• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
  Tel. +370 5 266 1400, Faks. +370 5 266 1402, El. p. ministerija@sam.lt, Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aurelijus Veryga
  Sveikatos apsaugos ministras
  Kristina Garuolienė
  Gintarė Šakalytė
  Aušra Bilotienė Motiejūnienė
  Nendrė Černiauskienė
  Darius Kazlauskas
  Audrius Daunoravičius
  Lina Šriubėnė
  Giedrė Medžiaušaitė
  Gedeminas Aleksonis
  Rasa Labulytė
  +370 5 266 1400 +370 5 266 1400
  320
  Nadežda Buinickienė
 • Ryšių su visuomene skyrius
  Tel. +370 5 266 1413, Faks. +370 5 266 1402, El. p. samrsv@sam.lt, Adresas: Vilniaus g. 33 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Almina Blažienė
  Specialistas
  Guoda Šalčiūtė
  Specialistas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio ministerijos skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atsakomybę.
  2. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai. 
  3. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
  4. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.
  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti ryšių su visuomene, kaip sveikatos apsaugos sistemos valdymo funkcijos, įgyvendinimą.
  7. Skyriaus uždaviniai:
  7.1. kurti ir palaikyti ryšius su visuomene, valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, siekiant didinti informuotumą apie sveikatos apsaugos sistemą, įtraukti į sveikatos apsaugos politikos sprendimų priėmimą;
  7.2. užtikrinti visuomenės informavimą apie sveikatos apsaugos politiką, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų, kitų sveikatos sistemos dalyvių veiklą;
  7.3. plėtoti bendradarbiavimą ryšių su visuomene srityje su šalies ir tarptautinėmis sveikatos srityje veikiančiomis institucijomis bei organizacijomis, dalyvauti komunikacijos darbo grupių, komisijų, tinklų veikloje;
  7.4. patarti ministerijos vadovybei krizių ir kt. ryšių su visuomene klausimais, koordinuoti krizių komunikacijos valdymą;
  7.5. formuoti ir palaikyti ministerijos įvaizdį;
  7.6. koordinuoti ministerijai pavaldžių įstaigų ryšių su visuomene veiklą.
  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  8.1. rengia bei teikia visuomenei informaciją apie ministerijos vykdomą sveikatos politiką ir jos įgyvendinimą;
  8.2. užtikrina ministerijos interneto svetainės atitikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintiems bendriesiems reikalavimams valstybės institucijų interneto svetainėms, rūpinasi aktualios informacijos pateikimu internetinėje svetainėje;
  8.3. organizuoja informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos leidybą, platinimą;
  8.4. organizuoja visuomenės informavimo, švietėjiškas, socialinės reklamos kampanijas;
  8.5. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius visuomenės informavimo priemonių, kitų tikslinių grupių atstovams, rengia pranešimus žiniasklaidai;
  8.6. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus;
  8.7. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant, vertina teisės aktų, kitų dokumentų projektus;
  8.8. dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, rengiamuose pasitarimuose, posėdžiuose bei renginiuose;
  8.9. koordinuoja ministerijos ir pacientų interesus atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą;
  8.10. įgyvendina nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programą;
  8.11. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų tikslinių grupių visuomenės informavimą;
  8.12. koordinuoja ministerijos ir visuomenės informavimo priemonių bendradarbiavimą, stebi ir analizuoja, kaip ministerijos vykdoma sveikatos politika pristatoma žiniasklaidos priemonėse;
  8.13. bendradarbiaujant su ministerijos skyriais, atsakingais už Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, kitomis institucijomis, rengia ir teikia visuomenei informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą sveikatos apsaugos srityje;
  8.14. koordinuoja ir vykdo ministerijos, jai pavaldžių įstaigų, sveikatos sistemos darbuotojų, visuomeninių organizacijų vidaus komunikaciją;
  8.15. tarpininkauja ministerijos atstovams žiniasklaidos priemonėse pristatant visuomenei aktualius klausimus;
  8.16. koordinuoja Ryšių su visuomene programos priemonių įgyvendinimą, teikia dėl jų pasiūlymus ministerijos vadovybei;
  8.17. organizuoja Ministerijos viešų sveikinimų, užuojautų tekstų rengimą, viešinimą;
  8.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
  9.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais;
  9.2. susipažinti ir gauti skyriaus veiklai reikiamą informaciją – ministro įsakymų bei kitų teisės aktų nuorašus, medžiagą iš ministerijos struktūrinių padalinių bei įstaigų, priklausančių ministerijos veiklos reguliavimo sričiai, dėl tokios informacijos gavimo kreiptis į kitų šalies ir užsienio institucijų ir organizacijų atitinkamus padalinius;
  9.3. teikti ministrui, ministerijos kancleriui, ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos gerinimo;
  9.4. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  9.5. suderinus su ministerijos vadovybe, su kitų žinybų, departamentų, valstybinių tarnybų, įmonių, įstaigų ir visuomeninių organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus skyriaus nuostatose numatytiems klausimams spręsti;
  9.6. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
  9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS PAREIGOS

  10. Skyriaus darbuotojai privalo:
  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais norminiais dokumentais;
  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  10.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  12. Skyriaus vedėjas:
  12.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
  12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  12.3. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;
  12.4. vykdo kitus su skyriaus ir jo funkcijomis susijusius vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
  13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  14. Už pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
  16. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   
  _________________________________
   

 • Farmacijos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 16, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gita Krukienė
  +370 5 264 8754 +370 5 264 8754
  213

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI


  L BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) Farmacijos departamento   (toliau —   departamentas)  nuostatai nustato   šio  departamento  uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) atsakomybę.
  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, sveikatos  apsaugos   ministro  įsakymais,   ministerijos  kanclerio  potvarkiais,  ministerijos
  nuostatais, darbo reglamentu bei šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.
  4. Departamentą sudaro: Farmacinės veiklos skyrius, Vaistinių ir farmacijos specialistų skyrius, Farmakoekonomikos ir vaistų kainodaros skyrius.
  5. Departamento darbuotojai: departamento direktorius, skyrių vedėjai, vyriausieji specialistai. Departamento darbuotojai į darbą
  priimami konkurso būdu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Departamento uždaviniai:
  6.1. užtikrinti  Europos  Sąjungos reikalavimus ir nacionalinius poreikius atitinkančią farmacijos sektoriaus teisinę aplinką;
  6.2. tobulinti vaistinių preparatų kainodarą ir kompensavimo sistemą;
  6.3. gerinti gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais ir farmacinės paslaugos kokybę.
  7. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, departamentas vykdo šias funkcijas:
  7.1. rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės   nutarimų,  Lietuvos  Respublikos   sveikatos  apsaugos  ministro įsakymų projektus:
  7.1.1. įteisinančius Europos Sąjungos antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias veiklą, susijusią su vaistiniais preparatais, tiriamaisiais vaistiniais preparatais, veikliosiomis ir kitomis vaistinėm, mcd'iagoi n s, farmacijos profesinių kvalifikacijų, pripažinimu, vaistinių preparatų kainodara ;
  7.1.3. reglamentuojančius  neharmonizuotas   farmacinės  veiklos  ir  kitas   sritis  pagal kompetenciją;
  7.2. pagal kompetenciją nagrinėja Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo Europos Sąjungos institucijose, įskaitant Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, praktiką, atitinkamai teikia siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios, jei jie neatitinka Europos Sąjungos reikalavimų;
  7.3. pagal kompetenciją atlieka kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos institucijų rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių farmacijos sritį, projektų ekspertizę, ir nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus;
  7.4. dalyvauja reguliuojant vaistinių preparatų platinimo tinklo veiklą, siekdamas užtikrinti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais;
  7.5. atlieka pateiktos farmakoekonominės vaistinių preparatų analizės vertinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas;
  7.6. renka ir analizuoja informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemones kainas Europos Sąjungoje bei kitose šalyse; kaupia ir analizuoja informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą ir kompensavimą kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;   teikia pasiūlymus dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo tvarkos ir kompensavimo sistemos tobulinimo;
  7.7. inicijuoja derybas ir kartu su kitomis institucijomis dalyvauja derybose su vaistinių preparatų ir medicinos   pagalbos priemonių gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų;
  7.8. rengia Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynų ir jų pakeitimų projektus, teikia juos tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui;
  7.9. organizuoja  farmacijos   diplomų,   pažymėjimų  ir  kitų  profesinės   kvalifikacijos dokumentų, įgytų ne Lietuvos Respublikoje pripažinimą, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis farmacijos diplomų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;
  7.10. organizuoja pažymų, patvirtinančių farmacijos specialisto turimo diplomo ir kitų formalios profesinės kvalifikacijos įgijimą įrodančių dokumentų atitiktį Europos Tarybos direktyvų reikalavimams, ir pažymų, patvirtinančių farmacijos specialisto esamą profesinės veiklos būklę, išdavimą;
  7.11. vykdo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas stebėseną;
  7.13. dalyvauja reguliuojant vaistinių preparatų paramos importą į Lietuvos Respubliką, organizuoja leidimų importuoti paramai skirtus vaistinius preparatus išdavimą;
  7.14. koordinuoja valstybės įmonių vaistinių veiklą;

  7.14-1. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu be akcizų, rengia asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo
  alkoholio
  sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti
  sąrašo ir jo pakeitimų projektus, organizuoja jų derinimą ir tvirtinimą, teikia siūlymus dėl etilo alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo;

  7.15. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje; bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis   bei tarptautinėmis organizacijomis, gavęs įgaliojimus, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose farmacijos klausimais;
  7.16. kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia tinkamai reguliuoti Lietuvos farmacijos sektorių, informuoja visuomenę jo kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų, įmonių ir piliečių paklausimus, prašymus, skundus ir pranešimus;
  7.18. konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas arįstaigas departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.19. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ir tarpžinybinių komisijų, darbo grupių darbe;

  7.19-1. dalyvauja nagrinėjant paraiškas įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, paraiškas įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą;
  7.20. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS
  8. Departamento darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
  8.1. susipažinti ir gauti visų ministro įsakymų bei kitų ministerijos norminių dokumentų nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti turi tik teisės aktų  nustatyta tvarka įgiję tokią teisę departamento darbuotojai);
  8.2. gauti informaciją, reikalingą departamentui pavestoms funkcijoms vykdyti, iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, apskričių administracijų,   savivaldybių,   kitų   valstybės   institucijų   ir   įstaigų   bei   nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  8.3. pagal kompetenciją teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
  8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;
  8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;
  8.6. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;
  8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. PAREIGOS

  9. Departamento darbuotojai privalo:
  9.1. vadovautis departamento ir skyrių nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais teisės aktais;
  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  9.3. departamento valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojo etikos ir profesinės etikos principų vykdant departamentui pavestas funkcijas.

  V. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Departamentui vadovauja direktorius, kuris skiriamas ir atleidžiamas įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.
  11. Departamento direktorius:
  11.1. planuoja ir organizuoja departamento darbą - paskirsto skyrių vedėjams užduotis, atitinkančias jų pareigybių aprašymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.2. teikia pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skydmo;
  11.3. pagai kompetenciją teikia viceministrai pasiūlymus departamento veiklos klausimais;
  11.4. atstovauja   departamentui  ministerijos   struktūriniuose  padaliniuose  ir,   ministro, viceministro   ministerijos   kanclerio   pavedimu,   ministerijos   interesams   -  valstybės    įstaigose ir organizacijose, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių;
  11.5. atsiskaito už departamento darbą;
  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;
  12. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas;
  13. Departamento bei jo skyrių raštvedybą bei kontroliuojamu navedimų vykdymą tvarko departamento direktorius paskirtas skyriaus darbuotojas.

  VI. ATSAKOMYBĖ

  14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą departamento darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.
  16. Departamento  nuostatai keičiami  ar papildomi  keičiantis  Lietuvos  Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
   

  • Farmacinės veiklos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gražina Bobelienė
   Rima Markuvienė
   Asta Zlatkienė
   +370 5 205 3615 +370 5 205 3615
   204
   Janina Lisienė
   Specialistas

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS DEPARTAMENTO FARMACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos  Respublikos   sveikatos  apsaugos  ministerijos   (toliau  - ministerija) Farmacijos departamento (toliau — departamentas) Farmacinės veiklos skyriaus (toliau - skyrius)  nuostatai  nustato   šio   skyriaus  uždavinius,   funkcijas,   teises,  pareigas,   darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) atsakomybę.
   2. Skyrius savo   veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra  ministerijos  departamento struktūrinis padalinys,  sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   5. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.
   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II.  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   7. Pagrindinis skyriaus uždavinys - užtikrinti Europos Sąjungos (toliau ~ ES) reikalavimus ir nacionalinius poreikius atitinkančią farmacijos sektoriaus teisinę aplinką laisvo prekių judėjimo apimtyje ir atsižvelgiant į tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.
   8. Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, skyrius vykdo šias funkcijas:
   8.1. rengia teisės aktų, įteisinančių ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias veiklą, susijusią   su   vaistiniais   preparatais,   tiriamaisiais   vaistiniais   preparatais,   veikliosiomis medžiagomis, kitomis vaistinėmis medžiagomis, taip pat įgyvendinančius tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, projektus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;

   8.2. nagrinėja naujus ES teisės aktus, susijusius su farmacijos produktais bei teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų;
   8.3. nagrinėja ES institucijų, Farmacijos inspekcijos konvencijos ir bendradarbiavimo schemos strateginius ir rekomendacinio pobūdžio dokumentus, taip pat Tarptautinės harmonizavimo konferencijos dokumentus, atsižvelgdamas į juos teikia siūlymus dėl iduuaciįos sektoriaus veaidos touuimiūio ir atitikimo E3 reikalavimams užtikrinimo, rengia atitinkamų teisės aktų projektus;
   8.4. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir ES institucijų rengiamų teisės aktų projektų ekspertizę, ir nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus;
   8.5. nagrinėja teisės, tarp jų - ES, taikymo ir aiškinimo praktiką, farmacijos produktų reguliavimo srityje, rengia atitinkamus teisės aktus;
   8.6. dalyvauja reguliuojant vaistinių preparatų platinimo tinklo veiklą, siekdamas užtikrinti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais;
   8.7.koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu be akcizų, rengia asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo alkoholio sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti sąrašo ir jo pakeitimų projektus, organizuoja jų derinimą ir tvirtinimą, teikia siūlymus dėl etilo alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo;

   8.9. pagal skyriaus kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų  komitetų  ir   darbo   grupių  veikloje,  įvairiuose  tarptautiniuose  projektuose  ir programose;
   8.10. kaupia ir  sistemina informaciją, kurios reikia Lietuvos farmacijos sektoriui tinkamai reguliuoti;
   8.11. nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus pagal skyriaus kompetenciją;
   8.12. dalyvauja Lietuvoje ir kitose šalyse vykstančiose konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, kuriuose svarstomi farmacijos produktų reguliavimo ir laisvo prekių judėjimo teisės klausimai;
   8.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais, ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;
   8.14. ministerijos ir departamento vadovybės pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje;
   8.15. vykdo ir kitus su skyriaus ir jo funkcijomis susijusių nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

   III.TEISĖS

   9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
   9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos  struktūrinių   padalinių,   ministerijai   pavaldžių   įstaigų   bei   nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalba kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo išstatyta tvarka;
   9.2. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti;
   9.3. dalyvauti ministerijos ir kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose  rupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, kuliuose reikalinga konsultacija farmacinės veiklos klausimais;
   9.4. dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją
   9.5. ministerijos vadovybei pavedus atstovauti ministerijai savo kompetencijai priskirtais klausimais kitose įstaigose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
   9.6. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;
   9.7. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
   9.8. dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;
   9.9. dalyvauti   ministerijos   Kolegijos,   Privalomojo   sveikatos   draudimo   tarybos posėdžiuose;
   9.10. gauti Lietuvos Respublikos  ir ES mokslinius leidinius bei kompiuterines programas, būtinus skyriaus darbui;
   9.11. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;
   9.12. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV. PAREIGOS

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:
   10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais departamento ir skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais;
   10.2. ministerijos   vadovybei   pavedus,   atstovauti   ministeriją   pagal   skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;
   10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
   10.4. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.


