Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 • Įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities įstaigų optimizavimą.
 • Užtikrinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar) jų funkcijų konsolidavimo įgyvendinimą.
 • Vertinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos efeltyvumą bei veiklos organizavimą.
 • Organizuoti SAM ir SAM pavaldžių įstaigų darbuotojams mokymus dėl asmens duomenų apsaugai taikomų reikalavimų, tiesioginių Reglamento nuostatų taikymo duomenų valdytojams ir tvarkytojams įgyvendinimo įstaigoje ir jai pavaldžiose įstaigose.
 • Įvertinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-456 ,,Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, aktualumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams. Nustačius neaktualumą, neatitikimą teisės aktams, pateikti atitinkamus pasiūlymus (dokumento projektą) dėl šio tvarkos aprašo ir įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, keitimo ar papildymo.
 • Įvertinti Sveikatos priežiūros įstaigos asmens duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1371 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos asmens duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ aktualumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams. Nustačius neaktualumą, neatitikimą teisės aktams, pateikti atitinkamus pasiūlymus (dokumento projektą) dėl šių taisyklių ir įsakymo, kuriuo jos patvirtintos, keitimo ar papildymo.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ir konsultavimosi su asmens duomenų priežiūros institucija tvarkos aprašo, įgyvendinančio 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 35 ir 36 straipsnio nuostatas, projektą.
 • Dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tobulinimo procese.
 • Atstovauti Lietuvai ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, pristatyti LR poziciją kompetencijos sričių klausimais, teikti ataskaitas apie posėdžių eigą ir pasiekti bendro susitarimo pagal pirmininkaujančių šalių darbotvarkes numatytų prioritetų srityse.
 • Dalyvauti visose Formaliose ir neformaliose ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Tarybose, Coreper posėdžiuose ir laiku pateikti ataskaitas.
 • Surinkti ir apibendrinti informaciją savo kompetencijos sričių klausimais dėl Antimikrobinio rezistentiškumo ir pateikti SAM ir/ar Nuolatinės atstovybės vadovybei. Priimti su tuo susijusias Tarybos išvadas apie rezultatus informuoti suinteresuotas šalis.

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vedėjos Eglės Tamošiūnienės einamųjų metų užduotys

 • Įtvirtinti veiksmingas sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemones, skirtas veiksmingai kontrolei užtikrinti.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2025 metų programos priemonių plano parengimą.
 • Pagal kompetenciją organizuoti antikorupcinį švietimą korupcijos prevencijos klausimais.

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjos Neringos Lipskikenės einamųjų metų užduotys

 • II ir III ketv. 3. Vykdant 2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-1323 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, nustatyti ir parengti priemones, kurios skatintų aktyvesnį specialistų draugijų dalyvavimą paslaugų standartizavimo, specialistų kompetencijų vertinimo sistemos kūrimą, nepageidaujamų įvykių valdymo ir prevencijos, paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir vertinimo procesuose ir stiprintų specialistų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje:

1. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių tarp Sveikatos apsaugos miniIsterijos ir sveikatos priežiūros specialistų draugijų sudarymą iki 2019-06-01;

2. Nustatyti procesus, kuriuose turi dalyvauti gydytojų draugijos ir numatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas į sprendimų priėmimą įtraukti platesnį ratą specialistų iki 2019-11-30.

 • Vykdant 2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-1426 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. lapkričio 16 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, parengti priemonę, kuri nustatytų kriterijus, pagal kuriuos pacientų organizacijos būtų įtraukiamos į komisijų/darbo  grupių veiklą priimant sprendimus dėl sveikatos priežiūros tobulinimo.
 • Siekiant skatinti nevyriausybines organizacijas, asociacijas, nepriskiriamas nevyriausybinėms organizacijoms, profesines sąjungas, darbdavių organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis (toliau – NVOD) dalyvauti formuojant Sveikatos apsaugos ministrui pavestų valdymo sričių politiką ir organizuojant jos įgyvendinimą, užtikrinti dialogą tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių ir taip skatinti pilietinės visuomenės vystimąsi bei stiprinti NVOD institucinius gebėjimus, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais privataus sektoriaus dalyviais tvarkos aprašo patvirtinimo“.           

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjos Snieguolės Reklaitienės einamųjų metų užduotys

 • II – IV ketv. užtikrinti skaidrius viešuosius pirkimus. Palengvinti perkančiosioms organizacijos pirkimų vykdymą. Racionaliau panaudoti lėšas. Įtraukti mažesnius tiekėjus ir skatinti Lietuvos verslą aktyviau dalyvauti centralizuotose pirkimuose. Bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VŠĮ CPO.LT toliau plėsti elektroninius katalogus prekių ir paslaugų (maisto produktų prekių katalogas, reagentais (laboratoriniais reagentais ir diagnostinėmis priemonėmis) atliekamų tyrimų paslaugų katalogas ir kt.).
 • III ketv. esant poreikiui bei atsižvelgiant į pirkimo vertes, parengti rekomendacijas pavaldžioms Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms, kurios prieš pradėdamos pirkimo procedūras, organizuos konsultacijas su rinkos dalyviais. Tokiu būdų skatinti perkančiąsias organizacijas, kad galėtų tinkamai pasirengti pirkimui ir praneštų ekonominės veiklos vykdytojams apie savo pirkimo planus bei reikalavimus su sąlyga, kad dėl tokių rinkos konsultacijų nebus iškreipiama konkurencija ir nepažeidžiami nediskriminavimo ir skaidrumo principai.
 • III-IV ketv. skatinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) vykdyti daugiau pirkimų (piniginę vertę) per VšĮ CPO. LT, skatinti inovatyvesnius pirkimus naudojant elektroninio aukciono pirkimo būdą, tokiu būdu užtikrinant skaidresnes viešųjų pirkimų procedūras bei efektyviai ir racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas, kuo mažiau pirkimų procedūrų vyktų, kuriuose dalyvauja tik 1 dalyvis ir su tuo pačiu dalyviu pasirašoma pirkimo sutartis. Parengti siūlymus pavaldžioms ASPĮ ne mažiau kaip du vertinimo rodiklius susijusius su viešųjų pirkimų efektyvumu, racionalus lėšų panaudojimo didinimu bei inovacijų skatinimu skaidrinant viešuosius pirkimus.
 • IV ketv. parengti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 metų programos įgyvendinimo 2015−2019 metų priemonių plano ataskaitą. Atsiskaityti už įgyvendintus 2015−2019 metų sveikatos sistemos korupcijos prevencijos prioritetus.
 • III-IV ketv. parengti Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2025 metų priemonių planą. Nustatyti 2020-2025 m. sveikatos sistemos korupcijos prevencijos prioritetai.

Asmens sveikatos departamento direktorės Odetos Vikūnienės einamųjų metų užduotys

 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, įgyvendinimą, priskirtų 2019 metais vykdyti Asmens sveikatos departamentui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“).
 • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-09-28 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“  rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323).
 • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-11-16 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ rekomendacijų ir  priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-11 įsakymas Nr. V-1426).
 • Užtikrinti Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano įgyvendinimą užtikrinimas (LR SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470).
 • Rengti ir koordinuoti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos Sveikatos sektoriaus (toliau – Strategija) projekto parengimą LRV sudarytoje darbo grupėje.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys 

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėjos Rasos Biekšienės einamųjų metų užduotys
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų 2019 metais vykdyti Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“).
 • Valstybės kontrolės 2018-09-28 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui 2019 metais (LR SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323).
 • Valstybės kontrolės 2018-11-16 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui 2019 metais (LR SAM 2018-12-11 įsakymas Nr. V-1426).
 • Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano įgyvendinimo užtikrinimas (LR SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470), priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Ilonos Šakienės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti ir užtikrinti LRV priemonių, susijusių su slaugos paslaugų plėtra, įgyvendinimą;
 • Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės struktūros reformų paketo Slaugos plėtros projekto įgyvendinimą (projekto vadovė).
 • Nagrinėti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų situaciją ir pateikti siūlymus dėl teisės aktų keitimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo pacientams;
 • Teikti siūlymus dėl medicinos pagalbos priemonių prieinamumo pacientams, turintiems inkontinencijos problemų, gerinimo, rengti teisės aktų projektus.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Elitos Radkevič einamųjų metų užduotys
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“, parengti Lietuvos medicinos normą „Masažuotojas“;
 • Įgyvendinti priemones, gerinančias medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą iš dalies darbingiems asmenims;
 • Įgyvendinti priemones, gerinančias medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėjos Viktorijos Buzytės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonės „Greitosios medicinos pagalbos ekipažų skaičiaus padidinimas“ įgyvendinimą parengiant:
1. teisės aktų, susijusių su greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimais bei šių paslaugų apmokėjimo tvarka, projektą.
2. teisės aktų, susijusių su sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių greitosios medicinos pagalbos srityje, kompetencijomis
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-1323 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.1 papunktį bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano 9-13, 15 ir 16 punktus, parengti:
1. Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
2. Lietuvos medicinos normos MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
3. Lietuvos medicinos normos MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
4. Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
5. Lietuvos medicinos normos MN 45:2009 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
6. Lietuvos medicinos normos MN 132:2005 „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
7. Lietuvos medicinos normos MN 167 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“ projektą;
 • Koordinuoti ir užtikrinti Valstybės kontrolės rekomendacijos „nustatyti ir vykdyti priemones, kurios skatintų aktyvesnį specialistų draugijų dalyvavimą paslaugų standartizavimo, specialistų kompetencijų vertinimo sistemos kūrimo, nepageidaujamų įvykių valdymo ir prevencijos, paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir vertinimo procesuose ir stiprintų specialistų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje“ (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (12.1 p.) įgyvendinimą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Jokimaitės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano 6 punktą, parengti Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Parengti ir pateikti Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (3 priedas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo,  pakeitimo projektą.
 • Parengti ir pateikti Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos (5 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo, pakeitimo projektą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėjos Gitanos Ratkienės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti LRV Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarka“ veiklų įgyvendinimą – parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo apibrėžiama nuotolinė  konsultacija gydytojas gydytojui, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1.-2 „Šeimos gydytojų apmokėjimo tvarkos pakeitimas – apmokėjimo didinimas už gerus darbo rezultatus, skatinamąsias paslaugas, prevencines programas, skubios pagalbos teikimą po darbo“ parengti teisės akto, kuriuo būtų pakeisti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų gero darbo rezultatų rodikliai, projektą – parengti ir pateikti tvirtinimui teisės akto, kuriuo keičiami pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų gero darbo rezultatų rodikliai, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1-3 „Šeimos gydytojo komandos išplėtimas, įtraukiant gyvensenos medicinos ir socialinius darbuotojus“ parengti teisės akto, kuriuo būtų praplėsta šeimos gydytojo komanda, projektą – parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo praplečiama šeimos gydytojo komanda, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1-5 „Administracinės naštos šeimos gydytojo praktikoje sumažinimas“ parengti teisės akto, kuriuo būtų optimizuoti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros procesai susiję su pažymų išrašymu ir siuntimais – parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektai, kuriais mažinama administracinė našta šeimos gydytojui, susijusi su pažymų ir siuntimų išrašymu.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiojo specialisto Artūro Šimkaus einamųjų metų užduotys

