Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 • Įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities įstaigų optimizavimą.
 • Užtikrinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar) jų funkcijų konsolidavimo įgyvendinimą.
 • Vertinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos efeltyvumą bei veiklos organizavimą.
 • Organizuoti SAM ir SAM pavaldžių įstaigų darbuotojams mokymus dėl asmens duomenų apsaugai taikomų reikalavimų, tiesioginių Reglamento nuostatų taikymo duomenų valdytojams ir tvarkytojams įgyvendinimo įstaigoje ir jai pavaldžiose įstaigose.
 • Įvertinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-456 ,,Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, aktualumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams. Nustačius neaktualumą, neatitikimą teisės aktams, pateikti atitinkamus pasiūlymus (dokumento projektą) dėl šio tvarkos aprašo ir įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, keitimo ar papildymo.
 • Įvertinti Sveikatos priežiūros įstaigos asmens duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1371 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos asmens duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ aktualumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams. Nustačius neaktualumą, neatitikimą teisės aktams, pateikti atitinkamus pasiūlymus (dokumento projektą) dėl šių taisyklių ir įsakymo, kuriuo jos patvirtintos, keitimo ar papildymo.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ir konsultavimosi su asmens duomenų priežiūros institucija tvarkos aprašo, įgyvendinančio 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 35 ir 36 straipsnio nuostatas, projektą.
 • Dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tobulinimo procese.

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vedėjos Eglės Tamošiūnienės einamųjų metų užduotys

 • Įtvirtinti veiksmingas sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemones, skirtas veiksmingai kontrolei užtikrinti.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2025 metų programos priemonių plano parengimą.
 • Pagal kompetenciją organizuoti antikorupcinį švietimą korupcijos prevencijos klausimais.

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjos Neringos Lipskikenės einamųjų metų užduotys

 • II ir III ketv. 3. Vykdant 2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-1323 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, nustatyti ir parengti priemones, kurios skatintų aktyvesnį specialistų draugijų dalyvavimą paslaugų standartizavimo, specialistų kompetencijų vertinimo sistemos kūrimą, nepageidaujamų įvykių valdymo ir prevencijos, paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir vertinimo procesuose ir stiprintų specialistų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje:

1. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių tarp Sveikatos apsaugos miniIsterijos ir sveikatos priežiūros specialistų draugijų sudarymą iki 2019-06-01;

2. Nustatyti procesus, kuriuose turi dalyvauti gydytojų draugijos ir numatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas į sprendimų priėmimą įtraukti platesnį ratą specialistų iki 2019-11-30.

 • Vykdant 2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-1426 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. lapkričio 16 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, parengti priemonę, kuri nustatytų kriterijus, pagal kuriuos pacientų organizacijos būtų įtraukiamos į komisijų/darbo  grupių veiklą priimant sprendimus dėl sveikatos priežiūros tobulinimo.
 • Siekiant skatinti nevyriausybines organizacijas, asociacijas, nepriskiriamas nevyriausybinėms organizacijoms, profesines sąjungas, darbdavių organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis (toliau – NVOD) dalyvauti formuojant Sveikatos apsaugos ministrui pavestų valdymo sričių politiką ir organizuojant jos įgyvendinimą, užtikrinti dialogą tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių ir taip skatinti pilietinės visuomenės vystimąsi bei stiprinti NVOD institucinius gebėjimus, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais privataus sektoriaus dalyviais tvarkos aprašo patvirtinimo“.           

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjos Snieguolės Reklaitienės einamųjų metų užduotys

