Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas"

2014 m. birželio 27 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą (kvietimo Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02) teikti paraiškas, įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“. Priemonės tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Remiamos veiklos:

1. mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų paprastasis remontas;

2. sveikatos kabinetų baldų ir kitų priemonių (visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtų priemonių, mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinkai įvertinti skirtų priemonių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų priemonių, metodinių priemonių), reikalingų sveikatos priežiūrai mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti bei įtrauktų į pagrindinių mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabineto priemonių sąrašą ar papildomų mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabineto priemonių sąrašą (Gairių 9 priedas), įsigijimas.

Tinkami pareiškėjai:

1. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

2. Savivaldybių administracijos.

Siekiant panaudoti minimalią projekto paraiškai prašomo skirti finansavimo dydžio sumą, pareiškėjas gali paraišką teikti ne tik savarankiškai, bet ir kartu su partneriu (-iais). Tinkami partneriai: savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ar savivaldybės administracija, su kuria pareiškėjas sudaro Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kooperuoja darbą ir (ar) žinias ir įsipareigoja bendrai veikti įgyvendinant projektą.

Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išvardytus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje (Gairių 2 priedas).

Kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 1 162 358,00 Eur (4 013 389,70 Lt).

Minimali ir maksimali projekto paramos suma. Mažiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti – 200 000 Eur (690 560 Lt). Didžiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti – 250 000 Eur (863 200 Lt).

Projekto finansavimo intensyvumas. Paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškų pateikimo terminas. Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. birželio 27 d. 8.00 val. Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. rugpjūčio 27 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos:

1. naudojantis registruoto pašto (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) paslauga;

2. naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta paraiškos įteikimo pasiuntiniui data ir laikas yra ne vėlesni nei galutinis paraiškų pateikimo terminas);

3. pristatytos tiesiogiai VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai adresu Vilnius, S. Konarskio g. 13.

Paraiškų pateikimo vieta. Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Projektų atrankos būdas. Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Projektų vertinimą organizuoja ir atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Papildomos informacijos teikimas. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, el. paštas: eeagrants@cpva.lt, Tel. (+370 5) 219 1579, Fax (+370 5) 251 4401. Atsakymo į raštu arba elektroniniu paštu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo CPVA dienos. Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti Gairėse. Visi su kvietimų susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų skaitmeninės formos yra paskelbti interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.sam.lt, www.cpva.lt


Patvirtintos gairės pareiškėjams ir jų priedai:

Gairės pareiškėjams

1 priedas. Administracinės atitikties vertinimo metodika

2 priedas. Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika

3 priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodika

4 priedas. Projekto paraiškos vertinimo ataskaita

5 priedas. Paraiškos dėl projekto finansavimo specialioji (B) dalis (pildo projekto pareiškėjas)

6 priedas. Programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika

7 priedas. Vienodo dydžio normos nustatymo metodika

8 priedas. Projekto viešinimo planas (pildo projekto pareiškėjas)

9 priedas. Pagrindinių ir papildomų mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabineto priemonių sąrašai

10 priedas. Informacija apie kiekvienam mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabinetui prašomą skirti finansavimą (pildo projekto pareiškėjas)

11 priedas. Informacija apie visiems mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams prašomą skirti finansavimą (pildo projekto pareiškėjas)

Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendroji (A) dalis (pildo projekto pareiškėjas) ir jos pildymo instrukcija pateikta Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje: http://www.cpva.lt/lt/dokumentai/projektu-dokumentai.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26