BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skundų pateikimas

Pacientas turi teisę pateikti skundą asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos.

Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias, jo manymu, asmens sveikatos priežiūros įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas.

Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo  –  į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti, išskyrus Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytus atvejus, arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per nustatytą terminą. Šioje dalyje nurodytais atvejais pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šioje dalyje nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.

 

Už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą kiekvienoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje yra atsakinga tos įstaigos administracija. Jeigu esate nepatenkintas sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią kreipėtės, darbu ir manote, kad Jūsų, kaip paciento, teisės buvo pažeistos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, pirmiausiai turėtumėte kreiptis raštu į atitinkamos gydymo įstaigos, kurioje Jūsų teisės buvo pažeistos, administraciją. Gydymo įstaiga turėtų išnagrinėti situaciją ir raštu pateikti Jums atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad į skundus nagrinėjančias valstybės institucijas turite teisę kreiptis tik tuo atveju, jeigu nesutinkate su sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje, Jūsų manymu, teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus Jūsų skundą, arba jeigu Jūsų skundas sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti, arba nepateikiamas atsakymas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo sveikatos priežiūros įstaigoje dienos. Pažymime, kad taip pat Jūs turite teisę kreiptis tiesiai į teismą – skųsti teismui sveikatos priežiūros įstaigos veiksmus ar neveikimą, nagrinėjant Jūsų skundą.

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą. Todėl, jeigu Jūsų netenkina sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybė Jūsų pasirinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, galite pasirinkti kitą asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir joje prisirašyti.

Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagal Aprašo 5 punktą asmens sveikatos priežiūros įstaiga pacientams ar jų atstovams turi sudaryti galimybę registruotis paslaugoms gauti atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir telefonu. Pacientai taip pat gali registruotis naudodamiesi Išankstinės pacientų registracijos informacine sistema arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos elektronine registracijos sistema, suintegruota su Išankstine pacientų registracijos sistema, jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga ją turi. Pagal Aprašo 8 punktą, pacientą apsilankyti pakartotinai dėl tos pačios priežasties ir pacientą, sergantį lėtine liga, ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo atvejais dėl antro ir tolesnio apsilankymo, registruoja asmens sveikatos priežiūros įstaiga iš karto po asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugų suteikimo, arba pacientas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl registracijos kreipiasi Aprašo 5 punkte nurodytais būdais. Pagal Aprašo 9 punktą, pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti paciento pageidavimu ir esant galimybei iš karto po siuntimo išdavimo užregistruoja asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios asmens sveikatos priežiūros specialistas išdavė siuntimą, arba pacientas per siuntimo galiojimo laikotarpį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl registracijos kreipiasi Aprašo 5 punkte nurodytais būdais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsniu, pacientas jei, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, šio įstatymo nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Kartu su skundu privalo būti pateiktas paciento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, o tuo atveju, jei skundas siunčiamas paštu – prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jeigu paciento netenkina skundo nagrinėjimo sveikatos priežiūros įstaigoje rezultatai, pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą.

Vadovaujantis Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo,   patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V- 812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu:
„3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Išankstinėje pacientų registracijos informacinėje sistemoje iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbiami Asmens sveikatos priežiūros įstaigos kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai:
3.1.  jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas pastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas;
3.2.  jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas nepastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip vieno mėnesio jo paslaugų teikimo grafikas.“

Išankstinėje pacientų registracijos informacinėje sistemoje https://ipr.esveikata.lt/ asmens sveikatos priežiūros įstaigoms sudarytos visos techninės galimybės deklaruoti laikus pacientams be apribojimų, tačiau  pačios įstaigos sprendžia dėl galimų sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikų pateikimo.
 

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo atsisakyta pažymos formos 094/a, kurią sveikatos priežiūros įstaigos išduodavo pateisindamos vaiko, pilnamečio mokinio, studento neatvykimą į šalies formaliojo ir (ar) neformaliojo ugdymo įstaigas. Mokyklų steigėjai, nevalstybinių mokyklų savininkai, mokyklos ir kitos įstaigos, teikiančios tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo (tarp jų ir ikimokyklinio ugdymo) paslaugas, turėjo parengti aprašus, kurie nustatytų, kaip nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pateisinamas ugdytinių neatvykimas dėl ligos, ir su jomis supažindinti ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvus (ar kitus vaikų įstatyminius atstovus), pilnamečius mokinius, studentus.

