BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Slaugos paslaugos namuose

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, slaugos paslaugų namuose gavėjai yra:

 • vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis;
 • senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Tai, ar priklauso slaugos paslaugos namuose, nustato paciento šeimos gydytojas, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro įsakyme nurodytomis indikacijomis. Todėl visų pirma Jums reikia kreiptis į šeimos gydytoją.

Kai šeimos gydytojas duos siuntimą slaugos paslaugoms namuose gauti, Jus informuos apie tokią paslaugą teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą Jūsų savivaldybėje. Tada kreipsitės į slaugos paslaugas namuose teikiančią įstaigą ir Jūsų artimąjį namuose aplankys slaugos namuose komanda, kurios specialistai įvertins, kokių slaugos paslaugų reikia, ar reikia socialinių paslaugų, sudarys slaugos planą ir pradės teikti paslaugas.

Galima slauga:

 • slauga namuose;
 • slauga poliklinikoje;
 • slauga ligoninėje;
 • paliatyvioji slauga (tai visapusiška pacientų, sergančių neišgydomomis, progresuojančiomis ligomis, priežiūra. Paliatyviosios pagalbos paslaugos gali būti teikiamos tiek gydymo įstaigose, tiek paciento namuose).

Slaugos paslaugos namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę. Teikdamas slaugos paslaugą namuose, slaugytojas atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), enterinį maitinimą ir kt. Pacientas ar jo artimieji dėl slaugos paslaugų namuose turėtų kreiptis į šeimos medicinos paslaugas arba pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją. Gydytojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos paslaugų namuose reikia pacientui.

Slaugos ligoninės – pacientai į slaugos ligonines gali būti siunčiami po slaugos paciento namuose, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi, užsitęsus ligai, kai nereikia aktyvaus stacionarinio gydymo, o medicininės reabilitacijos taikyti negalima. Ir net po medicininės reabilitacijos, esant slaugos indikacijų, pacientai gali būti siunčiami į šias gydymo įstaigas. Buvimo trukmę slaugos ligoninėje lemia paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas. Gydymo įstaigai, sudariusiai sutartį su teritorine ligonių kasa dėl slaugos paslaugų išlaidų apmokėjimo, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo mokama už faktinį ligonio gydymo laiką, tačiau ne ilgesnį nei 120 dienų per kalendorinius metus.

Jei po tiek dienų paciento būklė nepasitaisytų ir jam toliau būtų reikalinga priežiūra, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka toliau neribotą laiką gali būti teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos. Kai tenka padėti žmogui lengviau kęsti sunkios ligos skausmus, teikiama paliatyvioji pagalba – visapusiška pacientų, sergančių neišgydomomis, progresuojančiomis ligomis, priežiūra. Paliatyviosios pagalbos paslaugos gali būti teikiamos tiek gydymo įstaigose, tiek paciento namuose.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos patiems sunkiausiems ligoniams: esantiems komoje, sergantiems onkologinėmis ligomis, tam tikro laipsnio demencijomis ir pan. Gydantysis gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio sveikatos būklę, į jo ir artimųjų pageidavimą, parenka paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo būdą. Kartu su paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistais ir ligonio artimaisiais gydytojas nustato šių paslaugų teikimo mastą ir trukmę, prireikus juos koreguoja.

Informuojame, kad, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, slaugos paslaugų namuose gavėjai yra:

 • asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;
 • asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Slaugos paslaugų poreikį pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustato su paciento šeimos gydytoju dirbantis slaugytojas, todėl pirmiausia reikia kreiptis į paciento šeimos gydytoją. Siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose gauti išrašo paciento šeimos gydytojas, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje  užpildydamas elektroninę siuntimo formą. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie tai informuoja ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančią įstaigą.

Vienam pacientui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų yra apmokama iki 52 apsilankymų, esant mažam slaugos paslaugų poreikiui, iki 156 apsilankymų, esant vidutiniam slaugos paslaugų poreikiui, ir iki 260 apsilankymų, esant dideliam slaugos paslaugų poreikiui, per metus.

