Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kvietimas teikti paraiškas pagal programos priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį"

2015 m. balandžio 29 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą (kvietimo Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03) teikti paraiškas, įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ smulkiųjų subsidijų schemos priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“. Priemonės tikslas – įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį (toliau – Modelis) atitinkantį savivaldybių poreikius.

Remiamos veiklos:

  • veiklos, būtinos diegiant privalomus Modelio elementus (jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) koordinacinio centro įkūrimas / JPSPP koordinacinės ir atvejo vadybos funkcijos įvedimas, palaikymas; savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalo administravimas; Algoritmo (-ų) prioritetinėje (-ėse) JPSPP teikimo srityje (-yse) adaptavimas, taikymas savivaldybės lygmeniu)
  • veiklos,reikalingos Gairių 9 priede 8 punkte nurodytiems rekomenduojamiems JPSPP gerosios praktikos pavyzdžiams įdiegti savivaldybėje;
  • kitos Gairių 6.3 papunktyje nurodytą JPSPP apibrėžimą ir kriterijus atitinkančios iniciatyvos;
  • renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir pan., reikalingi diegiant Modelį savivaldybėje.

Tinkami pareiškėjai: savivaldybių administracijos.

Tinkami partneriai: juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos ar įmonės), registruoti Lietuvos Respublikoje ir (ar) Norvegijos Karalystėje, kurių veiklos susijusios su projekto veikla (-omis).

Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išvardytus Projektų atitikties bendriesiems projektų atrankos kriterijams vertinimo metodikoje (Gairių 2 priedas).

Kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 859.967,00 Eur

Minimali ir maksimali projekto paramos suma. Mažiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti – 37 005 Eur. Didžiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti – 85 996 Eur.

Projekto finansavimo intensyvumas. Paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškų pateikimo terminas. Paraiškų pateikimo pradžia: 2015 m. balandžio 29 d. 8.00 val. Paraiškų pateikimo pabaiga: 2015 m. birželio 29 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos:

1. naudojantis registruoto pašto (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) paslauga;

2. naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta paraiškos įteikimo pasiuntiniui data ir laikas yra ne vėlesni nei galutinis paraiškų pateikimo terminas);

3. pristatytos tiesiogiai VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai adresu Vilnius, S. Konarskio g. 13.

Paraiškų pateikimo vieta. Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Projektų atrankos būdas. Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Projektų vertinimą organizuoja ir atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Papildomos informacijos teikimas. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, e. p: eeagrants@cpva.lt, faks. (8 5) 251 4401

Kontaktinis asmuo: Lina Janionytė, tel. (8 5) 274 8747, el. p.: l.janionyte@cpva.lt

Atsakymo į elektroniniu paštu arba raštu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti Gairėse. Visi su kvietimų susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų skaitmeninės formos yra paskelbti interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.sam.lt, www.cpva.lt


Gairės pareiškėjams ir jų priedai:

Gairės pareiškėjams

1 priedas. Administracinės atitikties vertinimo metodika

2 priedas. Atitikties bendriesiems projektų atrankos kriterijams vertinimo metodika

3 priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodika

4 priedas. Projekto paraiškos vertinimo ataskaita

5 priedas. Paraiškos dėl projekto finansavimo specialioji (B) dalis (pildo projekto pareiškėjas)

6 priedas. Programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika

7 priedas. Vienodo dydžio normos nustatymo metodika

8 priedas. Projekto viešinimo planas (pildo projekto pareiškėjas)

9 priedas. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio aprašas

Ataskaita "Situacijos analizė ir jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio aprašymas"

Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendroji (A) dalis (pildo projekto pareiškėjas) ir jos pildymo instrukcija pateikta Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26