BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skundų pateikimas

Pacientas turi teisę pateikti skundą asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos.

Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias, jo manymu, asmens sveikatos priežiūros įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas.

Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo  –  į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti, išskyrus Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytus atvejus, arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per nustatytą terminą. Šioje dalyje nurodytais atvejais pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šioje dalyje nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.

 

Už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą kiekvienoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje yra atsakinga tos įstaigos administracija. Jeigu esate nepatenkintas sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią kreipėtės, darbu ir manote, kad Jūsų, kaip paciento, teisės buvo pažeistos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, pirmiausiai turėtumėte kreiptis raštu į atitinkamos gydymo įstaigos, kurioje Jūsų teisės buvo pažeistos, administraciją. Gydymo įstaiga turėtų išnagrinėti situaciją ir raštu pateikti Jums atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad į skundus nagrinėjančias valstybės institucijas turite teisę kreiptis tik tuo atveju, jeigu nesutinkate su sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje, Jūsų manymu, teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus Jūsų skundą, arba jeigu Jūsų skundas sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti, arba nepateikiamas atsakymas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo sveikatos priežiūros įstaigoje dienos. Pažymime, kad taip pat Jūs turite teisę kreiptis tiesiai į teismą – skųsti teismui sveikatos priežiūros įstaigos veiksmus ar neveikimą, nagrinėjant Jūsų skundą.

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą. Todėl, jeigu Jūsų netenkina sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybė Jūsų pasirinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, galite pasirinkti kitą asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir joje prisirašyti.

Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagal Aprašo 5 punktą asmens sveikatos priežiūros įstaiga pacientams ar jų atstovams turi sudaryti galimybę registruotis paslaugoms gauti atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir telefonu. Pacientai taip pat gali registruotis naudodamiesi Išankstinės pacientų registracijos informacine sistema arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos elektronine registracijos sistema, suintegruota su Išankstine pacientų registracijos sistema, jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga ją turi. Pagal Aprašo 8 punktą, pacientą apsilankyti pakartotinai dėl tos pačios priežasties ir pacientą, sergantį lėtine liga, ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo atvejais dėl antro ir tolesnio apsilankymo, registruoja asmens sveikatos priežiūros įstaiga iš karto po asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugų suteikimo, arba pacientas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl registracijos kreipiasi Aprašo 5 punkte nurodytais būdais. Pagal Aprašo 9 punktą, pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti paciento pageidavimu ir esant galimybei iš karto po siuntimo išdavimo užregistruoja asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios asmens sveikatos priežiūros specialistas išdavė siuntimą, arba pacientas per siuntimo galiojimo laikotarpį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl registracijos kreipiasi Aprašo 5 punkte nurodytais būdais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsniu, pacientas jei, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, šio įstatymo nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Kartu su skundu privalo būti pateiktas paciento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, o tuo atveju, jei skundas siunčiamas paštu – prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jeigu paciento netenkina skundo nagrinėjimo sveikatos priežiūros įstaigoje rezultatai, pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą.

Vadovaujantis Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo,   patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V- 812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu:
„3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Išankstinėje pacientų registracijos informacinėje sistemoje iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbiami Asmens sveikatos priežiūros įstaigos kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai:
3.1.  jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas pastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas;
3.2.  jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas nepastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip vieno mėnesio jo paslaugų teikimo grafikas.“

Išankstinėje pacientų registracijos informacinėje sistemoje https://ipr.esveikata.lt/ asmens sveikatos priežiūros įstaigoms sudarytos visos techninės galimybės deklaruoti laikus pacientams be apribojimų, tačiau  pačios įstaigos sprendžia dėl galimų sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikų pateikimo.
 

Už duomenų pateikimą į e. sveikatos sistemą ir pateiktų duomenų tikslumą atsako sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, todėl neteisingus duomenis gali ištaisyti sveikatos priežiūros įstaiga, kuri juos atliko.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo atsisakyta pažymos formos 094/a, kurią sveikatos priežiūros įstaigos išduodavo pateisindamos vaiko, pilnamečio mokinio, studento neatvykimą į šalies formaliojo ir (ar) neformaliojo ugdymo įstaigas. Mokyklų steigėjai, nevalstybinių mokyklų savininkai, mokyklos ir kitos įstaigos, teikiančios tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo (tarp jų ir ikimokyklinio ugdymo) paslaugas, turėjo parengti aprašus, kurie nustatytų, kaip nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pateisinamas ugdytinių neatvykimas dėl ligos, ir su jomis supažindinti ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvus (ar kitus vaikų įstatyminius atstovus), pilnamečius mokinius, studentus.

