamo vaistinių preparatų tiekimo užtikrinimą, naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš gyventojų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, susijusią su vaistiniais preparatais, vaistinių preparatų įvežimą (išvežimą) į (iš) Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms ir kitas farmacijos sritis;

   8.2. nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos farmacijos teisės, vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros tobulinimo bei rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

   8.3. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ir vertina kitų Ministerijos padalinių, Lietuvos Respublikos valstybės ir ES institucijų rengiamų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus;

   8.4. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia farmakoekonominių analizių įvertinimus;

   8.5. koordinuoja gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais

   8.6. dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į  kompensavimo sąrašus nagrinėjime;

   8.7. tikrina atrankos būdu vaistinių preparatų, pateiktų įrašyti į  kompensavimo sąrašus, kainas ES šalyse;

   8.8. inicijuoja derybas ir kartu su kitomis institucijomis dalyvauja derybose su vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų;

   8.9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose;

   8.10. teikia informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;

   8.11. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtos srities atitinkamų informacinių sistemų kūrime ir priežiūroje;

   8.12. bendradarbiauja su ES ir ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;

   8.13. dalyvauja farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinime, organizuoja Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos veiklą;

   8.14. koordinuoja valstybės valdomų įmonių (vaistinių) veiklą;

   8.15. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu, rengia etilo alkoholio paraiškas šalies mastu, nustatyta tvarka teikia jas derinti ir tvirtinti, teikia siūlymus dėl alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo ir valstybinių mokesčių taikymo;

   8.16. vykdo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas stebėseną;

   8.17. vykdo sveikatos priežiūros įstaigų perkamų vaistinių preparatų asortimento ir kainų analizę bei teikia siūlymus dėl vaistinių preparatų asortimento papildymo ar pakeitimo gydymo įstaigoms ir CPO LT;

   8.18. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, kurios reikia Lietuvos farmacijos sektoriui tinkamai reguliuoti;

   8.19. nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus pagal skyriaus kompetenciją;

   8.20. bendradarbiauja su kitais Ministerijos struktūriniais padaliniais, Ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;

   8.21. dalyvauja tarpžinybinėse, ministro, viceministro, ministerijos kanclerio įsakymais (potvarkiais) sudarytų komisijų, darbo grupių darbe pagal skyriaus kompetenciją;

   8.22. užtikrina skyriaus darbui reikalingų dokumentų ir informacijos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

   8.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

   9.1. gauti Skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų Ministerijos struktūrinių padalinių, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

   9.2. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti;

   9.3. dalyvauti Ministerijos ir kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga konsultacija skyriaus kompetencijos klausimais;

   9.4. gauti reikalingą informaciją iš atsakingų vykdytojų ir kitų subjektų, įgyvendinančių ministerijos strateginį veiklos planą, pagal skyriaus kompetenciją;

   9.5. pasitelkti Ministerijos struktūrinių padalinių ar Ministerijos pavaldžių institucijų specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

   9.6. teikti ministrui, viceministrams, Ministerijos kancleriui siūlymus dėl Ministerijos vykdomos veiklos tobulinimo;

   9.7. dalyvauti Ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, Ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;

   9.8. dalyvauti Ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

   9.9. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.10. gauti Lietuvos Respublikos ir ES mokslinius leidinius, prieigą prie informacinių sistemų bei kompiuterines programas, būtinus skyriaus darbui;

   9.11. naudotis Ministerijos autotransporto priemonėmis vykdydami pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

   9.12. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV SKYRIUS

   PAREIGOS

    

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:

   10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Nuostatais, savo pareigybių aprašymais;

   10.2. Ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti Ministerijai pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

   10.4. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu;

   10.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

    

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja vedėjas, jis tiesiogiai pavaldus Ministerijos viceministrui pagal kuravimo sritį.

   12. Skyriaus vedėjas:

   12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vertina ir vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo tobulinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo bei inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   12.3. pagal kompetenciją teikia Ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla;

   12.4. ministrui, viceministrams, Ministerijos kancleriui pavedus atstovauja Skyriui Ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir Ministerijai – valstybės valdymo institucijose, įstaigose, užsienyje;

   12.5. atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos vadovybės pavedimus.

   13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka Ministerijos kanclerio ar Skyriaus vedėjo paskirtas valstybės tarnautojas.

    

   VI SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   14. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   15. Su Nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

   16. Nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

    

   __________________

 • Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Paulius Gurskis
  309
  Nijolė Armalytė
  201