Viešieji turto nuomos konkursai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu

Nr. T-31 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

sudarytos komisijos sprendimu, įformintu

2019 m. rugpjūčio 20 d. protokolu Nr. LP-264

 

TURTO, ESANČIO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖJE KAUNO KLINIKOSE, SKIRTO BANKOMATUI ĮRENGTI, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija vykdo pakartotiną viešąjį turto, esančio Kaune, Eivenių g. 2, nuomos konkursą eurus išduodančiam bankomatui įrengti.

Turto valdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472.

Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. T-51 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“.

Procedūrų vykdymas: viešasis turto nuomos konkursas bus organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 ,,Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“.

 Nuomojamas turtas: 1 kv. m plotas patalpoje, kurios indeksas 1-4 (bendras patalpos plotas – 315,54 kv. m) (pastato – ligoninės centrinio korpuso, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. 1993-9010-1010, pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo,  bendras plotas 27 874,01 kv. m), esančioje Kaune, Eivenių g. 2.

 Patalpų naudojimo paskirtis: turtas (patalpa) nuomojamas 1 (vienam) eurus išduodančiam bankomatui įrengti, gydymo paskirties pastate.

Specialūs reikalavimai:

Nuomininkas privalo iš anksto (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną) su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atstovais suderinti bankomato ir kitų įrengimo darbų datą ir laiką.

Nuomininkas, sutarties įvykdymui atlikęs įrengimo ar kitus techninius darbus ir pažeidęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtą, privalo nedelsiant savo lėšomis atlikti pažeisto turto tvarkymo darbus.

Nuomojamose patalpose galima tik šiose sąlygos nurodyta veikla.

Konkurso dalyviai neturi būti skolingi valstybės biudžetui (Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).

Nuomininko iniciatyva nutraukus sutartį prieš terminą, nuomininkas įsipareigoja nuomotojui sumokėti 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) netesybas (baudą).

Nuomininkas savo lėšomis įsirengia elektros apskaitos prietaisus, jų vietą suderinus su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atstovais.

Nuompinigiai:

Pradinis turto nuompinigių dydis – 85,00 Eur (aštuoniasdešimt penki eurai, 00 ct) per mėnesį.

Nuompinigiai mokami kas mėnesį pagal nuomotojo elektroniniu būdu pateiktą sąskaitą. Nuomininkas nuomotojo pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo. Nuompinigiai mokami į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir (ar) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

Kiti mokesčiai: Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už elektros energiją ir už kitas jam pagal poreikį teikiamas komunalines paslaugas. Mokesčiai už komunalines paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis mokami į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT21 7300 0100 0222 6410, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas už aplinkos tvarkymo, valymo ir šildymo paslaugas moka 15,00 Eur su PVM fiksuotą mėnesinį mokestį, už suvartotą elektros energiją (pagal apskaitos prietaisų rodmenis). Už pirmiau nurodytas komunalines paslaugas sąskaitos apmokamos per 15 darbo dienų nuo jų gavimo.   

Nuomos terminas: 5 (penki) metai nuo nuomos sutarties sudarymo ir perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis galės būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas (įskaitant nuomos termino pratęsimą) negalės būti ilgesnis kaip 10 metų.  

Konkurso dalyvių registravimo vieta: konkurso dalyviai bus registruojami 2019 m. rugsėjo 5 d. nuo 9:00 iki 15:00 val.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniaus g. 16, Vilnius, 202 kab. pas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybės turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Liubavą Uzielienę (tel. (8 5) 266 1450, el. p. liubava.uzieliene@sam.lt).

Pradinio įnašo dydis: dalyviai, norintys dalyvauti viešajame turto nuomos konkurse, privalo į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000), sumokėti 5 (penkių) mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumą. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis ir dokumentai, įrodantys pradinio įnašo sumokėjimą, pateikiami registruojantis. 

Turto apžiūra: 2019 m. rugpjūčio 28 d. nuo 9:00 val. iki 11:00 val. atsakingas asmuo – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Vyr. finansininkės pavaduotoja Rita Brazinskė (tel. (8 37) 326091, el. p. Rita.Brazinske@kaunoklinikos.lt).   

Komisijos posėdis įvyks 2019 m. rugsėjo 6 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilnius, Vilniaus g. 16, 209 kab.)

Konkurso dalyviai šiose sąlygose nurodytu laiku į konkurso dalyvių registravimo nurodytą vietą (Vilnius, Vilniaus g. 16, 202 kab.) pateikia arba registruotu paštu (adresu Vilnius, Vilniaus g. 33 LT-01506) atsiunčia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2019 m. rugsėjo 6 d. 10:00 val.“. Kartu su voku turi būti pateikta (jeigu vokas pateikiamas į vietą): asmens dokumentas ir įgaliojimas (jeigu konkurso dalyvį konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo), finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

Konkurso dalyviui bus išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvaus registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

Konkursas taip pat skelbiamas periodiniame leidinyje ,,Valstiečių laikraštis“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/, skiltyje ,,Skelbimai“, ,,Viešieji turto nuomos konkursai“. 

Konkurso dalyviai šias sąlygas ir kitus dokumentus gali gauti adresu Vilnius, Vilniaus g. 16, 202 kabinete arba el. paštu: liubava.uzieliene@sam.lt.

PRIDEDAMA:

  1. Paraiškos forma;
  2. Nuomos sutarties projektas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-20