Gyventojams informacija teikiama

Nemokama telefono linija 8 800 66 004 arba el. paštu ministerija@sam.lt

 

 

 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aurelijus Veryga
  Sveikatos apsaugos ministras
  316
  315
  Lina Jaruševičienė
  317
  Kristina Garuolienė
  321
  Algirdas Šešelgis
  319
  Igoris Baikovskis
  303
  Audrius Daunoravičius
  211
  Vilma Srogė
  305
  Lina Šriubėnė
  318
  Rasa Kiūdytė
  306
  Diana Smaliukaitė
  201
 • Spaudos tarnyba
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Valda Dirginčienė
  311
  Gabrielė Banaitytė
  300
  Neringa Mikėnaitė
  300
  Kamilė Katkutė
  300
  Justina Petravičienė
  300

  LIETUVOS RESPUBLIKOS

   SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  SPAUDOS TARNYBOS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Spaudos tarnybos (toliau – Spaudos tarnyba) nuostatai nustato Spaudos tarnybos uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
  2. Spaudos tarnybos darbuotojai: vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai. 
  3. Spaudos tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.
  4. Spaudos tarnyba yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.
  5. Spaudos tarnybos darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Spaudos tarnybos uždaviniai:       

  6.1. kurti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitų šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant didinti informacijos sklaidą per visuomenės informavimo priemones apie sveikatos apsaugos sistemą, sveikatos apsaugos politikos sprendimų priėmimą;

  6.2. užtikrinti visuomenės informavimą per žiniasklaidos priemones apie sveikatos apsaugos politiką bei ministerijos veiklą;

  6.3. plėtoti bendradarbiavimą komunikacijos srityje su šalies ir tarptautinėmis sveikatos srityje veikiančiomis institucijomis bei organizacijomis, dalyvauti komunikacijos darbo grupių, komisijų, tinklų veikloje;

  6.4. konsultuoti ministerijos vadovybę, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojai), ryšių su žiniasklaida klausimais;

  6.5. formuoti ir palaikyti pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje;

  6.6. dalyvauti koordinuojant ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ryšių su žiniasklaida veiklą.

  7. Spaudos tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ministerijos veiklos viešinimo strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius visuomenės informavimo planus formuojant pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.2. rengia ir teikia informaciją apie ministerijos vykdomą sveikatos politiką ir jos įgyvendinimą, pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su ministerijos vykdoma sveikatos politika ir jos įgyvendinimu;

  7.3. esant poreikiui teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į žurnalistų etikos inspektorių bei Visuomenės informavimo etikos komisiją;

  7.4. pagal kompetenciją rengia komentarus žiniasklaidai, atsakymus į žiniasklaidos paklausimus, organizuoja ministerijos vadovybės ir kitų ministerijos darbuotojų interviu, dalyvavimą televizijos ir radijo laidose;

  7.5. pagal kompetenciją užtikrina aktualios informacijos publikavimą ministerijos internetinėje svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose;

  7.6. pagal kompetenciją inicijuoja bei dalyvauja organizuojant informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos rengimą, leidybą, platinimą;

  7.7. organizuoja visuomenės informavimo, socialinės reklamos kampanijas;

  7.8. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius žiniasklaidai;

  7.9. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus;

  7.10. inicijuoja informacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus;

  7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, rengiamuose pasitarimuose, posėdžiuose bei renginiuose;

  7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

  7.13. koordinuoja ministerijos ryšius su pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais kuriant ir organizuojant viešinimo priemonių įgyvendinimą.

   

   

   

  III SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  8. Spaudos tarnybos darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais;

  8.2. susipažinti ir gauti Spaudos tarnybos veiklai reikiamą informaciją – ministro įsakymų bei kitų teisės aktų nuorašus, medžiagą iš ministerijos struktūrinių padalinių bei įstaigų, priklausančių ministerijos veiklos reguliavimo sričiai, dėl tokios informacijos gavimo kreiptis į kitų šalies ir užsienio institucijų ir organizacijų atitinkamus padalinius, jeigu tai reikalinga skyriaus funkcijų vykdymui;

  8.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos gerinimo;

  8.4. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.5. suderinus su ministerijos vadovybe, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ar visuomeninių organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Spaudos tarnybos nuostatose numatytiems klausimams spręsti;

  8.6. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Spaudos tarnybos darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, Spaudos tarnybos nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais teisės aktais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

   

  V SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Spaudos tarnybai vadovauja vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  11. Spaudos tarnybos vedėjas:

  11.1. planuoja Spaudos tarnybos veiklą ir sprendžia Spaudos tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja Spaudos tarnybos darbą – paskirsto užduotis darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Spaudos tarnybai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. pagal kompetenciją vykdo Spaudos tarnybos darbuotojų metinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus ministrui skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kitais su Spaudos tarnybos veiklos tobulinimu susijusiais klausimais;

  11.4. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.5. vykdo kitus su Spaudos tarnyba ir jos funkcijomis susijusius vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  12.  Spaudos tarnybos vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo Spaudos tarnybos patarėjas.

   

  VI SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Už pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Spaudos tarnybos darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

     14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Spaudos tarnybos darbuotojai.

     15. Spaudos tarnybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai. 

   

  ______________________

   

 • Antikorupcijos ir atitikties skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Tamošiūnienė
  224
  Neringa Lipskienė
  224
  Snieguolė Reklaitienė
  212

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ANTIKORUPCIJOS IR ATITIKTIES SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Antikorupcijos ir atitikties skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai ir specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagrindinis skyriaus uždavinys yra vykdyti korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones ministerijos veiklos srityje.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  7.2. pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytus kriterijus, nustato ministerijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atlieka jos analizę ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo;

  7.3. rengia ir teikia tvirtinti korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programą, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose, prireikus teikia siūlymus dėl jos tikslinimo;

              7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

              7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus ir skundus dėl korupcijos atvejų bei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos;

  7.6. organizuoja darbus, susijusius su projektų korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje planavimu, įgyvendinimu, rezultatų stebėsena ir poveikio vertinimu;

  7.7. teikia siūlymus ministrui dėl būdų ir priemonių korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti;

  7.8. viešina informaciją apie skyriaus vykdomą veiklą bei analizuoja ir, esant reikalui suderinus su ministru, viešina nustatytus korupcijos atvejus;

              7.9. ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir tarnybinės veiklos tyrimus, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tyrimų išvadas;

              7.10. pagal kompetenciją identifikuoja, tikrina, analizuoja ir sistemina ministerijai kylančias rizikas ir teikia ministrui pasiūlymus, kaip jas sumažinti ar panaikinti;

  7.11. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis korupcijos prevencijos srityje, atstovauja ministeriją Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  7.12. organizuoja antikorupcinį švietimą, pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus, institucijas, įstaigas ir organizacijas;

              7.13. gavus informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas, nedelsiant apie tai informuoja ministrą;

              7.14. kontroliuoja, kaip ministerijos darbuotojai ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;

  7.16. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;

  7.17. tvarko skyriaus dokumentaciją;

  7.18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus korupcijos prevencijos įgyvendinimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;

  8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  8.5. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  ______________

 • Asmens sveikatos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Odeta Vitkūnienė
  313

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

   

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio departamento uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Departamentas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  5. Departamentą sudaro:

  5.1. Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius;

  5.2. Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius.

  6. Departamento darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  7. Departamentas vykdo šiuos svarbiausius uždavinius:

  7.1. įgyvendina valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

  7.2. rengia asmens sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

  7.3. įstatymų numatytais atvejais nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

  7.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  7.5. dalyvauja koordinuojant asmens sveikatos priežiūros licencijavimą;

  7.6. dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.1. nustato asmens sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.2. numato bendrus asmens sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.3. prognozuoja tolesnį asmens sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama asmens sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių darbe;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su  departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.13. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III SKYRIUS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9. Departamento darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi teisę:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl departamento rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

   

   

   

   

   

   

  9.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę departamento darbuotojai;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl departamentui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.9. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV SKYRIUS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10. Departamento darbuotojai privalo:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.3. valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant savo funkcijas;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.4. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V SKYRIUS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais ir departamento skyrių nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12. Departamentui vadovauja direktorius, o jam nesant departamento direktoriaus paskirtas departamento padalinio vadovas ar kitas padalinio darbuotojas.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13. Departamento direktorius yra atsakingas už jam pavestą asmens sveikatos priežiūros  valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14. Departamento direktorius:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.1. vadovauja departamentui, sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje asmens sveikatos priežiūros valdymo srityje įgyvendinimą;

   

   

   

   

   

   

   