   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą - paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą., vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   12.3. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   12.4. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
   12.5. ministrui,   viceministrams,  ministerijos  kancleriui,  departamento  direktoriui pavedus atstovauja, skyriui minidterijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai - valstybės valdymo institucijose, įstaigose, užsienyje;
   12.6. atsiskaito už skyriaus darbą;
   12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
   13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus paskirtas kitas valstybės tarnautojas.
   14. Skyriaus gautus dokumentus, raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   16. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   17. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
   18. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  • Vaistinių ir farmacijos specialistų skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Miglė Domeikienė
   Rasa Balserienė
   Linas Mažeika
   +370 5 264 8751 +370 5 264 8751
   200
   Ieva Greičiūtė-Kuprijanov
   Eglė Valiulytė
   Specialistas
   Donata Gregerytė
   Specialistas

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
   FARMACIJOS DEPARTAMENTO
   VAISTINIŲ IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau — ministerija) Farmacijos departamento (toliau — departamentas) Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus (toliau - skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau — darbuotojai), atsakomybę.
   2. Skyrius  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
   3. Skyrius   yra ministerijos  departamento  struktūrinis  padalinys,  sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   5. Skyriaus  darbuotojai:   skyriaus  vedėjas,  vyriausieji specialistai.
   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   7.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano Nacionalinės vaistų politikos programą, užtikrinant farmacinės paslaugos kokybę ir gyventojų aprūpinimą saugiais bei kokybiškais vaistiniais preparatais;
   7.2. užtikrinti Europos Sąjungos (toliau - ES) reikalavimus ir nacionalinius poreikius atitinkančią farmacijos sektoriaus teisinę aplinką laisvo asmenų judėjimo apimtyje.
   8. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
   8.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius:
   8.1.1. vaistinių steigimą, vaistinių veiklos licencijavimą;

   8.1.2. gerą vaistinių praktiką: vaistinių preparatų ir vaistinių prekių įsigijimą; vaistinių preparatų ir vaistinių prekių apskaitą, jų laikymą bei kokybės kontrolę vaistinėse, farmacinės bei kitų paslaugų teikimą vaistinėse ir kt.;

   8.1.3. veiklą, susijusią su ekstemporaliais vaistiniais preparatais: vaistinių preparatų aprašų tvirtinimą, ekstemporalių vaistinių preparatų gamybą, jų tinkamumo termino nustatymą, ekstemporalių vaistinių preparatų kokybės kontrolę ir kt.,

   8.1.4. farmacinės rūpybos vykdymą;

   8.1.5. vaistinių preparatų receptų išrašymo tvarką, kitose ES valstybėse išrašytų vaistinių
   8.1.6. mažmeninę vaistinių preparatų prekybą, įskaitant vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams vaistinėse;
   8.1.7. vaistinių veiklos reklamą;
   8.1.8. vaistinių preparatų įsigijimą, jų laikymą, apskaitą, kokybės kontrolę sveikatos priežiūros įstaigose;
   8.1.9. vaistinių preparatų aprūpinimo organizavimą kaimo gyvenamosiose vietovėse;
   8.1.10. vaistinių preparatų įvežimą (išvežimą) į Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms;
   8.1.11. farmacinių atliekų surikimą iš gyventojų;
   8.1.12. farmacijos specialistų veiklą: vaistininko praktikos licencijų išdavimą, vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymą į sąrašą; farmacijos specialistų teisių ir pareigų paskirstymą; vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) profesinės kvalifikacijos tobulinimą, profesinės kompetencijos vertinimą, farmacijos specialisto spaudo numerio suteikimą;
   8.1.13. abipusio diplomų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimą, įgyvendinant ES antrinės teisės aktų nuostatas;
   8.2. nagrinėja teisės, tarp jų — ES, taikymo ir aiškinimo praktiką, laisvo asmenų judėjimo srityje, rengia atitinkamus teisės aktus;
   8.3. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus;
   8.4. bendradarbiauja su ES institucijomis farmacijos diplomų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;
   8.5. organizuoja ES šalyse, Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje ir kitose šalyse įgytų farmacijos mokslo diplomų ir profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Rengia pažymas apie farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos atitikimą ES direktyvų reikalavimus ir apie esamą profesinės veiklos būklę Lietuvoje;
   8.6. dalyvauja farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinime, organizuoja komisijos veiklą;
   8.7. koordinuoj a valstybės įmonių vaistinių veiklą;
   8.9. vykdo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas stebėseną;
   8.10. dalyvauja reguliuojant vaistinių preparatų paramos importą į Lietuvos Respubliką, organizuoja leidimų importuoti paramai skirtus vaistinius preparatus išdavimą;
   8.11. pagal skyriaus kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose;
   8.12. bendradarbiauja  su  kitais  ministerijos  struktūriniais  padaliniais,  ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;
   8.13. dalyvauja tarpžinybinėse, ministro, viceministro, ministerijos kanclerio įsakymais (potvarkiais) sudarytų komisijų, darbo grupių darbe pagal skyriaus kompetenciją;
   8.14. nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus pagal skyriaus kompetenciją;

   8.15. dalyvauja Lietuvoje ir kitose šalyse vykstančiose konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, susijusiuose su skyriaus veikla;
   8.16. užtikrina skyriaus darbui reikalingų dokumentų ir informacijos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
   9. 17.  vykdo  ir kitus su skyriaus ir jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimu.

   III. SKYRIAUS TEISES

   9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
   9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
   9.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų   teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams  ir  skundams   nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio  specialistų konsultacijomis;
   9.3. dalyvauti ministerijos ar kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimams;
   9.4. dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;
   9.5. dalyvauti    ministerijos   Kolegijos,   Privalomojo   sveikatos   draudimo   tarybos posėdžiuose;
   9.6. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti;
   9.7. gauti reikalingą informaciją iš atsakingų vykdytojų ir kitų subjektų, įgyvendinančių ministerijos strateginį veiklos planą, pagal skyriaus kompetenciją;
   9.8. teikti ministrui, viceministrams ministerijos kancleriui, departamento direktoriui siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
   9.9. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
   9.10. gauti  Lietuvos  Respublikos  ir  ES  mokslinius  leidinius  bei kompiuterines programas, būtinus skyriaus darbui;
   9.11. naudotis   ministerijos  autotransporto priemonėmis  vykdydamas pavedimus ir užduotis darbo klausimais;
   9.12. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV. SKYRIAUS PAREIGOS

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:
   10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais departamento ir skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais;
   10.2. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministeriją pagal skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;
   10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
   10.4. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarybos nustatyta tvarka.  Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus direktoriui.

   12. Skyriaus vedėjas:

   12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą — paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   12.2. teikia siūlymus dėl  skyriaus  darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
   12.4. ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui pavedus atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai — valstybės  valdymo institucijose, įstaigose, užsienyje;
   12.5. atsiskaito už skyriaus darbą;
   12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
   13. Skyriaus vedėjui nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
   14. Skyriaus gautus dokumentus, raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   15. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
   17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
    

  • Farmakoekonomikos ir vaistų kainodaros skyrius
   Adresas: Vilniaus g. Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Tomas Alonderis
   Vilma Meldziukaitė
   Regina Pakštaitienė

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS DEPARTAMENTO FARMAKOEKONOMIKOS IR VAISTŲ KAINODAROS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) Farmacijos
   departamento (toliau - departamentas) Farmakoekonomikos ir vaistų kainodaros skyriaus (toliau -
   skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo
   tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai)
   atsakomybę.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
   Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, Vyriausybės nutarimais,
   ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais,
   kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra ministerijos departamento struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo
   kompetencijai priskirtus klausimus.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   5. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.
   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
   bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   7. Pagrindinis skyriaus uždavinys - dalyvauti formuojant ir įgyvendinti vaistinių preparatų ir
   medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo politiką.
   8. Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, skyrius pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
   8.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius:
   8.1.1. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą;
   8.1.2. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą.
   8.2 nagrinėja naujus ES teisės aktus, susijusius su vaistinių preparatų kompensavimu ir kainodara, teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų ir rengia atitinkamų teisės aktų projektus;
   8.3. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų
   valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus;
   8.4. nagrinėja teisės, tarp jų - ES, taikymo ir aiškinimo praktiką, vaistinių preparatų
   kompensavimo ir kainodaros srityje, rengia atitinkamus teisės aktus;
   8.5. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia farmakoekonominių analizių įvertinimus,
   kuriuos atlikdamas:
   8.5.1. tvarko ir apdoroja duomenis, būtinus farmakoekonominiams skaičiavimams atlikti,
   bei farmakoekonominiam vaistinių preparatų ir alternatyvių gydymo būdų įvertinimui;
   8.5.2. atlieka lyginamąją, kaštų mažinimo, kaštų efektyvumo ir kaštų naudingumo analizes;
   8.5.3. vertina tiesiogiai su sveikatos sistema susijusius kaštus ir rezultatus bei netiesioginius
   kaštus bei rezultatus (visuomenės, socialiniais ir kt. aspektais);
   8.5.4. analizuoja ir pritaiko Lietuvai klinikinių ar farmakoekonominių tyrimų rezultatus,
   atliekamus kitose šalyse.
   8.6. analizuoja pateiktas paraiškas dėl vaistinių preparatų įtraukimo į Kompensuojamųjų
   vaistinių preparatų kainyną;
   8.7. analizuoja pateiktas paraiškas dėl medicinos pagalbos priemonių įtraukimo į
   Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną;
   8.8. rengia Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos
   priemonių kainynų ir jų pakeitimų projektus, teikia juos tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui;
   8.9. dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų
   ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, paraiškų įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą nagrinėjime;
   8.10. tikrina atrankos būdu vaistinių preparatų, pateiktų įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų
   vaistinių preparatų joms gydyti, Centralizuotai perkamų vaistinių preaparatų sąrašus ir (ar)
   Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, kainas ES šalyse;
   8.11. inicijuoja derybas ir kartu su kitomis institucijomis dalyvauja derybose su vaistinių
   preparatų ir medicinos pagalbos priemonių gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir
   medicinos pagalbos priemonių kainų;
   8.12. pagal skyriaus kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir
   teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų
   komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose;
   8.13. teikia informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainas
   valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
   8.14. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtos srities atitinkamų informacinių sistemų
   kūrime ir priežiūroje;
   8.15. bendradarbiauja su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais, ministerijai
   pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis
   institucijomis;
   8.16. dalyvauja tarpžinybinėse, ministro, viceministro, ministerijos kanclerio įsakymais
   (potvarkiais) sudarytų komisijų, darbo grupių darbe pagal skyriaus kompetenciją;
   8.17. nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus,
   skundus, prašymus pagal skyriaus kompetenciją;
   8.18. dalyvauja Lietuvoje ir kitose šalyse vykstančiose konferencijose, seminaruose, kituose
   renginiuose, susijusiuose su skyriaus veikla;
   8.19. užtikrina skyriaus darbui reikalingų dokumentų ir informacijos tvarkymą teisės aktų
   nustatyta tvarka;
   8.20. vykdo ir kitus su skyriaus ir jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
   ministerijos vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teise:
   9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų
   ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų
   (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta
   tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir
   įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
   9.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais,
   įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams,
   pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;
   9.3. dalyvauti ministerijos ar kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar
   komisijose, taip pat pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimams;
   9.4. dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos
   reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus,
   tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;
   9.5. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams bei
   funkcijoms įgyvendinti;
   9.6. gauti reikalingą informaciją iš atsakingų vykdytojų ir kitų subjektų, įgyvendinančių
   ministerijos strateginį veiklos planą, pagal skyriaus kompetenciją;
   9.7. teikti ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui
   siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
   9.8. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;
   9.9. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
   9.10. gauti Lietuvos Respublikos ir ES mokslinius leidinius bei kompiuterines programas,
   būtinus skyriaus darbui;
   9.11. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdydamas pavedimus ir užduotis
   darbo klausimais;
   9.12. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis
   teisėmis.