 • II – IV ketv. užtikrinti skaidrius viešuosius pirkimus. Palengvinti perkančiosioms organizacijos pirkimų vykdymą. Racionaliau panaudoti lėšas. Įtraukti mažesnius tiekėjus ir skatinti Lietuvos verslą aktyviau dalyvauti centralizuotose pirkimuose. Bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VŠĮ CPO.LT toliau plėsti elektroninius katalogus prekių ir paslaugų (maisto produktų prekių katalogas, reagentais (laboratoriniais reagentais ir diagnostinėmis priemonėmis) atliekamų tyrimų paslaugų katalogas ir kt.).
 • III ketv. esant poreikiui bei atsižvelgiant į pirkimo vertes, parengti rekomendacijas pavaldžioms Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms, kurios prieš pradėdamos pirkimo procedūras, organizuos konsultacijas su rinkos dalyviais. Tokiu būdų skatinti perkančiąsias organizacijas, kad galėtų tinkamai pasirengti pirkimui ir praneštų ekonominės veiklos vykdytojams apie savo pirkimo planus bei reikalavimus su sąlyga, kad dėl tokių rinkos konsultacijų nebus iškreipiama konkurencija ir nepažeidžiami nediskriminavimo ir skaidrumo principai.
 • III-IV ketv. skatinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) vykdyti daugiau pirkimų (piniginę vertę) per VšĮ CPO. LT, skatinti inovatyvesnius pirkimus naudojant elektroninio aukciono pirkimo būdą, tokiu būdu užtikrinant skaidresnes viešųjų pirkimų procedūras bei efektyviai ir racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas, kuo mažiau pirkimų procedūrų vyktų, kuriuose dalyvauja tik 1 dalyvis ir su tuo pačiu dalyviu pasirašoma pirkimo sutartis. Parengti siūlymus pavaldžioms ASPĮ ne mažiau kaip du vertinimo rodiklius susijusius su viešųjų pirkimų efektyvumu, racionalus lėšų panaudojimo didinimu bei inovacijų skatinimu skaidrinant viešuosius pirkimus.
 • IV ketv. parengti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 metų programos įgyvendinimo 2015−2019 metų priemonių plano ataskaitą. Atsiskaityti už įgyvendintus 2015−2019 metų sveikatos sistemos korupcijos prevencijos prioritetus.
 • III-IV ketv. parengti Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2025 metų priemonių planą. Nustatyti 2020-2025 m. sveikatos sistemos korupcijos prevencijos prioritetai.

Asmens sveikatos departamento direktorės Odetos Vikūnienės einamųjų metų užduotys

 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, įgyvendinimą, priskirtų 2019 metais vykdyti Asmens sveikatos departamentui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“).
 • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-09-28 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“  rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323).
 • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-11-16 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ rekomendacijų ir  priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-11 įsakymas Nr. V-1426).
 • Užtikrinti Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano įgyvendinimą užtikrinimas (LR SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470).
 • Rengti ir koordinuoti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos Sveikatos sektoriaus (toliau – Strategija) projekto parengimą LRV sudarytoje darbo grupėje.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus einamųjų metų užduotys 

