Kokybės vadybos modelio diegimas Sveikatos apsaugos ministerijoje

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonė VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“

Projektas „Kokybės vadybos modelio diegimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

2013 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Kokybės vadybos modelio diegimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“ vykdant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-069). Įgyvendinamas projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos veiklą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą.

Projekto rezultatas – Sveikatos apsaugos ministerijoje įdiegus ir sertifikavus kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, bus nuolat gerinama Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybė, o tai leis efektyviau tenkinti gyventojų, įstaigų, įmonių ir organizacijų poreikius.

Taip pat efektyviau bus organizuota Sveikatos apsaugos ministerijos veikla. Taikant procesinį požiūrį į valdymą Sveikatos apsaugos ministerijos veikla bus orientuota ne tik į tinkamą funkcijų atlikimą, bet ir į rezultatyvų procesų valdymą. Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bus aiškūs Sveikatos apsaugos ministerijos procesai ir procedūros vykdant jiems priskirtas funkcijas, bus pagerintas darbuotojų bendravimas ir bendradarbiavimas, pagerintas atsiskaitymas vadovybei už tikslų pasiekimą ir išplėstos galimybės įvertinti uždavinių įgyvendinimo rezultatus. Taip šio projekto naudą pajus ne tik ministerijos darbuotojai, bet ir visa visuomenė.

Projekto tikslinės grupės:

Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Įdiegta kokybės vadybos sistema palengvins šios grupės darbą.
Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautojų ir darbuotojų paslaugomis besinaudojantys asmenys.

  • Projekto pridėtinė vertė – nuolatinis viešųjų paslaugų kokybės tobulinimas ir lankstus reagavimas į besikeičiančią situaciją.
  • Projekto įgyvendinimo pradžia – 2013 m. gruodžio 19 d.
  • Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 19 d.

Kontaktiniai asmenys:

Justina Januševičienė Saulius Marčiulaitis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Sveikatos priežiūros išteklių ir inovacijų valdymo departamento direktorė, Sveikatos paslaugų stebėsenos, inovacijų ir informacinių sistemų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,
ministerijos vadovybės atstovas kokybei ministerijos kokybės vadybininkas
Tel. (8 5) 266 1442, faksas (8 5) 266 1402 Tel. (8 5) 205 3624, faksas (8 5) 266 1402
El. p. justina.januseviciene@sam.lt El. p. saulius.marciulaitis@sam.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-01-13