  14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų asmens sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą asmens sveikatos priežiūros srityje;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.4. organizuoja departamento darbą, paskirsto užduotis departamento skyrių vedėjams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.5. koordinuoja ir kontroliuoja departamento padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.7. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.8. ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VI SKYRIUS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, departamento darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII SKYRIUS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17. Departamento nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Biekšienė
   222
   Viktorija Buzytė
   225
   Gitana Ratkienė
   216
   Kristina Jokimaitė
   214
   Elita Radkevič
   222
   Ilona Šakienė
   222
   Artūras Šimkus
   222
   Ramunė Andriušaitienė
   216
   Virginija Karaliūtė Žulienė
   225
   Diana Prochorova
   214

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. dalyvauti formuojant, organizuoti, koordinuoti valstybės politiką ir kontroliuoti jos įgyvendinimą asmens sveikatos priežiūros srityje – pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje, kuri apima: šeimos medicinos, profilaktinių sveikatos tikrinimų, odontologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, greitosios medicinos pagalbos, skubiosios ir būtinosios medicinos pagalbos, bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, išplėstinės slaugos praktikos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, slaugos paslaugų namuose, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, vidaus ligų, medicininės reabilitacijos, geriatrijos, socialinių paslaugų koordinavimo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sritis;

   6.2. rengia pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir  kitų teisės aktų projektus;

   6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

   6.5. dalyvauja koordinuojant pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos licencijavimą;

   6.6. dalyvauja rengiant pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.1. nustato pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.2. numato bendrus pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo gyventojams principus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.3. prognozuoja tolesnį pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos vystymą šalyje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.5 pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją Lietuvoje ir užsienyje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.13. dalyvauja ES  Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių veikloje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   III SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.9. teikti departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   IV SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   V SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   10. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   12. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13. Skyriaus vedėjas:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje įgyvendinimą;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vi SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   VII SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   16. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ________________________

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Cechanovičienė
   217
   Anželika Balčiūnienė
   205
   Asta Einikienė
   217
   Genovaitė Klimienė
   209
   Alvyda Naujokaitė
   225
   Egidijus Banys
   206
   Arvydas Gabrilavičius
   209
   Inga Laniauskienė
   206
   Loreta Vasiljevienė
   206
   Jadvyga Miceikaitė
   226
   Aurimas Morkūnas
   226

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SPECIALIZUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. įgyvendina valstybės politiką nustatytoje asmens sveikatos priežiūros srityje – specializuotoje sveikatos priežiūros srityje, apimančių ambulatorinių ir stacionarinių antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiančių gydytojų specialistų, vaikams ir suaugusiesiems pagal nustatytus Ministerijos veiklos prioritetus (kardiologijos, onkologijos, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vaikų sveikatos priežiūros ir kt.);

   6.2. rengia specializuotos sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato specializuotos sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika specializuotos sveikatos priežiūros srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

   6.5. dalyvauja koordinuojant specializuotos sveikatos priežiūros licencijavimą;

   6.6. dalyvauja rengiant specializuotos sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.1. nustato specializuotos sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.2. numato bendrus specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.3. prognozuoja tolesnį specializuotos sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.5 pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.13. dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių darbe;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   III SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.9. teikti  departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   IV SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   V SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   11. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą specializuotos sveikatos priežiūros valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14. Skyriaus vedėjas:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje specializuotos sveikatos priežiūros srityje įgyvendinimą;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų specializuotos sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą specializuotos sveikatos priežiūros srityje;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar  departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vi SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   VII SKYRIUS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ________________________

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 • Atstovavimo ir teisės taikymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  102
  Viktorija Balčiūnienė
  103
  Stasė Kazlauskienė
  103
  Donatas Parulis
  102
  Inga Skutkevičiūtė
  102

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS DEPARTAMENTO ATSTOVAVIMO IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

   1. Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus (toliau – skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), atsakomybę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Teisės departamento (toliau – departamentas) struktūrinis dalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

  3. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  4. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami konkurso būdu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus uždaviniai yra pagal kompetenciją užtikrinti atstovavimą ministerijai teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse.

   7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

   7.1. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengia ieškinius  (skundus) ir atsiliepimus į ieškinius (skundus), kitus procesinius dokumentus;

   7.2. esant ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimui vertina, ar ministerijos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir teisės aktų rengimo juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, skyriaus vedėjas juos vizuoja;

   7.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos kompetencijai priskirtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektų rengimo;

  7.4. vertina ministerijos  skyrių ir įstaigų prie ministerijos parengtus raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Respublikos Prezidentui ir ministerijoms bei kitoms valstybės institucijoms;

  7.5. pagal kompetenciją atstovavimo ir teisės aktų taikymo klausimais teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas (esant reikalui raštu) ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, departamentų direktoriams, skyrių vedėjams, kitiems ministerijos darbuotojams;

  7.6. teikia ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų vadovams teisines konsultacijas dėl ministerijos norminių teisės aktų bei kitų tvarkomųjų dokumentų taikymo tvarkos;

  7.7. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

  7.8. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimu;

   7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijoms ir teikiant pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

   7.10. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos reforma;

  7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga teisininko konsultacija, atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose;

  7.12. dalyvauja ir teikia pasiūlymus teisiniais klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikia Šiais klausimais pasiūlymus pagal kompetenciją;

  7.13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. susipažinti ir gauti visų sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir kitų ministerijos dokumentų kopijas (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai), taip pat gauti iš ministerijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijai, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti,  atstovauti ministerijai teismuose,  asmenų prašymams, pareiškimams  ir  skundams nagrinėti;

  8.3. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  8.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

  8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.7. teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  9.3. valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant savo funkcijas.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas |j valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą - paskirsto užduotis   skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatytąja tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams ar drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūras;

  11.4 teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl  skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo;

  11.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.6. sveikatos apsaugos ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai kitose institucijose, teismuose;

  11.7. vykdo kitus sveikatos apsaugos ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus pavedimus.

  12. Nesant skyriaus vedėjo, jo tarnybines pareigas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

  13. Skyriaus valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui.

  14. Skyriaus vedėjas ir kiti darbuotojai savo darbe vadovaujasi įstatymo nustatyta tvarka patvirtintais pareigybių aprašymais.

  15. Skyriaus dokumentus bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko departamento darbuotojas, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  16. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VE. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  ______________________________________

   

   

   

 • Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Banuškevičienė
  Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
  312, Vilniaus g. 16
  Paulius Gurskis
  309
  Rasa Sinkevičiūtė
  308
  Nijolė Armalytė
  308
  Vita Korsakienė
  308
  Rasida Krinickienė
  priimamasis
  Andrius Lukminas
  310
  Regina Pažereckienė
  310
  Rima Rybakova
  310
  Lina Simonaitytė
  priimamasis
  Sigita Umbražūnienė
  priimamasis

  LIETUVOS RESPUBLIKOS

  SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus nuostatai (toliau – skyrius) nustato šio administracijos padalinio uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus uždaviniai:

  6.1. organizuoti ministerijos dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.2. kontroliuoti privalomojo vykdymo ir kitų dokumentų užduočių vykdymą (išskyrus vadovybės pavedimus);

  6.3. užtikrinti archyvinių dokumentų saugojimą, apskaitą ir naudojimą;

  6.4. užtikrinti ministerijoje parengtų dokumentų projektų redagavimą;

  6.5. užtikrinti tinkamą asmenų konsultavimą, priėmimą ir aptarnavimą ministerijoje;

  6.6. užtikrinti ministerijoje gautų asmenų prašymų ir skundų administravimą;

  6.7. užtikrinti teisės aktų teikimą ,,Valstybės žinių“ redakcijai.

  7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  7.1. peržiūri gautą korespondenciją, registruoja ją, pažymi kontrolės laiką, skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį arba (su vadovybės rezoliucija) vykdytojams;

  7.2. rengia kontroliuojamų bei vėluojamų pavedimų sąrašus, vėluojamų pavedimų suvestines, teikia ministerijos vadovybei ir struktūrinių padalinių vadovams;

  7.3. tvarko siunčiamą korespondenciją: registruoja, pažymi apie pavedimo įvykdymą, tikrina, ar teisingai įforminta, rūšiuoja, markiruoja vokus ir išsiunčia adresatams;

  7.4. priima ir siunčia dokumentus elektroniniu paštu ir faksu;

  7.5. tvarko ministerijos rengiamus norminius teisės aktus, atiduoda juos spausdinti į ,,Valstybės žinias“;

  7.6. rengia ministerijos blankus;

  7.7. registruoja sveikatos apsaugos ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius, formuoja jų bylas;

  7.8. registruoja, skenuoja ūkines finansines sutartis;

  7.9. rengia ministerijos dokumentacijos planą, kurio duomenis, per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir pagal jį kontroliuoja formuojamas bylas administracijos padaliniuose;

  7.10. sudaro ministerijos dokumentų registrų sąrašą, kurio duomenis per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

  7.11. rengia ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų adresų ir telefonų, ministerijos darbuotojų telefonų sąrašus;

  7.12. konsultuoja ministerijos vadovybę, administracijos padalinius dokumentų valdymo klausimais;

  7.13. kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų įforminimą;