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėjos Rasos Biekšienės einamųjų metų užduotys
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų 2019 metais vykdyti Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“).
 • Valstybės kontrolės 2018-09-28 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui 2019 metais (LR SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323).
 • Valstybės kontrolės 2018-11-16 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui 2019 metais (LR SAM 2018-12-11 įsakymas Nr. V-1426).
 • Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano įgyvendinimo užtikrinimas (LR SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470), priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Ilonos Šakienės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti ir užtikrinti LRV priemonių, susijusių su slaugos paslaugų plėtra, įgyvendinimą;
 • Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės struktūros reformų paketo Slaugos plėtros projekto įgyvendinimą (projekto vadovė).
 • Nagrinėti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų situaciją ir pateikti siūlymus dėl teisės aktų keitimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo pacientams;
 • Teikti siūlymus dėl medicinos pagalbos priemonių prieinamumo pacientams, turintiems inkontinencijos problemų, gerinimo, rengti teisės aktų projektus.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Elitos Radkevič einamųjų metų užduotys
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“, parengti Lietuvos medicinos normą „Masažuotojas“;
 • Įgyvendinti priemones, gerinančias medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą iš dalies darbingiems asmenims;
 • Įgyvendinti priemones, gerinančias medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Virginijos Karaliūtės Žulienės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonės ,,1.3.1-3 Šeimos gydytojo komandos išplėtimas, įtraukiant socialinius darbuotojus“ įgyvendinimą – Parengti ir pateikti ministrui pasirašyti Asmens sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatų projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-1323 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano“, nustatyti sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų sveikatos priežiūros vadybinių kompetencijų ugdymą, gerinti sveikatos priežiūros vadybą – parengti ir pateikti ministrui pasirašyti įsakymo, kuriuo bus nustatyta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarka, projektą.
 • Įgyvendinant Bendrųjų duomenų saugos reglamento nuostatas, užtikrinti fizinių asmenų asmens duomenų saugą  bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1069 ,,Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, įgyvendinimo užtikrinimą – parengti ir pateikti ministrui pasirašyti įsakymo, kuriuo bus tvirtinama ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo reglamentavimas aprašą.
 • Koordinuoti ir užtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo  projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-617-01-0001 „specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ įgyvendinimą – parengti ir per DMS sistemą pateikti paraiškas.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėjos Viktorijos Buzytės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonės „Greitosios medicinos pagalbos ekipažų skaičiaus padidinimas“ įgyvendinimą parengiant:
1. teisės aktų, susijusių su greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimais bei šių paslaugų apmokėjimo tvarka, projektą.
2. teisės aktų, susijusių su sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių greitosios medicinos pagalbos srityje, kompetencijomis
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-1323 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.1 papunktį bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano 9-13, 15 ir 16 punktus, parengti:
1. Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
2. Lietuvos medicinos normos MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
3. Lietuvos medicinos normos MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
4. Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
5. Lietuvos medicinos normos MN 45:2009 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
6. Lietuvos medicinos normos MN 132:2005 „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
7. Lietuvos medicinos normos MN 167 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“ projektą;
 • Koordinuoti ir užtikrinti Valstybės kontrolės rekomendacijos „nustatyti ir vykdyti priemones, kurios skatintų aktyvesnį specialistų draugijų dalyvavimą paslaugų standartizavimo, specialistų kompetencijų vertinimo sistemos kūrimo, nepageidaujamų įvykių valdymo ir prevencijos, paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir vertinimo procesuose ir stiprintų specialistų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje“ (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (12.1 p.) įgyvendinimą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Andiušaitienės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti ir užtikrinti IT priemonių diegimą įgyvendinant sveikatos sistemos reformos programos projektą „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarka“ – parengti ir pateikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikatorių, adaptuotą IT sistemai.
 • Įgyvendinant šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1104 ,,Dėl Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“, siekiant didinti šeimos medicinos paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti informacinių ryšių technologijų pagalba teikiamas šeimos medicinos paslaugas – parengti identifikuotų  problemų , šeimos medicinos paslaugų teikimo informacinių technologijų ir kitomis komunikacijos  priemonėmis sprendimo rekomendacijas ir pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto 2017 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 1.3.1-5 dalį „Administracinės naštos šeimos gydytojo praktikoje sumažinimas“, dalyvauti „Procesų, susijusių su užkrečiamų ligų valdymu skaitmenizavimo tobulinimo„ darbo grupės veikloje, užtikrinant užkrečiamų ligų valdymo procesų adaptavimą skaitmenizavimui – parengti ir pateikti skaitmenizavimui adaptuotą procesų, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu, aprašymą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Jokimaitės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano 6 punktą, parengti Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Parengti ir pateikti Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (3 priedas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo,  pakeitimo projektą.
 • Parengti ir pateikti Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos (5 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo, pakeitimo projektą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėjos Gitanos Ratkienės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti LRV Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarka“ veiklų įgyvendinimą – parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo apibrėžiama nuotolinė  konsultacija gydytojas gydytojui, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1.-2 „Šeimos gydytojų apmokėjimo tvarkos pakeitimas – apmokėjimo didinimas už gerus darbo rezultatus, skatinamąsias paslaugas, prevencines programas, skubios pagalbos teikimą po darbo“ parengti teisės akto, kuriuo būtų pakeisti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų gero darbo rezultatų rodikliai, projektą – parengti ir pateikti tvirtinimui teisės akto, kuriuo keičiami pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų gero darbo rezultatų rodikliai, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1-3 „Šeimos gydytojo komandos išplėtimas, įtraukiant gyvensenos medicinos ir socialinius darbuotojus“ parengti teisės akto, kuriuo būtų praplėsta šeimos gydytojo komanda, projektą – parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo praplečiama šeimos gydytojo komanda, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1-5 „Administracinės naštos šeimos gydytojo praktikoje sumažinimas“ parengti teisės akto, kuriuo būtų optimizuoti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros procesai susiję su pažymų išrašymu ir siuntimais – parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektai, kuriais mažinama administracinė našta šeimos gydytojui, susijusi su pažymų ir siuntimų išrašymu.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiojo specialisto Artūro Šimkaus einamųjų metų užduotys

 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-1323 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.1 papunktį parengti, derinti ir vizuoti:
1. MN 142:2007 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“,
2. MN 21:2000 :Slaugytojo padėjėjas“,
3. MN 160:2016 pakeitimo projektus
 • Parengti ir pateikti derinimui su LRV priemonės „Integruotų paslaugų įdiegimas slaugos  ir socialinių paslaugų, šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos srityse“ įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus.
 • Pateikti siūlymus dėl išorinio gydymo įstaigų veiklos ir paslaugų veiksmingumo vertinimo mechanizmo sukūrimo;
 • Siekiant įgyvendinti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“, parengti mobilios slaugos kriterijų aprašo projektą.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus einamųjų metų užduotys

