Konkursas į Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (A14)

SVEIKATOS SISTEMOS STEBĖSENOS IR INOVACIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešųjų įstaigų veiklos vertinimo rodiklių stebėseną.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –LNSS viešųjų įstaigų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių stebėsenos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį rengiant planavimo dokumentus bei atliekant jų įgyvendinimo stebėseną asmens sveikatos priežiūros srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politikos įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, išmanyti valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, susijusius su:
7.1.1. LNSS viešųjų įstaigų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įgyvendinimo reglamentavimu;
7.1.2. LNSS viešųjų įstaigų reitingavimo tvarkos reglamentavimu;
7.1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovų algos kintamosios dalies dydžio nustatymo reglamentavimu.
7.2. koordinuoja LNSS viešųjų įstaigų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną;
7.3. atlieka LNSS viešųjų įstaigų reitingavimą, atsižvelgiant į praėjusių metų LNSS viešųjų įstaigų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių rezultatus;
7.4. atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių stebėseną, siekiant nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovų algos kintamosios dalies dydį;
7.5. atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio 10 d. ir 153 straipsnio 10 d. nuostatų įgyvendinimo stebėseną;
7.6. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
7.7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;
7.8. teikia konsultacijas pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais, pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar piliečių raštus ir kitų dokumentų projektus;
7.9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
________________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Telefonas: +370 5 260 4705
El. paštas: asta.bekintiene@nbfcentras.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-13