 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-1323 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.1 papunktį parengti, derinti ir vizuoti:
1. MN 142:2007 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“,
2. MN 21:2000 :Slaugytojo padėjėjas“,
3. MN 160:2016 pakeitimo projektus
 • Parengti ir pateikti derinimui su LRV priemonės „Integruotų paslaugų įdiegimas slaugos  ir socialinių paslaugų, šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos srityse“ įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus.
 • Pateikti siūlymus dėl išorinio gydymo įstaigų veiklos ir paslaugų veiksmingumo vertinimo mechanizmo sukūrimo;
 • Siekiant įgyvendinti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“, parengti mobilios slaugos kriterijų aprašo projektą.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos Ingos Cechanovičienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti vienodai gerą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir užtikrinti nuolatinį specialistų tobulėjimą ir pagalbą jiems teikiant saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas atlikti:
1. peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius diagnostikos ir gydymo metodikų rengimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.1 p.);
2. įvertinti rizikingiausias ligų gydymo ir diagnostikos sritis ir nustatyti metodikų rengimo planą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.2 p.);
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.): parengti Lietuvos medicinos normos MN 163:2019 „Radiologijos technologas“ projektą.
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, su kitais SAM struktūriniais padaliniais įgyvendinti darbą „Perteklinės infrastruktūros atsisakymas, II lygio paslaugų regioninio planavimo modelio kūrimas“ (SAM 2017-04-13 įsakymas V-428, 1.3.3 (3 p.)
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, parengti Dienos stacionaro paslaugų, teikiamų suaugusiesiems, sąrašo, patvirtinto SAM 2014-06-06 įsakymu Nr. V-660, pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą Sveikatos sistemos reformos programą, kartu su SAM ES paramos skyriumi įgyvendinti projekto „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ tikslui „Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumų, sergamumo ir mirtingumo rodiklių nuo gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio mažinimas, didinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Programų tikslinėms gyventojų grupėms, skatinant sveiką senėjimą“ įgyvendinti 2019 m. numatytą darbą – „Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės reikalavimų, pagrįstų Europos mokslininkų parengtomis gairėmis, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos sistemą, parengimas“.
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėjos Anželikos Balčiūnienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas vaikų reumatologas“ projektą;
2. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas vaikų onkohematologas“ projektą;
3. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas genetikas“ projektą.;
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:
1. parengti Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą, įtraukiant sergančiųjų retomis ligomis stebėjimą;
2. rengti (kartu su kitais SAM struktūriniai padaliniais) pagalbos autizmu sergantiems vaikams ir jų šeimoms veiksmų plano projektą.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėjos Astos Einikienės einamųjų metų užduotys

 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti vienodai gerą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir užtikrinti nuolatinį specialistų tobulėjimą ir pagalbą jiems teikiant saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas atlikti:
1. peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius diagnostikos ir gydymo metodikų rengimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.1 p.);
2. įvertinti rizikingiausias ligų gydymo ir diagnostikos sritis ir nustatyti metodikų rengimo planą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.2 p.);
 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją patvirtinti trūkstamas medicinos normas, parengti Lietuvos medicinos normos MN 146:2019 „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas“ projektą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2.2.1 p.);
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, su kitais SAM struktūriniais patobulinti ASPĮ kokybės rodiklių stebėsenos sistemą, ją įdiegti (SAM  2017-04-13 įsakymas V-428, 1.3.3 (6 p.)
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, plėtoti integruotos sveikatos priežiūros paslaugų sunkių traumų atvejais teikimo sistemą (SAM 2017-04-13 įsakymas Nr. V-428, 1.3.3 (4 p.).
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Alvydos Naujokaitės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.),  SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470), parengti Lietuvos medicinos normos MN 117:2004 „Infekcinių ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.3 darbo 1 priemonę ,,Ligoninių priėmimo skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimas, racionaliai paskirstant pacientų srautus, padidinant juose atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų kiekį ir diegiant naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas“, parengti:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“  pakeitimo projektą, reglamentuojant naujus skubiosios pagalbos skyrių tipus, reikalavimus moderniai infrastruktūrai, naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas.
2. Skubiosios pagalbos skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo  vertinimo  rodiklių projektą.     
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“ ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 39 „Dėl vaikų ir suaugusių tuberkuliozės stacionarinių asmens sveiktos priežiūros paslaugų aprašymo ir teikimo reikalavimų tvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, parengti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-979 ,,Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Genovaitės Klimienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. parengti Lietuvos medicinos normos MN 89:2006 „Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
2. parengti Lietuvos medicinos normos MN „Gydytojas endoskopuotojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:
1. Parengti Gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.
2. Parengti Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą
 
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Arvydo Gabrilavičiaus einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. Parengi Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 „Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
2. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 54:2004 „Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
3. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 „Gydytojas patologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
4. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 „Medicinos biologas“ pakeitimo projektą.
5. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 157:2018 „Biomedicinos technologas“ projektą.
 
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Egidijaus Banio einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.), parengti Lietuvos medicinos normos MN 140:2007 Gydytojas urologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vaistų politikos gaires ir pagerinti gydytojo klinikinio farmakologo paslaugų prieinamumą ir skatinti racionalų vaistų skyrimą (SAM 2018-06-06 įsakymas Nr. V-664 ir SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1467), parengti reumatinių ligų gydymo tvarkos aprašų  pakeitimų projektus, papildant nuostatomis dėl gydytojo klinikinio farmakologo.
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, persvarstyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-110 „Dėl Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens   asmens sveikatos  priežiūros  įstaigas  dėl  stacionarinių  skubių  ir planinių  asmens  sveikatos priežiūros paslaugų  tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir parengti atitinkamo teisės akto projektą (pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios ir pan.).
 • Dalyvauti įgyvendinant LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, priemonę Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune. Kompetencijų centro įsteigimas Klaipėdoje siekiant užtikrinti kokybiškų tretinio lygio paslaugų prieinamumą (SAM  2017-04-13 V-428, 1.3.3 (5 p.) pagal Specializuotos sveikatos skyriaus kompetenciją

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistes Ingos Laniauskienes einamųju metų užduotys

 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, atlikti Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu  Nr. V-900 (nauja redakcija 2018-07-27 įsakymas Nr. V-865), įgyvendinimo analizę.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1172 „Dėl nuomonės parengimo dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2018 m. projekte numatytų asignavimų naudojimo prioritetų“ sudarytos tarpžinybinės darbo grupės sprendimą pritarti ŽPV testo skystoje terpėje teikiant atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio vėžio paslaugas įdiegimui, parengti Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-548 „ Dėl Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas dėl sveikatos sektoriaus veiksmų teikiant sveikatos priežiūros paslaugas smurtą patyrusiems asmenims, parengti teisės akto, reglamentuojančio sveikatos priežiūros paslaugų teikimą smurtą patyrusiems asmenims, projektą.
 
 
Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėjos, laikinai vykdančios skyriaus vedėjos funkcijas, Danguolės Milkevičiutės einamųjų metų užduotys
 • Atstovaujant ministerijos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengiant procesinius dokumentus, pasiekti Ministerijai palankų sprendimą.
 • Teikiant konsultacijas, rengiant ar vertinant sutartis, teisės aktus, raštus, išvadas, atsakymus ir kitus dokumentus, siekti minėtų dokumentų suderinimo su galiojančiais teisės aktais, siekiant Ministerijos priimamų sprendimų teisėtumo, kad būtų užkertamas kelias galimiems teisminiams ginčams, o kilus ginčui – pagrįstai būtų galima tikėtis palankios Ministerijai bylų baigties.
 • Vykdyti savo vedamų teisminių bylų analizę, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje.
 • Teikti siūlymus dėl Ministerijos ir/arba skyriaus darbo procesų tobulinimo, kurie leistų efektyvinti skyriaus darbą.
Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėjos Stasės Kazlauskienės einamųjų metų užduotys
 • Atstovaujant ministerijos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengiant procesinius dokumentus, pasiekti Ministerijai palankų sprendimą.
 • Teikiant konsultacijas, rengiant ar vertinant sutartis,  teisės aktus, raštus, išvadas, atsakymus ir kitus dokumentus, siekti minėtų dokumentų suderinimo su galiojančiais teisės aktais, siekiant Ministerijos priimamų sprendimų teisėtumo, kad būtų užkertamas kelias galimiems teisminiams ginčams, o likus ginčui – pagrįstai būtų galima tikėtis palankios Ministerijai bylų baigties.
 • Vykdyti savo vedamų teisminių bylų analizę, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje.
 • Teikti siūlymus dėl Ministerijos ir /arba skyriaus darbo procesų tobulinimo, kurie leistų efektyvinti skyriaus darbą.
Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiojo specialisto Donato Parulio einamųjų metų užduotys
 • Atstovaujant ministerijos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengiant procesinius dokumentus, pasiekti Ministerijai palankų sprendimą.
 • Teikiant konsultacijas, rengiant ar vertinant sutartis, teisės aktus, raštus, išvadas, atsakymus ir kitus dokumentus, siekti minėtų dokumentų suderinimo su galiojančiais teisės aktais, siekiant Ministerijos priimamų sprendimų teisėtumo, kad būtų užkertamas kelias galimiems teisminiams ginčams, o kilus ginčui – pagrįstai būtų galima tikėtis palankios Ministerijai bylų baigties.
 • Vykdyti savo vedamų teisminių bylų analizę, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje.
 • Teikti siūlymus dėl skyriaus darbo procesų tobulinimo, kurie leistų efektyvinti skyriaus darbą.

Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėjos Viktorijos Balčiūnienės einamųjų metų užduotys

 • Atstovaujant ministerijos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengiant procesinius dokumentus, pasiekti Ministerijai palankų sprendimą.
 • Teikiant konsultacijas, rengiant ar vertinant sutartis, teisės aktus, raštus, išvadas, atsakymus ir kitus dokumentus, siekti minėtų dokumentų suderinimo su galiojančiais teisės aktais, siekiant Ministerijos priimamų sprendimų teisėtumo, kad būtų užkertamas kelias galimiems teisminiams ginčams, o kilus ginčui – pagrįstai būtų galima tikėtis palankios Ministerijai bylų baigties.
 • Vykdyti savo vedamų teisminių bylų analizę, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje. Bylų apskaitos ir siūlymų pateikimas tiesioginiam vadovui kas ketvirtį (iki kito ketvirčio mėnesio 5 dienos).
 • Surinkti ir išanalizuoti Ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų teisminę praktiką, pateikti išvadas ir siūlymus praktinėms teisės taikymo problemos spręsti, teikti siūlymus tiesioginiam vadovui šiais klausimais organizuojančiam viešą konsultaciją, kuri vyks su Ministerijos Vadovybe, Ministerijos administracijos padalinių ir Ministerijos pavaldžių įstaigų vadovais. Atlikta analizė, pateikti siūlymai konsultacijai surengti iki 2019 m. rugsėjo 15 d.

Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vedėjos Reginos Žilinksienės einamųjų metų uždaviniai

 • Ministerijos įslaptintos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento 2019-01-18 išvadą Nr. 18-458 “Įslaptintos informacijos apsaugos būklės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje patikrinimo išvada“.
 • Atlikti dokumentų valdymo procesų analizę ir pateiktas siūlymai ir veiksmų planas dokumentų valdymo procesų tobulinimui iki balandžio 1 d.
 • Parengti Elektroninių dokumentų valdymo aprašą ir užtikrinti patvirtinimą, atsižvelgiant į atitinkantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VE-(1.3 E)-41, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, aktualios redakcijos bei kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Parengti Prieigos teisių prie dokumentų valdymo sistemos suteikimo tvarkos teisės aktą.
 • Gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimas:
  - SAM „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklės“ pakeitimo; Vertinimo rodiklis – pavirtas teisės aktas iki kovo 1 d. Užtikrinti, kad asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo procesas atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, reikalavimus.
  - Paslaugų aprašymų pakeitimo projektų: 
  „Asmenų prašymų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų skundų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų priėmimas ir konsultavimas Sveikatos apsaugos ministerijos priimamajame“;
  „Archyvinių duomenų išdavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“.
  - Pakeista informacija SAM interneto svetainėje, t. y. aiškiai nurodomi būdai kaip, kokia forma ir kokiais klausimais asmuo turi kreiptis, pateiktos nuorodos į elektronine priemones ir pan.: http://sam.lrv.lt/lt/paslaugos/asmenu-aptarnavimas-ju-prasymu-ir-skundu-nagrinejimas 
  - Patikslinta informacija, suderinus su Korupcijos prevencijos skyriumi, SAM interneto svetainėje prie programinio sprendimo „Pranešk“, turi būti paaiškinta, kaip kreiptis kitais klausimais ir kodėl ne čia. http://sam.lrv.lt/lt/pranesk 
  - Parengtos procedūros darbuotojams dėl asmenų, kurie kreipiasi su prašymu arba skundu: 1) tiesiogiai atvykę į priimamąjį; 2) el. paštu; 3) paprastu paštu, per pasiuntinį ir pan.; 4) telefonu.

Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Sinkevičiūtės einamųjų metų uždaviniai

 • Nedirbti su popieriniais dokumentų tekstais, t. y. dokumentų tekstus redaguoti, derinti ir vizuoti tik elektroninėje erdvėje – taip ne tik bus sutaupytos ministerijos išlaidos kanceliarinėms prekėms, bet darbas vyks operatyviau ir bus kokybiškesnis, nes kiekviena grandis, dalyvaujanti rengiant teisės aktą, bus labiau atsakinga už savo veiksmus arba neveikimą ir visi dokumento rengimo etapai bus nesunkiai atsekami dokumentų valdymo sistemoje.
 • Operatyviai ir kokybiškai teikti konsultacijas lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais; fiksuoti kuruojamų sričių dokumentuose būdingas klaidas; dalyvauti teikiant Lietuvos Respublikos terminų bankui pamatinių Sveikatos apsaugos ministro įsakymų terminų apibrėžtis ir derinant juos su Valstybine lietuvių kalbos komisija.
 • Dalyvauti bent 2 kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, skirtuose kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, norintiems įgyti praktinių redagavimo įgūdžių ir praplėsti žinias.
 • Be priekaištų atlikti skyriaus vedėjo funkcijas jo kasmetinių ar kitokių atostogų metu.
Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus patarėjos, laikinai vykdančios vedėjos funkcijas, Vilmos Telyčėnienės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti E. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą;
 • Koordinuoti e. sveikatos sistemos 2009 – 2015 m. plėtros projektų rezultatų naudojimą, užtikrinant jau sukurtų elektroninių įrankių išnaudojimą;
 • Koordinuoti Išankstinės pacientų registracijos IS integravimą su ESPBI IS;
 • Skatinti  „Vaistų sąveikos tikrinimas“ funkcionalumo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos E. recepto posistemėje naudojamumą.
Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vyriausiosios specialistės Simonos Gricienės einamųjų metų užduotys
 • ESPBI IS administravimas ir sklaida.
 • Koordinuoti E. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą.
 • Koordinuoti Išankstinės pacientų registracijos IS integravimą su ESPBI IS.
 • Skatinti  „Vaistų sąveikos tikrinimas“ funkcionalumo ESPBI IS E. recepto posistemėje naudojamumą.
 • Viešinti ESPBI IS paslaugas.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėjos Editos Laurinavičienės einamųjų metų užduotys
 • Organizuoti valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo (projektų konkurso atveju) procedūras, užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis kiekvienai priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais.
 • Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.
 • Užtikrinti efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų bei užduočių vykdymą.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Lasiauskienės einamųjų metų užduotys
 • Administruoti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ įgyvendinimą.
 • Administruoti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ įgyvendinimą.
 • Koordinuoti Sveikatos apsaugos ministerijos 2019 metų veiklos plano priemones, vykdomas Europos Sąjungos paramos skyriaus.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Sandros Jarašiūnienės einamųjų metų užduotys
 • Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas.
 • Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ įgyvendinimas.
 • Užtikrinti nuolatinį tinkamą tarpinei institucijai pavestą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio (toliau - SFMIS2014) administravimą ir reikalingos informacijos registravimą.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Astos Suveizdienės einamųjų metų užduotys
 • Administruoti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ įgyvendinimą.
 • Administruoti priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimą.
 • Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų, skiriamų projektams finansuoti, planavimą.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Agnės Raukštienės einamųjų metų užduotys
 • Priemonės  Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimas.
 • Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygmeniu“ įgyvendinimo administravimas.
 • Parengti ir su atsakingomis institucijomis suderinti 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano 2019–2021 metams projektą.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiojo specialisto Pauliaus Raugalo einamųjų metų užduotys
 • Pradėti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ įgyvendinimą;
 • Inicijuoti Lietuvos sveikatos sektoriaus finansavimo po 2020 m. vertinimą;
 • Užtikrinti tinkamą informacijos paskelbimą ES struktūrinių fondų investicijų svetainėje apie Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių  kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planus.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Virginijos Karalevičiūtės einamųjų metų užduotys
 • Pradėti priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-K-602 „Ambulatorinių kardiologijos paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems  širdies nepakankamumu, kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimą.
 • Priemonių Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ ir Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ administravimas.
 • SAM valstybės tarnautojų ir darbuotojų, tiesiogiai administruojančių Europos Sąjungos struktūrinę paramą kvalifikacijos kėlimo koordinavimas.

Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Abromavičienės einamųjų metų užduotys

 • Parengti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 rodiklių nepasiekimo tvarkos aprašo projektą ir jį suderinti su VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.
 • Parengti ir iki kiekvieno ketvirčio pabaigos skyriaus vedėjui pateikti priemonės 08.4.2-ESFA-R-615 įgyvendinimo analizę.
 • Kiekvieną ketvirtį įvertinti ir, esant poreikiui, patikslinti Ministerijos Strateginio veiklos plano priemonių sąmatas, laiku pateikti informaciją apie poreikį tikslinti Ministerijos Strateginio veiklos plano priemonių sąmatas Ministerijos Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriui.
 