   IV. SKYRIAUS PAREIGOS

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:
   10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais, savo
   pareigybių aprašymais;
   10.2. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministeriją pagal skyriaus kompetenciją
   Lietuvoje ir užsienyje;
   10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
   10.4. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir
   profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos
   Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus
   departamento direktoriui.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą - paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams,
   kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja parengtus dokumentus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei
   atsako už skyriui priskirtą uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   12.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių
   su skyriaus veikla;
   12.4. ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui pavedus
   atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai - valstybės valdymo
   institucijose, įstaigose, užsienyje;
   12.5. atsiskaito už skyriaus darbą;
   12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
   13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio ar departamento
   direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
   14. Skyriaus gautus dokumentus, raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą
   tvarko skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   15. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą
   asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
   Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams
   ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

 • Sekretoriatas
  Faks. 85 266 1402, Adresas: Vilniaus g. 33 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rima Rybakova
  Vesta Viščinytė
  Vidutė Šmerauskienė

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SEKRETORIATO NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) Sekretoriato nuostatai nustato jo uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) atsakomybę.

  2. Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  3. Sekretoriatas yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Sekretoriatas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  5. Sekretoriato darbuotojai: Sekretoriato vedėjas, vyriausieji specialistai.

  6. Sekretoriato darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. SEKRETORIATO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Pagrindiniai Sekretoriato uždaviniai:

  7.1. užtikrinti informacinių srautų valdymą, ministerijos vadovybės gaunamos ir siunčiamos dokumentacijos tvarkymą;

  7.3. organizuoti interesantų priėmimą pas ministrą, viceministrus ir ministerijos kanclerį (toliau - ministerijos vadovybė).

  7.4. kontroliuoti ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą nustatytais terminais.

  8. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Sekretoriatas vykdo šias funkcijas:

  8.1. kaupia ir sistemina ministerijos vadovybės dokumentus, organizuoja ministerijos vadovybės posėdžius, juose protokoluoja, rengia jiems reikiamą medžiagą;

  8.2. vadovaudamasis ministerijos vadovybės pavedimais informuoja ministerijos struktūrinius padalinius apie ministerijos vadovybės posėdžiuose priimtus sprendimus bei jų įgyvendinimą;

  8.3. organizuoja ministerijos vadovybės pasitarimus su ministerijos struktūrinių padalinių vadovais;

  8.5. derina ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio darbotvarkes, pristato ministerijos vadovybei skirtą korespondenciją;

  8.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad ministerijos vadovybei pateikiami raštų ir teisės aktų projektai atitiktų Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

  8.8. užtikrina, kad ministerijos vadovybės posėdžiai ir pasitarimai atitiktų tarnybinio protokolo reikalavimus;

  8.9. apibendrina ministerijos struktūrinių padalinių teikiamus siūlymus dėl ministerijos darbo veiklos tobulinimo;

  8.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais, ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;

  8.13. ministerijos vadovybės pavedimu protokoluoja ministerijos ir tarpžinybinių komisijų, darbo grupių posėdžiuose;

  8.14. vykdo ir kitus su Sekretoriatu ir jo funkcijomis susijusių nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

  III.TEISĖS

  9. Sekretoriato darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti Sekretoriato veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę Sekretoriato darbuotojai); teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.2. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą Sekretoriatui pavestiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti;

  9.3. dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją;

  9.4. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  9.5. pagal Sekretoriato kompetenciją dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose bei teikti pasiūlymus;

  9.6. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. PAREIGOS

  10. Skyriaus darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais Sekretoriato nuostatais, savo pareigybių aprašymais;

  10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės taranutojų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

  V. SEKRETORIATO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Sekretoriatui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Sekretoriato vedėjas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  12. Sekretoriato vedėjas:

  12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą - paskirsto užduotis Sekretoriato darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už Sekretoriatui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. teikia siūlymus dėl Sekretoriato darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  12.4. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su Sekretoriato veikla;

  12.6. atsiskaito už Sekretoriato darbą;

  12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Sekretoriato vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI. SEKRETORIATO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  16. Sekretoriato darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Sekretoriato darbuotojai.

  18. Sekretoriato nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai sveikatos apsaugos ministerijoje.

 • Europos Sąjungos paramos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Valentina Kovaliova
  Edita Laurinavičienė
  Asta Suveizdienė
  Sandra Jarašiūnienė
  Virginija Karalevičiūtė
  Agnė Raukštienė
  Ramunė Aukštakalnytė
  Specialistas
  Joana Kulingauskaitė
  Specialistas

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos sveikatos
  apsaugos ministro
  2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-810 (kartu su 2012-06-28 įsakymu Nr. V-633, 2012-11-30 Nr. V-1087, 2013-08-27 Nr. V-814, 2013-09-20 Nr. V-892)

  SVEIKATOS POLITIKOS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI
  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau -ministerija) Sveikatos politikos
  ir ekonomikos departamento (toliau — departamentas) Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau —
  skyrius) nuostatai nustato uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų
  atsakomybę.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos
  Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos
  nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus
  darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra ministerijos departamento struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai
  priskirtus klausimus.
  4. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.
  5. Skyrių sudaro: skyriaus vedėjas, skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyriausieji specialistai.
  6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar
  kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  7.1. administruoti ministerijai priskirtų Lietuvos 2007-2013 m. veiksmų programų proioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimui skirtą ES struktūrinių fondų paramą ir planuoti lėšų poreikį;
  7.2. administruoti 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programą, teisės aktų nustatyta tvarką atlikti ministerijai pavestas atitinkamas užduotis, susijusias su tarpinės institucijos funkcijų atlikimu.
  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  8.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei  rengia teisės aktų ir kitų dokumentų,
  ministerijos vidaus procedūrų bei jų pakeitimų,  reikalingų ES  struktūrinių fondų administravimui,
  projektus;
  8.2. planuoja ministerijai priskirtų veiksmų programų prioritetų, priemonių ir BPD priemonių
  įgyvendinimą, ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas projektams
  finansuoti, ir rengia išmokų prognozes;
  8.3. organizuoja  valstybės  projektų planavimo,   atrankos  ir  valstybės  projektų  sąrašų
  sudarymo procedūras;
  8.4. rengia ministerijai priskirtų BPD priemonių kvietimų teikti paraiškas, papildomos
  paramos skyrimo sąlygų projektus ir derina juos su vadovaujančia institucija;
  8.5. pagal  kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus,  reikalingus  ministerijos
  sprendimams dėl projektų finansavimo priėmimo, projekto finansavimo ir administravimo sutarčių su
  pareiškėjais sudarymo, dėl ES fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų
  pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus grąžinimo ar tolesnių veiksmų, susijusių su projekto
  įgyvendinimu;
  8.6. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo
  rizikos prevenciją;
  8.7. tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas  apmokėti  iš  ministerijai,  kaip  asignavimų
  valdytojui, patvirtintų ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų;
  8.8. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie panaikintą ES struktūrinių
  fondų lėšų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų
  lėšas;
  8.9. rengia ES struktūrinės paramos panaudojimo prognozes pagal ministerijai priskirtus
  prioritetus ir priemones, teikia jas vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms, atsižvelgdamas į tai,
  prižiūri ES struktūrinės paramos panaudojimo spartą;
  8.10. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal
  2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl
  Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio
  Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), (toliau - Reglamentas Nr. 1083/2006) 93
  straipsnio nuostatas;
  8.11. pagal  kompetenciją dalyvauja  Stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo
  komitetų, Priežiūros komiteto veikloje;
  8.12. laikydamasis vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų, vadovaujančiosios
  institucijos atsakomybe atlieka šias vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis:
  8.12.1. rengia projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ir atrankos
  tvarkos projektus;
  8.12.2. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinių
  fondų kompiuterizuotos informacinės valdymo ir priežiūros sistemą (toliau - SFMIS), registruoja SFMIS
  informaciją apie atliekamus veiksmus;
  8.12.3. teikia pasiūlymus dėl Reglamento Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje nustatytų ES
  struktūrinės paramos vertinimų organizavimo, ir informuoja apie tai koordinuojančią instituciją bei pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų programas;
  8.12.4. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programų, BPD stebėseną, rengia ir
  teikia vadovaujančiajai institucijai ministerijos įgyvendinamų priemonių metines ir galutines ataskaitas bei informaciją, kurios reikia veiksmų programų ir BPD metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
  8.12.5. pagal  kompetenciją planuoja  visuomenės  informavimo  veiksmus  ir  dalyvauja
  organizuojant   visuomenės   informavimą   apie   ministerijai   priskirtų  prioritetų   ir  priemonių,   kurių
  įgyvendinimui   skirta   ES   struktūrinių   fondų   parama,   įgyvendinimą;   teikia   koordinuojančiajai   ir vadovaujančiajai   institucijoms   informaciją,  kokiomis  priemonėmis  ministerija  informuoja  apie  ES struktūrinę paramą;
  8.12.6. pagal   kompetenciją  užtikrina  vadovaujančiosios   institucijos  pavestų  užduočių
  atlikimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas
  dėl pavestų užduočių atlikimo ir tarpinės institucijos atliekamų funkcijų bei procedūrų tobulinimo;
  8.12.7. vadovaujančiajai institucijai paprašius, teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus
  strategijos  ir veiksmų programų  bei  BPD priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių  dokumentų,
  susijusių su vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymu, projektus;
  8.13. vykdo   ES    struktūrinių   fondų   panaudojimo   ministerijai   priskirtų   priemonių
  įgyvendinimui priežiūrą ir dalyvauja vertinimo veikloje;
  8.14. pagal  kompetenciją analizuoja problemas,  susijusias su ES  struktūrinės paramos
  planavimu ir naudojimu;
  8.15. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms,
  Stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir
  projektų vykdytojams informaciją apie ministerijai priskirtų priemonių planavimą bei įgyvendinimą;
  8.16. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito
  sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi;
  8.17. vadovaudamasis partnerystės principu, rengia projektų atrankos komiteto, įtraukdamas
  ministerijų, kurių kompetencijos sričiai priskiriami svarstomi projektai, atstovus, sudarymo projektus,
  derina jų sudėtį su vadovaujančiąja institucija, organizuoja šio komiteto darbą;
  8.18. ministro,   viceministro, ministerijos valstybės  sekretoriaus,  ministerijos  sekretorių
  pavedimu analizuoja bei teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų,
  susijusių su ES struktūrinių fondų administravimu;
  8.19. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiais sudarytų
  komisijų, darbo grupių darbe;
  8.20. ministerijos   vadovybės   pavedimu   atstovauja   ministerijai   valstybės   valdymo,
  tarptautinėse visuomeninėse institucijose ES struktūrinių fondų administravimo klausimais;
  8.21. dalyvauja   konferencijose  ir  seminaruose,  susijusiuose  su  ES  struktūrinių  fondų
  administravimo ir įsisavinimo klausimais;
  8.22. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir pavaldžias
  ministerijai įstaigas;
  8.23. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų
  pareiškimus, skundus, prašymus;
  8.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos
  planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas.
  III.    TEISĖS
  9. Vykdydami skyriui pavestas funkcijas, skyriaus darbuotojai turi teisę:
  9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos
  struktūrinių   padalinių,   ministerijai   pavaldžių   įstaigų,   kitų   ministerijų,   apskričių   administracijų,
  savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą
  kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais,
  įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams
  ir skundams nagrinėti;
  9.3. suderinus   su   ministerijos   vadovybe,   pasinaudoti   vidaus   ir   užsienio   specialistų
  konsultacijomis;
  9.4. nuolat tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
  9.5. teikti   ministrui,   viceministrui,   ministerijos   valstybės   sekretoriui   ir   sekretoriams
  pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
  9.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose
  posėdžiuose bei renginiuose;
  9.7. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais
  Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
  9.8. naudotis  ministerijos  autotransporto priemonėmis  vykdant  ministerijos  vadovybės
  pavedimus ir darbo užduotis
  9.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
  IV. PAREIGOS
  10. Skyriaus darbuotojai privalo:
  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais
  bei kitais dokumentais;
  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės
  etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.
  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
  11. Skyriui  vadovauja  vedėjas,   kuris  priimamas  ir  atleidžiamas  iš  pareigų  Lietuvos
  Respublikos  valstybės  tarnybos  įstatymo  nustatyta tvarka.  Skyriaus  vedėjas  tiesiogiai  pavaldus ir
  atskaitingas departamento direktoriui.
  12. Skyriaus vedėjas:
  12.1. organizuoja skyriaus darbą - paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir
  darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų
  uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  12.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  12.3. pagal   kompetenciją  teikia   departamento   direktoriui   ir   ministerijos   vadovybei
  pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
  12.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministeriją - valstybės
  valdymo institucijose ir įstaigose bei teismuose;
  12.5. atsiskaito už skyriaus darbą;
  12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
  13. Nesant skyriaus vedėjo darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo skyriaus vedėjo pavaduotojas ar kitas
  ministro įsakymu ar ministerijo kanclerio ppotvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.
  14. Skyriaus raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus darbuotojas,
  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
  VI. ATSAKOMYBĖ
  15. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą,
  asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  16. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės
  aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje.
  17. Su šiais skyriaus nuostatais visi skyriaus darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

 • Personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Donata Budrevičienė
  Asta Bekintienė
  Eglė Tamošiūnienė
  Laima Macejauskienė
  Andrėja Ananievaitė

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Personalo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir veiklos organizavimą, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atsakomybę.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.
  4. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) ir vyriausieji specialistai (karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis).
  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
  6. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
  Personalas – ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
  Žmogiškieji ištekliai – personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia ministerijos veiklai užtikrinti, visuma.
  Ministerijos organizacinė kultūra – ministerijos vertybės ir tradicijos.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus uždaviniai yra:
  7.1. padėti ministerijos vadovybei formuoti personalo valdymo politiką;
  7.2. padėti ministerijos vadovybei valdyti personalą;
  7.3. organizuoti ministerijos žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą.
  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  8.1. atsižvelgdamas į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  8.2. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais atlieka ministerijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) ministerijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl skyriaus ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose ministerijai nustatytus uždavinius;
  8.3. atlieka personalo sudėties analizę;
  8.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą ministerijoje;
  8.5. padeda ministerijos vadovybei formuoti personalo sudėtį;
  8.6. padeda ministerijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
  8.7. padeda ministerijos vadovybei formuoti ministerijos personalo mokymo prioritetus, sudaro ministerijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  8.8. padeda ministerijos vadovybei kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
  8.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
  8.10. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais, teikia išvadas ar pastabas dėl pateiktų derinti projektų;
  8.11. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, ministerijos vadovybės pavedimu atlieka tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus, teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
  8.12. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  8.13. organizuoja personalo ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  8.14. padeda sveikatos apsaugos ministro ir ministerijos kanclerio sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  8.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
  8.16. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  8.17. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
  8.18. organizuoja atostogų suteikimą ir komandiruočių įforminimą ministerijos personalui ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams;
  8.19. padeda ministerijos vadovybei įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
  8.20. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
  8.21. pagal kompetenciją padeda ministerijos vadovybei užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  8.22. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
  8.23. padeda ministerijos vadovybei kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  8.24. rengia pranešimus apie priimtų į ministeriją valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybinio socialinio draudimo pradžią, apie nedraudiminius laikotarpius ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus teritoriniam skyriui;
  8.25. rengia pranešimus apie nemokamų, mokymosi ir tikslinių atostogų, valstybinio socialinio draudimo pradžią, apie nedraudiminius laikotarpius ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus teritoriniam skyriui;
  8.26. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;
  8.27. atstovauja ministerijai savo kompetencijos klausimais valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvos Respublikoje ar užsienyje;
  8.28. pagal kompetenciją rengia raštus institucijoms ar įstaigoms, atsakymus į asmenų paklausimus;
  8.29. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.