  7.14. priima ministerijos administracijos padalinių ar atskirų darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas bylas;

  7.15. sudaro ilgai ir nuolat saugomų dokumentų apyrašus, kurio duomenis per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

  7.16. nustatyta tvarka išduoda iš archyvo dokumentus laikinai naudotis;

  7.17. archyvo dokumentų pagrindu rengia oficialius ministerijos dokumentus;

  7.18. organizuoja pažymų išdavimą interesantams pagal ministerijos kompetenciją;

  7.19. vykdo ministerijos interesantų priėmimą;

  7.20. organizuoja ir koordinuoja besikreipiančių į ministeriją priėmimą ir aptarnavimą telefonu;

  7.21. atlieka ministerijos interesantų srautų analizę;

  7.22. registruoja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo ministerijoje ir atsakymų išsiuntimo terminų, informuoja pareiškėją apie gautą laišką, persiunčia asmenų prašymus, pareiškimus, skundus institucijoms, jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai;

  7.23. pagal kompetenciją dalyvauja sveikatos priežiūros įstaigų tikrinimuose, teikia išvadas ir siūlymus dokumentų valdymo, piliečių ir kitų asmenų priėmimo ir aptarnavimo klausimais;

  7.24. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

  7.25. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

  7.26. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;

  7.27. pagal kompetenciją nagrinėja kitų valstybės valdymo institucijų pateiktų derinimui teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus; nustatyta tvarka dalyvauja rengiant bendrus su kitomis valstybės valdymo institucijomis teisės aktų projektus.

   

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.5. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  8.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

  8.7. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  8.9. nepriimti į archyvą netvarkingai sudarytų bylų;

  8.10. nepriimti siųsti netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų;

  8.11. ministerijos vadovybės pavedimu tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, sveikatos priežiūros įstaigose valdomi dokumentai ir formuojamos bylos.

   

  IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų vykdydami savo funkcijas.

   

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  12.4. ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  12.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  16. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  _____________________________

 • Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Gricienė
  211
  Raimonda Paškevičienė
  213
  Simona Cirtautaitė-Kaminskienė
  213
  213
  Vytautas Gavėnavičius
  211

  LIETUVOS
  RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR
  INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ
  SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
  ministerijos (toliau – ministerija) Elektroninės sveikatos sistemos ir
  informacinių išteklių skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau –
  nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo
  tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
  (toliau kartu – darbuotojai), teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
  Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos
  teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos
  ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos
  nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei
  kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys,
  tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai
  ir vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos
  Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus veiklos uždavinys –
  planuoti, organizuoti, koordinuoti Lietuvos Respublikos elektroninės sveikatos (toliau – e.
  sveikatos) sistemos ir
  ministerijos valdymo srities informacinių išteklių plėtrą ir prižiūrėti jos
  įgyvendinimą.

  7. Įgyvendindamas šį uždavinį, skyrius
  vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia e. sveikatos sistemos
  plėtros programas
  ir priemonių planus, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą;

  7.2. pagal kompetenciją rengia ir
  dalyvauja rengiant su e. sveikatos sistemos plėtra ir informaciniais ištekliais
  susijusius strateginius ir programinius dokumentus;

  7.3. pagal kompetenciją planuoja ir
  dalyvauja planuojant su e. sveikatos sistemos plėtra ir informaciniais
  ištekliais susijusius prioritetus, priemones ir veiklas;

  7.4. organizuoja teisės aktų rengimą ir
  dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su skyriui
  pavestų funkcijų įgyvendinimu;

  7.5. organizuoja e. sveikatos paslaugų
  ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos valdytojo funkcijų
  įgyvendinimą;

  7.6. koordinuoja ir prižiūri e.
  sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą;

  7.7. koordinuoja
  ministerijai pavaldžių biudžetinių viešojo administravimo įstaigų valstybės
  informacinių sistemų ir registrų kūrimą, plėtrą, derina nuostatus ir saugos
  politikos dokumentus;

  7.8. koordinuoja ir prižiūri su e.
  sveikatos sistema susijusių projektų ir iniciatyvų atitiktį pagrindiniams e.
  sveikatos sistemos teisės aktams ir e. sveikatos sistemos architektūros
  modeliui;

  7.9. koordinuoja ministerijos ir jos
  valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą
  e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių įgyvendinimo klausimais;

  7.10. analizuoja pirminius, tarpinius ir
  galutinius e. sveikatos sistemos plėtros projektų rezultatus;

  7.11. koordinuoja ir prižiūri e.
  sveikatos sistemos standartų taikymą, adaptavimą ir diegimą e. sveikatos
  sistemoje;

  7.12. koordinuoja medicininės
  terminologijos taikymą e. sveikatos sistemoje;

  7.13. kasmet planuoja investicijas,
  reikalingas e. sveikatos sistemos plėtrai ir palaikymui;

  7.14. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos
  bei užsienio valstybių institucijomis e.  
  sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

  7.15. atstovauja ministerijai
  tarpinstituciniuose renginiuose, susijusiuose su e. sveikatos sistema ir
  informaciniais ištekliais;

  7.16. organizuoja renginius e. sveikatos
  sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

  7.17. konsultuoja ministerijos ir jai
  pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus e. sveikatos sistemos ir
  informacinių išteklių klausimais;

  7.18. organizuoja sveikatos sistemos
  dalyvių apklausas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais ir
  analizuoja apklausų rezultatus;

  7.19. teikia siūlymus ministerijos vadovybei
  dėl e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių eksploatavimo ir plėtros
  strategijos;

  7.20. pagal kompetenciją vykdo kitas
  teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius
  su skyriaus kompetencija.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas
  funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus
  duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių,
  ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, savivaldybių, kitų valstybės
  institucijų ir įstaigų bei asociacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių darbuotojus,
  suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams
  rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams
  nagrinėti;

  8.3. suderinus su ministerijos vadovybe pasinaudoti
  Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir
  užsienyje;

  8.5. pagal kompetenciją teikti sveikatos apsaugos
  ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos
  vykdomos veiklos tobulinimo;

  8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose bei
  renginiuose;

  8.7. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis
  vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir
  kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus
  nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  9.3. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir
  įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta
  tvarka;

  9.4. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos
  darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba
  žodžiu;

  9.5. valstybės tarnautojai, vykdydami savo funkcijas,
  privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į
  pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus viceministrui
  pagal kuruojamą sritį.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus
  kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis
  skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus,
  užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų
  uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. inicijuoja skyriaus darbuotojams tarnybinių
  nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.4. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų
  skatinimo;

  11.5. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose
  padaliniuose; ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio pavedimu
  atstovauja ministerijai kitose institucijose ir įstaigose;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir
  kitus ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.

  12.
  Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino
  nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų
  numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos
  ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės
  tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų
  vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
  teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Su nuostatais pasirašytinai supažindinami visi
  skyriaus darbuotojai.

  15. Nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis
  įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje.

  ____________________________________________

   

 • Europos Sąjungos paramos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 35, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Laurinavičienė
  Ramunė Abromavičienė
  Sandra Jarašiūnienė
  Virginija Karalevičiūtė
  Dalia Lasiauskienė
  Paulius Raugalas
  Agnė Raukštienė
  Asta Suveizdienė
  Ramunė Aukštakalnytė
  Joana Kulingauskaitė
  Almina Blažienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos sveikatos
  apsaugos ministro
  2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-810 (kartu su 2012-06-28 įsakymu Nr. V-633, 2012-11-30 Nr. V-1087, 2013-08-27 Nr. V-814, 2013-09-20 Nr. V-892)

