Ministerijos kolegija

Kolegija yra Sveikatos apsaugos ministerijos patariamoji institucija, kuri sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131) 32 straipsniu. Kolegiją sudaro sveikatos apsaugos ministras, viceministrai, ministerijos kancleris bei kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Kolegijos narių skaičių nustato ir  Kolegijos  personalinę sudėtį  bei  Reglamentą tvirtina ministras. 

Į Kolegijos posėdžius gali būti kviečiami visuomeniniai ministro patarėjai, taip pat kitų institucijų atstovai tik šiems sutikus.

Kolegija svarsto:

  • valstybės politikos formavimo sveikatinimo veiklos srityje klausimus;
  • strateginius ministerijos veiklos klausimus;
  • įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų metines veiklos ataskaitas;
  • sveikatos programų projektus;
  • ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • ministerijos vadovybės, ministerijos struktūrinių padalinių ir jai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, ministerijos darbo organizavimo, veiklos planų įgyvendinimo eigą ir perspektyvas;
  • ministro teikimu kitus svarbius su sveikatinimo veikla susijusius klausimus.

Kolegijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu posėdžiuose.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KOLEGIJOS DARBO REGLAMENTAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos (toliau – Kolegija) posėdžių rengimą, Kolegijos posėdžius, Kolegijos sprendimų įforminimą.
2.  Kolegija yra Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) patariamoji institucija, kuri sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131) 32 straipsniu.
3.  Kolegiją sudaro sveikatos apsaugos ministras (toliau – ministras), viceministrai, ministerijos kancleris bei kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.
4.  Kolegijos narių skaičių nustato ir  Kolegijos  personalinę sudėtį  bei  Reglamentą tvirtina ministras. 
5. Į Kolegijos posėdžius gali būti kviečiami visuomeniniai ministro patarėjai, taip pat kitų institucijų atstovai tik šiems sutikus.
6. Kolegija svarsto:
6.1.  valstybės politikos formavimo sveikatinimo veiklos srityje klausimus;
6.2. strateginius ministerijos veiklos klausimus;
6.3. įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų metines veiklos ataskaitas;
6.4. sveikatos programų projektus;
6.5. ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
6.6. ministerijos vadovybės, ministerijos struktūrinių padalinių ir jai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, ministerijos darbo organizavimo, veiklos planų įgyvendinimo eigą ir perspektyvas;
6.7. ministro teikimu kitus svarbius su sveikatinimo veikla susijusius klausimus.
7. Kolegijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu posėdžiuose.

II. KOLEGIJOS POSĖDŽIŲ RENGIMAS

8. Kolegijos darbo forma – Kolegijos posėdžiai, kurie rengiami Kolegijos pirmininko iniciatyva.
9. Kolegijos posėdžiams vadovauja ministras, arba jam pavedus – kitas Kolegijos narys (toliau – Kolegijos pirmininkas).
10. Kolegijos posėdžius organizuoja ministro paskirtas ministerijos struktūrinis padalinys (toliau – Kolegijos sekretoriatas).
11.   Kolegijos nariai gali inicijuoti klausimo svarstymą posėdyje, prieš tai suderinę su
Kolegijos pirmininku.
12.  Kolegijos sekretoriatas, atsižvelgdamas į Kolegijos nariais esančių ministerijos vadovybės atstovų siūlymus, rengia artimiausio Kolegijos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikia jį tvirtinti Kolegijos pirmininkui ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki Kolegijos posėdžio.
13. Kolegijos pirmininkui patvirtinus posėdžio darbotvarkę, Kolegijos sekretoriatas patvirtintą Kolegijos darbotvarkę ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia Kolegijos nariams ir ministerijos struktūriniam padaliniui ar kitiems asmenims, kurie turi parengti (ar jau yra parengę) medžiagą Kolegijoje svarstomais klausimais ar joje atsiskaityti (toliau – medžiagos rengėjas).
14. Kolegijos pirmininko patvirtintos Kolegijos posėdžio darbotvarkės gali būti nesilaikoma šio Reglamento nustatytais atvejais ir tvarka.
15. Jei Kolegijos posėdžiui bus teikiamas svarstyti teisės akto projektas (toliau – projektas), jis turi būti pavizuotas jį teikiančio ministerijos struktūrinio padalinio, Teises departamento, ministerijos kanclerio ir kuruojančio viceministro. Jeigu siūlomas projektas susijęs su kitų ministerijos struktūrinių padalinių kompetencija, turi būti suderintas su šiais ministerijos struktūriniais padaliniais.
16. Jeigu teikiama svarstyti medžiaga susijusi su kitos ministerijos ar valstybės įstaigos valdymo sritimi, kompetencija ar interesais, ją medžiagos rengėjas prieš Kolegijos posėdį derina su ta institucija ir jos atstovas kviečiamas į posėdį. Kolegijos pirmininkų susitarimu gali būti šaukiamas bendras kelių ministerijų Kolegijų posėdis.
17. Kolegijos posėdžiui parengta medžiaga, suderinta ir reikiamu egzempliorių skaičiumi (Kolegijos nariams ir kviečiamiems suinteresuotiems asmenims) padauginta medžiaga, taip pat jį pagrindžianti aiškinamoji informacinė arba analitinė medžiaga (pažyma, skaičiavimai, ekspertų išvados ir kt.) ne vėliau kaip likus 3 darbo dienom iki Kolegijos posėdžio turi būti pateikiama Kolegijos sekretoriatui. Su medžiaga turi būti pateikiamas siūlomų kviesti į Kolegijos posėdį asmenų sąrašas, nurodant pareigas, vardo raidę ir pavardę.
18. Kolegijos sekretoriatas parengtą medžiagą sutvarko ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo medžiagos gavimo dienos pateikia Kolegijos pirmininkui, Kolegijos nariams ir kitiems kviečiamiems suinteresuotiems asmenims.
19. Medžiagos rengėjas kartu su medžiaga pateikia sprendimo Kolegijos posėdyje svarstytinu klausimu (Kolegijos nutarimo, ministro įsakymo) projektą.
20. Už savalaikį Kolegijos sekretoriato informavimą apie kvietimų kompetentingiems asmenims išsiuntimą, taip pat už Kolegijai svarstyti teikiamų dokumentų kokybę, reikiamą suderinimą ir parengimą nustatytais terminais atsako dokumentus rengęs ministerijos struktūrinis padalinys.
21. Šiame Reglamento skyriuje nustatytos Kolegijos posėdžio rengimo tvarkos ir Kolegijos posėdžio nustatytos darbotvarkės nesilaikoma, kai Kolegijoje klausimas dėl susiklosčiusių svarbių aplinkybių turi būti apsvarstytas ir sprendimas priimtas nedelsiant. Sprendimą dėl šiame punkte nurodyto Kolegijos posėdžio sušaukimo ir Kolegijos posėdžio organizavimo tvarkos priima ministras.