  III. SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
  9.1. gauti iš ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų bei kitų institucijų ir įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti, teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo nustatyta tvarka;
  9.2. suderinus su struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti jų specialistus skyriaus nuostatose numatytiems klausimams spręsti;
  9.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos gerinimo;
  9.4. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
  9.5. dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir renginiuose;
  9.6. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis;
  9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS PAREIGOS

  10. Skyriaus darbuotojai privalo:
  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais dokumentais;
  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  10.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

  V. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  12. Vedėjas:
  12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  12.3. atsiskaito ministerijos kancleriui už skyriaus veiklą;
  12.4. teikia ministerijos kancleriui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
  12.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
  13. Vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.
  14. Skyriaus dokumentų valdymą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
  17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  _________________________________

 • Teisės departamentas
  Tel. 85 266 1400, Faks. 85 266 1402, El. p. info@sam.lt, Adresas: Vilniaus g. 33 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Skutkevičiūtė
  Specialistas

  LIETUVOS RESPUBLIKOSSVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  TEISĖS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) Teisės departamento (toliau – departamentas) nuostatai nustato šio departamento uždavinius,
   funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
   dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atsakomybę.
  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,
   kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   nutarimais, Ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) įsakymais,  Ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra Ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai
   priskirtus klausimus.
  4. Departamentas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ministerijos kancleriui.
  5. Departamentą sudaro: Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyrius, Atstovavimo ir teisės taikymo skyrius .
  6. Departamento darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
   įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Departamento uždaviniai yra:

  7.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Ministerijos politiką sveikatos srityje;

  7.2.   rengti ir vertinti įstatymų ir kitų teisės aktų Ministerijos kompetencijos klausimais
  projektus, derinti juos su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais;

  7.3.   užtikrinti, kad Ministerijos parengti įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės
  aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojantiems įstatymas, kitiems
  teisės aktams, atitiktų Europos Sąjungos teisės reikalavimus bei juridinės technikos reikalavimus;

  7.4.  pagal kompetenciją atstovauti Ministerijos interesams teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  7.5. neteko galios (2013-08-28 įsakymas Nr. V-823).

  8.  Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1.  vertina Ministerijos administracinių padalinių parengtus įstatymų, Vyriausybės
  nutarimų ir kitų teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisės aktams;

  8.2.  teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų rengimo ir vertinimo bei teisės aktų taikymo
  klausimais;

  8.3.   Ministerijos vadovybės pavedimu, nagrinėja kitų valstybės institucijų
  pateiktų derinimui įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų
  išvadas bei pasiūlymus;

  8.4.   nustatyta tvarka dalyvauja rengiant bendrus su kitomis valstybės
  institucijomis teisės aktų projektus;

  8.5.   rengia ieškininius pareiškimus (skundus) ir atsiliepimus į ieškinius pareiškimus
  (skundus);

  8.6.   nustatytąja tvarka atstovauja Ministerijos interesams teismuose ir kitose valstybės
  ir savivaldybių institucijose;

  8.7. Ministerijos vadovybės pavedimu, savarankiškai arba kartu su Ministerijos
  struktūriniais padaliniais rengia Ministerijos kompetencijai priskirtus įstatymų, Vyriausybės
  nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia Ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl minėtų teisės
  aktų rengimo, atlieka parengtų teisės aktų projektų ekspertizę bei juos vizuoja;

  8.8. vertina Ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Ministerijos parengtus raštus
  Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos
  Prezidentui ir ministerijoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

  8.9.      dalyvauja ministro įsakymu, Ministerijos kanclerio potvarkiu
  sudarytų komisijų darbe, kur reikalinga specialisto teisininko konsultacija;

  8.10.  pagal kompetenciją dalyvauja Ministerijai skirtos Europos Sąjungos struktūrinių
  fondų paramos administravimo veikloje; bendradarbiauja su kitų šalių institucijomis, įstaigomis
  bei organizacijomis;

  8.11. neteko galios (2013-08-28 įsakymas Nr. V-823);

  8.12. neteko galios (2013-08-28 įsakymas Nr. V-823);

  8.13.  neteko galios (2013-08-28 įsakymas Nr. V-823);

  8.14.  konsultuoja Ministerijos darbuotojus teisiniais klausimais;

  8.15.    pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir
  pranešimus;

  8.16.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Ministerijos strateginį
  veiklos planą, teikia ataskaitas už jo įgyvendinimą;

  8.17.    pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos
  vadovybės pavedimus.

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS

  9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1.  gauti departamento veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų
  Ministerijos struktūrinių padalinių, Ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;
  teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo
  administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.2.  pasitelkti Ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais,
  įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams,
  pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų
  konsultacijomis;

  9.3.  nuolat tobulinti departamento darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  9.4.   teikti ministrui, viceministrams, Ministerijos kancleriui
  pasiūlymus dėl Ministerijos vykdomos veiklos;

  9.5.  dalyvauti Ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

  9.6.  naudotis Ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. DEPARTAMENTO PAREIGOS

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, departamento ir skyrių nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais dokumentais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  10.3. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų, vykdant departamento funkcijas.

  V. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11.  Departamentui vadovauja direktorius, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų
  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Departamento direktorius
  tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ministerijos kancleriui.

  12.  Departamento direktorius:

  12.1.  planuoja ir organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento
  skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už
  departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.2.  teikia pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų
  skyrimo;

  12.3.  pagal kompetenciją teikia Ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų,
  susijusių su departamento veikla;

  12.4.  atstovauja departamentui Ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir Ministeriją –
  teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose;

  12.5.  atsiskaito už departamento darbą;

  12.6.  vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos vadovybės pavedimus.

  13.  Departamento direktoriui nesant darbe dėl atostog, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo ministro įsakymu ar Ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas departamento skyriaus vedėjas ar kitas departamento darbuotojas.

  14.  Departamento ir jo skyrių raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.   

  VI. DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15.  Departamento darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų
  vykdymą, asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.

  17. Departamento nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės
  aktams ar darbo organizavimo tvarkai Ministerijoje ministro įsakymu.

  ________________

  • Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Cicėnienė
   +370 5 266 1423 +370 5 266 1423
   308
   Jelena Kučeriavienė
   Aušrinė Storpirštienė
   Darius Jušinskas
   Narimantas Satkus
   Kazys Rušinskas

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos

   sveikatos apsaugos ministro

   2010 m. rugsėjo 28        d.

   įsakymu Nr. V-831

    

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖKŪROS IR TEISINIO VERTINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Teisės departamento (toliau – departamentas) Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų atsakomybę.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra ministerijos Teisės departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   4. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas, skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyriausieji specialistai.

   5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Skyriaus uždaviniai:

   6.1. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ministerijos politiką sveikatos srityje:

   6.2. rengti įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos kompetencijos klausimais projektus, derinti juos su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis teisės normomis;

   6.3. užtikrinti, kad ministerijos veikla ir jos rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams;

   6.4. koordinuoti pavaldžių įstaigų teisėkūrą;

   6.5. dalyvauti organizuojant direktyvų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus sveikatos priežiūros srityje.

   7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1. rengia savarankiškai arba kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ministerijos kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų projektų rengimo, atlieka parengtų teisės aktų projektų ekspertizę bei juos vizuoja;

   7.2. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja, vykdo teisės aktų stebėseną ministerijoje;

   7.3. vertina, ar ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus ir teisės aktų rengimo juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, juos vizuoja;

   7.4. nagrinėja kitų valstybės valdymo institucijų pateiktų derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus; nustatyta tvarka dalyvauja rengiant bendrus su kitomis valstybės valdymo institucijomis teisės aktų projektus;

   7.5. organizuoja bei koordinuoja  pastabų, pasiūlymų, pristatymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų pateikimą sveikatos apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui;

   7.6. vertina ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijos parengtus raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms įstaigoms, institucijoms bei juridiniams asmenims;

   7.7. dalyvauja nagrinėjant ir teikia pasiūlymus, išvadas Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais;

   7.8. dalyvauja formuojant ir vertinant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos klausimais, pagal kompetenciją joms atstovauja;

   7.9. teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas teisėkūros klausimais (esant reikalui raštu) sveikatos apsaugos ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui, departamentų direktoriams, skyrių vedėjams, kitiems ministerijos darbuotojams;

   7.10. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, kitų juridinių asmenų raštus bei pasiūlymus;

   7.11. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų (darbo grupių) darbe, kur reikalinga specialisto teisininko konsultacija;

   7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijai skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos administravimo veikloje; bendradarbiauja su kitų šalių institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   7.13. ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministerijai institucijose, įstaigos ar įmonėse;

   7.14. pagal kompetenciją atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose;

   7.15. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos reforma;

   7.16. dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga teisininko konsultacija;

   7.17. dalyvauja ir teikia pasiūlymus teisiniais klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei pagal kompetenciją šiais klausimais teikia pasiūlymus;

   7.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia ataskaitas už jo įgyvendinimą;

   7.19. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III. SKYRIAUS TEISĖS

    

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

                         8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

                         8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

                         8.3. nuolat tobulinti darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

                         8.4. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui dėl ministerijos vykdomos veiklos;

                         8.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

                         8.6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

                         8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV. SKYRIAUS PAREIGOS

    

                         9. Skyriaus darbuotojai privalo:

                         9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

                         9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

                         9.3. valstybės tarnautojai, vykdydami savo funkcijas, privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų.

    

   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

   11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   11.3. nustatytąja tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūras;

   11.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

   11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministeriją  institucijose, įstaigose ar įmonėse;

   11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas ar kitas ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.

   13. Skyriaus dokumentus bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

    

    

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   16. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   __________________________

    

    

    

    

  • Atstovavimo ir teisės taikymo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Grigienė
   +370 5 260 4718 +370 5 260 4718
   310
   Aleksandras Naujūnas
   Vitalija Stankevičiūtė
   Danguolė Milkevičiūtė
   Darius Taminskas

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respubliko sveikatos apsaugos ministro

                         2010 m. rugsėjo   28      d. 

                         įsakymu Nr. V-831

    

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   TEISĖS DEPARTAMENTO ATSTOVAVIMO IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės
   taikymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus (toliau – skyrius) statusą,
   uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir
   darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atsakomybę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Teisės departamento (toliau – departamentas) struktūrinis dalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas
   departamento direktoriui.

   3. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais
   Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
   sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos
   nuostatais, ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   1. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai.

   5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami konkurso būdu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Skyriaus uždaviniai yra pagal kompetenciją užtikrinti atstovavimą ministerijai teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse.

   7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

   7.1. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengia ieškinius (skundus) ir atsiliepimus į ieškinius (skundus), kitus procesinius
   dokumentus;

   7.2. esant ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimui vertina, ar ministerijos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir teisės aktų rengimo juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, skyriaus vedėjas juos vizuoja;

   7.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos kompetencijai priskirtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektų rengimo;

   7.4. vertina ministerijos skyrių ir įstaigų prie ministerijos parengtus raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Respublikos Prezidentui ir ministerijoms bei kitoms valstybės institucijoms;

   7.5. pagal kompetenciją atstovavimo ir teisės aktų taikymo klausimais teikia teisines
   konsultacijas bei kitas išvadas (esant reikalui raštu) ministrui, viceministrams, ministerijos
   kancleriui, departamentų direktoriams, skyrių vedėjams, kitiems ministerijos darbuotojams;

   7.6. teikia ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų vadovams teisines konsultacijas dėl ministerijos norminių teisės aktų bei kitų tvarkomųjų dokumentų taikymo
   tvarkos;

   7.7. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

   7.8. pagal kompetenciją, dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo veikloje;

   7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijoms ir teikiant pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

   7.10. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos reforma;

   7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga teisininko konsultacija, atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose;

   7.12. dalyvauja   ir   teikia   pasiūlymus   teisiniais   klausimais   ministerijos  posėdžiuose   ir  pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikia šiais klausimais pasiūlymus pagal kompetenciją;

   7.13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

    

   III. SKYRIAUS TEISĖS

    

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. susipažinti ir gauti visų sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir kitų ministerijos dokumentų kopijas (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai), taip pat gauti iš ministerijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti, atstovauti ministerijai teismuose, asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

   8.3. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

   8.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

   8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.6. naudotis  ministerijos  transporto  priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

   8.7. teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;

   8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV. SKYRIAUS PAREIGOS

    

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant savo funkcijas.

    

   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

   11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis  skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   11.3. nustatytąja tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams ar drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūras;

   11.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo;

   11.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   11.6. sveikatos apsaugos ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai kitose institucijose, teismuose;

   11.7. vykdo kitus sveikatos apsaugos ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus pavedimus.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo tarnybines pareigas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

   13.  Skyriaus valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui.

   14. Skyriaus vedėjas ir kiti darbuotojai savo darbe vadovaujasi įstatymo nustatyta tvarka patvirtintais pareigybių aprašymais.