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos Ingos Cechanovičienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti vienodai gerą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir užtikrinti nuolatinį specialistų tobulėjimą ir pagalbą jiems teikiant saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas atlikti:
1. peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius diagnostikos ir gydymo metodikų rengimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.1 p.);
2. įvertinti rizikingiausias ligų gydymo ir diagnostikos sritis ir nustatyti metodikų rengimo planą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.2 p.);
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.): parengti Lietuvos medicinos normos MN 163:2019 „Radiologijos technologas“ projektą.
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, su kitais SAM struktūriniais padaliniais įgyvendinti darbą „Perteklinės infrastruktūros atsisakymas, II lygio paslaugų regioninio planavimo modelio kūrimas“ (SAM 2017-04-13 įsakymas V-428, 1.3.3 (3 p.)
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, parengti Dienos stacionaro paslaugų, teikiamų suaugusiesiems, sąrašo, patvirtinto SAM 2014-06-06 įsakymu Nr. V-660, pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą Sveikatos sistemos reformos programą, kartu su SAM ES paramos skyriumi įgyvendinti projekto „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ tikslui „Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumų, sergamumo ir mirtingumo rodiklių nuo gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio mažinimas, didinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Programų tikslinėms gyventojų grupėms, skatinant sveiką senėjimą“ įgyvendinti 2019 m. numatytą darbą – „Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės reikalavimų, pagrįstų Europos mokslininkų parengtomis gairėmis, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos sistemą, parengimas“.
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėjos Anželikos Balčiūnienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas vaikų reumatologas“ projektą;
2. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas vaikų onkohematologas“ projektą;
3. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas genetikas“ projektą.;
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:
1. parengti Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą, įtraukiant sergančiųjų retomis ligomis stebėjimą;
2. rengti (kartu su kitais SAM struktūriniai padaliniais) pagalbos autizmu sergantiems vaikams ir jų šeimoms veiksmų plano projektą.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėjos Astos Einikienės einamųjų metų užduotys

 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti vienodai gerą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir užtikrinti nuolatinį specialistų tobulėjimą ir pagalbą jiems teikiant saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas atlikti:
1. peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius diagnostikos ir gydymo metodikų rengimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.1 p.);
2. įvertinti rizikingiausias ligų gydymo ir diagnostikos sritis ir nustatyti metodikų rengimo planą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.2 p.);
 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją patvirtinti trūkstamas medicinos normas, parengti Lietuvos medicinos normos MN 146:2019 „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas“ projektą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2.2.1 p.);
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, su kitais SAM struktūriniais patobulinti ASPĮ kokybės rodiklių stebėsenos sistemą, ją įdiegti (SAM  2017-04-13 įsakymas V-428, 1.3.3 (6 p.)
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, plėtoti integruotos sveikatos priežiūros paslaugų sunkių traumų atvejais teikimo sistemą (SAM 2017-04-13 įsakymas Nr. V-428, 1.3.3 (4 p.).
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Alvydos Naujokaitės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.),  SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470), parengti Lietuvos medicinos normos MN 117:2004 „Infekcinių ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.3 darbo 1 priemonę ,,Ligoninių priėmimo skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimas, racionaliai paskirstant pacientų srautus, padidinant juose atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų kiekį ir diegiant naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas“, parengti:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“  pakeitimo projektą, reglamentuojant naujus skubiosios pagalbos skyrių tipus, reikalavimus moderniai infrastruktūrai, naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas.
2. Skubiosios pagalbos skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo  vertinimo  rodiklių projektą.     
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“ ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 39 „Dėl vaikų ir suaugusių tuberkuliozės stacionarinių asmens sveiktos priežiūros paslaugų aprašymo ir teikimo reikalavimų tvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, parengti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-979 ,,Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Genovaitės Klimienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. parengti Lietuvos medicinos normos MN 89:2006 „Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
2. parengti Lietuvos medicinos normos MN „Gydytojas endoskopuotojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:
1. Parengti Gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.
2. Parengti Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą
 
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Arvydo Gabrilavičiaus einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. Parengi Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 „Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
2. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 54:2004 „Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
3. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 „Gydytojas patologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
4. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 „Medicinos biologas“ pakeitimo projektą.
5. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 157:2018 „Biomedicinos technologas“ projektą.
 