Farmacijos departamento direktorės Gitos Krukienės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos būtų įvykdyti visi kontroliuojami pavedimai.
 • Užtikrinti, kad generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų vidutinių terapinių dienos (paros) dozių (angl. Defined Daily Dose, toliau – DDD) skaičiaus didėjimas, skaičiuojant generinių ir biologiškai panašių vaistų DDD skaičiaus procentinę dalį nuo viso suvartoto kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiaus, būtų 67  %.
 • Užtikrinti, kad paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams sumažėjimas lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi, būtų  iki 12 %.
 • Užtikrinti, kad sumažėjusi analogų turinčių vaistų vienos DDD kompensavimo suma palyginti su 2015 m. kompensavimo sumos vidurkiu, tenkančiu 1 DDD vienetui būtų 15 %.
Farmacinės veiklos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Farmacinės veiklos skyriaus vedėjos Anželikos Oraitės einamųjų metų užduotys
 • Tinkamai įgyvendinti Europos Komisijos deleguotojo Reglamento (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento direktyva 2001/83/EB (toliau – Deleguotasis Reglamentas), nuostatas.
 • Sukurti gydytojams optimalią elektroninių receptų išrašymo tvarką.
 • Įgyvendinti Farmacijos įstatymo Nr. XIII-1408 nuostatas dėl nuotolinės vaistinių preparatų prekybos.
Farmacinės veiklos skyriaus patarėjos Miglės Domeikienės einamųjų metų užduotys
 • Sudaryti teisines sąlygas vykdyti mokslinius tyrimus su I, II ir III sąrašų narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir skatinti mokslinių tyrimų vykdymą Lietuvos Respublikoje.
 • Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įvertinta genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) rizika aplinkai registruojant vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra GMO, taip pat būtų tinkamai įvertintas medicinos prietaisas, kuris yra kombinuoto vaistinio preparato sudėtyje, ir būtų registruojami tik saugūs vaistiniai preparatai, įgyvendinti Direktyvos 2018/350/ES dėl GMO ir Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų reikalavimus, susijusius su vaistiniais preparatais.
 • Užtikrinti kompensuojamųjų ir centralizuotai perkamų neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų kokybę bei centralizuotai perkamų neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų pakuotės lapelių pateikimą lietuvių kalba.
Farmacinės veiklos skyriaus patarėjos Astos Zlatkienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarką, įgyvendinančią Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo nuostatas dėl leidimų I sąrašo narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojimo mokslinių tyrimų tikslams išdavimo.
 • Užtikrinti galimybę skirti ir tiekti rinkai neregistruotus vaistinius preparatus pagal vilties programas papildant Farmacijos įstatymą.
 • Siekiant įgyvendinti Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių projekto nuostatas, didinančias farmacijos kompanijų ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo skaidrumą, parengti informacijos apie perleistas vertes deklaravimo ir viešinimo tvarkos projektą.
Farmacinės veiklos skyriaus vyriausiosios specialistės Rimos Markuvienės einamųjų metų užduotys
 • Įgyvendinant Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1529, pakeisti Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisykles ir nustatyti aiškias licencijavimo procedūras dėl vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų.
 • Reglamentuoti nacionalinės vaistų kaupyklos, kurioje saugoma informacija apie vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones, priežiūros tvarką, kad būtų užtikrinta jos atitiktis nustatytiems Reglamento (ES) 2016/161 reikalavimams ir sudarytos sąlygos laiku ir operatyviai patikrinti išduodamų (parduodamų) vaistinių preparatų pakuočių autentiškumą, kad būtų išvengta grėsmės visuomenės sveikatai, išduodant falsifikuotą vaistinį preparatą.
 • Siekiant užtikrinti tiriamųjų asmenų saugumą ir klinikinio tyrimo metu gautų duomenų patikimumą ir patvarumą bei įgyvendinti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuos panaikinama Direktyva 2001/20/EB, nuostatas, nustatyti tiriamųjų vaistinių preparatų perpakavimo klinikinių tyrimų centruose tvarką.
 • Užtikrinti fizinių asmenų duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) nuostatas ir peržiūrėti bei pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius juridinių asmenų vykdomą farmacinę veiklą.
Farmacinės veiklos skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Balserienės einamųjų metų užduotys
 • Įgyvendinti Farmacijos įstatymo Nr. XIII-1408 nuostatas dėl nuotolinės vaistinių preparatų prekybos įgyvendinimo parengiant receptinių vaistinių preparatų pardavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo projektą.
 • Užtikrinti laisvą paslaugų judėjimą bei tinkamą Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatų perkėlimą, nustatant galimybę farmacijos specialistams laikinai ir kartais teikti vaistininko ar atitinkamai vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas LR neturint vaistininko praktikos licencijos ar neįrašytam į Vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą, bei nustatyti šių specialistų atsakomybę teikiant minėtas paslaugas.
 • Atsižvelgiant į LR profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo pakeitimus, atliktus dėl pažeidimo procedūros (neteisingai buvo perkeltos 2013/55 direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę), Brexit susitarimo/nesusitarimo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų pakeitimus bei pripažinimo funkcijų perdavimą, parengti teisės aktų, reglamentuojančių vaistininko ir vaistininko padėjėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimą, pakeitimo projektus.
Farmacinės veiklos skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Liubinaitės-Kadišienės einamųjų metų užduotys
 • Pagal naują vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo koncepciją, parengti LR SAM 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Įgyvendinant Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo nuostatas, parengti sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą, reglamentuojantį kompensuojamųjų medicinos priemonių (prietaisus) išdavimo (pardavimo) tvarką mažmeninės prekybos įmonėse, kurios nėra vaistinės.
 • Siekiant perduoti funkcijas VVKT parengti LRV 2007-07-08 nutarimo Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos“, LRV 2002-06-21 nutarimo Nr. 960 „Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“, SAM 2016-12-29 įsakymo Nr. V-1523 „Dėl Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Farmacijos specialistų teorinių žinių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir SAM 2012-11-08 įsakymo Nr. V-1006 „Dėl Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir paraiškos dėl Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo projektus.

Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus vedėjo Tomo Alonderio einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti, kad generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų vidutinių terapinių dienos (paros) dozių (angl. Defined Daily Dose, toliau – DDD) skaičiaus didėjimas, skaičiuojant generinių ir biologiškai panašių vaistų DDD skaičiaus procentinę dalį nuo viso suvartoto kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiaus, būtų 67 %.
 • Užtikrinti, kad sumažėjusi analogų turinčių vaistų vienos DDD kompensavimo suma palyginti su 2015 m. kompensavimo sumos vidurkiu, tenkančiu 1 DDD vienetui būtų 15 %.
 • Atlikti 2018 m. vaistų (kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų ) rinkos analize, įvertinti jos kitimo tendencijas ir pateikti siūlomus reguliavimo pakeitimus, siekiant nustatyti, kuriose vaistų grupėse pacientai patiria daugiausiai išlaidų.
 • Parengti naują  kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodaros modelį.
 • Parengti naują medicinos pagalbos priemonių kompensavimo modelį. 
Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus patarėjos Ievos Greičiūtės-Kuprijanov einamųjų metų užduotys
 • Įvertinti Vyriausybės nutarimo pakeitimo įtaką paciento priemokoms ir PSDF biudžeto išlaidoms ir pateikti siūlymus skyriaus vadovui dėl kainodaros pasikeitimų užtikrinant, kad paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams sumažėjimas lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi, sumažėtų nuo 14 iki 12 procentų.
 • Pagal Škotijos pavyzdį sukurti ir įdiegti Prieinamumo gerinimo schemą, kurią galės pateikti naujo siūlomo kompensuoti vaisto pareiškėjai, siekiant sumažinti PSDF biudžeto išlaidas ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Užtikrinti kompensuojamųjų benzodiazepinų suvartoto kiekio nedalomais vienetais sumažėjimą 10 procentų, lyginant su 2018 m. suvartotu benzodiazepinų kiekiu.
Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus patarėjos Vilmos Meldžiukaitės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti mažo terapinio indekso kompensuojamųjų vaistinių preparatų prieinamumą ir bazinių kainų nedidėjimą vaistinių preparatų grupėse, kuriose nėra konkurencijos, pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 ,,Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Sukurti ir įdiegti sveikatos technologijų vertinimo sistemą Lietuvoje pagal VVKT vykdomo projekto „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, kuris bus baigtas 2019 m. kovo 31 d., rezultatus, iš esmės pakeičiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėjos Renatos Beržanskienės einamųjų metų užduotys

 • Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijai valdymui skirtų lėšų panaudojimą ir užtikrinti, kad lėšos būtų racionalai ir efektyviai panaudotos;
 • Patikslinti ministerijos finansų kontrolės taisykles, pritaikant jas buhalterinės apskaitos funkcijoms atlikti centralizuotai;
 • Inicijuoti ministerijos apskaitos politikos keitimą, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės;
 • Organizuoti ir koordinuoti lėšų poreikio planavimą sveikatos apsaugos srities investicijų projektams 2020–2022 metų įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • Organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos srities investicijų projektų įgyvendinimą 2019 metais.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus patarėjos Gedmilės Bieliauskienės einamųjų metų užduotys
 • Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybių pateiktą investicinių lėšų poreikį bei pateikti vadovybei siūlymus dėl sveikatos apsaugos srities investavimo politikos tobulinimo;
 • Dalyvauti rengiant Kompiuterinės tomografijos paslaugų kokybės gerinimo programos projektą ir parengti programos projekto skaičiavimus bei siūlymus dėl KT atnaujinimo;
 • Atlikti ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių finansinių ataskaitų analizę. 
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus patarėjos Joanos Načiūnienės einamųjų metų užduotys
 • Atlikti  pateiktų duomenų Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programos įgyvendinimui analizę;
 • Vertinti savivaldybių siūlomus finansuoti investicijų projektus ir su tuo susijusių informaciją, siekiant 2020–2022 m. gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų programos;
 • Atlikti ministerijai pavaldžių 7 viešųjų įstaigų metinių finansinių ataskaitų analizę;
 • Peržiūrėti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų valstybės rinkliavos dydžius ir Finansų ministerijai pateikti siūlymus dėl jų perskaičiavimo.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Kanaporienės einamųjų metų užduotys
 • Vertinti ministerijai pavaldžių viešųjų įstaigų siūlomus finansuoti investicijų projektus ir su tuo susijusią informaciją, siekiant  2020–2022 m. gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų programos;
 • Atlikti ministerijai pavaldžių viešųjų  įstaigų pateiktų paraiškų gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2019 m. investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti vertinimą ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų kontrolę;
 • Parengti teisės akto projektą dėl sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių bei jų atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų reikšmėms lentelę;
 • Vertinti ministerijai pavaldžių viešųjų  įstaigų metines finansines ataskaitas.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Alionos Matusevičienės einamųjų metų užduotys
 • Atlikti Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo išlaidų panaudojimo analizę, parengti pasiūlymus dėl efektyvesnio jų panaudojimo;
 • Įvertinti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų apsikeitimo tvarką ir apimtis, siekiant optimizuoti žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymą;
 • Išanalizuoti kraujo ir jo komponentų apskaitos tvarkymą Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžiose įstaigose ir suteikti metodinę pagalbą dėl vienodo kraujo apskaitos tvarkymo, įsigijimo ir pasigaminimo savikainos nustatymo.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto Arūno Sekono einamųjų metų užduotys
 • Rengti informaciją apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą sveikatos apsaugos srities 2018 m. (metinę) ataskaitą ir 2019 m. pusmečio ataskaitas;
 • Įvertinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai (toliau – ministerija) pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijų, susijusių su teikiamomis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, efektyvumą;
 • Peržiūrėti ir pateikti siūlymus ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui;
 • Atlikti ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių finansinių ataskaitų analizę.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Mičiulės einamųjų metų užduotys
 • Įvertinti ministerijos finansų kontrolės būklę;
 • Parengti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, reglamentuojančių  ministerijos finansų valdymą;
 • Vykdyti valstybės biudžeto lėšų, skirtų  gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti panaudojimo kontrolę;
 • Vykdyti ministerijos priemonės sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimui finansavimą.
Spaudos tarnybos patarėjos Gabrielės Banaitytės einamųjų metų užduotys
 • Suorganizuoti visuomenės nuomonės tyrimą dėl sveikatos apsaugos.
 •  Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos departamentu suorganizuoti socialinės reklamos transliavimą, siekiant didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie sveiką, subalansuotą mitybą bei fizinį aktyvumą ir užtikrinti, kad gyventojai gautų mokslu pagrįstą informaciją apie sveiką gyvenseną.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėjos Radviles Jakaitienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl EBPO rekomendacijų sveikatos srityje įgyvendinimo plano bei atsakingų vykdytojų sąrašo projektą ir pateikti jį tiesioginiam vadovui.
 • Parengti Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-736 „Dėl bendradarbiavimo su PSO tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su PSO, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimą ir pateikti jį tiesioginiam vadovui.
 • Parengti Lietuvos pozicijas EBPO Sveikatos komiteto sesijoms ir pateikti tiesioginiam vadovui.
 • Parengti Lietuvos pozicijas Pasaulio sveikatos asamblėjai ir Pasaulio sveikatos organizacijos  Europos regiono komiteto sesijai ir pateikti tiesioginiam vadovui.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėjos Ilonos Radvinauskienės einamųjų metų užduotys
 •  Parengti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo organizavimo aprašą.
 • Parengti valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų pavyzdines administracijos struktūras.
 • Parengti valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų strateginio planavimo metodiką.
 • Atlikti įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir šioms įstaigoms pavaldžių biudžetinių įstaigų bei viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė, atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėjos Ritos Banuškevičienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti SAM 2019 m. metinio veiklos plano projektą ir pateikti tiesioginiam vadovui.
 • Parengti ir pristatyti SAM vadovybei metinio veiklos plano ketvirtines vykdymo ataskaitas.
 • Parengti SAM 2018 m. veiklos ataskaitos projektą ir pateikti tiesioginiam vadovui.
 • Parengti konsoliduotą SAM 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą ir pateikti tiesioginiam vadovui.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Bilinskaitės einamųjų metų užduotys
 • Parengti pasirašymui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Armėnijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos susitarimo dėl bendradarbiavimo sveikatos srityje projektą;
 • Parengti ministro įsakymo ,,Dėl asmenų skyrimo dalyvauti Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse“ pakeitimą;
 • Parengti Lietuvos Respublikos administracinių teritorijų, esančių pasienio teritorijoje su Latvijos Respublikos, sąrašą bei Lietuvos Respublikos atstovų į Jungtinės Komisijos sąrašą ir pateikti Latvijos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai.
 • Parengti medžiagą Baltijos Asamblėjos Sveikatos, socialinės gerovės ir šeimos reikalų komiteto posėdžiams.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Justės Pečeliunaitės einamųjų metų užduotys
 • Organizuoti Direktyvą (ES) Nr.  2018/350 perkelinčio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto priėmimą ir notifikavimą Europos Komisijai.
 • Organizuoti dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, perkeliančių bei įgyvendinančių Reglamentų (ES) Nr. 536/2014, (ES) Nr. 2017/556, (ES) Nr. 2017/852, (ES) Nr. 2017/2394, (ES) Nr. 2016/127, (ES) Nr. 2017/2101, (ES) Nr. 528/2012 straipsnius/priedus į Lietuvos nacionalinę teisę.
 • Notifikuoti Europos Komisijai apie įsipareigojimų įvykdymą dėl šių direktyvų visiško perkėlimo į nacionalinę teisę: Direktyva 2014/40/ES, Direktyva 2013/59/Euratomas, Direktyva 94/33
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Donatos Švažaitės einamųjų metų užduotys
 • Parengti medžiagą 2 ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Taryboms ir 2 neformaliems sveikatos ministrų susitikimams.
 • Kiekvieno ketvirčio pabaigoje pateikti tiesioginiam vadovui ataskaitą apie pozicijų rengimą ir pastabų dokumentų vertimams pateikimą Sveikatos apsaugos ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų kompetencijai priskirtais klausimais, nurodant, kiek pozicijų ir pastabų vertimams pateikta vėluojant. Nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą apie vėlavimus pateikti pozicijas.
 • Laiku parengti ir pateikti viceministrui pažymas ir medžiagą Vyriausybės ES komisijos posėdžiuose svarstomais klausimais.
 • Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 str. komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo“ projektą.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Irenos Vaitaitienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti Įstatymo patvirtintų 2019 metų valstybės biudžeto asignavimų programų sąmatas su skaičiavimais
 • Vadovaujantis LRV nutarimais dalyvauti rengiant 2020-2022 metų Strateginio veiklos plano projektą (valstybės biudžeto asignavimai)
 • Vadovaujantis LRV nutarimais bei gavus iš FM apie maksimalių asignavimų limitus dalyvauti tikslinant 2020-2022 metų Strateginio veiklos plano projektą bei parengti 2020 m. programų sąmatų projektus su skaičiavimais
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Valaitienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti LR Seimo patvirtinto 2019 metų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto asignavimų, iš jų asignavimų darbo užmokesčiui, bei dotacijų, skiriamų Neveiksnių asmenų būklės vertinimui užtikrinti, programų sąmatų su skaičiavimais projektą ir 2019 m. viršplaninių pajamų įmokų programų sąmatų su skaičiavimais projektą ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui
 • Parengti Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą 2020-2022 metų prognozių projektą ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui.
 • parengti 2020-2022 metų sveikatos apsaugos ministro valdymo srities strateginio veiklos plano programų biudžeto, iš jų asignavimų darbo užmokesčiui bei dotacijų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti poreikio bei maksimalių asignavimų limitų projektus ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui.
 •  Parengti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos bei personalo valdymo ir personalo administravimo funkcijų efektyvumo vertinimo kriterijų ataskaitą už 2018 m. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytu terminu vertinimo kriterijų reikšmes pateikti į SIS.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Olės Balčiunaitės einamųjų metų užduotys
 • Įvertinti  2018 m. SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir parengti analizę bei pristatyti ją tiesioginiam vadovui.
 • Parengti 2019 m. SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų pakeitimų projektus ir pateikti tiesioginiam vadovui.
 • Parengti SAM 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programos  (01.010) „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ projektą ir pristatyti tiesioginiam vadovui.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jolantos Sinkevič einamųjų metų užduotys
 • Parengti Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektą, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas.
 • Atlikti VLK atliekamo 2019 m. PSDF biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms vertinimą ir atitikimą SAM strateginiams tikslams ir pristatyti tiesioginiam vadovui. 
 • Atlikti 2020 m. PSDF biudžeto prognozės ir projektų vertinimą dėl atitikties Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiams tikslams ir pateikti rekomendacijas tiesioginiam vadovui.
 • Įvertinti Valstybės kontrolės pastabas dėl 2018 m. PSDF biudžeto vykdymo apyskaitos ir  parengti Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo planą su atsakingais vykdytojais ir terminais.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto Algirdo Čepo einamųjų metų užduotys
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų ir įstaigų valdymo tobulinimo grupės veiklos plano projektą, suorganizuoti 2 darbo grupės posėdžius.
 • Parengti Valstybės kontrolės auditų rekomendacijų vykdymo Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašą.
 • Surengti SAM vadovybės ir Valstybės kontrolės atstovų koordinacinį pasitarimą dėl valstybinio audito rekomendacijų vykdymo.
 • Surengti Sveikatos sistemos reformos programos Priežiūros komiteto posėdžius.
 • Atlikti Sveikatos apsaugos ministerijoje veikiančių darbo grupių veiklos, funkcijų vertinimo analizę ir pateikti tiesioginiam vadovui.

Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vedėjos Raimondos Janonienės einamųjų metų užduotys

 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą. 
 • Nustatyti tvarką, pagal kurią naujos technologijos būtų finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, o taikomos sveikatos priežiūros technologijos būtų peržiūrimos ir pervertinamos.
 • Įdiegti bendrą sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelį, skirtą priimti sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus.
 • Peržiūrėti ir pakeisti Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 ,,Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, reglamentuojant naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugos priemones.
 • Parengti paraišką Struktūrinių reformų rėmimo programai (Structural Reform Support Programme – SRSP) siekiant gauti ekspertinę pagalbą sveikos sistemos kokybės ir efektyvumo vertinimo stebėsenai.
Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtis Galeckaitės einamųjų metų užduotys 
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymo ataskaitų suvestinę.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo projektą.
 • Parengti Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus gaunamų duomenų kaupimo sistemą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bendrame duomenų diske), kurios informacija bus prieinama visiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniams padaliniams bei priskirti Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus atsakinguosius vykdytojus už gaunamos ir kaupiamos informacijos įkėlimą į sistemą.
Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Birutės Malinauskienės einamųjų metų užduotys
 • Peržiūrėti ir pakeisti Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 ,,Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, reglamentuojant naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugos priemones.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-736 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programos 2018-2020 m. atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-01-20 įsakymo Nr. V-51 ,,Dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ir priimtinumo stebėsenai reikalingų duomenų teikimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą.
Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Ievos Blažinskienės einamųjų metų užduotys 
 • Kontroliuoti pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių įgyvendinimą Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžiose įstaigose.
 • Įdiegti bendrą sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelį, skirtą priimti sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus.
 • Nustatyti tvarką, pagal kurią naujos technologijos būtų finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, o taikomos sveikatos priežiūros technologijos būtų peržiūrimos ir pervertinamos.
Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Audronės Daivos Dragūnienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti planuojamų priimti į medicinos ir odontologijos rezidentūrą vietų skaičiaus, priėmimo vietų paskirstymo pagal studijų kryptis ir studijų programas projektą ir, suderinus su sveikatos priežiūros specialistus rengiančiais universitetais, šiuos skaičius pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
 • Stebėti ir koordinuoti nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo rezidentūroje organizavimo tobulinimo procesus, siekiant jaunuosius gydytojus skatinti vykti dirbti į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose trūksta specialistų.
 • Analizuojant duomenis apie asmens sveikatos priežiūros specialistų rengimą bei trūkumą, rengti metines suvestines apie biomedicinos srities medicinos ir odontologijos studijų krypčių rezidentų skaičius universitetuose ir sveikatos priežiūros specialistų (pagal specialybes) trūkumą pagal regionus bei sveikatos priežiūros įstaigas.

Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Astos Leonienės einamųjų metų užduotys

 • Analizuoti Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento teikiamą informaciją apie galimybes dalyvauti Vystomojo bendradarbiavimo ir / ar Dvynių programose bei teikti ją struktūriniams padaliniams bei pavaldžioms įstaigoms;
 • Vykdyti SAM struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų projektų, vykdomų pagal  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, planavimo, rengimo bei įgyvendinimo priežiūrą.
 • Vertinti tarptautinės finansinės paramos programos rezultatų naudojimo efektyvumą ir užtikrinti tęstinumo reikalavimų įgyvendinimą.

Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vedėjos Ritos Cicėnienės einamųjų metų užduotys

 • Personalo valdymo dokumentų administravimo (procesų) tvarkos aprašo parengimas ir patvirtinimas;
 • Atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232  ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, siekiant užtikrinti efektyvų SAM darbą ir procesus;
 • Užtikrinti rengiant Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kt. įstatymų ir juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, susijusius su įstaigų optimizavimu ir konsolidavimu;
 • Sistemiškai peržiūrėti viso Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo redakcijas ir pateikti siūlymus dėl naujos įstatymų redakcijos išdėstymo (parengti įstatymų naujos redakcijos projektus);
 • Užtikrinti teisėkūros ir teisinio vertinimo procesą:

1. Parengtas SAM rengiamų teisės aktų rengimo kontrolės ir priėmimo stebėsenos aprašas (iki birželio 1 d.);

2. Parengti atmintinę (rekomendacijas), kurioje būtų pateiktos rekomendacijos SAM padaliniams rengiantiems teisės aktus ir pristatymus Seimo plenariniams posėdžiams, komitetams, Vyriausybei, tarpinstituciniams pasitarimams, apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus (iki balandžio 1 d.):

3. Surengti mokymai SAM padaliniams apie teisės aktų projektų rengimą ir pristatymus suinteresuotoms šalims ir sukurtas katalogas „Teisėkūra“, kurioje būtų talpinama aktuali informacija rengiamų teisės aktų klausimais, užtikrinama efektyvi teisėkūros kontrolė (iki gegužės 1 d).
 
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus patarėjos Aušrinės Storpirštienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Nuostatai) pakeitimo projektą.
 • Peržiūrėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, (toliau – Reglamentas) atsižvelgiant į  Sveikatos apsaugos ministerijos struktūrinius pokyčius ir parengti jo pakeitimo projektą.
 • Parengti atmintinę (rekomendacijas), kurioje pateiktos rekomendacijos ministerijos padaliniams, rengiantiems teisės aktų projektus ir pristatymus Seimo plenariniams posėdžiams, Seimo komitetų posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, tarpinstituciniams pasitarimams, apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus.
 • Sistemiškai peržiūrėti Sveikatos sistemos įstatymą ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą ir pateikti siūlymus dėl įstatymų išdėstymo nauja redakcija (parengti įstatymų naujos redakcijos projektus);
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus patarėjo Donato Keršio einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo projektus, kuriais, atsižvelgiant į atliktas įstaigų veiklos analizes, būtų optimizuojamos įstaigos – Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prijungimas prie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento; Radiacinės saugos centro funkcijų perdavimas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o Radiacinės saugos centras likviduojamas; Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorganizavimas prijungiant jį prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos; Valstybinio psichikos sveikatos centro likvidavimas.
 • Pateikti pasiūlymus dėl viešųjų konsultacijų sistemos įdiegimo Sveikatos apsaugos ministerijoje.
 • Dalyvaujant darbo grupėje, sudarytoje 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1443, pateikti pasiūlymus dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų struktūrų pertvarkymų, atsižvelgiant į pavyzdines struktūras, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1043 „Dėl Pavyzdinės ministerijos administracijos struktūros ir Pavyzdinės įstaigos prie ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ 
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus patarėjo Kazio Rušinsko einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo projektus, kuriais, atsižvelgiant į atliktas įstaigų veiklos analizes, būtų optimizuojamos įstaigos – Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Nacionalinio kraujo centras, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos,  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Higienos institutas, Lietuvos bioetikos komitetas, likviduojama Lietuvos medicinos biblioteka.
 • Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros  studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą ir parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą, nustatantį kompetencijas rezidentams verstis medicinos praktika turint Pakopines kompetencijas patvirtinantį pažymėjimą.
 • Parengti ir ministrui siuntimui derinti pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-196/1R-8 „Dėl Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-639/1V-487/I-154 „Dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-556/1R-181 „Dėl Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektus.
 • Vykdyti kassavaitinę į atitinkamą Seimo sesiją įtrauktų teisės aktų projektų stebėseną (naudojantis Vyriausybės sukurta interaktyvia teisės aktų stebėsenos sistema) ir informaciją apie teisės aktų projektų eigą kartą per savaitę teikti tiesioginiam vadovui.
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Elenos Ražanskienės einamųjų metų užduotys
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-979 ,,Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ projekto parengimas ir pateikimas tvirtinti. 2019 m. II-asis ketvirtis.
 • Personalo administravimo tvarkos aprašų parengimas ir pateikimas tvirtinti. 2019 m. II-asis ketvirtis.
 • Parengti SAM rengiamų teisės aktų rengimo kontrolės ir priėmimo stebėsenos aprašą.
 • Nuolatinis Sveikatos apsaugos ministerijos pozicijų Seimo Sveikatos reikalų komitetui surinkimas, apibendrinimas ir pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės atstovui ne vėliau kaip likus vienai dienai iki numatomo posėdžio.
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyriausiojo specialisto Narimanto Satkaus einamųjų metų užduotys
 • Dalyvaujant  darbo grupėje „Dėl Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ reorganizavimo“ veikloje, kartu su kitais darbo grupės nariais parengti  vyriausybės nutarimo ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektus dėl reorganizuojamos sveikatos priežiūros įstaigos.
 • Dalyvaujant  darbo grupės „Dėl Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo rengimo“ veikloje kartu su kitais darbo grupės nariais parengti Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektą.
 • Atsižvelgiant į Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-1165, pakeitimus, pagal Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus kompetenciją, įkelti į Sveikatos apsaugos ministerijos svetainę trūkstamą informaciją.
 • Organizuoti Lietuvos Respublikos 2019 m. pavasario ir rudens sesijų Seimo plenariniuose posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose (išskyrus Sveikatos reikalų komiteto ir jo pakomitečių) svarstomų teisės aktų projektų ir kitų šiuose posėdžiuose svarstomų klausimų pristatymų (pažymų) parengimą bei šių pristatymų (pažymų) ir kitos su svarstomais teisės aktų projektais ir kitais klausimais susijusios medžiagos pateikimą posėdžiuose dalyvaujantiems ministerijos atstovams – ministrui, viceministrams.

Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Daivos Gatelienės einamųjų metų užduotys

 • Parengti SAM darbuotojų prašymų ir įsakymų personalo administravimo klausimais detaliąją tvarką.
 • SAM intraneto puslapyje sukurti katalogą „Informacija personalo klausimais“ ir patalpinti teisės aktus.
 • Parengti atmintinę dėl kasmetinių atostogų eilės sudarymo.​

Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus patarėjos Martynos Mickės einamųjų metų užduotys

 • Iki 2019 m. birželio 1 d. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. parengti SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro, perkeliamo į Kauną, darbuotojams motyvacinio paketo projektą (Nuotolinio darbo tvarkos aprašo projektas, lankstaus darbo grafiko nustatymo tvarkos aprašo projektas, Kompensavimo už kurą kelionėms į/iš darbo tvarkos aprašo projektas, Susitarimo dėl nuolaidų kelionėms traukiniu projektas ar kt.).
 • Iki 2019 m. spalio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro pavedimu organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų konkursų paskelbimą, sutikrinti ir vertinti pretendentų dokumentų atitiktį pareiginės instrukcijos nustatytiems reikalavimams, atlikti konkursų dalyvių informavimą ir dokumentų pateikimą ministrui ir konkursų komisijoms.
 • Iki 2019 m. liepos 1 d. Apibendrinti ir patalpinti Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje aktualią informaciją dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinių sutarčių taikymo bei aiškinimo.

Valstybės turto valdymo skyriaus vedėjo Andriejaus Bielinskio einamųjų metų užduotys​

 • Vykdant greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimą, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, kad būtų perduoti nauji greitosios medicinos pagalbos automobilius su medicinos įranga sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • Siekiant turto naudojimo efektyvumo, atlikti nuomojamojo turto inventorizaciją (patikrą) nuomojamo turto vietoje. Tikslas nustatyti, ar turtas, nuomojamas pagal nuomos sutartis, sudarytas tarp Ministerijos ir nuomotojo, neperduotas naudotis tretiesiems asmenims ir kt.

