Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vedėjos Reginos Žilinskienės einamųjų metų užduotys

 • Ministerijos įslaptintos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento 2019-01-18 išvadą Nr. 18-458 “Įslaptintos informacijos apsaugos būklės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje patikrinimo išvada“.
 • Atlikti dokumentų valdymo procesų analizę ir pateiktas siūlymai ir veiksmų planas dokumentų valdymo procesų tobulinimui iki balandžio 1 d.
 • Parengti Elektroninių dokumentų valdymo aprašą ir užtikrinti patvirtinimą, atsižvelgiant į atitinkantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VE-(1.3 E)-41, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, aktualios redakcijos bei kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Parengti Prieigos teisių prie dokumentų valdymo sistemos suteikimo tvarkos teisės aktą.
 • Gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimas:
  - SAM „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklės“ pakeitimo; Vertinimo rodiklis – pavirtas teisės aktas iki kovo 1 d. Užtikrinti, kad asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo procesas atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, reikalavimus.
  - Paslaugų aprašymų pakeitimo projektų: 
  „Asmenų prašymų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų skundų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų priėmimas ir konsultavimas Sveikatos apsaugos ministerijos priimamajame“;
  „Archyvinių duomenų išdavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“.
  - Pakeista informacija SAM interneto svetainėje, t. y. aiškiai nurodomi būdai kaip, kokia forma ir kokiais klausimais asmuo turi kreiptis, pateiktos nuorodos į elektronine priemones ir pan.: http://sam.lrv.lt/lt/paslaugos/asmenu-aptarnavimas-ju-prasymu-ir-skundu-nagrinejimas 
  - Patikslinta informacija, suderinus su Korupcijos prevencijos skyriumi, SAM interneto svetainėje prie programinio sprendimo „Pranešk“, turi būti paaiškinta, kaip kreiptis kitais klausimais ir kodėl ne čia. http://sam.lrv.lt/lt/pranesk 
  - Parengtos procedūros darbuotojams dėl asmenų, kurie kreipiasi su prašymu arba skundu: 1) tiesiogiai atvykę į priimamąjį; 2) el. paštu; 3) paprastu paštu, per pasiuntinį ir pan.; 4) telefonu.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-05