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiantis slaugytojas pirmojo apsilankymo paciento gyvenamojoje vietoje metu privalo nustatyti kito ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančio specialisto apsilankymo poreikį ir apie tai informuoti reikiamą ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiantį specialistą. Jei atlikus slaugos poreikio vertinimą nustatomas slaugytojo padėjėjo paslaugų, socialinių ar kitų paslaugų poreikis, kartu įvertinamas ir minėtų  paslaugų teikimo reguliarumas. Visų paslaugų, įtrauktų į Paciento slaugos ir priežiūros planą, teikimą užtikrina ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komanda.

Informuojame, kad slaugos paslaugos namuose skiriamos įvertinus tokių paslaugų poreikį. Vertinimą atlieka šeimos gydytojo komanda (šeimos gydytojas arba su juo dirbantis slaugytojas) užpildydami sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą klausimyną (įsakymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea7bc640290c11edb4cae1b158f98ea5  ). 
Pažymime, kad šeimos gydytojas ar su juo dirbantis slaugytojas pacientą aplanko namuose šiais atvejais:
1.   kai asmeniui yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
2.     kai asmeniui ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
3.     kai asmeniui karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
4.  kai asmeniui pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą slopinantys vaistai;
5.    nenurodytais atvejais sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo poreikio priima pacientą gydantis šeimos gydytojo komandos narys.
Visais kitais atvejais pacientas šeimos gydytojo konsultacijos atvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą.
 

Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas“ reglamentuoja greitosios medicinos pagalbos paslaugas, jų teikimo organizavimo ir išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarką.

Įsakyme yra nurodyta, kad Greitoji medicinos pagalba perveža pacientus iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato pati asmens sveikatos priežiūros įstaiga).

Jums reikia kreiptis į gydantį gydytoją, kad įvertintų paciento būklę. Jeigu gydytojas nustatys pervežimo Greitąja medicinos pagalba poreikį, jis tokį pervežimą ir organizuos.

Atsakydami į Jūsų laišką informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įstaigos, kuri išrašė Jums siuntimą, paskirtas atsakingas asmuo apie tai turi informuoti ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančią įstaigą ir Jus turi aplankyti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komanda.

Įstaigų, teikiančių šias paslaugas sąrašą galite rasti nuorodoje:
https://manoslauga.lt/zemelapis/
 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komandoje be slaugytojo, slaugytojo padėjėjo dirba ir kineziterapeutas, kuris teikia kineziterapijos paslaugas paciento namuose. Tam, kad Jūs galėtumėte gauti kineziterapeuto paslaugas namuose, Jūsų šeimos gydytojas ar su juo dirbantis slaugytojas turi įvertinti, ar turite slaugos paslaugų namuose poreikį (vertinimui yra sukurta ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta vertinimo anketa). Šeimos gydytojas ar slaugytojas, įvertinęs ir nustatęs slaugos paslaugų poreikį, išduoda siuntimą paslaugai gauti, Jūs kreipiatės į slaugos namuose komandą (tos įstaigos, kurioje dirba Jūsų šeimos gydytojas arba į kitą, kurią pasirenkate) ir paslaugos pradedamos teikti – komandos nariai įvertina, kokių konkrečiai paslaugų Jums reikia. Pirmiausia turite kreiptis į savo šeimos gydytoją, bus įvertinta, ar turite slaugos paslaugų poreikį, ir tada atitinkamai galės būti teikiamos kineziterapijos paslaugos.

Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas) kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą specialiesiems poreikiams nustatyti.

Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai siuntimą kartu su siuntime pateiktą informaciją patvirtinančiais dokumentais.

Taip, asmenys, turintys elgesio ir psichikos sutrikimų, taip pat gali gauti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Pats asmuo arba jo artimieji turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar slaugytoją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07