Viešas konkursas Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės generalinio direktoriaus pareigoms užimti

VIEŠAS KONKURSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė

Įmonės kodas: 302583800

Įstaigos adresas: Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas

Įstaigos interneto svetainė: http://www.kkligonine.lt

Pareigos: Generalinis direktorius

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

1.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.3. Turėti ne mažesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų, ir (arba) universitetinių studijų ir mokslo srityse patirtį;

1.4. Turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.5. Turėti mokslo laipsnį;

1.6. Turėti pedagogo vardą.

2. Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

3. Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:

3.1. vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

3.2. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

3.3. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (Pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

3.4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis      2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

 

PAREIGŲ APRAŠYMAS

4. Ligoninės generalinis direktorius organizuoja Ligoninės veiklą ir veikia Ligoninės vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais Ligoninės darbuotojais.

5. Ligoninės generalinio direktoriaus teisės ir pareigos:

5.1. vadovauti Ligoninės administracijai, organizuoti Ligoninės veiklą ir veikti Ligoninės vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

5.2. vadovauti Ligoninės pagrindinei ir ūkinei veiklai;

5.3.nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti darbo sutartis bei jas nutraukti, nustatyta tvarka skatinti arba skirti darbuotojams drausmines nuobaudas;

5.4. vykdyti Ligoninės darbuotojų atestaciją, organizuoti filialų, padalinių vadovų, administracijos darbuotojų priėmimo į darbą viešuosius konkursus, tvirtinti jų nuostatus;

5.5. leisti įsakymus, kitus Ligoninės vidaus teisės aktus bei dokumentus, duoti nurodymus privalomus visiems darbuotojams;

5.6. tvirtinti Ligoninės vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus ligoninės vidaus teisės aktus bei vidaus tvarkomuosius dokumentus;

5.7. kreiptis į dalininkus dėl Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;

5.8. tvirtinti Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, suderintą su stebėtojų taryba, darbo užmokesčio fondo normatyvą;

5.9. kompetencijos ribose atsakyti už Ligoninei perduoto bei Ligoninės įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

5.10. visuotiniam Ligoninės dalininkų susirinkimui teikti praėjusių finansinių metų Ligoninės veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

5.11. Ligoninės vardu pasirašyti dokumentus ar įgalioti kitus asmenis vykdyti generalinio direktoriaus kompetencijos funkcijas;

5.12. atstovauti Ligoninę įvairiose institucijose;

5.13. teikti klausimus svarstyti Ligoninės dalininkams;

5.14. naudoti laikinai laisvas Ligoninės lėšas Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

5.15. gavus dalininkų raštišką sutikimą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

5.16. gavus dalininkų raštišką sutikimą, pasirašyti sutartis dėl Ligoninės valdomo ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo, savarankiškai pasirašyti kitas su Ligoninės veikla susijusias sutartis, kurioms nereikalingas visuotinio dalininkų susirinkimo leidimas;

5.17. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams.

PRETENDENTŲ DOKUMENŲ PATEIKIMAS

6. Pretendentas privalo pateikti:

6.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

6.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

6.3. gyvenimo aprašymą;

6.4. savo, kaip Kauno klinikinės ligoninės vadovo, strateginės veiklos gaires (ne daugiau kaip 10 lapų);

6.5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

6.6. privačių interesų deklaraciją;

6.7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

Pretendentai dokumentus pateikia Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Personalo skyriui (Vilniaus g. 33, Vilnius  308 kab.) asmeniškai, elektroniniu paštu (konkursai@sam.lt) arba siunčia registruotu laišku.

 

PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS

7. Konkursas vyksta atliekant testą žodžiu (pokalbis).

 

INFORMACIJOS APIE KONKURSĄ TEIKIMAS

 

8. Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama: +370 5 219 33 23, konkursai@sam.lt.

Viešo konkurso viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės  vadovo pareigoms užimti nuostatai:

/uploads/sam/documents/files/Kauno%20klinikin%C4%97s%20ligonin%C4%97s%20direktoriaus%20konkurso%20nuostatai%20skebimui.docx

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24