   15. Skyriaus dokumentus bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   VI.  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   16. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   17. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

    

   _____________________

    

 • Sveikatos ekonomikos departamentas
  Faks. 85 266 1402, El. p. ministerija@sam.lt, Adresas: Vilniaus g. 33 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolanta Iždonienė
  Vida Januševskaitė
  Specialistas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  SVEIKATOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
  N U O S T A T A I

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Sveikatos ekonomikos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato departamento uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.
  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4. Departamentas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.
  5. Departamentą sudaro Ekonomikos skyrius, Investicijų ir programų skyrius, Sveikatos draudimo skyrius.
  6. Departamento darbuotojai: departamento direktorius, skyrių vedėjai, skyrių vedėjų pavaduotojai, vyriausieji specialistai.
  7. Departamento darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  8. Pagrindiniai departamento uždaviniai:
  8.1. koordinuoti ir organizuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities strateginių veiklos planų valstybės biudžeto, metinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;
  8.2. koordinuoti įgyvendinant rekomenduojamas mokesčių (rinkliavų) administravimo nuostatas, koordinuoti teisės aktų projektų rengimą, nustatant įstaigų teikiamų mokamų paslaugų kainas;
  8.3. koordinuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės investicijų programos (toliau – valstybės investicijų programos) projekto rengimą ir organizuoti patvirtintos valstybės investicijų programos įgyvendinimą;
  8.4. koordinuoti sveikatos ir su sveikata susijusių programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, išskyrus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, vykdymą;
  8.5. pagal kompetenciją dalyvauti įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės, Norvegijos ir Šveicarijos konfederacijos finansinių mechanizmų ir kitą tarptautinę paramą sveikatos apsaugos srityje;
  8.6. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su sveikatos draudimu ir įgyvendinimu, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
  8.7. koordinuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto bei PSDF biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektų rengimą ir teikimą;
  8.8. koordinuoti teritorinių ligonių kasų sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymą ir atlikti jų vykdymo stebėseną;
  8.9. koordinuoti darbus, susijusius su PSDF biudžeto vykdymu, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemomis bei kainodara, papildomu (savanorišku) sveikatos draudimu.
  9. Departamentas vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  9.1. Organizuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities strateginių veiklos planų ir biudžeto projektų rengimą, rengia ministerijos strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus, koordinuoja įstaigų, turinčių asignavimų valdytojo statusą, strateginių veiklos planų projektų rengimą;
  9.2. organizuoja ministerijos strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitų rengimą, rengia ministerijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
  9.3. atsižvelgdamas į patvirtintas valstybės biudžeto bei kitų šaltinių lėšas, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijai pavaldžiomis įstaigomis rengia programų sąmatas ir sąmatų suvestinę teikia tvirtinti vadovybei;
  9.4. . kontroliuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;
  9.5. nagrinėja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų prašymus tikslinti biudžetą, rengia biudžeto tikslinimo siūlymus, pažymas;
  9.6. teikia duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir valstybinę biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą (VBAMS);
  9.7. pagal kompetenciją teikia ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms informaciją apie numatomus skirti ir skirtus valstybės biudžeto asignavimus;
  9.8. kartu su administracijos padaliniais rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą, koordinuoja ir organizuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, tikslinimą; organizuoja metinių veiklos planų vykdymo ataskaitų rengimą;
  9.9. pagal kompetenciją dalyvauja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities biudžetinių įstaigų veiklos efektyvumo analizės rengime;
  9.10. stebi, organizuoja ir dalyvauja įgyvendinant sveikatos sistemai planuojamas ir rekomenduojamas mokesčių (rinkliavų) administravimo nuostatas;
  9.11. vertina ataskaitinio laikotarpio ministerijos, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, gaunančių valstybės biudžeto lėšas, valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas;
  9.12. pagal kompetenciją nagrinėja mokesčių sistemai priskirtų teisės aktų, galinčių turėti įtakos sveikatos sektoriui, projektus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus;
  9.13. pagal kompetenciją rengia, vertina įstaigų teikiamų mokamų paslaugų kainų projektus ir koordinuoja susijusių teisės aktų projektų rengimą;
  9.14. koordinuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės kapitalo investicijų planavimą, atlieka sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų (programų), analizę ir teikia siūlymus dėl jų įtraukimo į valstybės investicijų programą;
  9.15. organizuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų (programų) įgyvendinimą, atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą, rengia sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų lėšų panaudojimo ataskaitas;
  9.16. vertina sveikatos ir su sveikata susijusių programų bei tarpinstitucinių veiklos planų projektus, teikia siūlymus dėl parengtų sveikatos ir su sveikata susijusių programų bei tarpinstitucinių veiklos planų projektų teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms;
  9.17. pagal kompetenciją dalyvauja įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, finansinių mechanizmų ir kitą tarptautinę paramą sveikatos srityje;
  9.18. vertina PSDF biudžeto bei PSDF biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektą, teikia pastabas ir siūlymus;
  9.19. atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo analizę bei teikia pastabas ir siūlymus;
  9.20. vertina PSDF biudžeto vykdymo apyskaitos projektą, teikia pastabas ir siūlymus;
  9.21. vertina asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemų bei kainodaros projektus, teikia pastabas ir siūlymus;
  9.22. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo nuostatas;
  9.23. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
  9.24. konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministro valdymo srityje veikiančias biudžetines pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  9.25. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų, įmonių ir piliečių prašymus, skundus ir pranešimus bei rengia atsakymų projektus;
  9.26. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;
  9.27. tvarko departamento gaunamų ir siunčiamų dokumentų raštvedybą;

  III. DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

  10. Departamento darbuotojai, įgyvendindami departamentui pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  10.1. gauti departamento veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinęs su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;
  10.3. nuolat tobulinti departamento darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
  10.4. teikti ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
  10.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;
  10.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
  10.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;
  10.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis

  IV. DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  11. Departamento darbuotojai privalo:
  11.1. vadovautis departamento ir skyrių nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;
  11.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  11.3. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant departamento funkcijas.

  V. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal kuravimo sritį.
  13. Kai nėra departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
  14. Departamento direktorius:
  14.1. planuoja ir organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  14.2. teikia pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  14.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla;
  14.4. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;
  14.5. atsiskaito už departamento darbą;
  14.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
  15. Departamento ir jo skyrių raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

  VI. DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  16. Departamento darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.
  18. Departamento nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu

  ___________________

  • Investicijų ir programų skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gedmilė Bieliauskienė
   Joana Načiūnienė
   Arūnas Sekonas
   +370 5 266 1458 +370 5 266 1458
   207
   Lina Kanaporienė
   Mindaugas Žilinskis
   Gediminas Sargelis

   LIETUVOS RESPUBLIKOS
   SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
   SVEIKATOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
   INVESTICIJŲ IR PROGRAMŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerijos) Sveikatos ekonomikos departamento (toliau – departamentas) Investicijų ir programų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) atsakomybę.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.
   3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas, vyriausieji specialistai. Skyriaus darbuotojų kompetencijas, teise, pareigas ir atsakomybė nustato jų pareigybių aprašymai
   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus uždaviniai:
   6.1. koordinuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės investicijų programos (toliau – valstybės investicijų programos) projekto rengimą ir organizuoti patvirtintos valstybės investicijų programos įgyvendinimą;
   6.2. koordinuoti sveikatos ir su sveikata susijusių programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, išskyrus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, vykdymą;
   6.3. pagal kompetenciją dalyvauti įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir kitą tarptautinę paramą sveikatos apsaugos srityje;
   6.5. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą bei teikti jo įgyvendinimo ataskaitas;
   6.6. planuoti ir koordinuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   7.1. planuoja ir koordinuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės kapitalo investicijas, atlieka sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų (programų), analizę ir teikia siūlymus dėl jų įtraukimo į valstybės investicijų programą;
   7.2. organizuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų (programų) įgyvendinimą, atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą;
   7.3. rengia sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų lėšų panaudojimo ataskaitas;
   7.4. vertina sveikatos ir su sveikata susijusių programų bei tarpinstitucinių veiklos planų projektus, teikia siūlymus dėl parengtų sveikatos ir su sveikata susijusių programų bei tarpinstitucinių veiklos planų projektų teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms;
   7.5. pagal kompetenciją su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoja sveikatos ir su sveikata susijusių programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, išskyrus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, vykdymą, kontroliuoja jų įgyvendinimą ir ataskaitų rengimą;
   7.6. pagal kompetenciją dalyvauja įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir kitą tarptautinę paramą sveikatos srityje;
   7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant preliminarius valstybės projektų sąrašus;
   7.8. planuoja ir koordinuoja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimą ir įgyvendinimą;
   7.9. renka ir analizuoja informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigų turimus brangius medicinos prietaisus;
   7.10. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
   7.11. konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų, įmonių ir piliečių paklausimus, prašymus, skundus ir pranešimus;
   7.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
   8.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;
   8.3. nuolat tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
   8.4. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui ir departamento direktoriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
   8.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;
   8.6. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdydamas pavedimus ir užduotis darbo klausimais;
   8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV. SKYRIAUS PAREIGOS

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:
   9.1. vadovautis departamento ir skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;
   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
   9.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdydami skyriaus funkcijas.

   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   11.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   11.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
   11.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;
   11.5. atsiskaito už skyriaus darbą;
   11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
   12. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo vedėjo pavaduotojas, o jo nesant kitas ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.
   13. Skyriaus raštvedybą ir kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   14. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
   16. Skyriaus nuostatai keičiami ar pildomi sveikatos apsaugos ministro įsakymu keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje.

   _________________________________

  • Sveikatos draudimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laima Vaičiulienė
   Rūta Galeckaitė
   Jolanta Sinkevič
   Egidija Roževič
   Specialistas
   Neringa Kamenevienė
   Specialistas

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
   SVEIKATOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
   SVEIKATOS DRAUDIMO SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Sveikatos ekonomikos departamento (toliau – departamentas) Sveikatos draudimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) atsakomybę.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra ministerijos Sveikatos ekonomikos departamento struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   5. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai.
   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   7. Skyriaus uždaviniai:
   7.1. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su sveikatos draudimu ir įgyvendinimu, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
   7.2. koordinuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto bei PSDF biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektų rengimą ir teikimą;
   7.3. koordinuoti teritorinių ligonių kasų sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymą ir atlikti jų vykdymo stebėseną;
   7.4. koordinuoti darbus, susijusius su PSDF biudžeto vykdymu, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemomis bei kainodara, papildomu (savanorišku) sveikatos draudimu.
   8. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius vykdo tokias funkcijas:
   8.1. pagal kompetenciją rengia, taip pat dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su sveikatos draudimu bei įgyvendinimu, projektus;
   8.2. vertina PSDF biudžeto bei PSDF biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektą, teikia pastabas ir siūlymus;
   8.3. atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo analizę bei teikia pastabas ir siūlymus;
   8.4. vertina PSDF biudžeto vykdymo apyskaitos projektą, teikia pastabas ir siūlymus;
   8.5. vertina asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemų bei kainodaros projektus, teikia pastabas ir siūlymus;
   8.6. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo nuostatas;
   8.7. teikia informaciją ir konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   8.8. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų, įmonių ir piliečių paklausimus, prašymus, skundus bei rengia atsakymų projektus;
   8.9. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
   8.10. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
   9.1. gauti iš Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informaciją apie PSDF biudžeto projekto rengimo ir paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms skaičiavimus;
   9.2. gauti iš teritorinių ligonių kasų informaciją apie sutarčių su ASPĮ sudarymą ir vykdymą;
   9.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
   9.4. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;
   9.5. nuolat tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
   9.6. teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
   9.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;
   9.8. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;
   9.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV. SKYRIAUS PAREIGOS

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:
   10.1. vadovautis departamento ir skyrių nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;
   10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
   10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.

   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   12.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
   12.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;
   12.5. atsiskaito už skyriaus darbą;
   12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
   13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.
   14. Skyriaus dokumentus tvarko ir užtikrina tinkamą dokumentacijos valdymą departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   15. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
   17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.