  SVEIKATOS POLITIKOS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI
  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau -ministerija) Sveikatos politikos
  ir ekonomikos departamento (toliau — departamentas) Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau —
  skyrius) nuostatai nustato uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų
  atsakomybę.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos
  Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos
  nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus
  darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
  3. Skyrius yra ministerijos departamento struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai
  priskirtus klausimus.
  4. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.
  5. Skyrių sudaro: skyriaus vedėjas, skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyriausieji specialistai.
  6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar
  kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  7.1. administruoti ministerijai priskirtų Lietuvos 2007-2013 m. veiksmų programų proioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimui skirtą ES struktūrinių fondų paramą ir planuoti lėšų poreikį;
  7.2. administruoti 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programą, teisės aktų nustatyta tvarką atlikti ministerijai pavestas atitinkamas užduotis, susijusias su tarpinės institucijos funkcijų atlikimu.
  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  8.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei  rengia teisės aktų ir kitų dokumentų,
  ministerijos vidaus procedūrų bei jų pakeitimų,  reikalingų ES  struktūrinių fondų administravimui,
  projektus;
  8.2. planuoja ministerijai priskirtų veiksmų programų prioritetų, priemonių ir BPD priemonių
  įgyvendinimą, ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas projektams
  finansuoti, ir rengia išmokų prognozes;
  8.3. organizuoja  valstybės  projektų planavimo,   atrankos  ir  valstybės  projektų  sąrašų
  sudarymo procedūras;
  8.4. rengia ministerijai priskirtų BPD priemonių kvietimų teikti paraiškas, papildomos
  paramos skyrimo sąlygų projektus ir derina juos su vadovaujančia institucija;
  8.5. pagal  kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus,  reikalingus  ministerijos
  sprendimams dėl projektų finansavimo priėmimo, projekto finansavimo ir administravimo sutarčių su
  pareiškėjais sudarymo, dėl ES fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų
  pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus grąžinimo ar tolesnių veiksmų, susijusių su projekto
  įgyvendinimu;
  8.6. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo
  rizikos prevenciją;
  8.7. tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas  apmokėti  iš  ministerijai,  kaip  asignavimų
  valdytojui, patvirtintų ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų;
  8.8. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie panaikintą ES struktūrinių
  fondų lėšų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų
  lėšas;
  8.9. rengia ES struktūrinės paramos panaudojimo prognozes pagal ministerijai priskirtus
  prioritetus ir priemones, teikia jas vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms, atsižvelgdamas į tai,
  prižiūri ES struktūrinės paramos panaudojimo spartą;
  8.10. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal
  2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl
  Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio
  Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), (toliau - Reglamentas Nr. 1083/2006) 93
  straipsnio nuostatas;
  8.11. pagal  kompetenciją dalyvauja  Stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo
  komitetų, Priežiūros komiteto veikloje;
  8.12. laikydamasis vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų, vadovaujančiosios
  institucijos atsakomybe atlieka šias vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis:
  8.12.1. rengia projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ir atrankos
  tvarkos projektus;
  8.12.2. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinių
  fondų kompiuterizuotos informacinės valdymo ir priežiūros sistemą (toliau - SFMIS), registruoja SFMIS
  informaciją apie atliekamus veiksmus;
  8.12.3. teikia pasiūlymus dėl Reglamento Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje nustatytų ES
  struktūrinės paramos vertinimų organizavimo, ir informuoja apie tai koordinuojančią instituciją bei pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų programas;
  8.12.4. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programų, BPD stebėseną, rengia ir
  teikia vadovaujančiajai institucijai ministerijos įgyvendinamų priemonių metines ir galutines ataskaitas bei informaciją, kurios reikia veiksmų programų ir BPD metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
  8.12.5. pagal  kompetenciją planuoja  visuomenės  informavimo  veiksmus  ir  dalyvauja
  organizuojant   visuomenės   informavimą   apie   ministerijai   priskirtų  prioritetų   ir  priemonių,   kurių
  įgyvendinimui   skirta   ES   struktūrinių   fondų   parama,   įgyvendinimą;   teikia   koordinuojančiajai   ir vadovaujančiajai   institucijoms   informaciją,  kokiomis  priemonėmis  ministerija  informuoja  apie  ES struktūrinę paramą;
  8.12.6. pagal   kompetenciją  užtikrina  vadovaujančiosios   institucijos  pavestų  užduočių
  atlikimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas
  dėl pavestų užduočių atlikimo ir tarpinės institucijos atliekamų funkcijų bei procedūrų tobulinimo;
  8.12.7. vadovaujančiajai institucijai paprašius, teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus
  strategijos  ir veiksmų programų  bei  BPD priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių  dokumentų,
  susijusių su vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymu, projektus;
  8.13. vykdo   ES    struktūrinių   fondų   panaudojimo   ministerijai   priskirtų   priemonių
  įgyvendinimui priežiūrą ir dalyvauja vertinimo veikloje;
  8.14. pagal  kompetenciją analizuoja problemas,  susijusias su ES  struktūrinės paramos
  planavimu ir naudojimu;
  8.15. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms,
  Stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir
  projektų vykdytojams informaciją apie ministerijai priskirtų priemonių planavimą bei įgyvendinimą;
  8.16. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito
  sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi;
  8.17. vadovaudamasis partnerystės principu, rengia projektų atrankos komiteto, įtraukdamas
  ministerijų, kurių kompetencijos sričiai priskiriami svarstomi projektai, atstovus, sudarymo projektus,
  derina jų sudėtį su vadovaujančiąja institucija, organizuoja šio komiteto darbą;
  8.18. ministro,   viceministro, ministerijos valstybės  sekretoriaus,  ministerijos  sekretorių
  pavedimu analizuoja bei teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų,
  susijusių su ES struktūrinių fondų administravimu;
  8.19. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiais sudarytų
  komisijų, darbo grupių darbe;
  8.20. ministerijos   vadovybės   pavedimu   atstovauja   ministerijai   valstybės   valdymo,
  tarptautinėse visuomeninėse institucijose ES struktūrinių fondų administravimo klausimais;
  8.21. dalyvauja   konferencijose  ir  seminaruose,  susijusiuose  su  ES  struktūrinių  fondų
  administravimo ir įsisavinimo klausimais;
  8.22. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir pavaldžias
  ministerijai įstaigas;
  8.23. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų
  pareiškimus, skundus, prašymus;
  8.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos
  planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas.
  III.    TEISĖS
  9. Vykdydami skyriui pavestas funkcijas, skyriaus darbuotojai turi teisę:
  9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos
  struktūrinių   padalinių,   ministerijai   pavaldžių   įstaigų,   kitų   ministerijų,   apskričių   administracijų,
  savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą
  kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais,
  įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams
  ir skundams nagrinėti;
  9.3. suderinus   su   ministerijos   vadovybe,   pasinaudoti   vidaus   ir   užsienio   specialistų
  konsultacijomis;
  9.4. nuolat tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
  9.5. teikti   ministrui,   viceministrui,   ministerijos   valstybės   sekretoriui   ir   sekretoriams
  pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
  9.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose
  posėdžiuose bei renginiuose;
  9.7. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais
  Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
  9.8. naudotis  ministerijos  autotransporto priemonėmis  vykdant  ministerijos  vadovybės
  pavedimus ir darbo užduotis
  9.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
  IV. PAREIGOS
  10. Skyriaus darbuotojai privalo:
  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais
  bei kitais dokumentais;
  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės
  etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.
  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
  11. Skyriui  vadovauja  vedėjas,   kuris  priimamas  ir  atleidžiamas  iš  pareigų  Lietuvos
  Respublikos  valstybės  tarnybos  įstatymo  nustatyta tvarka.  Skyriaus  vedėjas  tiesiogiai  pavaldus ir
  atskaitingas departamento direktoriui.
  12. Skyriaus vedėjas:
  12.1. organizuoja skyriaus darbą - paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir
  darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų
  uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  12.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  12.3. pagal   kompetenciją  teikia   departamento   direktoriui   ir   ministerijos   vadovybei
  pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
  12.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministeriją - valstybės
  valdymo institucijose ir įstaigose bei teismuose;
  12.5. atsiskaito už skyriaus darbą;
  12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
  13. Nesant skyriaus vedėjo darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo skyriaus vedėjo pavaduotojas ar kitas
  ministro įsakymu ar ministerijo kanclerio ppotvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.
  14. Skyriaus raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus darbuotojas,
  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
  VI. ATSAKOMYBĖ
  15. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą,
  asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  16. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės
  aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje.
  17. Su šiais skyriaus nuostatais visi skyriaus darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

 • Farmacijos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gita Krukienė
  219

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  FARMACIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI
  L BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Farmacijos departamento (toliau – departamentas) nuostatai nustato šio departamento uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) atsakomybę.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  3. Departamentas yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos viceministrui pagal kuravimo sritį. 

  4. Departamentą sudaro: Farmacinės veiklos skyrius ir Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyrius. 

  5. Departamento darbuotojai: departamento direktorius, skyrių vedėjai, patarėjai ir vyriausieji specialistai. Departamento darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

  II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Departamento uždaviniai:

  6.1. užtikrinti Europos Sąjungos reikalavimus ir nacionalinius poreikius atitinkančią farmacijos sektoriaus teisinę aplinką;

  6.2. tobulinti vaistinių preparatų kainodarą ir kompensavimo sistemą;

  6.3. gerinti gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais ir farmacinės paslaugos kokybę.

