Konkursas į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento patarėjo pareigas (Pareiginės algos koef. - 13,5)

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.: 42758
Skelbimo data: 2019-10-29
   
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pareigos: Visuomenės sveikatos departamento patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) patarėjas (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas (Pareiginės algos koeficientas – 13,5).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Patarėjo pareigybė reikalinga efektyviai padėti planuoti ir organizuoti departamento darbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) sveikatos politikos formavime netradicinės (papildomosios ir alternatyviosios) sveikatos priežiūros srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – dalyvavimas sveikatos politikos formavime, organizavime, koordinavime ir įgyvendinime netradicinės (papildomosios ir alternatyviosios) sveikatos priežiūros srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros ar socialinės apsaugos politikos formavimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir sveikatos priežiūrą;
4.4. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos pagrindus, gebėti jais vadovautis;
4.5. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;
4.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti departamento darbuotojų darbą šioje veiklos srityje.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:
5.1. inicijuoja bei koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant bei vertina teisės aktų, reglamentuojančių (-siančių) netradicinės medicinos – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje projektus;
5.2. organizuoja ir koordinuoja strateginių dokumentų, programų, bendradarbiavimo sutarčių projektų, skirtų netradicinės medicinos – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtrai rengimą ir įgyvendinimą;
5.3. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos strateginio veiklos plano rengime bei įgyvendinime ir teikia siūlymus, susijusius su netradicinės medicinos - papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtra;
5.4. dalyvauja įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliucijas, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas netradicinės medicinos - papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityse klausimais Lietuvoje, rengia Lietuvos pozicijas;
5.5. pagal kompetenciją organizuoja Europos Sąjungos teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir koordinuoja jos įgyvendinimą;
5.6. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio mokslo ir mokymo institucijomis, asociacijomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei specialistų organizacijomis, draugijomis ir kt., vienijančiomis specialistus galimai praktikuojančius papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros veiklą;
5.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis bei nevyriausybinio sektoriaus atstovais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje,
5.8. analizuoja Europos Sąjungos, užsienio valstybių teisės aktus, susijusius su papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūra;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Lietuvos ir tarptautinius projektus;
5.10. organizuoja, dalyvauja rengiant ir koordinuoja tarptautinių ir valstybinių sveikatos projektų, susijusių su netradicinės medicinos – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sritimi rengimą ir įgyvendinimą;
5.11. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų, asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
5.12. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;
5.13. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;
5.14. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje netradicinės medicinos – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityse;
5.15. pagal kompetenciją ir/ar pagal atskirus vadovybės pavedimus pavaduoja departamento direktorių;
5.16. dalyvauja rengiant departamento veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus departamento direktoriui dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros veiklos gerinimo;
5.17. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su departamento funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

–––––––––––––––––––––––
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 71 37
El. paštas: Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-29