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Egidijaus Banio einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.), parengti Lietuvos medicinos normos MN 140:2007 Gydytojas urologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vaistų politikos gaires ir pagerinti gydytojo klinikinio farmakologo paslaugų prieinamumą ir skatinti racionalų vaistų skyrimą (SAM 2018-06-06 įsakymas Nr. V-664 ir SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1467), parengti reumatinių ligų gydymo tvarkos aprašų  pakeitimų projektus, papildant nuostatomis dėl gydytojo klinikinio farmakologo.
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, persvarstyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-110 „Dėl Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens   asmens sveikatos  priežiūros  įstaigas  dėl  stacionarinių  skubių  ir planinių  asmens  sveikatos priežiūros paslaugų  tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir parengti atitinkamo teisės akto projektą (pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios ir pan.).
 • Dalyvauti įgyvendinant LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, priemonę Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune. Kompetencijų centro įsteigimas Klaipėdoje siekiant užtikrinti kokybiškų tretinio lygio paslaugų prieinamumą (SAM  2017-04-13 V-428, 1.3.3 (5 p.) pagal Specializuotos sveikatos skyriaus kompetenciją
 
 
 • Ministerijos įslaptintos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento 2019-01-18 išvadą Nr. 18-458 “Įslaptintos informacijos apsaugos būklės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje patikrinimo išvada“.
 • Atlikti dokumentų valdymo procesų analizę ir pateiktas siūlymai ir veiksmų planas dokumentų valdymo procesų tobulinimui iki balandžio 1 d.
 • Parengti Elektroninių dokumentų valdymo aprašą ir užtikrinti patvirtinimą, atsižvelgiant į atitinkantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VE-(1.3 E)-41, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, aktualios redakcijos bei kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Parengti Prieigos teisių prie dokumentų valdymo sistemos suteikimo tvarkos teisės aktą.
 • Gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimas:
  - SAM „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklės“ pakeitimo; Vertinimo rodiklis – pavirtas teisės aktas iki kovo 1 d. Užtikrinti, kad asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo procesas atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, reikalavimus.
  - Paslaugų aprašymų pakeitimo projektų: 
  „Asmenų prašymų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų skundų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų priėmimas ir konsultavimas Sveikatos apsaugos ministerijos priimamajame“;
  „Archyvinių duomenų išdavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“.
  - Pakeista informacija SAM interneto svetainėje, t. y. aiškiai nurodomi būdai kaip, kokia forma ir kokiais klausimais asmuo turi kreiptis, pateiktos nuorodos į elektronine priemones ir pan.: http://sam.lrv.lt/lt/paslaugos/asmenu-aptarnavimas-ju-prasymu-ir-skundu-nagrinejimas 
  - Patikslinta informacija, suderinus su Korupcijos prevencijos skyriumi, SAM interneto svetainėje prie programinio sprendimo „Pranešk“, turi būti paaiškinta, kaip kreiptis kitais klausimais ir kodėl ne čia. http://sam.lrv.lt/lt/pranesk 
  - Parengtos procedūros darbuotojams dėl asmenų, kurie kreipiasi su prašymu arba skundu: 1) tiesiogiai atvykę į priimamąjį; 2) el. paštu; 3) paprastu paštu, per pasiuntinį ir pan.; 4) telefonu.
 • Organizuoti valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo (projektų konkurso atveju) procedūras, užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis kiekvienai priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais.
 • Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.
 • Užtikrinti efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų bei užduočių vykdymą.
 • Užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos būtų įvykdyti visi kontroliuojami pavedimai.
 • Užtikrinti, kad generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų vidutinių terapinių dienos (paros) dozių (angl. Defined Daily Dose, toliau – DDD) skaičiaus didėjimas, skaičiuojant generinių ir biologiškai panašių vaistų DDD skaičiaus procentinę dalį nuo viso suvartoto kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiaus, būtų 67 proc.
 • Užtikrinti, kad paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams sumažėjimas lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi, būtų  iki 12 proc.
 • Užtikrinti, kad sumažėjusi analogų turinčių vaistų vienos DDD kompensavimo suma palyginti su 2015 m. kompensavimo sumos vidurkiu, tenkančiu 1 DDD vienetui būtų 15 proc.
 • Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijai valdymui skirtų lėšų panaudojimą ir užtikrinti, kad lėšos būtų racionalai ir efektyviai panaudotos.
