Vieši konkursai į SAM pavaldžių įstaigų vadovų pareigas

Informuojame, kad vadovaujantis LNSS valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų (SAM 2018-05-10 įsakymas Nr. V-574) 45 p. ir atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. E2-19324-727/2019, priimtas sprendimas (2019-07-05 įsakymas Nr. V-794) atšaukti konkursą į Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus pareigas (skelbimo Nr. 58148), nes į pareigas skiriamas ankstesnį konkursą laimėjęs asmuo.

Dokumentų pateikimo terminas baigėsi.

Konkursas vyks vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

Konkurso data - 2019-07-26

Konkurso metu pretendentai pirmiausia pretendentai pristatys savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires (gairių pristatymui skiriama iki 15 min). Vėliau bus taikomas pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

 

Pretendentas į Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
4. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
5. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
7. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
9. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-15