  7. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, departamentas vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:

  7.1.1. įteisinančius Europos Sąjungos antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias veiklą, susijusią su vaistiniais preparatais, tiriamaisiais vaistiniais preparatais, veikliosiomis ir kitomis vaistinėmis medžiagomis, farmacijos profesinių kvalifikacijų pripažinimu, vaistinių preparatų kainodara ir kompensavimu;

  7.1.2. įgyvendinančius tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

  7.1.3. reglamentuojančius neharmonizuotas farmacinės veiklos ir kitas sritis pagal kompetenciją;

  7.2. pagal kompetenciją nagrinėja Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo Europos Sąjungos institucijose, įskaitant Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, praktiką, atitinkamai teikia siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios, jei jie neatitinka Europos Sąjungos reikalavimų;

  7.3. pagal kompetenciją atlieka kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos institucijų rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių farmacijos sritį, projektų ekspertizę, ir nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus;

  7.4. dalyvauja reguliuojant vaistinių preparatų platinimo tinklo veiklą, siekdamas užtikrinti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais;

  7.5. atlieka pateiktos farmakoekonominės vaistinių preparatų analizės vertinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas;

  7.6. renka ir analizuoja informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemones kainas Europos Sąjungoje bei kitose šalyse; kaupia ir analizuoja informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą ir kompensavimą kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse; teikia pasiūlymus dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo tvarkos ir kompensavimo sistemos tobulinimo;

  7.7. inicijuoja derybas ir kartu su kitomis institucijomis dalyvauja derybose su vaistinių preparatų ir medicinos   pagalbos priemonių gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų;

  7.8. (neteko galios 2018-02-06 SAM įsakymu Nr. V-135);

  7.9. organizuoja farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų, įgytų ne Lietuvos Respublikoje pripažinimą, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis farmacijos diplomų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;

  7.10. organizuoja pažymų, patvirtinančių farmacijos specialisto turimo diplomo ir kitų formalios profesinės kvalifikacijos įgijimą įrodančių dokumentų atitiktį Europos Tarybos direktyvų reikalavimams, ir pažymų, patvirtinančių farmacijos specialisto esamą profesinės veiklos būklę, išdavimą;

  7.11. vykdo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas stebėseną;

  7.12. (neteko galios 2016-02-03 SAM įsakymu Nr. V-137);

  7.13. (neteko galios 2018-04-09 SAM įsakymu Nr. V-390);

  7.14. koordinuoja valstybės įmonių vaistinių veiklą;

  7.14-1. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu be akcizų, rengia asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo alkoholio sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti sąrašo ir jo pakeitimo projektus, organizuoja jų derinimą ir tvirtinimą, teikia siūlymus dėl etilo alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo; 

  7.15. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje; bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, gavęs įgaliojimus, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose farmacijos klausimais;

  7.16. kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia tinkamai reguliuoti Lietuvos farmacijos sektorių, informuoja visuomenę jo kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų, įmonių ir piliečių paklausimus, prašymus, skundus ir pranešimus;

  7.18. konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ar įstaigas departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.19. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ir tarpžinybinių komisijų, darbo grupių darbe;

  7.19-1. dalyvauja nagrinėjant paraiškas įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, paraiškas įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą;

  7.20. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamento darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. susipažinti ir gauti visų ministro įsakymų bei kitų ministerijos norminių dokumentų nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti turi tik teisės aktų  nustatyta tvarka įgiję tokią teisę departamento darbuotojai);

  8.2. gauti informaciją, reikalingą departamentui pavestoms funkcijoms vykdyti, iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, apskričių administracijų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.3. pagal kompetenciją teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

  8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.6. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. PAREIGOS

  9. Departamento darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis departamento ir skyrių nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais teisės aktais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. departamento valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojo etikos ir profesinės etikos principų vykdant departamentui pavestas funkcijas.

  V. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Departamentui vadovauja direktorius, kuris skiriamas ir atleidžiamas įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

  11. Departamento direktorius:

  11.1. planuoja ir organizuoja departamento darbą - paskirsto skyrių vedėjams užduotis, atitinkančias jų pareigybių aprašymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.2. teikia pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.3. pagal kompetenciją teikia viceministrai pasiūlymus departamento veiklos klausimais;

  11.4. atstovauja departamentui  ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir, ministro, viceministro ministerijos kanclerio pavedimu, ministerijos interesams - valstybės įstaigose ir organizacijose, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijose;

  11.5. atsiskaito už departamento darbą;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;

  12. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

  13. Departamento bei jo skyrių raštvedybą bei kontroliuojamu pavedimų vykdymą tvarko departamento direktorius paskirtas skyriaus darbuotojas.

  VI. ATSAKOMYBĖ

  14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą departamento darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.

  16. Departamento nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  _____________
   

  • Farmacinės veiklos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Anželika Oraitė
   212
   Miglė Domeikienė
   202
   Asta Zlatkienė
   202
   Rasa Balserienė
   207
   Lina Liubinaitė-Kadišienė
   207
   Rima Markuvienė
   210
   Gražina Bobelienė
   210
   Monika Girdvainytė
   207
   Justas Mačinskas
   207

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   FARMACIJOS DEPARTAMENTO FARMACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) Farmacijos departamento (toliau – Departamentas) Farmacinės veiklos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) atsakomybę.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos kanclerio potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Nuostatais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

   3. Skyrius yra Ministerijos Departamento struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriui.

   5. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai.

   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   7. Skyriaus uždavinys – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ministerijos vaistų ir kitų farmacijos produktų politiką, užtikrinti ES farmacijos teisės ir tarptautinėmis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, reikalavimų įgyvendinimą, gyventojų poreikius atitinkančią vaistų tiekimo ir aprūpinimo jais sistemą bei farmacijos specialistų veiklą ir jų profesinės kvalifikacijos pripažinimą.

   8. Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, skyrius vykdo šias funkcijas:

   8.1. rengia teisės aktų, perkeliančių (įgyvendinančių) ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų registraciją, pakuočių ženklinimą ir pakuotės lapelių rengimą, vaistinių preparatų gamybą ir didmeninį platinimą, farmakologinį budrumą, farmacinę informaciją ir reklamą, vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, kitose ES valstybėse išrašytų receptų pripažinimą, pakuočių apsaugos priemonių siekiant išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą, taikymą, tiriamųjų vaistinių preparatų gamybą, žmogaus kraujo plazmos, naudojamos kaip pradinė medžiaga kraujo preparatams gaminti, ruošimą, veikliųjų medžiagų gamybą ir platinimą, valstybinę šių veiklų priežiūrą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų ES valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimą ir kitas farmacijos sritis, taip pat įgyvendinančių tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, projektus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;

   8.2. rengia su ES antrinės teisės įgyvendinimu nesusijusių teisės aktų, reguliuojančių farmacijos specialistų veiklą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimu, farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimu, vaistinių preparatų lygiagretų importą, neregistruotų vaistinių preparatų tiekimą, vaistinių ir kitų mažmeninės prekybos vietų, kuriose vykdoma veikla su vaistiniais preparatais, veiklą, receptų rašymą ir vaistinių preparatų pardavimą ir (ar) išdavimą gyventojams ir kitiems galutiniams vartotojams, gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, farmacinės paslaugos teikimą, farmacinės rūpybos vykdymą, priemonių, siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos kompanijų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, taikymą, farmacijos kompanijų reklamai skiriamų išlaidų deklaravimą, reikiamo vaistinių preparatų tiekimo užtikrinimą, naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš gyventojų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, susijusią su vaistiniais preparatais, vaistinių preparatų įvežimą (išvežimą) į (iš) Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms ir kitas farmacijos sritis, projektus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;

   8.3. nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos farmacijos teisės tobulinimo bei rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

   8.4. pagal skyriaus kompetenciją vertina kitų Ministerijos padalinių, Lietuvos Respublikos valstybės ir ES institucijų rengiamų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus;

   8.5. pagal skyriaus kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose;

   8.6. bendradarbiauja su ES ir ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;

   8.7. organizuoja farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų pripažinimą bei Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos veiklą;

   8.8. rengia pažymas apie farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos atitikimą ES direktyvų reikalavimams ir apie esamą profesinės veiklos būklę Lietuvoje;

   8.9. dalyvauja farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinime, organizuoja Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos veiklą;

   8.10. koordinuoja valstybės valdomų įmonių (vaistinių) veiklą;

   8.11. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu, rengia etilo alkoholio paraiškas šalies mastu, nustatyta tvarka teikia jas derinti ir tvirtinti, teikia siūlymus dėl alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo ir valstybinių mokesčių taikymo;

   8.12. vykdo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas stebėseną;

   8. 13. vykdo sveikatos priežiūros įstaigų perkamų vaistinių preparatų asortimento ir kainų analizę bei teikia siūlymus dėl vaistinių preparatų asortimento papildymo ar pakeitimo gydymo įstaigoms ir CPO LT;

   8.14. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, kurios reikia Lietuvos farmacijos sektoriui tinkamai reguliuoti;

   8.15. nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus pagal skyriaus kompetenciją;

   8.16. dalyvauja Lietuvoje ir kitose šalyse vykstančiose konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, susijusiuose su skyriaus veikla;

   8.17. bendradarbiauja su kitais Ministerijos struktūriniais padaliniais, Ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;

   8.18. Ministerijos ir Departamento vadovybės pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja Ministerijos ir tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje;

   8.19. vykdo ir kitus su skyriaus ir jo funkcijomis susijusių nenuolatinio pobūdžio Ministerijos vadovybės pavedimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

   9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų Ministerijos struktūrinių padalinių, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

   9.2. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti;

   9.3. dalyvauti Ministerijos ir kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga konsultacija skyriaus kompetencijos klausimais;

   9.4. gauti reikalingą informaciją iš atsakingų vykdytojų ir kitų subjektų, įgyvendinančių ministerijos strateginį veiklos planą, pagal skyriaus kompetenciją;

   9.5.pasitelkti Ministerijos struktūrinių padalinių ar Ministerijos pavaldžių institucijų specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

   9.6. teikti ministrui, viceministrams, Ministerijos kancleriui, Departamento direktoriui siūlymus dėl Ministerijos vykdomos veiklos tobulinimo;

   9.7. dalyvauti Ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, Ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;

   9.8. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją, gauti Lietuvos Respublikos ir ES mokslinius leidinius bei prieigą prie informacinių sistemų, būtinus skyriaus darbui.

