BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Asmens duomenų apsauga

Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys SAM būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

 Asmens duomenų apsauga vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

  1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
  2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
  3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ);
  4. Registrų ir informacinių sistemų nuostatais;
  5. Kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Informacija apie duomenų valdytoją:

Sveikatos apsaugos ministerija

Biudžetinė įstaiga

Juridinių asmenų registre įregistruotas kodas 188603472 

Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

Tel. (8 5) 268 5110

Faks.  (8 5) 266 1402

El. paštas [email protected]

http://www.sam.lt/

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo SAM tikslus, teisėtumo sąlygas, SAM tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.