BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

COVID-19 valdymo strategija ir priemonės

COVID-19 VALDYMO STRATEGIJA IR PRIEMONĖS

„ATSPARUMAS - ATSIGAVIMAS – ATEITIS“

Šios COVID-19 valdymo strategijos tikslas – išgelbėti kuo daugiau gyvybių iki tol, kol nuo COVID-19 ligos bus paskiepyta ne mažiau kaip 70 proc. šalies gyventojų bei parengti šalies infrastruktūrą, kuri būtų atspari ateities pandemijų keliamoms grėsmėms.

Siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją, keliame šiuos uždavinius:

1. sumažinti infekcijos paplitimą bei pasirengti valdomam išėjimui iš karantino;

2. užtikrinti sėkmingą asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikimą;

3. įvykdyti reikšmingos Lietuvos gyventojų dalies (ne mažiau kaip 70 %) vakcinaciją nuo COVID-19 ligos;

4. pasirengti efektyviam galimų ateities pandemijų valdymui: atlikti COVID-19 pandemijos valdymo situacijos auditą bei parengti ateities pandemijų ankstyvo identifikavimo bei valdymo strateginį planą, prireikus reorganizuoti su krizės valdymu susijusių valstybės institucijų veiklą.

Strategija yra parengta vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, kitų tarptautinių institucijų ir organizacijų sprendimais ir rekomendacijomis, įvertinus esamą Lietuvos Respublikos epidemiologinę, sveikatos sistemos, viešojo ir vidaus administravimo, informacinės sklaidos ir kitų sričių faktinę situaciją, taip pat teisinį reguliavimą bei jo praktinį taikymą, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos sveikatos ekspertų tarybos pateiktus siūlymus, taip pat specialistų ir Įrodymais pagrįstos medicinos grupės ekspertų siūlymus bei rekomendacijas.

COVID-19 Valdymo strategija (Strategija) buvo pristatyta Ekspertų Tarybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vadovaudamasi Strategijos atskiromis dalimis, Ekspertų taryba teikia rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kuri priima atitinkamus sprendimus ir kartu su ministerijomis ar kitomis įstaigomis užtikrina jų įgyvendinimą.

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI IR PRIEMONĖS

COVID-19  valdymo strategija paremta ir jos įgyvendinimas grindžiamas trejais principais.

ATSPARUMAS: užtikrintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir valdomas išėjimas iš karantino

 • Siekiama konsoliduoti, trumpinti bei efektyvinti pandemijos valdymo grandinę.
 • Steigiama nuolat veikianti ekspertų grupė, kurią sudaro akademinės bendruomenės atstovai bei atitinkamų sričių specialistai ir ekspertai. Grupė sistemingai teikia informaciją apie naujausius mokslo duomenis, infekcijos kontrolės priemones.
 • Užtikrinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo nenutrūkstamas bei koordinuotas veikimas.
 • Užtikrinamas operatyvus naujų testavimo metodų diegimas bei pandemijos valdymo priemonių taikymas.
 • Stiprinama bei tobulinama visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos veikla, efektyvinami procesai, duomenų valdymas ir komunikacija.

Įgyvendinimas (pildoma):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ff539404f9511eba1f8b445a2cb2bc7

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a64589e2672811eb9954cfa9b9131808

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9dff822261a811eb9954cfa9b9131808

DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

DĖL INFORMACIJOS APIE COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATUS TEIKIMO (2021-01-21)

DĖL INFORMACIJOS APIE COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOZAVIMĄ, GYDYMĄ IR JO VALDYMUI TAIKOMŲ PRIEMONIŲ REZULTATUS TEIKIMO IR SKELBIMO (2021-01-27)

ATSIGAVIMAS: pandemijos stabilizacija ir šalies gyventojų vakcinacija

 • Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba užtikrina tyrimų diversifikavimą, efektyvų testavimą, greitą kontaktų atsekimą bei izoliavimą, rizikos institucijų apsaugą.
 • Atsakingos institucijos užtikrina realaus laiko duomenų rinkimą (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę), analizę bei patikimais duomenimis grįstą operatyvų pandemijos valdymą.
 • Vykdoma šalies gyventojų vakcinacija.

Įgyvendinimas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eca63ee2537111eba1f8b445a2cb2bc7

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3a3ba20537111eba1f8b445a2cb2bc7

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8981ef2512711eba1f8b445a2cb2bc7

 

ATEITIS: efektyvus ateities epidemijų bei pandemijų valdymas, civilinės saugos ir sveikatos sistemos pokyčiai, inovacijos

 • Atliekamas COVID-19 pandemijos valdymo auditas ir parengiamas ateities pandemijų ankstyvo identifikavimo bei valdymo strateginis planas, pakeičiami teisės aktai, jei reikia,  reorganizuojama su krizių valdymu susijusių valstybės institucijų veikla.
 • Įvykdomi nacionalinės sveikatos sistemos bei padidintos rizikos institucijų (slaugos, globos namai, hospisai ir kt.) pokyčiai (sukuriama atsparumą pandemijoms didinanti infrastruktūra).
 • Stiprinami bei tobulinami e-sveikatos įrankiai, plėtojamos nuotolinės asmens sveikatos sistemos paslaugos bei priemonės.
 • Mažinamas išvengiamos hospitalizacijos mastas.
 • Įdiegiamas „greito atsako taikomojo mokslo“ reglamentas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-17