Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

 


Komisijos sudarymas:

Komisija sudaroma ketveriems metams iš 7 asmenų, turinčių medicininį, teisinį arba kitą universitetinį aukštąjį išsilavinimą, sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Parenkant atstovus į šią komisiją, atsižvelgiama į tai, kad joje vienodai būtų atstovaujama pacientų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų interesams.

Ne mažiau kaip 2 šios komisijos nariai turi būti pacientų teises ginančių nevyriausybinių organizacijų deleguoti atstovai.

 

Pareiškimai Komisijai paduodami raštu. Pareiškime Komisijai turi būti nurodyta:

 - Komisijos pavadinimas;

- pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas;

- sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veika skundžiama, pavadinimas, buveinė;

- aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas);

- įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes;

- pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos dydis);

- pridedamų dokumentų sąrašas;

- pareiškimo surašymo vieta ir data;

- pareiškimą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus;

- prie paštu siunčiamo pareiškimo turi būti pridėta notaro arba advokato patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija.

 

Nagrinėjimo Komisijoje terminai:

Pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo gavimo dienos.

Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pareiškimas negali būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas, sveikatos apsaugos ministras Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos argumentuotu teikimu gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams. Paprastai pratęsimas yra būtinas, kai Komisija, vadovaudamasi jai įstatymų leidėjo suteikta teise, kreipiasi į sveikatos priežiūros specialistus dėl išvadų, kurioms reikalingos specialios žinios, gavimo.