   IV SKYRIUS

   PAREIGOS

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:

   10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Departamento ir skyriaus Nuostatais, savo pareigybių aprašymais;

   10.2. Ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti Ministeriją pagal skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

   10.4. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja vedėjas, jis tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

   12. Skyriaus vedėjas:

   12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vertina ir vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą;

   12.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo, skyriaus darbuotojų skatinimo bei inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   12.3. pagal kompetenciją teikia Ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;

   12.4. ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, Departamento direktoriui pavedus atstovauja skyriui Ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir Ministerijai – valstybės valdymo institucijose, įstaigose, užsienyje;

   12.5. atsiskaito už skyriaus darbą;

   12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos vadovybės pavedimus.

   13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka Ministerijos kanclerio ar Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   VI SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   14. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Su Nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   16. Nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   ________________________

  • Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Tomas Alonderis
   208
   Ieva Greičiūtė-Kuprijanov
   218
   Vilma Meldžiukaitė
   218
   Simona Stankevičiūtė
   221
   Jolita Volkavičienė
   221
   Regina Pakštaitienė
   221

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS DEPARTAMENTO VAISTŲ KOMPENSAVIMO IR KAINODAROS POLITIKOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

    

    

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) Farmacijos
   departamento (toliau - departamentas) Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus (toliau -
   skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo
   tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai)
   atsakomybę.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
   Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, Vyriausybės nutarimais,
   ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais,
   kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra ministerijos departamento struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo
   kompetencijai priskirtus klausimus.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   5. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.
   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
   bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

    

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

    

   7. Pagrindinis skyriaus uždavinys - dalyvauti formuojant ir įgyvendinti vaistinių preparatų ir
   medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo politiką, koordinuoti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais.
   8. Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, skyrius pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
   8.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius:
   8.1.1. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą;
   8.1.2. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą.
   8.2 nagrinėja naujus ES teisės aktus, susijusius su vaistinių preparatų kompensavimu ir kainodara, teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų ir rengia atitinkamų teisės aktų projektus;
   8.3. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų
   valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus;
   8.4. nagrinėja teisės, tarp jų - ES, taikymo ir aiškinimo praktiką, vaistinių preparatų
   kompensavimo ir kainodaros srityje, rengia atitinkamus teisės aktus;
   8.5. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia farmakoekonominių analizių įvertinimus,
   kuriuos atlikdamas:
   8.5.1. tvarko ir apdoroja duomenis, būtinus farmakoekonominiams skaičiavimams atlikti,
   bei farmakoekonominiam vaistinių preparatų ir alternatyvių gydymo būdų įvertinimui;
   8.5.2. atlieka lyginamąją, kaštų mažinimo, kaštų efektyvumo ir kaštų naudingumo analizes;
   8.5.3. vertina tiesiogiai su sveikatos sistema susijusius kaštus ir rezultatus bei netiesioginius
   kaštus bei rezultatus (visuomenės, socialiniais ir kt. aspektais);
   8.5.4. analizuoja ir pritaiko Lietuvai klinikinių ar farmakoekonominių tyrimų rezultatus,
   atliekamus kitose šalyse.
   8.6. koordinuoja gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais  preparatais;
   8.7. neteko galios (2018-02-06 Nr. V-135);
   8.8. neteko galios (2018-02-06 Nr. V-135);
   8.9. dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų
   ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, paraiškų įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą nagrinėjime;
   8.10. tikrina atrankos būdu vaistinių preparatų, pateiktų įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų
   vaistinių preparatų joms gydyti, Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbospriemonių sąrašus, kainas ES šalyse;
   8.11. inicijuoja derybas ir kartu su kitomis institucijomis dalyvauja derybose su vaistinių
   preparatų ir medicinos pagalbos priemonių gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir
   medicinos pagalbos priemonių kainų;
   8.12. pagal skyriaus kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir
   teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų
   komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose;
   8.13. teikia informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainas
   valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
   8.14. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtos srities atitinkamų informacinių sistemų
   kūrime ir priežiūroje;
   8.15. bendradarbiauja su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais, ministerijai
   pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis
   institucijomis;
   8.16. dalyvauja tarpžinybinėse, ministro, viceministro, ministerijos kanclerio įsakymais
   (potvarkiais) sudarytų komisijų, darbo grupių darbe pagal skyriaus kompetenciją;
   8.17. nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus,
   skundus, prašymus pagal skyriaus kompetenciją;
   8.18. dalyvauja Lietuvoje ir kitose šalyse vykstančiose konferencijose, seminaruose, kituose
   renginiuose, susijusiuose su skyriaus veikla;
   8.19. užtikrina skyriaus darbui reikalingų dokumentų ir informacijos tvarkymą teisės aktų
   nustatyta tvarka;
   8.20. vykdo ir kitus su skyriaus ir jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
   ministerijos vadovybės pavedimus.

    

   III. SKYRIAUS TEISĖS

    

   9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teise:
   9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų
   ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų
   (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta
   tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir
   įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
   9.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais,
   įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams,
   pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;
   9.3. dalyvauti ministerijos ar kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar
   komisijose, taip pat pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimams;
   9.4. dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos
   reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus,
   tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;
   9.5. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams bei
   funkcijoms įgyvendinti;
   9.6. gauti reikalingą informaciją iš atsakingų vykdytojų ir kitų subjektų, įgyvendinančių
   ministerijos strateginį veiklos planą, pagal skyriaus kompetenciją;
   9.7. teikti ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui
   siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
   9.8. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;
   9.9. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
   9.10. gauti Lietuvos Respublikos ir ES mokslinius leidinius bei kompiuterines programas,
   būtinus skyriaus darbui;
   9.11. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdydamas pavedimus ir užduotis
   darbo klausimais;
   9.12. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis
   teisėmis.

    

   IV. SKYRIAUS PAREIGOS

    

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:
   10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais, savo
   pareigybių aprašymais;
   10.2. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministeriją pagal skyriaus kompetenciją
   Lietuvoje ir užsienyje;
   10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
   10.4. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir
   profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

    

   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos
   Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus
   departamento direktoriui.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą - paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams,
   kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja parengtus dokumentus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei
   atsako už skyriui priskirtą uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   12.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių
   su skyriaus veikla;
   12.4. ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui pavedus
   atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai - valstybės valdymo
   institucijose, įstaigose, užsienyje;
   12.5. atsiskaito už skyriaus darbą;
   12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
   13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio ar departamento
   direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
   14. Skyriaus gautus dokumentus, raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą
   tvarko skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

    

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   15. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą
   asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
   Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams
   ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

 • Finansų valdymo ir kontrolės skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Renata Beržanskienė
  205
  Gedmilė Bieliauskienė
  204
  Joana Načiūnienė
  204
  Lina Kanaporienė
  210
  Aliona Matusevičienė
  208
  Rasa Mičiulė
  210
  Arūnas Sekonas
  210
  Laimutė Januškienė
  206
  Dmitrij Košel
  206
  Ilona Palmira Pranevičienė
  206
  Gita Sakavičiūtė
  208

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  FINANSŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
   (toliau – ministerija) Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
   nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką
   ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau
   – darbuotojai) teises, pareigas, atsakomybę.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
   Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais,
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, sveikatos
   apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės
   aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus darbuotojai: vedėjas, patarėjai ir vyriausieji
   specialistai.
  4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos
   kancleriui.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus
  uždaviniai:

  5.1.
  koordinuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programos
  projekto rengimą, organizuoti patvirtintos investicijų programos įgyvendinimą
  (išskyrus investicijų projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų
  investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšomis) ir stebėti patvirtintos
  programos įgyvendinimą;

  5.2. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir įgyvendinant
  ministerijos strateginį veiklos planą;

  5.3. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant
  ir įgyvendinant ministerijos metinį veiklos planą;

  5.4. rengti, dalyvauti rengiant ir
  vertinti sveikatos ir su sveikata
  susijusias programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, išskyrus
  finansuojamas iš PSDF, Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės
  paramos lėšų bei koordinuoti patvirtintų programų vykdymą
  ;

