Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vedėjos Ritos Cicėnienės einamųjų metų užduotys

 • Personalo valdymo dokumentų administravimo (procesų) tvarkos aprašo parengimas ir patvirtinimas.
 • Atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232  ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, siekiant užtikrinti efektyvų SAM darbą ir procesus.
 • Užtikrinti rengiant Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kt. įstatymų ir juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, susijusius su įstaigų optimizavimu ir konsolidavimu.
 • Sistemiškai peržiūrėti viso Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo redakcijas ir pateikti siūlymus dėl naujos įstatymų redakcijos išdėstymo (parengti įstatymų naujos redakcijos projektus).
 • Užtikrinti teisėkūros ir teisinio vertinimo procesą:
  - Parengtas SAM rengiamų teisės aktų rengimo kontrolės ir priėmimo stebėsenos aprašas (iki birželio 1 d.).
  - Parengti atmintinę (rekomendacijas), kurioje būtų pateiktos rekomendacijos SAM padaliniams rengiantiems teisės aktus ir pristatymus Seimo plenariniams posėdžiams, komitetams, Vyriausybei, tarpinstituciniams pasitarimams, apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus (iki balandžio 1 d.).
  - Surengti mokymai SAM padaliniams apie teisės aktų projektų rengimą ir pristatymus suinteresuotoms šalims ir sukurtas katalogas „Teisėkūra“, kurioje būtų talpinama aktuali informacija rengiamų teisės aktų klausimais, užtikrinama efektyvi teisėkūros kontrolė (iki gegužės 1 d.).
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-08