Valstybės turto valdymo skyriaus patarėjos Neringos Gerasimavičienės einamųjų metų užduotys

 • Imtis priemonių, kad Kauno rajono savivaldybei teisės aktų nustatyta tvarka, valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai įgyvendinti, būtų perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas, esantis Kauno r. sav., Kulautuvoje, Akacijų al. 20 ir L. Ivinskio g. 3, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 • Imtis priemonių, kad vykdant greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimą, sveikatos priežiūros įstaigoms būtų perduoti greitosios medicinos pagalbos automobiliai su medicinos įranga.
 • Imtis priemonių, kad vykdant Valstybės kontrolės 2017 m. balandžio 20 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-10-2-8 „Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas“ 2 rekomendacijos 2 priemonę būtų peržiūrėtos su VšĮ Respublikine psichiatrijos ligonine ir VšĮ Respublikine Klaipėdos ligonine sudarytos nekilnojamojo turto neterminuotos panaudos sutartys ir nustatyti panaudos sutarčių galiojimo terminai, panaudos gavėjo prievolė apdrausti turtą ir kiti duomenys. 
 • Imtis priemonių, kad pagal Koncesijos sutartį „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje“ Projekto bendrovė „Santaros parkavimo paslaugos“ atliktus reikalingus veiksmus dėl daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės (vietų skaičius 1196) pastatymo Santaros klinikų teritorijoje.
 

Vidaus audito skyriaus vedėjo Vytenio Gudelio einamųjų metų užduotys

 • Parengti ir pateikti derinti Sveikatos apsaugos ministrui Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą.
 • Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.
 • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitų, ataskaitų projektų ir darbo dokumentų kokybės kontrolę.
 • Parengti vidaus audito pavyzdinius dokumentus, vadovaujantis 2018-08-27 įsakymu Nr. V-937 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito metodikos patvirtinimo“ patvirtinta nauja audito metodika.

Vidaus audito skyriaus patarėjos Reginos Čepulienės einamųjų metų užduotys​

 • Atlikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
 • Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas ir ataskaitas.
 • Atlikti pažangos stebėjimą.
 • Nustatytatais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.
Vidaus audito skyriaus vyriausiosios specialistės Rimantos Jurkevičienės einamųjų metų užduotys
 • Atlikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
 • Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas  ir ataskaitas;
 • Atlikti pažangos stebėjimą.
 • Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Vidaus audito skyriaus vyriausiosios specialistės Inos Komarovos einamųjų metų užduotys

 • Atlikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
 • Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas ir ataskaitas.
 • Atlikti pažangos stebėjimą.
 • Nustatytatais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto Vingaudo Motiejūno einamųjų metų užduotys​

 • Atlikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
 • Parengti ir pateikti audituojamų subjektų vidaus auditų programas, planus, klausimynus (įvertinant rizikos veiksnius), vidaus auditų ataskaitų projektus, darbo dokumentus, pažangos stebėsenos pažymas  ir ataskaitas;
 • Atlikti pažangos stebėjimą.
 • Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Vidaus audito skyriaus vyriausiosios specialistės Ingridos Palijanskienės einamųjų metų užduotys​

 • 2019 metais atlikti Vidaus audito skyriaus metiniame veiklos plane nurodytus vidaus auditus, pateikiant išvadas ir rekomendacijas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimuose nustatytais terminais parengti audituojamų subjektų vidaus auditų planus, programas, klausimynus, įvertinant rizikos veiksnius. Vidaus audito ataskaitų projektus ir darbo dokumentus skyriaus vedėjui pateikti pagal vidaus audito programose ir pavedimuose nustatytus terminus.
 • Suderinus vidaus auditų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus, užpildyti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės žurnalą, stebėti rekomendacijų įgyvendinimui numatytų priemonių vykdymą laiku ir apie tai pažymėti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolės žurnale.
 • Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, surašyti pažangos stebėjimo ataskaitą arba pažymą.
 • Nustatytais terminais atlikti kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto Gedimino Širvinsko einamųjų metų užduotys

 • Užtikrinti pavestų atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, dokumentų rengimą ir skelbimą, ataskaitų (Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta forma) rengimą ir teikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su pirkimais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Parengti 2019 m. SAM viešųjų pirkimų plano (toliau – Planas) projektą bei užtikrinti Plano vykdymą atliekant pavestus viešuosius pirkimus.
 • Nustatyta tvarka nagrinėti ir rengti atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ar skundus dėl SAM vykdomų viešųjų pirkimų.
 • Tinkamai konsultuoti visus SAM darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais bei tinkamai atstovauti SAM interesams viešųjų pirkimų klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose.
 • Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimus bei Ministerijoje įvykdytą struktūrinę reformą, atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą.
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiosios specialistės Jūratės Jakutienės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti pavestų atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, dokumentų rengimą ir skelbimą, ataskaitų (pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą formą) rengimą ir teikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su pirkimais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) viešųjų pirkimų plano vykdymą, atliekant pavestus viešuosius pirkimus.
 • Parengti ir pateikti SAM mažos vertės pirkimų ataskaitą (Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta forma) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
 • Vykdyti SAM perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atlikti SAM perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimo kontrolę.
 • Pateikti tiesioginiam vadovui išvadas ir siūlymus dėl SAM viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo silpnybių ir tobulinimo galimybių.
 • Papildoma užduotis – viešųjų pirkimų vykdomų Valstybės investicijų programos lėšomis koordinavimas pagal kompetenciją (viešųjų pirkimų plano keitimas / pildymas, verčių skaičiavimas, sutarčių projektų atitikimo skelbimuose apie pirkimą nurodytai informacijai tikrinimas, procedūrų ataskaitų tikrinimas).

Visuomenės sveikatos departamento direktoriaus Audriaus Ščeponavičiaus einamųjų metų užduotys

 • Organizuoti ir koordinuoti Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Naujų sveikos gyvensenos paskatų sukūrimas“ įgyvendinimą.
 • Plėtoti sveiką gyvenseną, gerinant visų amžiaus grupių gyventojų sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, tuo tikslu organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, programų ir projektų  parengimą ir įgyvendinimą.
 • ​Užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros plėtrą, tuo tikslu organizuojant ir koordinuojant teisės aktų, programų ir projektų parengimą ir įgyvendinimą.

Psichikos sveikatos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Psichikos sveikatos skyriaus vedėjo Igno Rubiko einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti ministro įsakymu tvirtinti savižudybių prevencijos priemonių planą, nustatant veiklas, finansavimą, terminus ir atsakingus vykdytojus.
 • Parengti psichikos sveikatos (įskaitant savižudybių prevenciją) strateginių dokumentų plėtros nuostatus, apimančius integravimą į atitinkamus nacionalinius strateginius dokumentus.
 • Užtikrinti sveikatos reformos projekto „Sveikos gyvensenos paskatų sukūrimas“ 3 tikslo „Sukurti ankstyvosios savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemą“ priemonių įgyvendinimą.
 • Užtikrinant LR Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. protokolinio sprendimo dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – VPSC) likvidavimo įgyvendinimą, parengti VPSC funkcijų perdavimo kitoms sveikatos apsaugos ministro valdymo srities institucijoms planą ir pagal kompetenciją užtikrinti jo įgyvendinimą.
 • Diegiant inovatyvias psichikos sveikatai stiprinti skirtas prevencijos priemones, koordinuoti naujos nacionalinės svetainės sukūrimą psichikos sveikatos ir emocinio raštingumo gerinimui.
Psichikos sveikatos skyriaus patarėjos Jelenos Talačkienės einamųjų metų užduotys
 • Per I-IV ketv. parengti, suderinti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pakeitimo įstatymo projektą, siekiant suderinti jo nuostatas su 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB nuostatomis.
 • Per I-III ketv. parengti, suderinti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei LRV 2004-09-06 nutarimo Nr. 1135 „Dėl alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, aktualizuojant alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos taisyklių nuostatas.
 • Per I ketv. parengti, suderinti ir pateikti tvirtinimui SAM ir ŠMM 2018-01-18 įsakymo Nr. V-60/V-39 dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektą.
 • Per I-II ketv. parengti, suderinti ir pateikti tvirtinimui teisės akto projektą dėl tarpžinybės darbo grupės, skirtos Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (toliau - Konvencija) ir jos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo įgyvendinimo koordinavimui ir Konvencijos sekretoriato misijos Lietuvoje rekomendacijoms įgyvendinti, sudarymo.
Psichikos sveikatos skyriaus patarėjos Editos Bishop einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didėjimą ir sustiprinti jų stebėseną
 • Tinkamai reglamentuoti sveikatos priežiūros specialistų teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę
 • Užtikrinti psichoterapijos paslaugų Lietuvoje prieinamumo didėjimą ir kokybės gerėjimą
Psichikos sveikatos skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Markūnės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti (I-II ketv.) siūlymus pagal kompetenciją (priklausomybės ligų priežiūros klausimais) dėl naujos psichikos sveikatos strategijos nuostatų parengimo bei jų integravimo į atitinkamą nacionalinį strateginį dokumentą. 
 • Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse koordinavimas (I-IV ketvirtis), siekiant priklausomybių prevencijos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo optimizavimo.
 • Parengti ir pateikti (I-IV ketv.) Visuomenės sveikatos departamento vadovybei  Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projekto nuostatų tikslinimo siūlymus pagal kompetenciją.
Psichikos sveikatos skyriaus vyriausiosios specialistės Joanos Zasimavičienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir suderinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokyklos bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimo tvarkos aprašą.
 • Koordinuoti ir konsultuoti dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo rengimo ir derinimo.
 • Koordinuoti diskusijų su specialistais, skirtų įvertinti psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo veiklas mokyklose ir įmonėse, organizavimą ir parengti pasiūlymus dėl tvarkos aprašų, reglamentuojančių šias veiklas, tobulinimo
 • Koordinuoti savižudybių prevencijos mokymų bendruomenėms ir specialistams organizavimą