Asmens duomenų tvarkymas, nepriklausomai nuo duomenų pateikimo formos ar būdo, turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Sveikatos duomenų tvarkymą ir pacientų teisių gynimą Lietuvos Respublikoje taip pat reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, kurio 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia. Šio įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Nuostata „kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti“ reiškia, kad teisinis sveikatos duomenų tvarkymo pagrindas turėtų būti įtvirtintas įstatyme arba tokį įstatymą įgyvendinančiame poįstatyminiame teisės akte.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, konsultuodama Sveikatos apsaugos ministeriją, nurodė, kad, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 1 dalimi, sveikatos duomenis tvarkyti draudžiama, išskyrus atvejus, jei taikoma viena iš asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygų, nurodytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalyje. Ši nuostata apriboja duomenų valdytojo teisę rinkti duomenis apie asmens sveikatą, nepriklausomai nuo to, kokia forma šie duomenys būtų renkami, t. y. vien tai, kad duomenų valdytojas (pvz., mokykla) rinks atspausdintus iš valstybės informacinių sistemų (pvz., e. sveikatos sistemos) išrašus ar reikalaus tėvų pateikti kitas sveikatos priežiūros įstaigos pažymas, asmens duomenų tvarkymo teisėtumo vertinimui įtakos neturi ir savaime teisėtumo nesukuria. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktas nustato, kad duomenų valdytojas savo veikloje turi užtikrinti teisėtumo principo taikymą.

Jeigu ugdymo įstaiga vaiko sveikatos duomenų ir nelankytų dienų pateisinimui bei tėvų sveikatos duomenų tvarkymo negali pagrįsti bent viena Reglamento 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta išimtimi, manytina, kad sveikatos duomenų rinkimas yra neteisėtas.

Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad nelankymo priežastims pagrįsti ugdymo įstaiga negali reikalauti iš vaiko tėvų su sveikatos duomenimis susijusio dokumento (pvz., pažymos, nedarbingumo pažymėjimo, atspausdintos informacijos iš e. sveikatos sistemos) ir turi numatyti kitokį mechanizmą, galintį užtikrinti tinkamą lankomumo administravimą netvarkant sveikatos duomenų.

 

Informuojame, kad turėdami siuntimą gauti gydytojo ortodonto ambulatorinę konsultaciją, Jūs turite teisę kreiptis į bet kurią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa dėl gydytojo ortodonto paslaugų apmokėjimo. Įstaigas, teikiančias ambulatorines gydytojo ortodonto paslaugas, galite rasti adresu https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3 arba pasiteirauti bendruoju ligonių kasų telefonu 8 5 232 2222.
Už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą (taip pat ir eilių problemos sprendimą) kiekvienoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje yra atsakinga tos įstaigos administracija. Jeigu esate nepatenkintas sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią kreipėtės, darbu ir manote, kad Jūsų, kaip paciento, teisės buvo pažeistos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, pirmiausiai turėtumėte raštu kreiptis į atitinkamos gydymo įstaigos, kurioje Jūsų teisės buvo pažeistos, administraciją. Gydymo įstaiga turėtų išnagrinėti situaciją ir raštu pateikti Jums atsakymą.
Pacientų registravimas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdomas vadovaujantis Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame apraše nurodyta, kaip pacientai gali registruotis asmens sveikatos priežiūros paslaugoms bei įstaigų pareigos, registruojant pacientus. 
 