  5.5.
  pagal kompetenciją dalyvauti įsisavinant Europos Sąjungos fondų investicijas ir
  kitą tarptautinę paramą sveikatos apsaugos srityje;

  5.6.
  koordinuoti ir organizuoti sveikatos sistemai planuojamų bei rekomenduojamų
  mokesčių (rinkliavų) administravimo nuostatų įgyvendinimą;

  5.7. užtikrinti,
  kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai
  tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminta ir nustatyta tvarka
  pateikta Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

  5.8.
  tinkamai atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos
  sveikatos ministerijos finansų kontrolės taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

  6. Įgyvendindamas jam
  pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  6.1.  koordinuoja,
  rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
  teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu,
  rengimą bei teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  6.2.      
  planuoja ir koordinuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo
  srities investicijas, atlieka investicinių projektų (programų) analizę ir
  teikia siūlymus dėl jų įtraukimo į sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų
  programą;

  6.3.  
  organizuoja sveikatos apsaugos ministro
  valdymo srities investicijų projektų įgyvendinimą, atlieka jų įgyvendinimo
  stebėseną ir priežiūrą;

  6.4.  rengia
  sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicinių lėšų panaudojimo
  ataskaitas;

  6.5.  pagal
  skyriaus kompetenciją ir poreikį renka ir analizuoja informaciją, apie
  sveikatos priežiūros įstaigų turimus brangius medicinos prietaisus, kuri
  reikalinga planuojant ir įgyvendinant sveikatos apsaugos ministro valdymo
  srities investicijų programą;

  6.6.  rengia,
  dalyvauja rengiant, vertina sveikatos ir su sveikata susijusių programų bei
  tarpinstitucinių veiklos planų projektus ir teikia siūlymus bei išvadas pagal
  skyriaus kompetenciją;

  6.7.  pagal
  kompetenciją su kitais ministerijos administracijos padaliniais organizuoja
  sveikatos ir su sveikata susijusių programų vykdymą, atlieka jų įgyvendino
  stebėseną ir priežiūrą;

  6.8.    pagal
  kompetenciją dalyvauja įsisavinant Europos Sąjungos fondų investicijas ir kitą
  tarptautinę paramą sveikatos apsaugos srityje;

  6.9.  pagal
  skyriaus kompetenciją teikia siūlymus rengiamam ministerijos strateginiam
  veiklos planui bei rengia ir teikia patvirtinto strateginio veiklos plano
  įgyvendinimo ataskaitas;

  6.10.  
  pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus rengiamam
  ministerijos metiniam veiklos planui bei rengia ir teikia patvirtinto metinio
  veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas;

  6.11.  
  kontroliuoja ministerijos valstybės biudžeto lėšų
  sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų
  panaudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų
  perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;

  6.12.  
  rengia ir pagal kompetencija teikia ministerijos
  struktūriniams padaliniams lėšų panaudojimo informaciją

  6.13.  
   teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
  dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą buhalterinei apskaitai tvarkyti
  ir ataskaitoms parengti;

  6.14.     teikia
  Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją apie ministerijos
  valstybės biudžeto asignavimų poreikį;

  6.15.  
  pagal kompetenciją užtikrina finansinių – ūkinių
  operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų numatyta tvarka ir
  tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

  6.16.     organizuoja
  Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centro parengtų
  ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą,
  Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės
  aktuose nurodytoms įstaigoms, šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir
  terminais, atsako už jų paskelbimą laiku;

  6.17.     organizuoja
  ir koordinuoja informacijos pateikimą
  Nacionaliniam
  bendrųjų funkcijų centrui
  dėl ministerijos apskaitos politikos,
  sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo;

  6.18.     organizuoja
  ir kontroliuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų kontrolės
  ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastebėjimus dėl
  finansų kontrolės reikalavimų laikymąsi ministerijoje, teikia siūlymus dėl
  finansų kontrolės tobulinimo;

  6.19.         
  rengia ir teikia Lietuvos Respublikos
  finansų ministerijai suvestinę ministerijos finansų kontrolės būklės ataskaitą;

  6.20.         
  rengia, apibendrina ir teikia informaciją
  suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų
  akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus;

  6.21.         
  pagal kompetenciją rengia informaciją ir
  pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, valstybės
  institucijų ir įstaigų, piliečių raštus ir paklausimus skyriaus kompetencijos
  klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

  6.22.       
  dalyvauja ministerijos ir/ar kitų institucijų
  sudaromose darbo ir kitose grupėse ar komisijose;

  6.23.       
  užtikrina tinkamą gaunamų ir rengiamų dokumentų
  saugojimą ir perdavimą į ministerijos archyvą;

  6.24.       
  konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos
  struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovams ir darbuotojams skyriaus
  kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.25.       
  pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas
  funkcijas, ministerijos vadovybės, ministerijos kanclerio pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  1. Skyriaus
   darbuotojai, vykdydami skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1.      
  gauti skyriaus
  veiklai vykdyti reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją, reikalingą
  skyriaus nustatytiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti, iš kitų
  ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų bei kitų
  asmenų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti
  gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai);

  7.2.      
  suderinus su
  ministerijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti šių padalinių darbuotojus
  įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų
  asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  7.3.      
  turėti galimybę
  prisijungti ir naudotis buhalterinės apskaitos programos duomenimis bei
  teikiamomis ataskaitomis finansų valdymo klausimais.

  7.4.      
  suderinus su ministerijos vadovybe, pasinaudoti
  Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis
  ;

  7.5.      
  dalyvauti ministerijos ir (ar) kitų institucijų
  sudaromose darbo grupėse, komisijose bei pasitarimuose, kuriuose reikalinga
  konsultacija skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.6.      
  dalyvauti
  ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos
  reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius veiklos planus, jos
  padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, Europos Sąjungos
  klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;

  7.7.  dalyvauti
  rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją;

  7.8.  gauti
  Lietuvos Respublikos ir ES mokslinius leidinius bei kompiuterines programas,
  būtinus skyriaus darbui;

  7.9. 
  naudotis kitomis
  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  1. Skyriaus darbuotojai privalo:

  8.1.  laikytis
  galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, skyriaus nuostatų, savo pareigybių
  aprašymuose nustatytų reikalavimų ir vadovautis jais vykdant pareigybės
  aprašymuose nustatytas funkcijas;

  8.2.  laiku
  ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  8.3.  ministerijos
  vadovybei pavedus, atstovauti ministeriją pagal skyriaus kompetenciją Lietuvoje
  ir užsienyje;

  8.4.  skyriaus
  valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir
  profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei
  priskirtas funkcijas.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  1. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir
   atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta
   tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  10.    Skyriaus vedėjas:

  10.1.  
  planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto
  užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų
  projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už skyriui priskirtų
  uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2.   teikia
  siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  10.3.   teikia
  ministerijos kancleriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;

  10.4.   vykdo
  kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų,
  laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais
  įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo sveikatos apsaugos
  ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės
  tarnautojas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  1. Skyriaus darbuotojai
   asmeniškai atsako už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą
   Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  1. Su šiais nuostatais pasirašytinai
   supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
  2. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi
   keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai
   ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  ______________________

 • Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimonda Janonienė
  Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
  105, Vilniaus g. 16
  Rita Banuškevičienė
  312, Vilniaus g. 16
  Radvilė Jakaitienė
  305, Vilniaus g. 16
  Ilona Radvinauskienė
  303, Vilniaus g. 33
  Olė Balčiūnaitė
  307, Vilniaus g. 16
  Jurgita Bilinskaitė
  305, Vilniaus g. 16
  Jurgita Kinderienė
  308, Vilniaus g. 16
  Justė Pečeliūnaitė
  305, Vilniaus g. 16
  Jolanta Sinkevič
  309, Vilniaus g. 16
  Donata Švažaitė
  308, Vilniaus g. 16
  Irena Vaitaitienė
  312, Vilniaus g. 16
  Dalia Valaitienė
  312, Vilniaus g. 16
  Algirdas Čepas
  204, Vilniaus g. 33

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  STRATEGINIO VALDYMO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO

  SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus sveikatos apsaugos ministrui.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  6.1. organizuoti ir koordinuoti planavimo dokumentų sveikatos apsaugos srityje, kaip jie suprantami Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 2002 m. birželio 6 d. Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, rengimą, įgyvendinimo stebėseną ir atskaitomybę;

  6.2. koordinuoti ir organizuoti ministerijos valdymo srities strateginių veiklos planų, metinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

  6.3. koordinuoti ir organizuoti ministerijos valdymo srities valstybės biudžeto rengimą ir įgyvendinimą;

  6.2. užtikrinti ministro valdymo srities strateginių tikslų atitiktį Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų, kurių veikloje dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerija, nustatytiems prioritetams;

  6.3. formuoti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo politiką bei koordinuoti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valdymo tobulinimo iniciatyvas;

  6.4. formuoti ministerijos politiką privalomojo sveikatos draudimo srityje bei organizuoti jos įgyvendinimo stebėseną;

