BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skundų pateikimas

Pacientas turi teisę pateikti skundą asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos.

Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias, jo manymu, asmens sveikatos priežiūros įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas.

Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo  –  į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti, išskyrus Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytus atvejus, arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per nustatytą terminą. Šioje dalyje nurodytais atvejais pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šioje dalyje nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsniu, į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, buvo pažeistos jų teisės. Gydymo įstaiga, išnagrinėjusi skundą, atsakymą į jį raštu turi pateikti per 20 darbo dienų. Jei gydymo įstaigos atsakymas netenkintų, Jūs turite teisę raštu kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas, kartu pateikdami gydymo įstaigos atsakymą ar jo kopiją (jei gydymo įstaiga nepateikia atsakymo į skundą per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija).

Prašymai gali būti pateikiami Komisijai vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai (atvykus į Sveikatos apsaugos ministeriją, Vilniaus g. 33, Vilnius);
  • registruotu paštu (adresuojant Komisijai adresu Vilniaus g. 33, Vilnius);
  • per kurjerį (pateikiant Sveikatos apsaugos ministerijai, Vilniaus g. 33, Vilnius);
  • siunčiami elektroniniu paštu  [email protected], kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę.

Sprendimą dėl žalos atlyginimo priima Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, veikianti prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Už duomenų pateikimą į e. sveikatos sistemą ir pateiktų duomenų tikslumą atsako sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, todėl neteisingus duomenis gali ištaisyti sveikatos priežiūros įstaiga, kuri juos atliko.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo atsisakyta pažymos formos 094/a, kurią sveikatos priežiūros įstaigos išduodavo pateisindamos vaiko, pilnamečio mokinio, studento neatvykimą į šalies formaliojo ir (ar) neformaliojo ugdymo įstaigas. Mokyklų steigėjai, nevalstybinių mokyklų savininkai, mokyklos ir kitos įstaigos, teikiančios tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo (tarp jų ir ikimokyklinio ugdymo) paslaugas, turėjo parengti aprašus, kurie nustatytų, kaip nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pateisinamas ugdytinių neatvykimas dėl ligos, ir su jomis supažindinti ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvus (ar kitus vaikų įstatyminius atstovus), pilnamečius mokinius, studentus.

Asmens duomenų tvarkymas, nepriklausomai nuo duomenų pateikimo formos ar būdo, turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Sveikatos duomenų tvarkymą ir pacientų teisių gynimą Lietuvos Respublikoje taip pat reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, kurio 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia. Šio įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Nuostata „kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti“ reiškia, kad teisinis sveikatos duomenų tvarkymo pagrindas turėtų būti įtvirtintas įstatyme arba tokį įstatymą įgyvendinančiame poįstatyminiame teisės akte.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, konsultuodama Sveikatos apsaugos ministeriją, nurodė, kad, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 1 dalimi, sveikatos duomenis tvarkyti draudžiama, išskyrus atvejus, jei taikoma viena iš asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygų, nurodytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalyje. Ši nuostata apriboja duomenų valdytojo teisę rinkti duomenis apie asmens sveikatą, nepriklausomai nuo to, kokia forma šie duomenys būtų renkami, t. y. vien tai, kad duomenų valdytojas (pvz., mokykla) rinks atspausdintus iš valstybės informacinių sistemų (pvz., e. sveikatos sistemos) išrašus ar reikalaus tėvų pateikti kitas sveikatos priežiūros įstaigos pažymas, asmens duomenų tvarkymo teisėtumo vertinimui įtakos neturi ir savaime teisėtumo nesukuria. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktas nustato, kad duomenų valdytojas savo veikloje turi užtikrinti teisėtumo principo taikymą.

Jeigu ugdymo įstaiga vaiko sveikatos duomenų ir nelankytų dienų pateisinimui bei tėvų sveikatos duomenų tvarkymo negali pagrįsti bent viena Reglamento 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta išimtimi, manytina, kad sveikatos duomenų rinkimas yra neteisėtas.

Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad nelankymo priežastims pagrįsti ugdymo įstaiga negali reikalauti iš vaiko tėvų su sveikatos duomenimis susijusio dokumento (pvz., pažymos, nedarbingumo pažymėjimo, atspausdintos informacijos iš e. sveikatos sistemos) ir turi numatyti kitokį mechanizmą, galintį užtikrinti tinkamą lankomumo administravimą netvarkant sveikatos duomenų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07