Viešas konkursas Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus pareigoms užimti

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RESPUBLIKINĖS VILNIAUS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS
DIREKTORIAUS PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1. Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (toliau – įstaiga) direktoriaus pareigybė skirta organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, vadovaujantis įstaigos įstatais. 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

2. Direktorius vykdo funkcijas, nustatytas įstaigos įstatuose ir šioje pareiginėje instrukcijoje.

III SKYRIUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

3. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
3.3. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.4. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

4. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
4.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos (jos padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

V SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Pareigas einantis direktorius vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis bei valdžios institucijomis; 
5.2. vadovauja administracijai, tvirtina jos sudėtį ir darbo reglamentą;
5.3. rengia ir teikia tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui įstaigos valdymo struktūrą (suderinus su gydymo ir slaugos tarybomis) ir pareigybių sąrašą;
5.4. tvirtina pareigų, į kurias darbuotojai priimami viešo konkurso būdu nuostatus;
5.5.teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, nustatyta tvarka juos skatina arba skiria drausmines nuobaudas;
5.6. rengia įstaigos veiklos ataskaitas;
5.7. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus;
5.8. praneša dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;
5.9. įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;
5.10. užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
5.11. eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui teikia praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą, metinį finansinių ataskaitų rinkinį;
5.12. įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti vadovo kompetencijos funkcijas;
5.13. tvirtina įstaigos vidaus, darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
5.14. kreipiasi į dalininkus dėl įstaigos filialų ir padalinių likvidavimo bei struktūros keitimo;
5.15. suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
5.16. visuotiniam dalininkų susirinkimui pavedus, tvirtina darbo užmokesčio fondą, nustatyti darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus;
5.17. atstovauja įstaigą įvairiose institucijose;
5.18. organizuoja įstaigos padalinių vadovų atestaciją;
5.19. prisiima atsakomybę už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;
5.20. teikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui;
5.21. teikia informaciją apie viešosios įstaigos veiklą visuomenei;
5.22. skelbia viešą informaciją;
5.23. užtikrina įstaigos antikorupcinės aplinkos formavimą;
5.24. laiku ir kokybiškai vykdo su įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, savininko pavedimus raštu, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
5.25. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, įstaigos įstatais bei šia pareigine instrukcija; 
5.26. turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.
VI SKYRIUS
PAVALDUMAS

6. Direktorių į darbą priima ir iš jo atleidžia ministras Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas ministrui.

 

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VALSTYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲVADOVŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

Pretendentas, norintis dalyvauti Konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

prašymą leisti dalyvauti Konkurse;

asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

privačių interesų deklaraciją;

užpildytą Pretendento anketą

papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;

 kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema)

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-02