Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus konkursas

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.:

35706

Skelbimo data:

2017-06-08

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Pareigybės aprašymas:

 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 18.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Centro direktoriaus pareigybė skirta Centro darbui efektyviai planuoti ir organizuoti, atsakyti už jo veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytą politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamomis ligomis.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje visuomenės sveikatos priežiūros srityje.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės įstaigų veiklos strateginį planavimą ir finansavimą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, ekonomikos, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus bei sugebėti jais vadovautis;

6.6. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;

6.7. mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (Microsoft Office programomis, elektroniniu paštu, internetu);

6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Centro valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

6.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Centro darbą ir atsako už Centro veiklos tikslų pasiekimą bei funkcijų atlikimą;

7.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus, sudarant ministerijos planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką, valstybinę priežiūrą ir kontrolę, vartotojų teisių visuomenės sveikatos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimą, užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolės vykdymą;

7.3. inicijuoja ir organizuoja priemonių, formuojančių sveikatai palankią aplinką, valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymo, vartotojų teisių visuomenės sveikatos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimo, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės vykdymo reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą;

7.4. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų;

7.5. pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

7.6. suderinęs su ministerija tvirtina Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, neviršydamas sveikatos apsaugos ministro nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus bei darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;

7.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, atlieka kitas personalo administravimo funkcijas;

7.8. už Centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito sveikatos apsaugos ministrui;

7.9. atstovauja Centrui arba suteikia įgaliojimus Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Centro interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose;

7.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

7.11. tvirtina Centro darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, skyrių nuostatus, Centro vidaus tvarkų aprašus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.12. kasmet analizuoja Centro veiklą, rengia Centro metinių veiklos planų projektus, rengia Centro veiklos ataskaitas ir jas teikia ministerijai jos nustatytais terminais;

7.13. vykdo Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę;

7.14. užtikrina racionalų, efektyvų ir taupų Centrui skiriamų lėšų, technikos ir kitų materialinių išteklių naudojimą;

7.15. užtikrina veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.16. užtikrina efektyvų Centro darbą ir Centrui pavestų darbų pagal Centro nuostatus ir Centro metinį veiklos planą vykdymą;

7.17. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir Ministro Pirmininko potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių, delegacijų darbe;

7.18. pagal kompetenciją teikia ministerijai su Centro veikla susijusią informaciją, laiku ir kokybiškai vykdo ministerijos pavedimus, atitinkančius šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

7.19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

7.20. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Centro nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

7.21. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vykdo kitus ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus sveikatos apsaugos ministrui.

________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153

Telefonas:

8-5 260 4705

El. paštas:

asta.bekintiene@sam.lt

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

 

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

 

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

 

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

_____________

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-08