Pacientų teisės

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos veikla

Pareiškimai Komisijai paduodami raštu. Pareiškime Komisijai turi būti nurodyta

Komisijos pavadinimas;
pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas;
sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veika skundžiama, pavadinimas, buveinė;
aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas);
įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes;
pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos dydis);
pridedamų dokumentų sąrašas;
pareiškimo surašymo vieta ir data;
pareiškimą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus;
prie paštu siunčiamo pareiškimo turi būti pridėta notaro arba advokato patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija.

Nagrinėjimo Komisijoje terminai

Pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo gavimo dienos.

Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pareiškimas negali būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas, sveikatos apsaugos ministras Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos argumentuotu teikimu gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams. Paprastai pratęsimas yra būtinas, kai Komisija, vadovaudamasi jai įstatymų leidėjo suteikta teise, kreipiasi į sveikatos priežiūros specialistus dėl išvadų, kurioms reikalingos specialios žinios, gavimo.

Komisijos sprendimų privalomumas

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimai sveikatos priežiūros įstaigoms ir pacientui ar kitiems asmenims, turintiems teisę žalos atlyginimą, yra privalomi. Tai reiškia, kad jei sprendimas nebuvo apskųstas, jis privalo būti vykdomas: tais atvejais, kai nustatoma, kad buvo padaryta žala sveikatai, įstaiga privalo ją atlyginti pareiškėjui taip, kaip nurodyta Komisijos sprendime.

Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į žalos atlyginimą, ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės. Tai reiškia, kad ginčo šalys gali perkelti savo ginčą nagrinėti į teismą, įgydami ieškovo ir atsakovo procesinę padėtį.

Kilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis

Komisijos sekretoriato vadovė
Sveikatos apsaugos minsterijos Asmens sveikatos priežiūros departamento Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vyr. specialistė
Ana Viktorija Sidoriuk, tel. +370 5 266 1477, viktorija.sidoriuk@sam.lt

Komisijos pirmininkas
Asmens sveikatos priežiūros departamento direktorius
Zdislavas Skvarciany
, tel. +370 5 205 3627, zdislavas.skvarciany@sam.lt

Pacientai dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo gali kreiptis į atitinkamą komisiją

Paciento teisės: žinoti, kaip gydomas ir kas už tai moka

Paciento teisė žinoti ir nemokėti, kai neprivalu


Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis pacientų teises, yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios 53 straipsnis skelbia:

,,Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką.
Valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia sportą.
Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių”.

Detaliau pacientų teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Šeštoji knyga), Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (galiojantis nuo 1996 m.), kiti įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai.

2005 m. sausio 6 d. patvirtintas sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-6 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Nuo 2005 m. sausio mėn. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakcija.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas garantuoja:

 • teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą,
 • teisę į prieinamą sveikatos priežiūrą,
 • teisę rinktis gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą, diagnostikos bei gydymo metodikas,
 • teisę į informaciją,
 • teisę nežinoti su sveikata ar gydymu susijusios informacijos,
 • teisę atsisakyti dalyvauti mokymo procesuose, moksliniuose ir medicinos bandymuose,
 • teisę atsisakyti gydymo,
 • teisę skųstis,
 • teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą,
 • teisę į žalos sveikatai atlyginimą.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo principai nurodo ir detalizuoja šias pagrindines teises:

Žmogaus teisės

 • Asmens gyvybės ir sveikatos gynimas
 • Kitų asmenų (aplinkinių) gyvybės ir sveikatos gynimas
 • Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo apsauga (taip pat ir po mirties)
 • Paciento interesai ir gerovė svarbesnį už visuomenės ir už mokslo interesus
 • Nepilnamečio asmens interesai aukštesni už jo tėvų valdžios principus

Paciento teisių principai

 • Informuoto sutikimo gydytis principas
 • Pasirinkimo laisvė (gydymo įstaiga, gydytojas, metodas, atstovas, žinojimas)
 • Sąmoninga atsakomybė už save ir savo sveikatą
 • Negalinčio pilnai išreikšti savo valios paciento kuo didesnis dalyvavimas visais įstatymo numatytais atvejais

Gydytojo teisių principai

 • Pasitikėjimo ir lojalumo pacientui principas
 • Profesionalo atsakomybė, sąžiningo paslaugų teikėjo pareiga
 • Gydytojo ir konsiliumo teisė vertinti paciento interesus
 • Protingumo kriterijaus taikymo principas
 • Įstatymas negali reikalauti to, kas neįmanoma

Atsakomybės principai

 • Silpnesnės teisinio santykio pusės gynimo principas
 • Realios atsakomybės už padarytą žalą ir realių galimybių žalos atluyginimo išreikalavimo principas
 • Žalos paciento atlyginimo tik esant įstaigos kaltei principas
 • Ir neturtinės žalos atlyginimo principas

Daugiau apie pacientų teises ir bioetiką.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-29