   ___________________

  • Ekonominio planavimo ir biudžeto skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Banuškevičienė
   Olė Balčiūnaitė
   Dalia Valaitienė
   Irena Vaitaitienė
   Lena Staskevičiūtė
   Vaida Cycarevienė

   LIETUVOS RESPUBLIKOS

   SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   SVEIKATOS EKONOMIKOS
   DEPARTAMENTO

   EKONOMINIO PLANAVIMO IR BIUDŽETO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Sveikatos ekonomikos departamento (toliau – departamentas) Ekonominio planavimo ir biudžeto skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra ministerijos departamento struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   5. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai. Skyriaus darbuotojų kompetencijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   7. Skyriaus uždaviniai:

   7.1. koordinuoti ir organizuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities strateginių veiklos planų, metinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

   7.2. koordinuoti ir organizuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės biudžeto rengimą ir įgyvendinimą;

   7.3. pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti sveikatos sistemai planuojamų bei rekomenduojamų mokesčių (rinkliavų) administravimo nuostatų įgyvendinimą;

   7.4. koordinuoti teisės aktų, nustatančių biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų kainas, projektų rengimą;

   8. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

   8.1. organizuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities strateginių veiklos planų ir biudžeto projektų rengimą;

   8.2. rengia ministerijos strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus, koordinuoja įstaigų, turinčių asignavimų valdytojo statusą, strateginių veiklos planų projektų rengimą;

   8.3. rengia ministerijos strateginių veiklos planų ir valstybės biudžeto pristatymus pagal skyriaus kompetenciją;

   8.4. organizuoja ministerijos strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitų rengimą, rengia ministerijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

   8.5. rengia įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ateinančių trejų metų prognozes;

   8.6. atsižvelgdamas į patvirtintas valstybės biudžeto bei kitų šaltinių lėšas, kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir ministerijai pavaldžiomis įstaigomis rengia programų sąmatas ir sąmatų suvestinę teikia tvirtinti vadovybei;

   8.7. kontroliuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;

   8.8. nagrinėja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų prašymus tikslinti biudžetą, rengia biudžeto tikslinimo siūlymus, pažymas;

   8.9. teikia duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir valstybinę biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą (VBAMS);

   8.10. pagal kompetenciją teikia ministerijos struktūriniams padaliniams ir ministerijai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms informaciją apie numatomus skirti ir skirtus valstybės biudžeto asignavimus;

   8.11. organizuoja ministerijos strateginio veiklos plano tikslinimą;

   8.12. kartu su struktūriniais padaliniais rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą, koordinuoja ir organizuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, tikslinimą; organizuoja metinių veiklos planų vykdymo ataskaitų rengimą;

   8.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos apsaugos ministro valdymo srities biudžetinių įstaigų veiklos efektyvumo analizę;

   8.14. vertina ataskaitinio laikotarpio ministerijos, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, gaunančių valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas;

   8.15. organizuoja sveikatos sistemai planuojamų ir rekomenduojamų mokesčių (rinkliavų) administravimo nuostatų įgyvendinimą;

   8.16. pagal kompetenciją nagrinėja su mokesčių sistema susijusių teisės aktų, galinčių turėti įtakos sveikatos sektoriui, projektus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

   8.17. pagal kompetenciją rengia, vertina biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų kainų projektus, koordinuoja susijusių teisės aktų projektų rengimą;

   8.18. pagal kompetenciją rengia, taip pat dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   8.19. konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministro valdymo srityje veikiančias biudžetines pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.20. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

   8.21. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   9.1. gauti iš ministerijos struktūrinių padalinių, įstaigų prie ministerijos ar kitų institucijų informaciją ir kitus dokumentus, kurių reikia skyriaus uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

   9.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių, įstaigų prie ministerijos ar kitų institucijų specialistus skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti suderinus su jų vadovais;

   9.3. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

   9.4. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

   9.5. nuolat tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir darbo užduotis;

   9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:

   10.1. vadovautis departamento ir šiais skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;

   10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

   10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų.

   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   12. Skyriaus vedėjas:

   12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, rengia skyriaus darbo planus, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

   12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;

   12.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;

   12.5. atsiskaito už skyriaus darbą;

   12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

   13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.

   14. Skyriaus raštvedybą tvarko ir tinkamą departamento dokumentacijos valdymą užtikrina departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   15. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   17. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   ___________________

 • Tarptautinių projektų valdymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jelena Talačkienė
  Asta Leonienė
  +370 5 205 3623 +370 5 205 3623
  423
  Gytė Sirgedienė
  +370 5  219 3313 +370 5  219 3313
  422
  Rimgailė Stumbrytė
  Specialistas
  Agnė Jaruševičiūtė
  Specialistas
  Indrė Laurinčiukaitė
  Specialistas
  Monika Valeišaitė
  Specialistas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Tarptautinių projektų valdymo skyriaus (toliau - skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4.  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

  5. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

  6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Skyriaus veiklos uždaviniai:

  7.1.       pagal kompetenciją dalyvauti analizuojant Lietuvos sveikatos sistemos tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes, inicijuoti šiuos poreikius ir galimybes realizuojančias tarptautines programas ir projektus bei kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną;

  7.2.       planuoti ir koordinuoti Šveicarijos Konfederacijos ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei kitos priskirtos tarptautinės paramos programas ir projektus sveikatos apsaugos srityje.

  8.       Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  8.1.    pagal kompetenciją dalyvauja analizuojant tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes bei teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei;

  8.2. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoja ir koordinuoja priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą;

  8.3. pagal kompetenciją administruoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą sveikatos apsaugos srityje ir atlieka teisės aktais nustatytas ministerijos kaip tarpinės institucijos funkcijas;

  8.4. pagal kompetenciją atlieka 2009−2014 m. Norvegijos finansinį mechanizmą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas šio mechanizmo Programų operatoriaus funkcijas;

  8.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir (ar) rengia sutarčių, teisės aktų ir kitų su skyriui priskirtų tarptautinių programų ir projektų valdymu susijusių dokumentų projektus;

  8.6. planuoja skyriui koordinuoti priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų prioritetus, įgyvendinimo priemones, finansavimo lėšas, rengia išmokų prognozes;

  8.7. pagal kompetenciją organizuoja priskirtų tarptautinių programų ir projektų poveikio vertinimą, rengia programų ir projektų ataskaitas ir teikia išvadas;

  8.8.    pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie skyriui valdyti priskirtų tarptautinių programų ir projektų įgyvendinimo rezultatus;

  8.9. teikia informaciją ir pagalbą skyriui koordinuoti priskirtos paramos gavėjams rengiant pagal nustatytus reikalavimus projektinius pasiūlymus, priežiūros ataskaitas ir kitą medžiagą;

  8.10. pagal kompetenciją analizuoja problemas, susijusias su skyriui koordinuoti priskirtos tarptautinės paramos planavimu ir naudojimu bei priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų valdymu, teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei ir su paramos įsisavinimu susijusioms institucijoms;

  8.11. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, reikalingą skyriaus kompetencijai priskirtų tarptautinių programų ir projektų valdymui;

  8.12. teikia informaciją ir konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.13. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtos paramos programų ir projektų priežiūros ir valdymo komitetuose, susitikimuose su Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijų atstovais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.14. skelbia informaciją apie skyriui valdyti priskirtas tarptautines programas ir projektus ministerijos internetinėje svetainėje;

  8.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

  8.16. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

  8.17. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei tarptautinių programų ir projektų valdymu;

  8.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų, kitų teisės aktų ir kitų dokumentų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  9.3. nuolat tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  9.4. teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  9.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose  posėdžiuose bei renginiuose;

  9.6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdydami pavedimus ir darbo užduotis;

  9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS PAREIGOS

  10. Skyriaus darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, susijusius su skyriaus veikla;

  12.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;

  12.5. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  12.6. atsiskaito už skyriaus darbą;

  12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo patarėjas ar kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  14. Skyriaus raštvedybą ir kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus vedėjo paskirtas skyriaus vyriausiasis specialistas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  ______________________________________

 • Finansų ir apskaitos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vida Sabalienė
  +370 5 266 1444 +370 5 266 1444
  405
  Jolanta Ptakauskienė
  Ilona Palmira Pranevičienė
  Jurgita Leonė
  +370 5 260 4896 +370 5 260 4896
  412
  Agnė Dubinskaitė
  Specialistas
  Raimonda Miliauskaitė
  Specialistas
  Gita Sakavičiūtė
  Specialistas
  Laimutė Januškienė
  Specialistas
  Dmitrij Košel
  Specialistas
  Ineta Baliukonytė
  Specialistas
  Laima Masalskienė
  Specialistas
  Jelena Lastauskienė
  Specialistas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
  (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.

  Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7. 1. organizuoti ir tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Finansų ministerijos metodines rekomendacijas;

  7. 2. gautus valstybės biudžeto asignavimus, ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšas bei kitas ministerijos disponuojamas lėšas naudoti racionaliai ir taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

  7. 3. metodiškai vadovauti ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų apskaitos darbuotojams buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais ir teikti jiems praktinę pagalbą;

  7. 4. sudaryti ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį.

  7.5. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijai skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos administravimo veikloje.

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8. 1. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

  8.2. vykdo valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų ir kitų ministerijos disponuojamų lėšų pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo kontrolę;

  8.3. priima iš ministerijai pavaldžių įstaigų mėnesines, metines ir ketvirtines biudžeto vykdymo ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius. Sudaro ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų konsoliduotus rinkinius ir teikia finansuojančiai įstaigai;

  8.4. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis, sudaro ir teikia atitinkamas ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitoms institucijoms;

  8.5. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais rengia ministerijos strateginį veiklos planą;

  8.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka vykdo Lietuvos valstybės biudžeto lėšų apskaitą, skirtą investicinėms programoms įgyvendinti;

  8.7. pagal kompetenciją vertina ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktų, dokumentų projektus, teikia pastabas bei pasiūlymus;

  8.8. planuoja ministerijos lėšų poreikį darbuotojų darbo užmokesčiui, neviršijant metinio darbo užmokesčio fondo, teikia pasiūlymus dėl pašalpų skyrimo;

  8.9. teikia pasiūlymus dėl ES ir bendrojo finansavimo lėšų paskirstymo tikslinimo biudžetiniais metais;

  8. 10. vertina biudžetinių įstaigų ir ministerijos struktūrinių padalinių pasiūlymus dėl finansinių lėšų poreikio. Pagal ministerijos vadovybės pasirašytas sutartis bei patvirtintas sąmatas užtikrina priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose programose, finansavimą, teikia pasiūlymus dėl tam tikrų priemonių finansavimo patikslinimo;

  8.11. atlieka finansinių srautų analizę, rengia lėšų poreikio prognozes ir teikia jas suinteresuotoms institucijoms, nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ministerijos biudžeto projektą;

  8.12. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su finansiniais klausimais;

  8.13. analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia išvadas bei siūlymus ministerijos vadovybei;

  8.14. ruošia nuolatinio bei laikino saugojimo bylas archyvui;

  8.15. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.2. suderinus su vadovu dalyvauti ministerijos ir/ar kitų institucijų sudaromose darbo, ir kitose grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga konsultacija skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.3. dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją;

  9.4. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  9.5. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  9.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;

  9.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  9.8. gauti Lietuvos Respublikos ir ES mokslinius leidinius bei kompiuterines programas, būtinus skyriaus darbui;

  9. 9. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  9. 10. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS PAREIGOS

  10. Skyriaus darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  10.3. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministeriją pagal skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  10.4. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;

  11.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  11.5. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  12. Skyriaus gautus dokumentus, raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  _______________________

 • Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Regina Žilinskienė
  Rasa Sinkevičiūtė
  Vita Korsakienė
  Specialistas
  Regina Pažereckienė
  Specialistas
  Alina Parafinovičienė
  Specialistas
  Nijolė Armalytė
  Specialistas
  Andrius Lukminas
  Specialistas
  Sigita Umbražūnienė
  Specialistas
  Rasida Krinickienė
  Specialistas
  Lina Simonaitytė
  Specialistas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS

  SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus nuostatai (toliau – skyrius) nustato šio administracijos padalinio uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus uždaviniai:

  6.1. organizuoti ministerijos dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.2. kontroliuoti privalomojo vykdymo ir kitų dokumentų užduočių vykdymą (išskyrus vadovybės pavedimus);

  6.3. užtikrinti archyvinių dokumentų saugojimą, apskaitą ir naudojimą;

  6.4. užtikrinti ministerijoje parengtų dokumentų projektų redagavimą;

  6.5. užtikrinti tinkamą asmenų konsultavimą, priėmimą ir aptarnavimą ministerijoje;

  6.6. užtikrinti ministerijoje gautų asmenų prašymų ir skundų administravimą;

  6.7. užtikrinti teisės aktų teikimą ,,Valstybės žinių“ redakcijai.

  7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  7.1. peržiūri gautą korespondenciją, registruoja ją, pažymi kontrolės laiką, skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį arba (su vadovybės rezoliucija) vykdytojams;

  7.2. rengia kontroliuojamų bei vėluojamų pavedimų sąrašus, vėluojamų pavedimų suvestines, teikia ministerijos vadovybei ir struktūrinių padalinių vadovams;

  7.3. tvarko siunčiamą korespondenciją: registruoja, pažymi apie pavedimo įvykdymą, tikrina, ar teisingai įforminta, rūšiuoja, markiruoja vokus ir išsiunčia adresatams;

  7.4. priima ir siunčia dokumentus elektroniniu paštu ir faksu;

  7.5. tvarko ministerijos rengiamus norminius teisės aktus, atiduoda juos spausdinti į ,,Valstybės žinias“;

  7.6. rengia ministerijos blankus;

  7.7. registruoja sveikatos apsaugos ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius, formuoja jų bylas;

  7.8. registruoja, skenuoja ūkines finansines sutartis;

  7.9. rengia ministerijos dokumentacijos planą, kurio duomenis, per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir pagal jį kontroliuoja formuojamas bylas administracijos padaliniuose;

  7.10. sudaro ministerijos dokumentų registrų sąrašą, kurio duomenis per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

  7.11. rengia ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų adresų ir telefonų, ministerijos darbuotojų telefonų sąrašus;

  7.12. konsultuoja ministerijos vadovybę, administracijos padalinius dokumentų valdymo klausimais;

  7.13. kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų įforminimą;

  7.14. priima ministerijos administracijos padalinių ar atskirų darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas bylas;

  7.15. sudaro ilgai ir nuolat saugomų dokumentų apyrašus, kurio duomenis per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

  7.16. nustatyta tvarka išduoda iš archyvo dokumentus laikinai naudotis;

  7.17. archyvo dokumentų pagrindu rengia oficialius ministerijos dokumentus;

  7.18. organizuoja pažymų išdavimą interesantams pagal ministerijos kompetenciją;

  7.19. vykdo ministerijos interesantų priėmimą;

  7.20. organizuoja ir koordinuoja besikreipiančių į ministeriją priėmimą ir aptarnavimą telefonu;

  7.21. atlieka ministerijos interesantų srautų analizę;

  7.22. registruoja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo ministerijoje ir atsakymų išsiuntimo terminų, informuoja pareiškėją apie gautą laišką, persiunčia asmenų prašymus, pareiškimus, skundus institucijoms, jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai;

  7.23. pagal kompetenciją dalyvauja sveikatos priežiūros įstaigų tikrinimuose, teikia išvadas ir siūlymus dokumentų valdymo, piliečių ir kitų asmenų priėmimo ir aptarnavimo klausimais;

  7.24. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

  7.25. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

  7.26. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;

  7.27. pagal kompetenciją nagrinėja kitų valstybės valdymo institucijų pateiktų derinimui teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus; nustatyta tvarka dalyvauja rengiant bendrus su kitomis valstybės valdymo institucijomis teisės aktų projektus.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.5. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  8.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

  8.7. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  8.9. nepriimti į archyvą netvarkingai sudarytų bylų;

  8.10. nepriimti siųsti netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų;

  8.11. ministerijos vadovybės pavedimu tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, sveikatos priežiūros įstaigose valdomi dokumentai ir formuojamos bylos.

  IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų vykdydami savo funkcijas.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  12.4. ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  12.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  16. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  _____________________________

 • Viešųjų pirkimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alicja Grygutis
  Jūratė Jakutienė
  Gediminas Širvinskas
  Loreta Leitienė

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai nustato šio Skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, Ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  3. Skyrius yra Ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ministerijos kancleriui.

  4. Skyriaus darbuotojai: Skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausias Skyriaus uždavinys – užtikrinti, kad Ministerijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  7. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  7.1. Ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauja formuojant Ministerijos politiką viešųjų pirkimų srityje;

  7.2. Ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauja įgyvendinant viešųjų pirkimų strategiją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos sistemoje;

  7.3. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų ar dokumentų, susijusių su Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimu ir plėtra, dėl Lietuvos Respublikos pozicijos derinant Europos Sąjungos teisės aktus viešųjų pirkimų klausimais, kitais viešųjų pirkimų sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tobulinimo klausimais;

  7.4. užtikrina kiekvienų metų Ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano ir ataskaitų rengimą bei teikimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

  7.5. planuoja centralizuotus viešuosius pirkimus;

  7.6. dalyvauja Ministerijoje ir pagal poreikį Ministerijai pavaldžių viešojo administravimo įstaigų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, veikiančių sveikatos apsaugos srityje (toliau – Ministerijai pavaldžios įstaigos) sudaromų viešųjų pirkimų komisijų veikloje;

  7.7. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus (taip pat – skirtus projektas, finansuojamiems Europos Sąjungos techninės paramos lėšomis, įgyvendinti);

  7.8. priskiria prekių pirkimo kodus bei paslaugų kategorijas atitinkamiems prekių ir paslaugų pirkimams kasmetinio pirkimų plano projekte;

  7.9. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;

  7.10. tikrina Ministerijos struktūrinių padalinių pateiktų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams, techninių specifikacijų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo principams, prekių ir paslaugų pirkimo verčių nustatymą;

  7.11. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ministerijos interneto svetainėje;

  7.12. rengia teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus ,teikia pasiūlymus viešųjų pirkimų klausimais;

  7.13. rengia atsakymus į tiekėjų pretenzijas, atsiliepimus teismui į pareikštus ieškinius;

  7.14. analizuoja teisinę praktiką viešųjų pirkimų srityje, teikia pasiūlymus užtikrinant viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir efektyvumą;

  7.15. analizuoja atliktų viešųjų pirkimų procedūrų klaidas, teikia pasiūlymus, kaip jų išvengti;

  7.16. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir nustatyta tvarka teikia skelbimus ir ataskaitas apie viešuosius pirkimus;

  7.17. nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ar skundus viešųjų pirkimų klausimais;

  7.18. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus;

  7.19. organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą;

  7.20. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Ministerijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis ir organizacijomis;

  7.21. esant reikalui atstovauja Ministerijos interesams viešųjų pirkimų klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose ir teismuose kartu su Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistais;

  7.22. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

  7.23. Ministerijos kanclerio pavedimu analizuoja informaciją, susijusią su Ministerijai pavaldžių įstaigų įvykdytais bei planuojamais vykdyti viešaisiais pirkimais, teikia pasiūlymus, kaip vykdant viešuosius pirkimus pasiekti didesnio ekonominio efekto sveikatos apsaugos sistemos mastu;

  7.24. konsultuoja (žodžiu ir raštu) Ministerijos padalinius ir Ministerijai pavaldžias įstaigas viešųjų pirkimų klausimais;

  7.25. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos kanclerio pavedimus;

  7.26. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos kanclerio potvarkiais, Ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, Skyriaus nuostatais.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti viešiesiems pirkimams organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų Ministerijos struktūrinių padalinių, Ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.2. gauti informaciją iš Ministerijai pavaldžių įstaigų, reikalingą Skyriaus funkcijoms įgyvendinti;

  8.3. pasitelkti Ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. nuolat tobulinti Skyriaus darbuotojų profesinę kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.5. teikti Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl Ministerijos vykdomos veiklos viešųjų pirkimų srityje;

  8.6. teikti Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų strategijos Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje;

  8.7. dalyvauti Ministerijos ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga konsultacija viešųjų pirkimų klausimais;

  8.8. dalyvauti Ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

  8.9. naudotis Ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais dokumentais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas;

  9.3. valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojo veiklos ir profesinės etikos principų vykdydami savo funkcijas.

  V. skyriaus DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ministerijos kancleriui.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto Skyriaus darbuotojams užduotis, atitinkančias jų pareigybių aprašymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.2. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.3. pagal kompetenciją teikia Ministerijos kancleriui pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais;

  11.4. atstovauja Skyriui Ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir, Ministerijos kanclerio pavedimu, Ministerijos interesams – valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, įmonėse;

  11.5. atsiskaito už Skyriaus darbą.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  13. Skyriaus dokumentus tvarko bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą kontroliuoja atsakingas skyriaus darbuotojas.

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  ___________________________

 • Sveikatos strateginės plėtros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rima Vaitkienė
  Vilma Srogė
  Alina Žilinaitė
  Toma Žilytė
  Specialistas
  Gintaras Grachauskas
  Specialistas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  SVEIKATOS STRATEGINĖS PLĖTROS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Sveikatos strateginės plėtros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.

  Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, skirtas ministerijos veiklos kryptingumui laiduoti.

  Skyriaus darbuotojai – skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai. Skyriaus darbuotojų kompetencija ir funkcijos nustatytos jų pareigybių aprašymuose.

  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  Skyriaus uždaviniai:

  6.1. koordinuoti ministro valdymo srities strateginį valdymą;

  6.2. stiprinti sveikatos sistemos strateginių dokumentų ir ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų vykdomų darbų dermę;

  6.3. organizuoti ir koordinuoti Vyriausybės programos įgyvendinimą sveikatos sistemoje, užtikrinti jos įgyvendinimo stebėseną ir atskaitomybę;

  6.4. rūpintis perspektyviu valstybės politikos raidos planavimu sveikatos sistemoje;

  6.5. analizuoti ir vertinti ministro valdymo srities būklę bei Europos Sąjungos ir kitų šalių sveikatos sistemos plėtros politikos ir jos įgyvendinimo patirtį;

  6.6. organizuoti ir koordinuoti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valdymo tobulinimo bei veiklos ir gebėjimų vertinimo darbus;

  6.7. užtikrinti Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse.

  Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius skyrius atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja ir koordinuoja ilgalaikės sveikatos sistemos plėtros politikos dokumentų rengimą;

  7.2. vykdo ilgalaikės sveikatos sistemos plėtros politikos dokumentų įgyvendinimo stebėseną, rengia ataskaitas, teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos vadovybei;

  7.3. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinių sveikatos politikos tendencijų analizės atlikimą, teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos vadovybei;

  7.4. organizuoja ir koordinuoja Vyriausybės programos įgyvendinimą ministro valdymo srityje;

  7.5. organizuoja ir koordinuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo ministro valdymo srities prioritetinių priemonių projektų rengimą ir vykdo šių priemonių įgyvendinimo stebėseną, organizuoja ataskaitos rengimą;

  7.6. koordinuoja Vyriausybės metinių prioritetų įgyvendinimą ministro valdymo srityje, organizuoja ataskaitos apie Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo pažangą rengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

  7.7. teikia siūlymus dėl numatomų veiklos prioritetų, strateginių krypčių ir svarbiausių darbų toms kryptims įgyvendinti;

  7.8. vykdo ministerijos veiklos prioritetų įgyvendinimo stebėseną, koordinuoja ataskaitos rengimą, organizuoja ataskaitos pateikimą į ministerijos stebėsenos informacinę sistemą;

  7.9. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą ir vykdant jo įgyvendinimo stebėseną. Rengia ministerijos strateginio veiklos plano Misijos ir strateginių pokyčių dalį ir vykdo šios dalies įgyvendinimo stebėseną;

  7.10. analizuoja ministro valdymo srities strateginių veiklos planų projektų atitiktį ministerijos prioritetams, teikia išvadas ir siūlymus ministrui;

  7.11. organizuoja strateginio veiklos plano programų vertinimą;

  7.12. rengia ir nagrinėja ministerijos Strateginio planavimo grupei svarstyti pateiktą medžiagą, vykdo Strateginio planavimo grupės sekretoriato funkcijas: organizuoja posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkių projektus, protokoluoja posėdžius, saugo dokumentus;

  7.13. rengia Nacionalinės reformų darbotvarkės ministerijos kompetencijai tenkančią dalį, koordinuoja jos įgyvendinimą ir organizuoja ataskaitų rengimą;

  7.14. koordinuoja ir rengia medžiagą Valstybės pažangos tarybai apie ministrui pavestas valdymo sritis;

  7.15. dalyvauja rengiant Lietuvos regionų 2014–2020 metų plėtros planus ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.16. dalyvauja rengiant Lietuvos sveikatos programos projektą ir vykdant Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo stebėseną;

  7.17. analizuoja, vertina Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos atitiktį Lietuvos Respublikos sveikatos politikos tikslams;

  7.18. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu sveikatos priežiūros srityje, bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis rengia išvadas ir pasiūlymus šiais klausimais, koordinuoja ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą įgyvendinant Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus sveikatos sistemoje;

  7.19. koordinuoja ministerijos struktūrinių padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą, atlikdamas analitinį darbą dėl Europos Sąjungos lygiu sutartų sveikatos rodiklių stebėsenos ir jų analizės sistemų plėtros Europos Sąjungos sveikatos politikos srityje;

  7.20. dalyvauja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų ir įstaigų valdymo tobulinimo grupės darbe, vykdo šios grupės sekretoriato funkcijas;

  7.21. dalyvauja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos ir gebėjimų vertinimo darbe, teikia siūlymus dėl sprendimų projektų, vykdo šių vertinimo grupių sekretoriato funkcijas;

  7.22. rengia ir nagrinėja ministerijos Kolegijai svarstyti pateiktą medžiagą, vykdo Kolegijos sekretoriato funkcijas;

  7.23. koordinuoja ministro visuomeninių konsultantų veiklą;

  7.24. rengia ir dalyvauja rengiant ministro ir viceministrų pranešimus bei kitą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų renginiams reikalingą medžiagą;

  7.25. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

  7.26. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  7.27. pagal kompetenciją organizuoja informacinius ir konsultacinius renginius, konsultuoja ir teikia informaciją;

  7.28. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. laiku gauti reikalingus dokumentus, duomenis, informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams bei funkcijoms vykdyti, iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų bei kitų asmenų (su savivaldybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai);

  8.2. teikti ministrui siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, susijusios su skyriaus kompetencija;

  8.3. suderinęs su ministerijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti šių padalinių specialistus perspektyviam planavimui vykdyti, planavimo technologijoms kurti ir aptarti;

  8.4. suderinus su ministerijos vadovybe pasitelkti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir užsienio specialistus konsultuoti;

  8.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  8.6. dalyvauti šalies ir užsienio renginiuose (pasitarimuose, seminaruose, stažuotėse ir kt.), reikšminguose sveikatos sistemos plėtotės krypčių pažangai;

  8.7. palaikyti ryšius su užsienio kolegomis bendradarbiavimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

  8.8. nuolat tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais dokumentais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. ministerijos vadovybei pavedus atstovauti ministerijai pagal skyriaus kompetenciją Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir užsienyje;

  9.4. dalyvauti įvairių ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų posėdžiuose ir pasitarimuose, komisijų, darbo grupių ir kitoje veikloje, svarstant sveikatos sistemos perspektyvas ir prioritetų įgyvendinimo klausimus, ministerijos strateginių veiklos planų projektus, tarpžinybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimus, Europos Sąjungos reikalus, ir teikti siūlymus pagal skyriaus kompetenciją;

  9.5. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ministrui.

  Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų drausmę bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.3. teikia ministrui siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  11.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje ministro įsakymu.

  _________________________________

 • Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Martinonienė
  Indrė Markūnė
  +370 5 219 3344 +370 5 219 3344
  245

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NETRADICINĖS MEDICINOS INICIATYVŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, pavaldus viceministrui.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  6.1. dalyvauti sveikatos sistemos strateginių dokumentų rengime, teikiant siūlymus netradicinės medicinos iniciatyvų plėtrai;

  6.2. rengti siūlymus dėl viešojo ir privataus sektoriaus projektų kūrimo netradicinės medicinos plėtros sveikatingumo ir sveikatinimo veiklos srityse vystymo;

  6.3. siekti netradicinės medicinos paslaugomis papildyti Lietuvos sveikatos turizmo paslaugų įvairovę;

  7. Skyrius, įgyvendindamas uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  7.1. organizuoja ir koordinuoja netradicinės medicinos iniciatyvų integravimą į bendrą sveikatos politiką, siekiant netradicinės medicinos iniciatyvas vystyti sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų plėtroje, gerinant visuomenės žinias apie sveiką gyvenseną;

  7.2. pagal kompetenciją dalyvauja teisės aktų ir kitų ministerijos dokumentų projektus rengime, kuriuose netradicinės medicinos paslaugos integruojamos į sveikatingumo ir sveikatinimo veiklos sritį;

  7.3. nagrinėja Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių vykdomą netradicinės medicinos srities politiką, teisinį reglamentavimą, patirtį bei kt. ir teikia siūlymus dėl praktinio užsienio patirties pritaikymo Lietuvos sveikatos politikoje;

  7.4. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą, teikiant siūlymus, susijusius su netradicinės medicinos iniciatyvų plėtra, kartu pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano nuostatų, tikslų, uždavinių bei priemonių įgyvendinimą netradicinės medicinos plėtros srityje ir teikia minėtos veiklos ataskaitą (-as) teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.5.. rengti ir įgyvendinti strateginius dokumentus, skirtus netradicinės medicinos iniciatyvų plėtrai vystyti panaudojant valstybės investicijas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansinių mechanizmų lėšas

  7.6. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, siekiant sinergijos ir bendradarbiavimo netradicinės medicinos iniciatyvų srityje;

  7.7. rengia netradicinės medicinos paslaugų nomenklatūros sąrašus ir jų teikimo metodikų projektus;

