BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Medicininę reabilitaciją pacientui skiria ir siuntimą išrašo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar gydantis gydytojas stacionare (atsižvelgdamas į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas). Siunčiantis gydytojas nustato reabilitacijos trukmę ir sprendžia, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos ambulatoriškai, ar stacionare. Kokia reabilitacinio gydymo rūšis ir gydymo trukmė bus pasirinkta, priklauso nuo paciento būklės, ligos sunkumo ir biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų.
Siuntimą išrašantis gydytojas turi informuoti pacientą ir (ar) nepilnamečio paciento atstovą apie skiriamas reabilitacijos paslaugas ir atitinkamo profilio reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas. 

Informuojame Jus, kad medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (toliau – Įsakymas). Vadovaudamasis Įsakymu, konsultacijos metu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (toliau – FMR gydytojas) įvertina paciento  biosocialines funkcijas ir pagal poreikį skiria pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas, teikiamas individualiai ar grupei žmonių, taip pat nusprendžia, ar tikslingas kitas apsilankymas. Pacientui rekomenduojama pirmojo etapo reabilitacijos paslaugas gauti toje pačioje įstaigoje, kurioje buvo suteikta FMR gydytojo pradinė konsultacija, kad esant poreikiui gydytojas galėtų vertinti paciento sveikatos būklę ir koreguoti paslaugų trukmę, paskirtų procedūrų rūšis bei apimtį. 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įsakymo pakeitimas ir atsirado galimybė pirmojo etapo reabilitacijos paslaugas gauti nebūtinai toje gydymo įstaigoje, kurioje konsultavo FMR gydytojas, todėl jei įstaigoje yra ilga šių paslaugų laukimo eilė ar pats pacientas pageidauja jas gauti kitoje įstaigoje, FMR gydytojas gali išduoti siuntimą gauti pirmojo etapo paslaugų ir kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje.
 

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos Išankstinėje pacientų registracijoje užsiregistruokite į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją. Įvertinęs Jūsų sveikatos būklę, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, esant indikacijoms, paskirs pirmojo medicininės reabilitacijos etapo paslaugas.

Informuojame, kad medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“. Vadovaujantis minėtais teisės aktais, pirmiausia pacientas turi kreiptis į savo gydantį gydytoją (ambulatorinio gydymo metu – į šeimos gydytoją, stacionarinio gydymo metu – į palatos gydytoją), kuris, jeigu reikėtų, nusiųs į fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau – FMR) gydytojo konsultaciją. FMR gydytojas, konsultacijos metu įvertinęs paciento sveikatos būklę, esamus biopsichosocialinių funkcijų sutrikimus ir (arba) būklės sunkumą ir vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais, sprendžia dėl reabilitacinio gydymo poreikio ir, jei reikia, skiria pradinės medicininės reabilitacijos paslaugas. Teikiant šias ambulatorinio gydymo paslaugas, vieno epizodo metu gali būti taikoma nuo 5 iki 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies (kineziterapijos, fizioterapijos, gydomojo masažo ar ergoterapijos), bei grupinio užsiėmimo priemonės. Jeigu atlikus pradinio reabilitacijos etapo programą biopsichosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, FMR gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę ir vadovaudamasis medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo specialiaisiais reikalavimais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl tolesnio reabilitacinio gydymo tikslingumo. Taigi, dėl medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo sprendžia FMR gydytojas.

Informuojame, kad, vadovaujantis Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1738, pacientai iki 8 metų turi teisę vykti į įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas, lydimi juos slaugančio asmens (vieno iš tėvų arba jų įgalioto asmens). Į šias įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos nepilnamečius pacientus lydi tik vienas slaugantis asmuo. Vyresni nei 8 metų amžiaus pacientai iki 18 metų amžiaus gali būti lydimi juos slaugančio asmens, jei pacientams yra nustatytas neįgalumas arba gydytojų konsiliumas  nustatė, kad reikalinga slauga dėl adaptacijos ar elgesio sutrikimų, dėl sunkių centrinės ar periferinės nervų sistemos, judamojo-atramos aparato pažeidimų, traumų, operacijų. Jei į reabilitacijos įstaigą atvyksta keli tos pačios šeimos vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas, pagal poreikį įstaiga priskiria pacientui asistentą.   
Į medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą visais atvejais kelis tos pačios šeimos nepilnamečius pacientus gali lydėti tik vienas slaugantis asmuo, o tuo atveju, jei į reabilitacijos įstaigą atvyksta keli tos pačios šeimos vaikai, kuriems nustatytas neįgalumas, pagal poreikį įstaiga priskiria vaikui asistentą, t. y. įstaigos personalas pasirūpina reikiama pagalba vaikams. Taip pat informuojame, kad, jei reabilitacijos įstaiga turi galimybes ir užimtumas nėra labai didelis, šios įstaigos vadovo nustatyta tvarka antrasis lydintis asmuo gali išsipirkti vietą pagal įstaigoje galiojančias kainas.

