Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėjos Editos Laurinavičienės einamųjų metų užduotys

  • Organizuoti valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo (projektų konkurso atveju) procedūras, užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis kiekvienai priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais.
  • Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.
  • Užtikrinti efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų bei užduočių vykdymą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-03