Viešas konkursas Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktoriaus pareigoms užimti

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1. Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos (toliau – Įstaiga) direktoriaus pareigybė skirta organizuoti Įstaigos veiklą, vadovaujantis Įstaigos įstatais. 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

2. Įstaigos vadovas vykdo funkcijas, nustatytas Įstaigos įstatuose ir šioje pareiginėje instrukcijoje.

III SKYRIUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

3. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
3.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų, ir (arba) universitetinių studijų ir mokslo srityse patirtį;
3.4. turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
3.5. turėti mokslo laipsnį;
3.6. turėti pedagogo vardą.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

4. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
4.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

V SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Pareigas einantis Įstaigos direktorius vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Įstaigos darbą, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
5.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos įstatų;
5.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, nustato jų atlyginimą, juos skatina, skiria įspėjimus už darbo pareigų pažeidimą;
5.4. suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir darbo užmokesčio fondą;
5.5. organizuoja Įstaigos padalinių ir filialų vadovų atestaciją;
5.6. organizuoja viešuosius konkursus padalinių ir filialų vadovų pareigoms užimti bei tvirtina šių konkursų nuostatus;
5.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
5.8. tvirtina Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas, padalinių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus; 
5.9. rengia Įstaigos veiklos planus;
5.10. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus;
5.11. praneša visuotiniam dalininkų susirinkimui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;
5.12. kreipiasi į dalininkus dėl Įstaigos padalinių veiklos nutraukimo;
5.13. disponuoja Įstaigos turtu teisės aktų nustatyta tvarka;
5.14. užtikrina visuotinio dalininkų susirinkimo perduoto bei Įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
5.15. teikia informaciją apie Įstaigos veiklą visuomenei bei skelbia viešą informaciją;
5.16. sudaro ir eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui teikia praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę ir einamųjų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatą;
5.17. Įstaigos stebėtojų tarybos, gydymo tarybos ir slaugos tarybos prašymu pateikia prašomą informaciją apie Įstaigos veiklą;
5.18. įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus;
5.19. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus;
5.20. sukuria ir prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą. Jei Įstaiga valdo, naudoja valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus kontrolės sistema turi būti kuriama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
5.21. atstovauja Įstaigai teisme, kitose institucijose, įstaigose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
5.22. teikia dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui;
5.23. teisės aktų nustatyta tvarka įgalioja kitus asmenis, dirbančius Įstaigoje, vykdyti direktoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas;
5.24. organizuoja Įstaigos dalininkų registravimą;
5.25. užtikrina centre antikorupcinės aplinkos formavimą;
5.26. laiku ir kokybiškai vykdo su Įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, visuotinio dalininkų susirinkimo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant Įstaigos tikslo įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
5.27. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais bei šia pareigine instrukcija. 
5.28. turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose.

VI SKYRIUS
PAVALDUMAS

6. Įstaigos direktorių į darbą priima ir iš jo atleidžia sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. Įstaigos direktorius yra pavaldus sveikatos apsaugos ministrui, atskaitingas visuotiniam dalininkų susirinkimui.

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VALSTYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲVADOVŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

Pretendentas, norintis dalyvauti Konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

prašymą leisti dalyvauti Konkurse;

asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

privačių interesų deklaraciją;

užpildytą Pretendento anketą

papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;

 kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema)

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-02