BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Mokamos paslaugos

Norėtume pažymėti, jog teisės aktai numato, kad tam tikrais atvejais pacientui, turinčiam teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas, gali būti teikiamos mokamos paslaugos. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis numato, kad pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bet savo iniciatyva pasirinkę brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas ar procedūras, šių paslaugų, medžiagų ar procedūrų faktinių kainų ir atitinkamų nemokamų paslaugų, medžiagų ar procedūrų bazinių kainų skirtumą sumoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie sumoka patys.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti užtikrinama, jog prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti, pasirašytinai jis turi būti informuotas apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai. Prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas ar procedūras, jis pasirašytinai turi būti supažindintas su nemokamų paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų ir brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų skirtumais. Tai yra nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 patvirtintoje Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkoje.

Jei, paciento nuomone, pažeistos jo teisės gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo  apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir už suteiktas paslaugas jo prašoma mokėti nepagrįstai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, pirmiausia raštu reikėtų kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje buvo suteiktos paslaugos, administraciją. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

Jei gydymo įstaigos atsakymas netenkina, pacientas turi teisę raštu kreiptis į Teritorinę ligonių kasą pagal savo gyvenamąją vietą, kartu pateikdamas gydymo įstaigos atsakymą arba jo kopiją (jei gydymo įstaiga nepateikia atsakymo į skundą per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija).

Dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo asmuo turi kreiptis į gydymo įstaigos, prie kurios yra prisirašęs, arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą. Konsultacija dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo turėtų būti kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 
 
Svarbu žinoti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamas gydytojo darbas, o už vaistus, plombines ir kitas sunaudotas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas, pacientas sumoka pats (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą).    

Informuojame, kad vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.1, 4.2 papunkčiais ir  5 punktu, tais atvejais,  jeigu gydantis gydytojas priima sprendimą dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos stacionare hospitalizuoto paciento transportavimo į kitą stacionarinę gydymo įstaigą toliau gydyti ar diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti ar jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos), paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji  asmens sveikatos priežiūros įstaiga pagal sutartį su greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančia įstaiga. Pažymėtina, kad visais atvejais paciento sveikatos būklę vertina gydantis gydytojas, kuris sprendžia dėl tolesnės pagalbos ir teikia rekomendacijas dėl paciento transportavimo galimybės ir būdų. 
Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Aprašo 5 punktu, tais atvejais, jeigu pervežimas atliekamas paciento arba jo artimųjų prašymu, tada už šias paslaugas moka pacientas arba jo artimieji. 
Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsniu, dėl galimai pažeistos teisės gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas, turite raštu kreiptis į gydymo įstaigos administraciją su prašymu (skundu) ir paaiškinti, kodėl teko mokėti už suteiktas paslaugas. Kartu su skundu privalo būti pateiktas paciento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, o tuo atveju, jeigu skundą pateikia paciento atstovas, prie jo pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas. Gydymo įstaiga atsakymą turi pateikti per 20 darbo dienų. Jei nesutinkate su asmens sveikatos priežiūros įstaigos sprendimu, priimtu išnagrinėjus skundą, Jūs turite teisę raštu kreiptis į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, šiuo atveju – į teritorinę ligonių kasą pagal savo gyvenamąją vietą. 

Net ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims tam tikros paslaugos yra mokamos.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis yra kompensuojami rizikos grupėms priskiriamų suaugusiųjų skiepai nuo gripo, pneumokokinės infekcijos, taip pat prireikus apdraustieji asmenys skiepijami  nuo stabligės, difterijos, pasiutligės, tymų.  Skiepai nuo erkinio encefalito Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis nekompensuojami, tai yra mokama paslauga.
Daugiau informacijos: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/kompensuojamieji-skiepai 
 

Ambulatorinės gydytojo specialisto paslaugos, turint šeimos gydytojo siuntimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, teikiamos nemokamai. Įstaigos gali teikti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 nustatyta Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamos  visos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos tais atvejais, kai kreipiamasi su siuntimu ir jos planine tvarka atliekamos gydymo įstaigoje (tiek valstybinėje, tiek privačioje), kuri turi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl atitinkamų paslaugų apmokėjimo. Kompensacija už paslaugas, suteiktas privačioje klinikoje be gydytojo siuntimo, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus nėra numatyta. Daugiau informacijos, kokiais atvejais už suteiktas sveikatos priežiūros  paslaugas reikia mokėti, pateikiama adresu https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/mokamas-gydymas-lietuvoje-1  

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienu konkrečiu atveju dėl tyrimų reikalingumo sprendžia gydantis gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę. Patyrus traumą, būtų tikslinga kreiptis į savo šeimos gydytoją ar skubiosios pagalbos skyrių, kur įvertinus sveikatos būklę galėtų būti paskirti reikalingi Privalomojo sveikatos draudimo fondo  lėšomis kompensuojami tyrimai ir gydymas.

 

Remiantis šiuo metu galiojančiu teisiniu reguliavimu, sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis tik privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims. Visi Lietuvoje nuolat gyvenantys nepilnamečiai, nepriklausomai nuo jų tėvų turimo teisinio statuso ir (arba) jų darbinės veiklos vykdymo, privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami valstybės lėšomis, t. y. privalomojo sveikatos draudimo įmokas už nuolat gyvenančius Lietuvoje nepilnamečius moka valstybė. Negyvenantys Lietuvoje nepilnamečiai (pvz., deklaravę išvykimą iš Lietuvos) valstybės lėšomis nedraudžiami, atitinkamai ir  sveikatos priežiūros paslaugos tokiems asmenims PSDF biudžeto lėšomis nėra kompensuojamos. Nedraustiems asmenims Lietuvoje taip pat teikiamos visos reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, tačiau jos yra mokamos.

Tuo atveju, jei nepilnametis privalomuoju sveikatos draudimu yra apdraustas kitoje ES šalyje, sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje jam galėjo būti suteiktos pagal gyvenamosios šalies išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę. Konkrečiu atveju detalios informacijos dėl galimybių gauti kompensaciją už patirtas išlaidas (už nepilnamečio sveikatos priežiūrą) reikėtų kreiptis į gyvenamosios šalies kompetentingą įstaigą (ligonių kasas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-30