 • Patikslinti ministerijos finansų kontrolės taisykles, pritaikant jas buhalterinės apskaitos funkcijoms atlikti centralizuotai.
 • Inicijuoti ministerijos apskaitos politikos keitimą, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės.
 • Organizuoti ir koordinuoti lėšų poreikio planavimą sveikatos apsaugos srities investicijų projektams 2020–2022 metų įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • ​Organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos srities investicijų projektų įgyvendinimą 2019 metais.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą;
 • Nustatyti tvarką, pagal kurią naujos technologijos būtų finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, o taikomos sveikatos priežiūros technologijos būtų peržiūrimos ir pervertinamos;
 • Bendro sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelio įdiegimas, priimat sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus;
 • Peržiūrėti ir pakeisti Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, reglamentuojant naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugos priemones;
 • Parengti paraišką Struktūrinių reformų rėmimo programai (Structural Reform Support Programme – SRSP) siekiant gauti ekspertinę pagalbą sveikos sistemos kokybės ir efektyvumo vertinimo stebėsenai
 • Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos sektoriuje tęstinumo užtikrinimą.
 • Organizuoti ir koordinuoti Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ tęstinumo užtikrinimą.
 • Organizuoti ir koordinuoti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ planavimą ir įgyvendinimą.
 • Koordinuoti pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones SAM struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų inicijuotų projektų planavimo, įgyvendinimo bei tęstinumo įsipareigojimų vykdymo priežiūrą.
 • Personalo valdymo dokumentų administravimo (procesų) tvarkos aprašo parengimas ir patvirtinimas.
 • Atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232  ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, siekiant užtikrinti efektyvų SAM darbą ir procesus.
 • Užtikrinti rengiant Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kt. įstatymų ir juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, susijusius su įstaigų optimizavimu ir konsolidavimu.
 • Sistemiškai peržiūrėti viso Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo redakcijas ir pateikti siūlymus dėl naujos įstatymų redakcijos išdėstymo (parengti įstatymų naujos redakcijos projektus).
 • Užtikrinti teisėkūros ir teisinio vertinimo procesą:
  - Parengtas SAM rengiamų teisės aktų rengimo kontrolės ir priėmimo stebėsenos aprašas (iki birželio 1 d.).
  - Parengti atmintinę (rekomendacijas), kurioje būtų pateiktos rekomendacijos SAM padaliniams rengiantiems teisės aktus ir pristatymus Seimo plenariniams posėdžiams, komitetams, Vyriausybei, tarpinstituciniams pasitarimams, apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus (iki balandžio 1 d.).
  - Surengti mokymai SAM padaliniams apie teisės aktų projektų rengimą ir pristatymus suinteresuotoms šalims ir sukurtas katalogas „Teisėkūra“, kurioje būtų talpinama aktuali informacija rengiamų teisės aktų klausimais, užtikrinama efektyvi teisėkūros kontrolė (iki gegužės 1 d.).
 • Vykdant greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimą, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, kad būtų perduoti nauji greitosios medicinos pagalbos automobilius su medicinos įranga sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • Siekiant turto naudojimo efektyvumo, atlikti nuomojamojo turto inventorizaciją (patikrą) nuomojamo turto vietoje. Tikslas nustatyti, ar turtas, nuomojamas pagal nuomos sutartis, sudarytas tarp Ministerijos ir nuomotojo, neperduotas naudotis tretiesiems asmenims ir kt.
 • Parengti ir pateikti derinti Sveikatos apsaugos ministrui Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą.
 • Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.
 • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitų, ataskaitų projektų ir darbo dokumentų kokybės kontrolę.
 • Parengti vidaus audito pavyzdinius dokumentus, vadovaujantis 2018-08-27 įsakymu Nr. V-937 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito metodikos patvirtinimo“ patvirtinta nauja audito metodika.
 • Organizuoti ir koordinuoti Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Naujų sveikos gyvensenos paskatų sukūrimas“ įgyvendinimą.
 • Plėtoti sveiką gyvenseną, gerinant visų amžiaus grupių gyventojų sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, tuo tikslu organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, programų ir projektų  parengimą ir įgyvendinimą.
 • ​Užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros plėtrą, tuo tikslu organizuojant ir koordinuojant teisės aktų, programų ir projektų parengimą ir įgyvendinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-02