Informuojame Jus, kad gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“. Minėtoje Tvarkoje nurodyta, kad kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (tiek viešąją, tiek privačią), turinčią sutartį su teritorine ligonių kasa. 
Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tarp jų ir šeimos gydytojo paslaugas, teikiančių gydymo įstaigų darbą organizuoja atitinkamos gydymo įstaigos administracija, vadovaudamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis. Gydymo įstaigos administracija sudaro gydytojų bei kitų darbuotojų darbo grafikus, nustato šeimos gydytojo darbo krūvį, neviršijantį maksimaliojo darbo laiko reikalavimų, parengia registratūros darbo bei registracijos pas gydytojus tvarkas ir kt., užtikrindama tinkamą pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą prisirašiusiems pacientams. Be to, pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti gydymo įstaiga turi užtikrinti, kad joje prisirašęs pacientas būtų užregistruotas ir šeimos gydytojo paslaugos jam būtų suteiktos teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.
Dėl patekimo pas šeimos gydytoją terminų paaiškiname, kad šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nustatyta, jog ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas ir vidutinio stiprumo skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), taip pat kai paros laikotarpiu, pacientui esant ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija, pasireiškia staiga progresuojantis tinimas bei tais atvejais, kai patiriamos įvairios kilmės traumos ir sužeidimai, gydymo įstaigos turi užtikrinti, kad šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų suteiktos ne vėliau kaip per 24 valandas nuo paciento kreipimosi į įstaigą; paūmėjus lėtinei ligai ir kitais atvejais – per 7 kalendorines dienas nuo paciento kreipimosi į įstaigą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pirmiau minėtuose teisės aktuose nustatyti terminai, per kuriuos turi būti suteikta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslauga, o ne konkretaus sveikatos priežiūros specialisto paslauga. Jeigu pacientas registruojasi pas konkretų gydytoją, gydymo įstaiga jam pasiūlo artimiausią galimą registracijos pas konkretų gydytoją  datą,  ir pacientas pasirenka, ar registruojasi artimiausiai galimai registracijos pas konkretų gydytoją datai, ar pageidauja paslaugą gauti per numatytą terminą, bet pas bet kurį reikiamos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistą.
Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarką reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakyme Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra nustatytos priežastys, dėl kurių paslaugos gydymo įstaigoje, į kurią kreipėsi pacientas, negali būti objektyviai suteiktos per nustatytus terminus: kai medicinos priemonės (prietaisai) brangiesiems tyrimams atlikti sugedo arba kai sustabdoma medicinos priemonių (prietaisų) brangiems tyrimams atlikti veikla dėl techninių priežasčių ir numatoma, kad jie nebus pataisyti arba jų naudojimas nebus atnaujintas tokiu laiku, kad būtų suspėta pacientui suteikti paslaugą per nustatytą terminą; kai gydymo įstaigoje nėra 30 proc. ir daugiau šeimos gydytojų arba atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų specialistų, galinčių suteikti paslaugą, dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių, kurių asmens sveikatos priežiūros įstaiga negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio jų atsiradimui; kai gydymo įstaigoje padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos dėl pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai.

Šiuo metu galiojančių Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 10 punkte reglamentuota taip: 

Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, apžiūri asmenis ir surašo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau kartu asmens medicinos dokumentai) jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia elektroninių pažymėjimų išdavimą, bei į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą pateikia elektroniniu parašu pasirašytą formą E003 „Stacionaro epikrizė“ ar E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“. Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (bendras kalendorinių dienų skaičius nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data.
Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas nuotoliniu būdu suteikus gydytojo konsultaciją nuotoliniu būdu. Asmens medicinos dokumentuose nuotolinės konsultacijos dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, pateiktas režimo bei gydymo rekomendacijas. 


 

Ar reikalinga ir kada reikalinga pacientui nemokama gydytojo specialisto konsultacija privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems asmenims, sprendžia gydytojas, ne pacientas. Šeimos gydytojas pagal savo kompetenciją gali padėti daugelio įprastų susirgimų atvejais, įskaitant skausmo sindromų valdymą. Siuntimą šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, dirbantis gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa, išduoda, jei reikia pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti gydymą) ar pan., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
    Taip pat informuojame apie atvejus, kada pas gydytoją specialistą galima patekti be šeimos gydytojo siuntimo:
    1. kreipiantis į gydytoją dermatovenerologą (tokiais atvejais svarbu iš anksto pasidomėti, ar gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl dermatovenerologo konsultacijų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis);
    2. jei į tą patį specialistą dėl tos pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai (jei gydytojas nurodė atvykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento tyrimą ar gydymą);
    3. pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga ilgalaikė stebėsena (dispanserizacija);
    4. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, prie kurios pacientas prisirašęs, gydytoją odontologą ir gydytoją psichiatrą, teikiančius pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.
    Tam, kad pacientas galėtų pasirinkti reikalingą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją bei trumpiausią prieinamą gydytojo konsultacijos laiką, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija „Kur ir kiek reikia laukti, norint gauti sveikatos priežiūros paslaugas“.
(https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/kur-ir-kiek-reikia-laukti-norint-gauti-sveikatos-prieziuros-paslaugas).

 

 

 

 

 

 

 

Norėtume informuoti, kad sprendimus dėl pacientui reikalingų diagnostikos ir gydymo procedūrų, vakcinacijos, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, amžių, nustatytą diagnozę, ligos stadiją, taikytą gydymą ir kt., pagal galiojančius teisės aktus ir savo kompetenciją priima gydantis gydytojas.
           Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui  ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073, nustatyta, kad kiekvienam į   skubiosios medicinos pagalbos skyrių atvykusiam pacientui turi būti atliktas pirminis paciento būklės vertinimas, nustatyta, ar yra skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų, nurodytų  Lietuvos  Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakyme Nr.  V-208 „Dėl Būtinosios  medicinos  pagalbos  teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“. Suteikus asmens sveikatos priežiūros paslaugas skubiosios medicinos pagalbos skyriuje,  gydytojas priima sprendimą dėl paciento tolesnio stebėjimo, gydymo stacionare  arba jį išleidžia gydytis ambulatoriškai.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07