  7.8. rengia siūlymus, susijusius su viešojo ir privataus sektoriaus projektų kūrimo iniciavimu, vystant netradicinės medicinos veiklos plėtros sveikatingumo ir sveikatinimo veiklos srityse;

  7.9. rengia siūlymus netradicinės medicinos paslaugomis papildyti Lietuvos sveikatos turizmo paslaugų įvairovę įtraukiant paslaugas į sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų nomenklatūrą;

  7.10. teikia siūlymus dėl studijų ir mokslinių darbų atlikimo netradicinės medicinos iniciatyvų vystymo srityje ir koordinuoja jų vykdymą bei įgyvendinimą;

  7.11. vykdo priemones, gerinančias šalies gyventojų informuotumą netradicinės medicinos inovacijų plėtros klausimais;

  7.12. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant sveikatos priežiūros ir kt. netradicinės medicinos paslaugas teikiančių specialistų poreikį, teikia siūlymus dėl jų profesinės kvalifikacijos tobulinimo;

  7.13. teikia siūlymus dėl netradicinės medicinos veiklos ir paslaugų licencijavimo, įskaitant šias paslaugas teikiančių specialistų licencijavimą, siekiant paslaugų kokybės gerinimo ir priežiūros kontrolės; 

  7.14. pagal kompetenciją koordinuoja ir organizuoja Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių teisės aktų ir kt. dokumentų nuostatų reglamentuojančių netradicinės medicinos politikos formavimą perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę;

  7.15. koordinuoja, organizuoja tarptautinių ir valstybinių sveikatos projektų, susijusių su netradicinės medicinos vystymu, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos, tarptautinių finansinių mechanizmų ir kt. teisėtų šaltinių lėšomis, planavimą, rengimą ir juos įgyvendina;

  7.16. pagal kompetenciją dalyvauja renginiuose, kuriuose pristatoma Lietuvos pozicija netradicinės medicinos klausimais;

  7.17. renka, analizuoja, platina informaciją apie netradicinės medicinos projektų paraiškų teikimą tarptautiniams konkursams ir fondams, organizuoja ir koordinuoja ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų projektų paraiškų teikimą tarptautiniams konkursams ir fondams, pagal kompetenciją konsultuoja paraiškėjus projektų rengimo klausimais;

  7.18. pagal kompetenciją inicijuoja komisijų, darbo grupių netradicinės medicinos klausimams spręsti sudarymą ir organizuoja jų darbą, kartu pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

  7.19. organizuoja bendradarbiavimą su užsienio ir Lietuvos institucijomis netradicinės medicinos iniciatyvų strategijos formavimo ir įgyvendinimo srityje, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų įstaigomis ir kitais asmenimis;

  7.20. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengime;

  7.21. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus ir kitus specialistus, institucijas, įstaigas, organizacijas, dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pareiškimus, skundus;

  7.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti pasiūlymus šiais klausimais;

  8.4. dalyvauti ministerijos kolegijos posėdžiuose;

  8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, privalo laikytis valstybės tarnautojų etikos ir profesinės etikos principų.

  V. DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūras;

  12.4. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  12.5. pavedus ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui, atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  12.6. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant darbe atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymuose numatytais atvejais jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  14. Skyriaus raštvedybą tvarko skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  17. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi pasikeitus įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo tvarkai.

                                             ____________________________________                                                                                           

 • Asmens sveikatos priežiūros departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Zdislavas Skvarciany
  Jadvyga Miceikaitė
  Specialistas

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

   NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos priežiūros departamento (toliau – departamentas) nuostatai nustato šio departamento uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Departamentas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

  5. Departamentą sudaro: Pirminio lygio koordinavimo skyrius, Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyrius, Slaugos koordinavimo skyrius,  Motinos ir vaiko sveikatos skyrius.

  6. Departamento darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Departamento uždaviniai yra šie:

  7.1. saugoti ir stiprinti žmonių sveikatą, dalyvauti formuojant ministerijos politiką suaugusių ir vaikų pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros, greitosios medicinos pagalbos, darbo medicinos, sporto medicinos, kraujo donorystės, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, slaugos ir kitose asmens sveikatos priežiūros srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą;

  7.2. pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant suaugusių ir vaikų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;

  7.3. tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymą;

  7.4. dalyvauti planuojant bei įgyvendinant sveikatos priežiūros sektoriaus veiklos optimizavimo procesus.

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. numato bendrus suaugusių ir vaikų  pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros, greitosios medicinos pagalbos, darbo medicinos, sporto medicinos, kraujo donorystės, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, slaugos organizavimo gyventojams principus;

  8.2. prognozuoja tolesnį suaugusių ir vaikų pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros, greitosios medicinos pagalbos, darbo medicinos, sporto medicinos, kraujo donorystės, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, slaugos vystymą šalyje;

  8.3. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojamos politikos suaugusių ir vaikų pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros, greitosios medicinos pagalbos, darbo medicinos, sporto medicinos, kraujo donorystės, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, slaugos organizavimu, koordinavimu ir jos įgyvendinimo kontrole;

  8.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių institucijomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

  8.5. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių darbe;

  8.6. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

  8.7. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

  8.8. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

  8.9. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su  departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  8.10. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

  8.11. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

  9. Departamento darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę departamento darbuotojai;

  9.2. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl departamentui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

  9.3. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

  9.4. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  9.5. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  9.6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  10.  Departamento darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10.3. valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant savo funkcijas.

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamentui vadovauja departamento direktorius, o jam nesant departamento direktoriaus pavaduotojas.

  12. Departamento direktorius:

  12.1. planuoja departamento veiklą ir sprendžia departamento kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja departamento darbą, paskirsto užduotis departamento skyrių vedėjams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūras;

  12.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo;

  12.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  12.6. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. departamento direktoriaus pavaduotojas kontroliuoja ir užtikrina departamentui pavestų darbų vykdymą;

  14. departamento dokumentų valdymą tvarko departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

  VI SKYRIUS

   DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, departamento darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.

  17. Departamento nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   

  __________________________________

  • Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Arvydas Gabrilavičius
   Genovaitė Klimienė
   Anžela Slušnienė
   Asta Einikienė
   +370 5 266 1471 +370 5 266 1471
   225
   Egidijus Banys
   +370 5 266 13 68 +370 5 266 13 68
   210
   Inga Cechanovičienė

                                                                                       LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

   ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO KOORDINAVIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos priežiūros departamento (toliau – departamentas) Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. saugoti ir stiprinti žmonių sveikatą, dalyvauti formuojant ministerijos politiką kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, patologijos, kardiochirurgijos, onkologijos, hematologijos, radiologijos, endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, alergologijos, reumatologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, ortopedijos-traumatologijos, urologijos, nefrologijos, toksikologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, chirurgijos, krūtinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos (toliau – antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūra) srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą;

   6.2. pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;

   6.3. tobulinti antrinio ir tretinio lygio paslaugų optimizavimą ir valdymą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. numato bendrus antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo gyventojams principus, prognozuojant tolesnį jų vystymą;

   7.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų prioritetinių krypčių ir šios veiklos tobulinimo;

   7.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių institucijomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis bei įstaigomis;

   7.4. ministerijos vadovybei pavedus pagal savo kompetenciją dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų darbe;

   7.5. dalyvauja konferencijose ir seminaruose;

   7.6. teikia svarstyti klausimus, susijusius su antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūra, ministerijos Kolegijai;

   7.7. teikia svarstyti parengtus klausimus, susijusius su antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūra, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   7.8. nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus;

   7.9. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius, kitas įstaigas, įmones ir organizacijas antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros klausimais;

   7.10. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros srityje;

   7.11. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

   7.12. vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūra, vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   7.13. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   7.14. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių darbe;

   7.15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ar departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   III SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių kopijas. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   8.2. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

   8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

   8.4. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

   8.5. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus, susijusius su antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūra, ministerijos darbo plano, strategijos, reformos krypčių rengimu bei teikti pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   8.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

   8.7. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

   8.8. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

   8.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūra;

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

   11.2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   11.3. nustatytąja tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūras;

   11.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

   11.5. ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus ar departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

   11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ar departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

   VI SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   15. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   ________________________

  • Motinos ir vaiko sveikatos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aušrutė Armonavičienė
   Anželika Balčiūnienė
   Valerija Milda Tabarienė
   Specialistas

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

   MOTINOS IR VAIKO SVEIKATOS SKYRIAUS NUOSTATAI

           I SKYRIUS

    Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos priežiūros departamento (toliau – departamentas) Motinos ir vaiko sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus uždaviniai:

   6.1. saugoti ir stiprinti žmonių sveikatą, užtikrinant ministerijos formuojamos sveikatos politiką motinos ir vaiko sveikatos priežiūros, apimančios reprodukcinės sveikatos, nėščiųjų, gimdyvių, vaikų asmens sveikatos priežiūrą, vaikų reabilitaciją, vaikų ir paauglių psichiatriją, vaikų odontologiją, integruotą sveikatos priežiūrą ir medicinos genetiką (toliau – motinos ir vaiko sveikatos priežiūros), srityse organizavimą, koordinavimą ir jos įgyvendinimą;

   6.2. pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant motinos ir vaiko sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;

   6.3. tobulinti motinos ir vaiko sveikatos priežiūros valdymą.

   7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas::

   7.1. numato bendrus motinos ir vaiko sveikatos priežiūros organizavimo principus, prognozuojant tolesnį jų vystymą; o kur motinos?

   6.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl motinos ir vaiko sveikatos priežiūros politikos formavimu, jos įgyvendinimo organizavimu, koordinavimu ir kontroliavimu;

   6.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

   6.4. ministerijos vadovybei ar departamento direktoriui pavedus, pagal savo kompetenciją dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių, komisijų, tarpinstitucinių darbo grupių darbe;

   6.5. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

   6.6. teikia svarstyti parengtus klausimus, susijusius su motinos ir vaiko sveikatos priežiūra, ministerijos Kolegijai;

   6.7. teikia svarstyti parengtus klausimus, susijusius su motinos ir vaiko sveikatos priežiūra, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai; 6.8. nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus;

   6.9. konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas motinos ir vaiko sveikatos priežiūros klausimais;

   6.10. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis motinos ir vaiko sveikatos priežiūros srityje; 6.11. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

   6.12. ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių motinos ir vaiko sveikatos priežiūros, vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   6.13. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   6.14. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių darbe;

   6.15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   7. Vykdydami pavestas funkcijas, skyriaus darbuotojai turi teisę:

   7.1 susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus, jeigu tai reikalinga skyriaus funkcijų vykdymui; su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   7.2. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos  administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

   7.3. pasitelkti ministerijos  administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

   7.4. teikti pasiūlymus dėl ministerijos darbo plano, strategijos, reformos krypčių ir paaiškinimus šiais klausimais;

   7.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

   7.6. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   7.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

   7.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   8. Skyriaus darbuotojai privalo:

   8.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   8.2. dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su motinos ir vaiko sveikatos priežiūra; 8.3. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   8.4. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   8.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.

   V SKYRIUS

    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

   10.2. organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   10.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūras;

   10.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

   10.5.  vykdo kitus su skyriaus ir jo funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   11.  Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo patarėjas ar kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

   VI SKYRIUS

    SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   12. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS

    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   14. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   _______________________

  • Pirminio lygio koordinavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edita Bishop
   +370 5 260 4709 +370 5 260 4709
   209
   Alvyda Naujokaitė
   Viktorija Buzytė
   Vytenė Jankauskienė

                                                                                                                                                                               

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

   PIRMINIO LYGIO KOORDINAVIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos priežiūros departamento (toliau – departamentas) Pirminio lygio koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. saugoti ir stiprinti žmonių sveikatą, dalyvauti formuojant ministerijos politiką šeimos medicinos, profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos, odontologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, sporto medicinos, kraujo donorystės, greitosios medicinos pagalbos, skubios ir būtinosios medicinos pagalbos, pulmonologijos, užkrečiamųjų ligų, tuberkuliozės, dermatovenerologijos, psichiatrijos, teismo psichiatrijos, teismo medicinos srityse organizavimą (toliau – pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos) srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą;

   6.2. pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;

   6.3. tobulinti pirminio lygio paslaugų optimizavimą ir valdymą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. numato bendrus pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo gyventojams principus, prognozuojant tolesnį jų vystymą;

   7.2. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų prioritetinių krypčių ir šios veiklos tobulinimo;

   7.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių institucijomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis bei įstaigomis;

   7.4. ministerijos vadovybei pavedus pagal savo kompetenciją dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų darbe;

   7.5. dalyvauja konferencijose ir seminaruose;

   7.6. teikia svarstyti klausimus, susijusius su pirminio lygio asmens sveikatos priežiūra, ministerijos Kolegijai;

   7.7. teikia svarstyti parengtus klausimus, susijusius su pirminio lygio asmens sveikatos priežiūra, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   7.8. nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus;

   7.9. konsultuoja ministerijos administracinius padalinius, kitas įstaigas, įmones ir organizacijas pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros klausimais;

   7.10. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros srityje;

   7.11. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

   7.12. vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su pirminio lygio asmens sveikatos priežiūra, vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   7.13. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   7.14. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių darbe;

   7.15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ar departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   III SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių kopijas. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   8.2. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

   8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

   8.4. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

   8.5. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus, susijusius su pirminio lygio asmens sveikatos priežiūra, ministerijos darbo plano, strategijos, reformos krypčių rengimu bei teikti pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   8.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

   8.7. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

   8.8. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

   8.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su pirminio lygio asmens sveikatos priežiūra;

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

   11.2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   11.3. nustatytąja tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūras;

   11.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

   11.5. ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus ar departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

   11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ar departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

   VI SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   15. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   ________________________

  • Slaugos koordinavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Odeta Vitkūnienė
   Rasa Biekšienė
   +370 5 266 1475 +370 5 266 1475
   226
   Lina Leonavičiūtė
   Rūta Menčiūnaitė

                                                                                                                                                                             

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

   SLAUGOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos priežiūros departamento (toliau – departamentas) Slaugos koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organiz