Konkursas į Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio direktoriaus pareigas (pareiginės algos koef.-17,6)

Skelbimo data: 2019-01-04

Skelbimo Nr. 56340

Konkursą skelbianti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Pareigybės pavadinimas: Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinis direktorius

 

 Pretendentas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų, ir (arba) universitetinių studijų ir mokslo srityse patirtį;

1.3. turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.4. turėti mokslo laipsnį biomedicinos mokslų srityse;

1.5. turėti pedagoginį vardą.               

2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos (jos padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą;

2.8. išmanyti ir gebėti organizuoti mokslinę veiklą.

 

   Pretendento papildomomis kompetencijomis laikoma*:

1. Vadovavimo  sveikatos  sistemos  subjektams, mokslo ir studijų institucijoms (ar jų padaliniams, filialams) patirtis.

2. Kvalifikacijos tobulinimas biomedicinos mokslų, sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas).

3. Mokslinės publikacijos biomedicinos mokslų srityse tarptautiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Web of Science (Clarivate Analytics).

4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2  lygiu  (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl  bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas)   (OL 2004 L 390, p. 6).

* Papildomos kompetencijos vertinamos, jeigu didžiausią vienodą balų skaičių, bet ne mažiau nei 6 balus atrankoje surinko keli pretendentai.

 

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios  vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

4. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas.

5. Privačių interesų deklaraciją.

6. Užpildytą Pretendento anketą (Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir Viešo konkurso viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio  direktoriaus  pareigoms užimti nuostatų 1 priedas/uploads/sam/documents/files/1%20priedas.docx

7. Savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires (gairių pristatymui skiriama 15 min).

8. Užpildytą anketą (Viešo konkurso viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio direktoriaus pareigoms užimti nuostatų 6 priedas)./uploads/sam/documents/files/6%20priedas.docx

9. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas.

10. Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

 

Dokumentai  priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkursas vyks : Vilniaus g. 33, Vilnius (Sveikatos apsaugos ministerijos patalpose).

Telefonas pasiteirauti: +370 5 205 3360

El.paštas: taurute.korliene@sam.lt

 

 

PATVIRTINTA

Visuotinio dalininkų

susirinkimo 2018 m. gruodžio 27d.

protokolu Nr. LP-350                                  

                  

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKŲ

GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1. Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – įstaiga) generalinio direktoriaus pareigybė skirta organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, juos įgyvendinančiaisiais teisės aktais, įstaigos įstatais bei įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

2. Generalinis direktorius vykdo funkcijas, nustatytas įstaigos įstatuose ir šioje pareiginėje instrukcijoje.

III SKYRIUS

BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Įstaigos generalinio direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų, ir (arba) universitetinių studijų ir mokslo srityse patirtį;

3.3. turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.4. turėti mokslo laipsnį biomedicinos mokslų srityse;

3.5. turėti pedagoginį vardą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Generalinio direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos (jos padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą;

4.8. išmanyti ir gebėti organizuoti mokslinę veiklą.

V SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Generalinis direktorius vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja įstaigai, organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis bei valdžios institucijomis;

5.2. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

5.3. rengia įstaigos veiklos planus, sąmatas ir veiklos ataskaitas;

5.4. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus;

5.5. praneša dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;          

5.6. įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;

5.7. kompetencijos ribose užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir išsaugojimą;

5.8. eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui teikia praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

5.9. įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti vadovo kompetencijos funkcijas;

5.10. tvirtina įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

5.11. kreipiasi į dalininkus dėl įstaigos likvidavimo bei struktūros keitimo;

5.12. suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką; visuotiniam dalininkų susirinkimui pavedus, tvirtina darbo užmokesčio fondą, nustato darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;

5.13. sukuria ir prižiūri įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą, atsižvelgiant į Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;

5.14. vykdo įstaigos darbuotojų atestaciją;

5.15. sudaro finansinę atskaitomybę;

5.16. pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui;

5.17. organizuoja viešosios įstaigos dalininkų registravimą;

5.18. pateikia informaciją apie viešosios įstaigos veiklą visuomenei;

5.19. paskelbia viešą informaciją;

5.20. užtikrina įstaigos antikorupcinės aplinkos formavimą;

5.21. atstovauja įstaigą įvairiose institucijose;

5.22. laiku ir kokybiškai vykdo su įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, dalininkų pavedimus raštu, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

5.23. vykdo kitas funkcijas, numatytas įstaigos įstatuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose.

VI SKYRIUS

PAVALDUMAS

6. Su generaliniu direktoriumi darbo sutartį sudaro ir ją nutraukia  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įgyvendindamas įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Generalinis direktorius yra pavaldus  ir atskaitingas visuotiniam dalininkų susirinkimui.

 

––––––––––––––––––––––––

 

 

Susipažinau ir sutinku vykdyti

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-15