BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


5. Ar gali ugdymo įstaiga reikalauti iš tėvų pateikti informaciją apie nelankymo priežastį iš e. sveikatos sistemos?

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo atsisakyta pažymos formos 094/a, kurią sveikatos priežiūros įstaigos išduodavo pateisindamos vaiko, pilnamečio mokinio, studento neatvykimą į šalies formaliojo ir (ar) neformaliojo ugdymo įstaigas. Mokyklų steigėjai, nevalstybinių mokyklų savininkai, mokyklos ir kitos įstaigos, teikiančios tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo (tarp jų ir ikimokyklinio ugdymo) paslaugas, turėjo parengti aprašus, kurie nustatytų, kaip nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pateisinamas ugdytinių neatvykimas dėl ligos, ir su jomis supažindinti ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvus (ar kitus vaikų įstatyminius atstovus), pilnamečius mokinius, studentus.

Asmens duomenų tvarkymas, nepriklausomai nuo duomenų pateikimo formos ar būdo, turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Sveikatos duomenų tvarkymą ir pacientų teisių gynimą Lietuvos Respublikoje taip pat reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, kurio 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia. Šio įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Nuostata „kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti“ reiškia, kad teisinis sveikatos duomenų tvarkymo pagrindas turėtų būti įtvirtintas įstatyme arba tokį įstatymą įgyvendinančiame poįstatyminiame teisės akte.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, konsultuodama Sveikatos apsaugos ministeriją, nurodė, kad, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 1 dalimi, sveikatos duomenis tvarkyti draudžiama, išskyrus atvejus, jei taikoma viena iš asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygų, nurodytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalyje. Ši nuostata apriboja duomenų valdytojo teisę rinkti duomenis apie asmens sveikatą, nepriklausomai nuo to, kokia forma šie duomenys būtų renkami, t. y. vien tai, kad duomenų valdytojas (pvz., mokykla) rinks atspausdintus iš valstybės informacinių sistemų (pvz., e. sveikatos sistemos) išrašus ar reikalaus tėvų pateikti kitas sveikatos priežiūros įstaigos pažymas, asmens duomenų tvarkymo teisėtumo vertinimui įtakos neturi ir savaime teisėtumo nesukuria. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktas nustato, kad duomenų valdytojas savo veikloje turi užtikrinti teisėtumo principo taikymą.

Jeigu ugdymo įstaiga vaiko sveikatos duomenų ir nelankytų dienų pateisinimui bei tėvų sveikatos duomenų tvarkymo negali pagrįsti bent viena Reglamento 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta išimtimi, manytina, kad sveikatos duomenų rinkimas yra neteisėtas.

Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad nelankymo priežastims pagrįsti ugdymo įstaiga negali reikalauti iš vaiko tėvų su sveikatos duomenimis susijusio dokumento (pvz., pažymos, nedarbingumo pažymėjimo, atspausdintos informacijos iš e. sveikatos sistemos) ir turi numatyti kitokį mechanizmą, galintį užtikrinti tinkamą lankomumo administravimą netvarkant sveikatos duomenų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-25