Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija keičia viešojo 80,00 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniuje, Santariškių g. 2 nuomos konkurso sąlygas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. T-122 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2018 m. spalio 8 d. protokolu Nr. LP-273 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. T-122 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2018 m. spalio 23 d. protokolu Nr. LP-283

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIUJE, SANTARIŠKIŲ G. 2, SKIRTŲ VISUOMENINĖS VAISTINĖS VEIKLAI VYKDYTI, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO 

SĄLYGOS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472, vykdo viešąjį 80,00 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniuje, Santariškių g. 2 (unikalus Nr. 1098-0005-4015:0002, pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo), nuomos konkursą.

Turto valdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472.

Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. T-122 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“.

Procedūrų vykdymas: viešasis turto nuomos konkursas bus organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 ,,Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“.

Nuomojamas turtas: 80,00 kv. m ploto negyvenamosios patalpos, esančios Vilniuje, Santariškių g. 2, t .y. 55,83 kv. m ploto patalpa, kurios indeksas 1-104, 15,75 kv. m ploto patalpa, kurios indeksas 1-105, 2,03 kv. m ploto patalpa, kurios indeksas 1-106, ir 6,39 kv. m patalpoje, kurios indeksas 1-22 (bendras patalpos plotas – 122,05 kv. m), negyvenamųjų patalpų – ligoninės patalpų, kuriose yra nuomojamos patalpos, unikalus Nr. 1098-0005-4015:0002, bendras plotas – 16 532,30 kv. m.

Patalpų naudojimo paskirtis: turtas išnuomojamas visuomeninės vaistinės veiklai vykdyti, nuomojamo turto pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo.

Specialūs reikalavimai*:

Nuomojamose patalpose galima tik šiose sąlygos nurodyta visuomeninės vaistinės vykdymo veikla.

Konkurso dalyviai neturi būti skolingi valstybės biudžetui (Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).

Nuomininkas savo lėšomis įsirengia elektros energijos, šilumos energijos ir vandens apskaitos prietaisus, jų vietą suderinus su Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų atstovais.

Nuomininkas turi užtikrinti, kad visuomeninė vaistinė dirbtų nuo 7:00 val. iki 20:00 val. 7 dienas per savaitę.

Nuomininkas įsipareigoja ne vėliau kaip 60 kalendorinių dienų nuo patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pradėti vykdyti šiose sąlygose nustatytą veiklą.

Nuomininkas turės nuolat savo asortimente turėti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu tvirtinamų Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių.

Nuompinigiai: pradinis turto nuompinigių dydis – 10,00 Eur už 1 kv. m per mėnesį (už visą nuomojamą turtą – 800,00 Eur per mėnesį). Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį pagal nuomotojo elektroniniu būdu pateiktą sąskaitą. Nuomininkas nuomotojo pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo. Nuompinigiai mokami į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir (ar) Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Kiti mokesčiai: Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, šilumos, elektros energiją ir kitas pagal poreikį jam teikiamas komunalines paslaugas. Mokesčiai už minėtas paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis, mokami į Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT487300010002492286, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas pateiktą sąskaitą už minėtas komunalines paslaugas apmoka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo.

Nuomos terminas: 2 (du) metai nuo nuomos sutarties sudarymo ir perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis galės būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas (įskaitant nuomos termino pratęsimą) negalės būti ilgesnis kaip 10 metų.  

Konkurso dalyvių registravimo vieta**: konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2018 m. spalio 24 d. 16:30 val. ir nuo 2018 m. lapkričio 13 d. iki 2018 m. lapkričio 15 d. 16:30 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniaus g. 16, Vilnius, 202 kab. pas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus specialistę Liubavą Uzielienę (tel. (8 5) 266 1450, el. p. liubava.uzieliene@sam.lt).

Pradinio įnašo dydis: dalyviai, norintys dalyvauti viešajame turto nuomos konkurse, privalo į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000), sumokėti 3 (trijų) mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumą. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis. 

Patalpų apžiūra***: 2018 m. spalio 16 d. nuo 12:00 val. iki 15:00 val. ir 2018 m. lapkričio 6 d. nuo 8:00 val. iki 15:00 val. Atsakingas asmuo –  Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Aptarnavimo tarnybos inžinierė Česlava Uzorko (tel. 86 1535352, el. p. ceslava.uzorko@santa.lt).

Komisijos posėdis įvyks 2018 m. lapkričio 16 d. 13:30 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilnius, Vilniaus g. 16), 209 kab.**** 

Konkurso dalyviai šiose sąlygose nurodytu laiku į konkurso dalyvių registravimo nurodytą vietą (Vilnius, Vilniaus g. 16, 200 kab.) pateikia, arba registruotu paštu (adresu Vilnius, Vilniaus g. 33 LT-01506) atsiunčia, užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2018 m. lapkričio 16 d. 13:30 val.. Kartu su voku turi būti pateikta (jeigu vokas pateikiamas į vietą): asmens dokumentas ir įgaliojimas, jeigu konkurso dalyvį konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

Konkurso dalyviui bus išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvaus registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

Konkursas taip pat bus skelbiamas dienraštyje ,,Vakaro žinios“.***** 

Konkurso dalyviai šias sąlygas ir kitus dokumentus gali gauti adresu Vilnius, Vilniaus g. 16, 200 kabinete arba el. paštu: liubava.uzieliene@sam.lt.

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. T-122 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2018 m. spalio 23 d. protokolu Nr. LP-283, panaikintas specialusis šių sąlygų reikalavimas ,,Nuomininkas turės savo darbo laiku neatlygintinai Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų dienos stacionaro skyriams ir poskyriams teikti vaistų kurjerio paslaugas".

** Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. T-122 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2018 m. spalio 23 d. protokolu Nr. LP-283, atnaujintas konkurso dalyvių registracijos terminas.

*** Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. T-122 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2018 m. spalio 23 d. protokolu Nr. LP-283, nustatytas naujas, papildomas, nuomojamo turto apžiūros laikas. 

**** Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. T-122 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2018 m. spalio 23 d. protokolu Nr. LP-283, nustatytas naujas komisijos posėdžio, kurio metu bus vertinami gauti pasiūlymai ir nustatomas konkurso laimėtojas, data ir laikas.

***** Skelbimas publikuotas 2018 m. spalio 13 d. 

PRIDEDAMA:

  1.  Paraiškos ,,Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniuje, Santariškių g. 2, skirtų visuomeninės vaistinės veiklai vykdyti, nuompinigių dydžio“ forma.  
  2. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-05