III. KOLEGIJOS POSĖDŽIAI
22. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip puse Kolegijos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje Kolegijos narys turi apie tai pranešti Kolegijos pirmininkui.
23. Posėdžiuose, be Kolegijos narių, gali dalyvauti ministro patarėjai, ministerijos struktūrinių padalinių vadovai, ministro atstovas spaudai, darbuotojai, kurie rengė teikiamus svarstyti klausimus. Kitų įstaigų atstovų dalyvavimas Kolegijos posėdžiuose turi būti suderintas su ministru.
24. Kolegijos posėdyje išklausomas pranešimas svarstomu klausimu ir Kolegijos narių nuomonė. Kolegijos pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai. Pranešėjams svarstomu klausimu paprastai skiriama iki 8 minučių, pasisakantiems – iki 3 minučių, paaiškinimams iki 2 minučių. Prireikus Kolegijos pirmininkas gali nustatyti kitokią pasisakymų trukmę.
25. Kolegijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Kolegijos narių balsų dauguma. Balsuojama (atvirai) tik tada, jei nuomonės nesutampa. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendžiamąjį balsą turi Kolegijos pirmininkas. Sprendimas gali būti priimtas ir nebalsavus, kai nėra prieštaraujančių.
26. Informaciją apie Kolegijoje svarstytus klausimus žiniasklaidos atstovams po posėdžio pateikia už bendravimą su žiniasklaida atsakingas ministerijos struktūrinis padalinys. Atskirais atvejais žiniasklaidos atstovai dalyvauja Kolegijos posėdžiuose, prieš tai suderinę su ministerijos vadovybės atstovais.

IV. KOLEGIJOS SPRENDIMU ĮFORMINIMAS

27. Kolegijos sprendimai įforminami šio Reglamento 19 punkte nustatytos formos būdais, o jei nė vienas iš paminėtų sprendimų įforminimo būdų nėra priimamas, Kolegijos posėdžio protokolu. Kolegijos posėdžius protokoluoja Kolegijos sekretoriato atsakingas asmuo. Posėdžio protokolas parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Kolegijos nutarimus pasirašo Kolegijos pirmininkas, protokolus – Kolegijos pirmininkas ir Kolegijos sekretoriato atsakingas asmuo, protokolavęs Kolegijos posėdį. Pasirašyti Kolegijos nutarimai ir Kolegijos protokolai pasirašymo dieną perduodami registruoti Kolegijos sekretoriatui ir išplatinami Kolegijos posėdyje dalyvavusiems asmenims bei kitiems asmenims, su kurių veikla jie yra susiję.
28. Kolegijos posėdyje svarstytus projektus juos rengę ministerijos struktūriniai padaliniai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (jei posėdyje nenumatytas kitas terminas) pakoreguoja pagal priimtą  Kolegijos sprendimą, juos vizuoja, teikia vizuoti Teises departamentui, ministerijos kancleriui, kuruojančiam viceministrui ir teikia pasirašyti Kolegijos pirmininkui.

Daugiau informacijos:
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-15