Sveikatos saugos skyriaus valstybės tarnautojų einamujų metų užduotys

Sveikatos saugos skyriaus vedėjos Ritos Sketerskienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įvykdyti skyriui suformuotas užduotis (pridedama 6 lapai) teikti metodinę-konsultacinę pagalbą specialistams, esant poreikiui, inicijuoti sprendžiamo klausimo aptarimą su suinteresuotomis institucijomis, vadovybe ir/ar pavaldžiomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.
 • Organizuoti ir koordinuoti vykdomas veiklas, siekiant tobulinti kvapų kontrolės gyvenamojoje aplinkoje teisinį reguliavimą: rengiant Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projektą, siekiant išplėsti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimus kvapų kontrolės klausimus, ir tobulinant Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklą (III ketv.).
 • Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengti ir pateikti tvirtinti Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo pakeitimo  projektą, siekiant išplėsti mokinių sveikatos priežiūrą vykdančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijas vykdant lėtinėmis ligomis sergančių vaikų sveikatos priežiūrą (III ketv.).
Sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Giedrės Namajūnaitės einamųjų metų užduotys
 • Suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 671 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą (III ketv.).
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-1208 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą ir pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms (III ketv.).
 • Suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą (IV ketv.).
Sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Makarskienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti tvirtinti. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-168 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant sumažinti administracinę naštą verslo subjektams dėl maisto produktų tyrimo metodų (II ketv.);
 • Parengti ir. pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, siekiant reikalavimus suderinti su 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (II ketv.);
 • Išanalizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ ir. esant poreikiui parengti minėtos Lietuvos higienos normos pakeitimo projektą arba atskiras rekomendacijas gyventojams, siekiant užtikrinti, kad jie saugiai įrengtų ir naudotųsi individualiais šuliniais (IV ketv.).
Sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Romos Adomaitytės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant sumažinti administracinę ir kitą reguliavimo naštą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams (iki 2019-02-01).
 • Sukurti ir įteisinti konsultavimo dėl naujo maisto produkto statuso nustatymo sistemą Lietuvoje, įgyvendinant Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/456 dėl konsultacijų dėl naujo maisto produkto statuso nustatymo procedūrinių veiksmų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų (iki 2019-06-30).  
Sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Žukienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti Vyriausybei:
1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projektą, siekiant išplėsti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimus kvapų kontrolės, įskaitant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nustatytų sąlygų laikymosi kontrolę, klausimais (I ketv.).
2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą, siekiant nustatyti griežtesnes baudas už kvapus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymą (I ketv.).
 • Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant sumažinti kvapo koncentracijos ribines vertes, sutrumpinti kvapų kontrolės procedūras (III ketv.).
 • Parengti ir pateikti Aplinkos ministerijai siūlymus dėl sanitarinės apsaugos zonų (SAZ) reglamentavimo atsisakymo, siekiant įstatymais nustatyti, kad ūkinės veiklos skleidžiama tarša už žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, ribų neviršytų visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų, šių nuostatų įgyvendinimo stebėsenos ir priežiūros mechanizmą bei siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai laikytųsi visuomenės sveikatos saugos reikalavimų (I ketv.).
Sveikatos saugos skyriaus patarėjos Veslavos Golnis einamųjų metų užduotys
 • I ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir Sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) naštą verslui.
 • II ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) naštą verslui.
 • IV ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) naštą verslui.
Sveikatos saugos skyriaus patarėjos Jolantos Mackevičienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos procesų priežiūros efektyvumą, parengti ir pateikti derinti su suinteresuotomis institucijomis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ projektą (nauja redakcija) (IV ketv.).
 • Siekiant tobulinti teisinį reglamentavimą visuomenės sveikatos saugos srityje, parengti ir pateikti derinti su suinteresuotomis institucijomis Lietuvos higienos normos HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“ projektą (nauja redakcija)(IV ketv.).
Sveikatos stiprinimo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjos Loretos Ašoklienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įgyvendinti Sveikatos sistemos reformos programos projektą „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ koordinuoti projekto 1-o tikslo veiklų įgyvendinimą ir užtikrinti savalaikį informacijos teikimą Priežiūros komitetui
 • Siekiant užtikrinti Pasaulio sveikatos organizacijos atlikto bendrojo išorinio vertinimo dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą organizuoti pasitarimus su suinteresuotomis institucijomis ir parengti rekomendacijų įgyvendinimo planą
 • Siekiant užtikrinti planingą visuomenės sveikatos biurų veiklą savivaldybėse, organizuoti Komisijos pasitarimus, susitikimus, vizitus dėl 2019 m. numatytų veiklų įgyvendinimo ir savalaikio prioritetinių veiklų 2020 m. nustatymą bei patvirtinimą
Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjos Audronės Astrauskienės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio projekto „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ 1 tikslo priemonių įgyvendinimą, siekiant iki 2021 metų pagerinti savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę visiems gyventojams, ypač mokinių, besimokančių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, plečiant įgyvendinamų visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos priemonių spektrą bei apimtis.
 • Koordinuoti ir plėtoti Lietuvos sveikatos priežiūros institucijų dalyvavimą Europos Sąjungos 3-iosios sveikatos programos finansinių mechanizmų įgyvendinime, atliekant LEAR (Sveikatos apsaugos  ministerijos įgalioto asmens) funkcijas, užtikrinant dokumentacijos ir ataskaitų teikimą  CHAFEA agentūrai ir  valstybėms narėms.
 • Visuomenės sveikatos priežiūros stebėsenos savivaldybėse sistemos koordinavimas ir optimizavimas
Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjo Almanto Kranausko einamųjų metų užduotys
 • Parengti sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (iki 2019 12 31).
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl maisto produktų, skirtų organizuoti vaikų kolektyvų maitinimui, kriterijų patvirtinimo“ projektą (iki 2019 12 31).
 • Parengti „Estetiško maisto patiekimo rekomendacijas gydymo ir ugdymo įstaigoms“ ir paskelbti jas SAM interneto svetainėje (iki 2019 12 31).
 • Parengti metodiką, skirtą savivaldybių visuomenės sveikatos biurams, gyventojų mitybai ir maisto sudėčiai gerinti (iki 2019 06 30).
Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjos Nerijos Kuprevičienės einamųjų metų užduotys
 • Įgyvendinant Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programą parengti reikiamų teisės aktų projektus ir organizuoti Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos koordinavimo tarybos (toliau – Koordinavimo taryba) veiklą.
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos dalyvavimą Bendruosiuose veiksmuose dėl vakcinacijos (Joint Action on Vaccination), koordinuoti veiklas Lietuvoje šiuose darbo paketuose: WP2 –Projekto rezultatų sklaida (lyderis – Graikija), WP3- projekto rezultatų įvertinimas (lyderis – Švedija), WP4 – Integracija į nacionalines politikas ir tvarumas (lyderis – Prancūzija), WP5 – Imunizacijos informacinės sistemos epidemiologinės priežiūros stiprinimui ir skiepijimo apimčių didinimui (lyderis – Danija), WP6 – Vakcinų tiekimas ir pasirengimas (lyderis –Italija), WP8 – Pasitikėjimas vakcinomis.
 • Siekiant gerinti užkrečiamųjų ligų valdymą Lietuvoje, dalyvauti Europos Komisijos, Pasaulio sveikatos organizacijos, ECDC susitikimuose užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais, pagal poreikį šioms tarptautinėms organizacijoms teikti informaciją ir perduoti gerąją praktiką pavaldžioms įstaigoms.
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Irmos Diržinauskaitės-Butkienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant, kad pagerėtų sveikatos priežiūros specialistų žinios antimikrobinio atsparumo/antibiotikų vartojimo/hospitalinių infekcijų srityse (ir tai prisidėtų prie sveikatos priežiūros specialistų elgesio pasikeitimo ir tinkamesnio antibiotikų naudojimo šalyje), parengti sveikatos apsaugos ministro įsakymo, nustatančio sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimosi antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų / hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo srityje tvarką, projektą.
 • Vykdyti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro kompetentingų institucijų koordinavimo priemones: nominuoti į mokymus, koordinuoti informacijos teikimą ir atlikti kitas reikalingas užduotis.
 • Siekiant užtikrinti antimikrobinio atsparumo prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą, parengti Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017-2021 m. veiksmų plano, patvirtinto 2017 m. liepos 7 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-857, įgyvendinimo priemonių planą.
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Ingos Gerulskienės einamųjų metų užduotys
 • Patobulinti ir Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo priemonę kuruojantiems asmenims pateikti projektinę vardo „Aktyvi mokykla“ suteikimo dalį integralaus Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir vardo „Aktyvi mokykla“ tvarkos aprašo projektui (2019-03-31).
 • Parengti Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo projektą (2019-01-31).
 • Parengti gyventojų sveikatos stiprinimo fizinio aktyvumo priemonėmis savivaldybėse metodikos projektą (2019-06-01).
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Ievos Gudanavičienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti sklandų Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) įgyvendinimą, koordinuoti Tvarkos aprašo nuostatų ir kitų teisės aktų, kurie reglamentuoja vaikų maitinimo organizavimą ugdymo įstaigose, nuostatų tinkamą taikymą.
 • Siekiant pagerinti pacientų maitinimo kokybę stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinuoti Maitinimo organizavimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo įgyvendinimo užtikrinimą.
 • Siekiant gerinti kūdikių ir mažų vaikų mitybą, koordinuoti priemones kūdikių ir mažų vaikų žindymui skatinti ir tolimesniam maitinimui gerinti.
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jolitos Matuzienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant efektyviai koordinuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų veiklos įgyvendinimą, optimizuoti  SVSB veiklos atskaitomybę.
 • Užtikrinti sąmatų parengimą valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų veiklos įgyvendinimui, vykdyti finansinę stebėseną;
 • Rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės struktūrinių pokyčių reformos krepšelio „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ projekto vykdymo ataskaitas.
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Pakalniškienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje numatyto globalaus tikslo iki 2030 m. eliminuoti virusinį hepatitą iš visuomenės sveikatos problemų sąrašo ir paspartinti atsaką į virusinių hepatitų epidemiją nacionaliniu lygiu, parengti virusinių hepatitų profilaktikos ir kontrolės veiksmų plano projektą.
 • Siekiant įgyvendinti ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto SAM 2018-04-23 įsakymu Nr. V-503, priemones ir užtikrinti Jungtinių Tautų AIDS programos strategijoje 2014 m. suformuluoto globalaus tikslo įveikti AIDS epidemiją iki 2030 m. bei šios strategijos artimesnių (iki 2020 m.) uždavinių įgyvendinimą Lietuvoje, organizuoti posėdžius, teikti siūlymus dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų ir kt.
 • Koordinuojant atsaką į TB, organizuoti savivaldybių apklausą apie pagrindines problemas, kylančias valdant TB ir organizuojant TB prevencijos ir kontrolės priemones savivaldybėse.
 
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-29