Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos ,,Palangos gintaras“ direktorius

Skelbimo Nr.: 65226
Skelbimo data: 2020-06-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pareigos: Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos ,,Palangos gintaras“ direktorius
Mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis: 2 827 eur
 
Pretendentas į VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos ,,Palangos gintaras“direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

2. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios  vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.).

5. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą.

6. Privačių interesų deklaraciją, pateikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

8. Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją (pvz. pagrindinio, vidurinio ar aukštojo išsilavinimo, įgyto lietuvių kalba, diplomo kopija).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ 7 punktu įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją laikomi asmenys:

„7.1. įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba;

7.2. įgiję Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba 1991 metais ar vėliau;

7.3. Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma valstybinės kalbos;

7.4. įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos;

7.5. išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį valstybinės kalbos mokėjimą.“

9. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms formą (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų LR SAM 2018-05-10 įsakymu Nr. V-574 (LR SAM 2018-12-21 įsakymo Nr. V-1504 redakcija), 6 priedas).

Pretendentų atrankoje gali būti taikomi vertinimo metodai, numatyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų LR SAM 2018-05-10 įsakymu Nr. V-574 (LR SAM 2018-12-21 įsakymo Nr. V-1504 redakcija), 29 punkte. Apie taikomą vertinimo metodą pretendentai bus informuojami iki atrankos pradžios.

Dokumentai  priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Telefonas: +370 5 266 1446
El. paštas: elena.razanskiene@sam.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-25