Konkursas į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (A13)

VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO PSICHIKOS SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) Psichikos sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) politiką savižudybių prevencijos klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – sveikatos politikos formavimas savižudybių prevencijos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimus;
6.4. mokėti rengti ir analizuoti bei vertinti asmens ir visuomenės sveikatą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti rengti ir pristatyti Lietuvos poziciją Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. inicijuoja bei koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant bei vertina teisės aktų, reglamentuojančių savižudybių prevencijos projektus;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant programas, skirtas priklausomybių ligų priežiūros priemonių įgyvendinimui;
7.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais savižudybių prevencijos klausimais;
7.4. analizuoja ES, kitų užsienio valstybių įstatymus, teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su savižudybių prevencija, teikia siūlymus dėl nacionalinių teisės aktų tobulinimo, rengia išvadas ir kitą susijusią informaciją;
7.5. dalyvauja įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliucijas, Europos Tarybos rekomendacijas savižudybių prevencijos klausimais Lietuvoje;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant, rengia ir ministerijos vadovybės pavedimu pristato Lietuvos Respublikos pozicijas ES Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos komitetuose, tarptautinėse organizacijose;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Lietuvos ir tarptautinius savižudybių prevencijos srities projektus;
7.8. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;
7.9. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
7.10. esant pavedimui atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje savižudybių prevencijos klausimais;
7.11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
7.12. dalyvauja rengiant veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos gerinimo;
7.13. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Telefonas: +370 5 260 4705
El. paštas: asta.bekintiene@nbfcentras.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-29