  6.5. organizuoti, koordinuoti ir plėtoti ministerijos bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijomis.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja koordinuotą ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų ir vystymosi darbotvarkėse bei planuose, tarpinstituciniuose veiksmų planuose;

  7.2. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl prioritetų ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams;

  7.3. užtikrina, kad ministerijai pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai atitiktų ministerijos strateginio plano nuostatas bei vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;

  7.4. pagal suformuotą ministerijos vadovybės poreikį organizuoja ministerijos ir kitų valstybės institucijų, įstaigų rengiamų teisės aktų projektų įtakos ministerijos prioritetams analizę ir vertinimą;

  7.5. pagal suformuotą vadovybės poreikį atlieka ministerijos formuojamos valstybės politikos ir jos įgyvendinimo sveikatos apsaugos ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse efektyvumo analizę ir vertinimą;

  7.6. pagal skyriui pavestas sritis atstovauja ministerijai programų, strategijų, gairių, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais, kitų institucijų darbuotojais;

  7.7. koordinuoja Valstybės kontrolės rekomendacijų ministerijos valdymo srityje įgyvendinimą, informacijos apie rekomendacijų įgyvendinimo pažangą ministerijos vadovybei bei Valstybės kontrolei teikimą;

  7.8. organizuoja ir rengia (tikslina) ministerijos strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus, koordinuoja įstaigų, turinčių asignavimų valdytojo statusą, strateginių veiklos planų projektų rengimą;

  7.9. rengia ministerijos valstybės biudžeto lėšų poreikio projektus ir teikia vadovybei;

  7.10. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir ministerijai pavaldžiomis įstaigomis organizuoja programų sąmatų rengimą ir rengia sąmatų suvestinę;

  7.11. rengia įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ateinančių trejų metų prognozes;

  7.12. kartu su struktūriniais padaliniais rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą, tikslina, vykdo plano įgyvendinimo stebėseną ir organizuoja ataskaitos rengimą;

  7.13. koordinuoja ir organizuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, tikslina, vykdo planų įgyvendinimo stebėseną ir organizuoja vykdymo ataskaitų rengimą;

  7.14. rengia ministerijos strateginio veiklos plano tikslinimą, vykdo plano stebėseną, rengia ministerijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

  7.15. analizuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, vertina prašymus tikslinti biudžetą, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo, rengia pažymas;

  7.16. teikia duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir valstybinę biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą (VBAMS) ir kt. informacines sistemas pagal poreikį;

  7.17. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl žmogiškųjų išteklių valdymo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, koordinuoja asmeninių ministerijos personalo ir jai pavaldžių įstaigų vadovų metinių veiklos tikslų formavimą ir analizuoja pasiektus rezultatus;

  7.18. koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų pažangias valdymo tobulinimo iniciatyvas;

  7.19. užtikrina, kad ministerijos politikos prioritetai privalomojo sveikatos draudimo srityje būtų įtraukti į ministerijos rengiamus planavimo dokumentus;

  7.20. pagal ministerijos politikos tikslus privalomojo sveikatos draudimo srityje formuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto panaudojimo prioritetus, analizuoja PSDF rodiklius ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;

  7.21. analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo poreikius sveikatos srityje bei padeda ministrui formuoti strategines tarptautinio bendradarbiavimo vystymo kryptis;

  7.22. užtikrina tarptautinių organizacijų ir ES politikos nuoseklumą bei veiklų tęstinumą ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.23. organizuoja ir koordinuoja dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą sveikatos srityje;

  7.24. inicijuoja ir rengia ir pagal teisės aktuose nustatytą tvarką derina tarptautines bendradarbiavimo sutartis sveikatos srityje;

  7.25. organizuoja ir koordinuoja ministerijos įgyvendinamų sveikatos srities valstybės valdymo funkcijų bei valstybės politikos, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste ES, bei įsipareigojimų vykdymą;

  7.26. koordinuoja ir užtikrina tinkamą Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų atstovavimą ir Lietuvos pozicijų formavimą, derinimą, pristatymą, ir kitų įsipareigojimų vykdymą Europos Sąjungos institucijose;

  7.27. koordinuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimą su ES teisynu ir kontroliuoja ES teisės aktų įgyvendinimą laiku Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai priklausančiose srityse;

  7.28. koordinuoja ir užtikrina tinkamą atstovavimą, pozicijų formavimą derinimą, pristatymą ir kitų įsipareigojimų vykdymą Pasaulio sveikatos organizacijoje;

  7.29. koordinuoja ir užtikrina tinkamą atstovavimą, pozicijų formavimą, derinimą ir kitų įsipareigojimų vykdymą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje pagal sveikatos apsaugos ministerijai priskirtas kompetencijos sritis.

  7.20. užtikrinti sklandų oficialių ministerijos vadovybės vizitų, susitikimų su užsienio svečiais ir oficialiomis delegacijomis, tarptautinių renginių ir tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes organizavimą;

  7.21. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;

  7.22. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis;

  7.23. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pareiškimus;

  7.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos saugos įgyvendinimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;

  8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  8.5. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

  V SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimami į valstybės tarnybą ir atleidžiami iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  ______________

 • Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimonda Janonienė
  105, Vilniaus g. 16
  Ieva Blažinskienė
  101
  Audronė Daiva Dragūnienė
  101
  Rūta Bartulė
  301
  Birutė Malinauskienė
  101
  Gintaras Grachauskas
  311
  Egidija Roževič
  301

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  SVEIKATOS SISTEMOS STEBĖSENOS IR INOVACIJŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.
  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viceministrui pagal kuruojamą sritį.
  4. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.
  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus uždaviniai:

  6.1.        pagal kompetenciją rengti, taip pat dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  6.2.        pagal kompetenciją koordinuoti sveikatos priežiūros srities ir sveikatos srityje pritaikomų inovatyvių priemonių, metodų taikymo ir sveikatos technologijų vertinimo iniciatyvas;

  6.3.        vykdyti ministerijos vykdomos politikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo srities koordinavimą;

  6.4.        vykdyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos ir jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei efektyvumo rodiklių stebėseną;

  6.5.        koordinuoti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą bei administracinės naštos mažinimo iniciatyvas;

  6.6.        koordinuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto bei PSDF biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektų rengimą ir teikimą;

  6.7.        koordinuoti darbus, susijusius su PSDF biudžeto vykdymo stebėsena;

  6.8.        užtikrinti ministerijos formuojamos politikos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir stebėseną.

  7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius vykdo tokias funkcijas:

  7.1. pagal kompetenciją rengia, taip pat dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  7.2. vertina PSDF biudžeto bei PSDF biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektą, teikia pastabas ir siūlymus;

  7.3.  atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo analizę bei teikia pastabas ir siūlymus;

  7.4. vertina asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemų bei kainodaros projektus, teikia pastabas ir siūlymus;

  7.5. koordinuoja Valstybės kontrolės rekomendacijų ministerijos valdymo srityje įgyvendinimą, informacijos apie rekomendacijų įgyvendinimo pažangą ministerijos vadovybei bei Valstybės kontrolei teikimą;

  7.6. renka, kaupia, apdoroja, analizuoja ir vertina informaciją, susijusią su LNSS viešųjų įstaigų ir LNSS biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos ir jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei efektyvumo rodiklių stebėsena;

  7.7. teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimo ir plėtros;

  7.8. koordinuoja sveikatos apsaugos srities inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skatinimą bei kompetencijų telkimą šioje srityje ir koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;

  7.9. vertina sveikatos priežiūros specialistų poreikį, organizuoja sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą;

  7.10. organizuoja sveikatos priežiūros specialistų rengimo planavimą bei dalyvauja rengiant priėmimo į aukštąsias mokyklas bei gydytojų, gydytojų odontologų priėmimo į rezidentūrą planus;

  7.11. teikia informaciją ir konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų, įmonių ir piliečių paklausimus, prašymus, skundus bei rengia atsakymų projektus;

  7.13. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

  7.14. inicijuoja, pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina bei dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos ir tarptautinius projektus bei iniciatyvas;

  7.15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;

  7.16. bendradarbiauja su kitomis institucijomis bei atstovauja ministerijai kitose organizacijose skyriaus kompetenciją atitinkančiais klausimais;

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. susipažinti ir gauti visų sveikatos apsaugos ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių bei kitų dokumentų kopijas (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti turi tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai);

  8.2. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų informaciją, reikalingą skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; suderinus su ministerijos vadovybe pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.5. pagal kompetenciją teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  8.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

  8.7. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS PAREIGOS

   

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;

  9.4. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus viceministrui.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;

  11.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;

  11.5. atsiskaito už skyriaus darbą;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.

   

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   

   

  _________________________________

   

   

 • Tarptautinių projektų valdymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Radvilė Jakaitienė
  Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
  305, Vilniaus g. 16
  Asta Leonienė
  417
  Justina Račaitė
  417