Sprendimas skirti finansavimą projektui „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“

Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2014 m. kovo 20 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-381 „Dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ projektui „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ patvirtintas sprendimas skirti finansavimą projektui „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ (toliau – projektas) (siūlymo teikti paraišką numeris – NOR-LT11-SAM-TF-02). Tiesioginio finansavimo projekto pareiškėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas ir Higienos institutas. Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 2 117 121,78 Lt.

Projekto tikslas – sukurti sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris bus parengtas įvertinus tarptautinę ir nacionalinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas bei parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojams. Įgyvendinant projektą itin didelis dėmesys bus skiriamas tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimui, siekiant užtikrinti kompleksišką socialinių-ekonominių netolygumų, ir tuo pačiu – sveikatos netolygumų mažinimą. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus ugdomi administraciniai politikos formavime ir įgyvendinime dalyvaujančių sveikatos ir susijusių sektorių darbuotojų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo gebėjimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30