Asmens duomenų tvarkymas, nepriklausomai nuo duomenų pateikimo formos ar būdo, turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Sveikatos duomenų tvarkymą ir pacientų teisių gynimą Lietuvos Respublikoje taip pat reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, kurio 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia. Šio įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Nuostata „kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti“ reiškia, kad teisinis sveikatos duomenų tvarkymo pagrindas turėtų būti įtvirtintas įstatyme arba tokį įstatymą įgyvendinančiame poįstatyminiame teisės akte.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, konsultuodama Sveikatos apsaugos ministeriją, nurodė, kad, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 1 dalimi, sveikatos duomenis tvarkyti draudžiama, išskyrus atvejus, jei taikoma viena iš asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygų, nurodytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalyje. Ši nuostata apriboja duomenų valdytojo teisę rinkti duomenis apie asmens sveikatą, nepriklausomai nuo to, kokia forma šie duomenys būtų renkami, t. y. vien tai, kad duomenų valdytojas (pvz., mokykla) rinks atspausdintus iš valstybės informacinių sistemų (pvz., e. sveikatos sistemos) išrašus ar reikalaus tėvų pateikti kitas sveikatos priežiūros įstaigos pažymas, asmens duomenų tvarkymo teisėtumo vertinimui įtakos neturi ir savaime teisėtumo nesukuria. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktas nustato, kad duomenų valdytojas savo veikloje turi užtikrinti teisėtumo principo taikymą.

Jeigu ugdymo įstaiga vaiko sveikatos duomenų ir nelankytų dienų pateisinimui bei tėvų sveikatos duomenų tvarkymo negali pagrįsti bent viena Reglamento 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta išimtimi, manytina, kad sveikatos duomenų rinkimas yra neteisėtas.

Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad nelankymo priežastims pagrįsti ugdymo įstaiga negali reikalauti iš vaiko tėvų su sveikatos duomenimis susijusio dokumento (pvz., pažymos, nedarbingumo pažymėjimo, atspausdintos informacijos iš e. sveikatos sistemos) ir turi numatyti kitokį mechanizmą, galintį užtikrinti tinkamą lankomumo administravimą netvarkant sveikatos duomenų.

 

Taip, galima. Jei pageidaujate gydytis pas kitą mūsų poliklinikos gydytoją, atvykęs (-usi) į registratūrą turite užpildyti „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-2/a). Su savimi turėkite asmens tapatybės dokumentą. 

Atvejus, kada skubiai teikiama būtinoji medicinos pagalba, reglamentuoja Būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“.
Vaikams dažniausiai pasitaikantys klinikiniai atvejai, kada turi būti suteikta skubi medicinos pagalba: sutrikusi sąmonė, kada visiškai nereaguojama į balsą ir skausmą; karščiavimas  > 38 o C, nepraeinantis vartojant karščiavimą mažinančius vaistus ilgiau kaip 24 valandas; erkių įsisiurbimas, pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai su apseilėjimu; nuodus išskiriančio gyvūno įkandimas; nesustabdytas gausus kraujavimas; sutrikusi sąmonė (nereaguoja į balsą ir skausmą, reaguoja tik į balsą arba į skausmą arba reaguoja nenormaliai); 4–10 balų stiprumo skausmas (pagal 10 balų skalę) ir kt.
Suaugusiesiems dažniausiai pasitaikantys klinikiniai atvejai, kada turi būti suteikta skubi medicinos pagalba: karščiavimas  > 39 o C, nepraeinantis vartojant geriamuosius vaistus ilgiau kaip 24 valandas; pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai; mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė; 6–10 balų stiprumo skausmas (pagal 10 balų skalę); sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glazgo komų skalę < 9 balai ir kt.
Pacientui skubioji medicinos pagalba  turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 60 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba greičiau.
Nuoroda į minėtą įsakymą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230805/uQvidHIhmZ?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=9201b156-8312-4f44-9aa4-52f27647d5d1
 

Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos Dexcom gamintojo atstovas nurodo, jog šios sistemos tiekimas rinkai nėra sutrikęs ir sistemos yra platinamos per visus vaistinių tinklus.

Vaistinių tinklams nepriklausančios vaistinės Dexcom sistemas gali užsisakyti iš didmeninio platinimo licencijos turėtojų Armila ir Entafarma.

Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, jei paciento (ar jo atstovo) kreipimosi metu vaistinėje nėra reikiamos kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, tačiau ją turi didmeninio platinimo įmonė, farmacijos specialistas privalo pasiūlyti šią kompensuojamąją priemonę pacientui užsakyti. Užsakytos kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės miestuose turi būti pristatomos per 2 darbo dienas, miesteliuose ir kaimuose – per 4 darbo dienas nuo paciento kreipimosi į vaistinę dėl kompensuojamosios priemonės išdavimo.

Turint šeimos gydytojo siuntimą dėl gydytojo specialisto konsultacijos, dėl šių paslaugų galima kreiptis į bet kurią Lietuvos gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su ligonių  kasomis.
Gydymo įstaigų, sudariusių sutartis su ligonių kasomis dėl atitinkamų paslaugų sąrašas pateikiamas interneto adresu: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3   
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc3d74905ea211e4bad5c03f56793630/asr Asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo užregistruoti visus besikreipiančius pacientus jų kreipimosi į ASPĮ metu ir pasiūlyti anksčiausią galimą paslaugos suteikimo datą. Taip pat pacientai visada gali patys pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje yra mažiausia eilė paskirtoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. 
Informacija apie eiles: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/kur-ir-kiek-reikia-laukti-norint-gauti-sveikatos-prieziuros-paslaugas 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07