Informuojame, kad eilės reabilitacijos paslaugoms asmens sveikatos priežiūros įstaigose labai skirtingos ir kad Jūs galite rinktis įstaigą, teikiančią palaikomosios reabilitacijos paslaugas, visoje Lietuvoje. 
Visas įstaigas ir jų teikiamas kompensuojamas paslaugas galima rasti Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK) interneto svetainėje: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3. Jei reikia informacijos apie palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, paslaugos skyrelyje suveskite žodį „palaikomoji“ ir pasirinkite reikiamą profilį (judamojo ar nervų).
 

Primename, kad užsiregistruoti Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) paslaugoms pacientai (jų atstovai) gali keliais būdais:
1) Išankstinės pacientų registracijos (toliau – IPR) informacine sistema;
2) gydymo įstaigos elektronine registracijos sistema, suintegruota su IPR informacine sistema, jei įstaiga ją turi;
3) atvykę asmeniškai į gydymo įstaigos registratūrą ar telefonu.
Taip pat paaiškiname, kad VRSAR yra planinės specialistų komandos teikiamos licencijuojamos ambulatorinės ir (ar) stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą. VRSAR paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų, vaikams iki 4 metų – prioritetine tvarka (reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-22 redakcija). Šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, nustatę vaiko raidos sutrikimą arba raidos sutrikimo riziką, siunčia pacientą gydytojo socialinio pediatro konsultacijos. Šis gydytojas, esant indikacijų, siunčia pacientus: ambulatorinių VRSAR paslaugų (išplėstinės specialistų komandos konsultacijos arba dienos stacionaro paslaugų) arba stacionarinių VRSAR paslaugų gauti. 
Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, gydytojo specialisto (gydytojo socialinio pediatro) konsultacija turi būti suteikta per 30 kalendorinių dienų nuo paciento registracijos pas šį specialistą, o dienos stacionaro paslaugos („Vaiko raida A“ arba „Vaiko raida B“) turi būti pradėtos teikti per 60 kalendorinių dienų. 
Pažymime, kad ne visose gydymo įstaigose yra ilgos laukiančiųjų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų eilės. Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas (jo atstovas) dėl kompensuojamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gali kreiptis į bet kurią Lietuvos gydymo įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo. VLK interneto svetainėje (https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3) skelbiamos visos gydymo įstaigos ir jų teikiamos kompensuojamosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
Interneto svetainėje http://www.ligoniukasa.lrv.lt taip pat galima rasti informaciją, kokioje įstaigoje kiek reikia laukti tam tikros paslaugos: „Paslaugos“ –> „E. paslaugos“ –> „Kur ir kiek reikia laukti norint gauti sveikatos priežiūros paslaugas“ –> „2023 metų laukimo eilių duomenys“. Pateiktoje skiltyje skelbiama informacija apie paslaugų laukimo eiles pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų fiksuotus ir pateiktus duomenis. 
Vaikams, kuriems yra specifiniai motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai, psichologinės raidos, elgesio ir emocijų sutrikimai, taip pat gali būti skiriamos medicininės reabilitacijos paslaugos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2008 metų sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“, o kai yra kalbos sutrikimų, gali būti skiriamos kalbos korekcijos paslaugos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiais atvejais pirmiausiai reikia kreiptis į vaiko šeimos gydytoją arba vaikų ligų gydytoją, kuris gali įvertinti šių paslaugų poreikį ir išduoti siuntimą atitinkamai fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ar kito gydytojo specialisto konsultacijai.

Kiekvienu konkrečiu atveju dėl medicininės reabilitacijos poreikio pirmiausia sprendžia šeimos gydytojas ar gydantis gydytojas stacionare ir, jei reikia, siunčia pacientą fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojo konsultacijai. Būtent FMR gydytojas prireikus skiria reabilitaciją ir sprendžia, kokia jos rūšis tinkamiausia (vadovaudamasis teisės aktais). Reabilitacijos paslaugos skiriamos ne tik pagal nustatytas diagnozes, bet vertinant ir daugybę kitų veiksnių – bendrą sveikatos būklę, biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo ir ligos sunkumo laipsnį, paciento galimybes įsitraukti į reabilitacijos procesą, galimas kontraindikacijas reabilitacijai ir kt. 

Medicininė reabilitacija skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac949da06b2b11edbc04912defe897d1    ir 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aeb974f0765911edbc04912defe897d1/asr.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07